Concedieri Abuzive?

Noi iti dam inapoi ceea ce ti se cuvine!

Contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anii 2008-2009

September 21, 2009

Contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anii 2008-2009 nr. 224/2008 din 02/04/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 7 din 25/04/2008
înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse cu nr. 224/06 din data de 2.04.2008

În temeiul drepturilor garantate de art. 38, alin. 5, din Constitutia României, al prevederilor Legii nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, s-a încheiat prezentul contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului pe anii 2008-2009 între:
1. patronii reprezentati de
a) Federatia Patronatelor Agricole din România,
si
2. salariatii reprezentati de organizatiile sindicale:
a) Centrala Sindicatelor Lucratorilor din Agricultura, Industria Alimentara, Turism si Ramuri Conexe, “CERES”.
b) Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe
“AGROSTAR”
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere în negocierea contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului si se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Patronul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform conventiilor internationale pe care România le-a ratificat, legile nationale, precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat.
Art. 2. – (1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica pentru salariatii din grupuri de unitati si unitati, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului, de modul de finantare (inclusiv de la bugetul public) si de caracterul activitatii, pe care partile semnatare îi reprezinta, în care oricare dintre federatiile sindicale semnatare au membri de sindicat, si constituie baza garantata de negociere pentru încheierea contractelor colective
de munca la nivel inferior.
(2) În cazul în care au fost încheiate contracte colective de munca la nivel inferior înaintea încheierii prezentului contract colectiv de munca, acestea îsi vor adapta prevederile la contractul colectiv de munca la nivel de ramura.
Art. 3. – (1) Prezentul contract se încheie pe o perioada de doi ani si produce efecte de la data înregistrarii la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) Daca niciuna dintre parti nu denunta contractul cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pâna la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
(3) Daca una dintre parti denunta contractul colectiv de munca în conditiile alin. 2, nu se va putea negocia si înregistra un nou contract de munca mai înainte de expirarea valabilitatii celui în vigoare.
Art. 4. – (1) Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura cuprinde drepturile si obligatiile reciproce ale
patronatului si sindicatelor în stabilirea conditiilor generale de munca, având caracter profesional, social si economic.
(2) În ceea ce priveste conditiile specifice de munca, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivel de grup de unitati sau de unitati.
Art. 5. – (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri, ori de câte ori este nevoie.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, în scris, celeilalte parti cu cel putin 30 de zile înainte de data propusa pentru începerea negocierilor.
(3) Partile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificari, cât si în cazul denuntarii contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor si sa nu declanseze greve.
(4) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica în scris organului la care se pastreaza si devin aplicabile de la data înregistrarii sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor.
Art. 6. – Pentru negocierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati si de unitati, patronatele, la solicitare, vor pune la dispozitia sindicatelor documentele si informatiile necesare cu cel putin 5 zile înaintea începerii negocierilor.
Art. 7. – Suspendarea si încetarea contractului colectiv de munca au loc potrivit prevederilor legii.
Art. 8. – (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza în favoarea salariatilor.
(3) Solutionarea litigiilor intervenite cu ocazia executarii, a modificarii, a suspendarii sau a încetarii contractului colectiv de munca la nivel de ramura se face în cadrul comisiei paritare, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, din Anexa nr. 1.
(4) Prezenta procedura de solutionare a litigiilor nu exclude sesizarea instantelor de judecata competente.
(5) Adoptarea unei hotarâri de catre comisia paritara împiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, judecarea înceteaza.
Art. 9. – (1) Refuzul patronilor de a negocia si/sau înregistra contractul colectiv de munca la nivel de unitate constituie încalcarea prevederilor legii si da dreptul sindicatului de a sesiza institutiile abilitate, în vederea aplicarii legii. De asemenea, refuzul patronilor de a începe negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate constituie motiv de declansare a conflictului de interese.
(2) Cu cel putin 30 de zile înaintea expirarii termenului pentru care a fost încheiat, partile se obliga sa înceapa renegocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura, potrivit prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivel national.
(3) Patronii se obliga sa asigure afisarea în unitati, la locurile indicate de catre sindicate, a contractului colectiv de munca negociat, astfel încât salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
Art. 10. – (1) În scopul salarizarii si al acordarii celorlalte drepturi prevazute în prezentul contract pentru personalul institutiilor finantate din bugetul de stat, sindicatele si ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum si în vederea modificarii ulterioare a
acestuia.
(2) Partile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru plata salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul de stat.
Art. 11. Împuternicitii organelor de conducere ale organizatiilor patronale, precum si ai federatiilor sindicale vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul în care sunt respectate prevederile din prezentul contract.
Administratiile vor asigura intrarea în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioara, si protectia în unitate pe durata verificarii, cu respectarea normelor în vigoare.
Art. 12. – (1) Drepturile salariatilor, prevazute în prezentul contract colectiv de munca, nu pot constitui cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel de grup de unitati, de unitati sau de institutii.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare s-au prevazut drepturi mai favorabile pentru salariati, se vor aplica aceste drepturi, cu exceptia situatiilor când prin lege, în mod expres, se dispune altfel.
(3) În situatiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(4) Partile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.
(5) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor art. 4, alin. 6, din H.G. nr. 314/2001, modificata prin H.G. nr. 569/2002, si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare, în toate cazurile în care initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
Art. 13. – (1) Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca, în termen de 10 zile de la înregistrare, vor începe negocierile pentru încheierea, în maximum 20 de zile, a contractelor colective de munca la nivelul grupurilor de unitati, unitatilor economice si institutiilor publice pe care partile semnatare le reprezinta.
(2) Contractul colectiv de munca la nivel de ramura fiind un acord cu privire la limitele minime ale drepturilor salariatilor, contractele colective de munca la nivelurile inferioare, inclusiv contractul individual de munca, nu pot prevedea drepturi sub aceste limite.
(3) În cazul în care, din diferite motive, partile au încheiat contracte colective de munca la nivel inferior înaintea contractelor colective de munca la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de munca la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

CAPITOLUL II
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca
Art. 14. – (1) Contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unui salariu.
(2) În vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor salariatilor, la angajarea acestora vor fi negociate si se vor încheia contracte individuale de munca, care vor respecta caracterul minimal al contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura.
(3) La negocierea contractelor individuale de munca salariatii sunt asistati de sindicate, daca acestia solicita asistenta.
(4) În contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de catre sindicate în numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, la plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decât membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai
mica de 1% din salariu si care sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale, retinerea efectuându-se în aceleasi conditii ca si retinerea cotizatiei sindicale conform anexei nr. 2.
(5) Dupa încheierea sau renegocierea contractelor individuale de munca, semnatarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate vor consemna într-un proces-verbal rezultatul negocierilor, în care vor evidentia si sumele obtinute de la salariatii nesindicalisti, acesta urmând a fi înregistrat ca anexa la contractul colectiv de munca. Din sumele rezultate în conditiile alin. (4), 50% ramâne la dispozitia sindicatului din unitate, în situatia în care acesta este afiliat la una dintre federatiile semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura, iar restul de 50% din suma se vireaza în contul federatiei sindicale la care sindicatul din unitate este afiliat, conform anexei nr. 4.
(6) Sumele prevazute la alin. (4) vor fi calculate, retinute si virate de catre administratia societatii în conformitate cu conventia încheiata între patronat si sindicat.
Art. 15. – (1) Contractul individual de munca se încheie, de regula, pe durata nedeterminata, pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale, prin concurs, examen sau proba practica.
(2) Contractele individuale de munca se pot încheia si pe o perioada determinata, în conditiile prevazute de lege.
(3) Încadrarea, indiferent de functie, se face pe criteriul pregatirii profesionale, al competentei si probitatii morale.
(4) Examenul, concursul sau proba practica vor fi sustinute în fata unei comisii în a carei componenta va fi inclus cel putin un membru al sindicatului.
(5) Patronul se obliga sa afiseze posturile vacante si conditiile de ocupare a lor.
(6) În cazul în care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(7) Prevederile alin. 1-6 se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare, cu exceptia situatiilor în care, prin contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri s-au stabilit alte criterii, care au prioritate.
(8) Contractele individuale de munca se încheie în conditiile art. 16 din Legea nr. 53/2003.
Art. 16. – (1) Contractul individual de munca încheiat între angajator si salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevazute în modelul-cadru aprobat prin Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.
64/2003, modificat prin Ordinul nr. 76/2003. Prin negociere între parti Contractul Individual de Munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii si conform anexei nr. 3.
(2) Salarizarea noilor angajati pe perioada de proba se face cu respectarea salariului minim al categoriei de personal în care se încadreaza salariatul.
Art. 17. – (1) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale, numai prin acordul partilor sau potrivit legii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, la locul muncii sau la drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca, pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac în conditiile prevazute de lege, cu acordarea drepturilor prevazute în prezentul contract.
Art. 18. – Contractul individual de munca poate fi suspendat, în ceea ce priveste efectele sale, numai prin acordul partilor sau în cazurile prevazute în mod expres de lege.
Art. 19. – (1) Încetarea contractului individual de munca poate avea loc în conditiile prevazute de lege, prin unul dintre urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor;
c) desfacerea din initiativa uneia dintre parti, în conditiile prevazute de lege.
(2) În cazurile în care unitatea, potrivit legii, este obligata sa acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munca, durata acestuia va fi de minimum 15 zile lucratoare.
(3) În perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate pot fi acordate prin cumul, în conditiile stabilite de patron.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul individual de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. 2, în afara drepturilor cuvenite la zi, aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului individual de munca, daca nu apar sau daca nu exista reglementari legale mai favorabile salariatului.
Art. 20. – (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, s-au prevazut asemenea interdictii.
(2) Desfasurarea activitatii sindicale în conditiile legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa celui care angajeaza.
(3) Executarea contractului individual de munca se suspenda în cazurile prevazute de lege în mod expres, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile, remunerate de organizatia în care salariatul îsi desfasoara activitatea pe timpul mandatului.
Art. 21. – (1) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, unitatea îi va acorda acestuia o compensatie echivalenta cu 5 salarii medii pe unitate.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului individual de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea îsi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi, de natura celui ocupat de cel în cauza, ca urmare a restrângerii activitatii, reorganizarii si retehnologizarii;
b) unitatea se muta în alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure cadrele necesare pe plan local;
c) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana încadrata nu accepta sa o urmeze;
d) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea într-o munca corespunzatoare;
e) în postul ocupat de persoana încadrata în munca este reintegrat, pe baza hotarârii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.

CAPITOLUL III
Conditii de munca, protectia muncii si PSI
Art. 22. – (1) Pentru obtinerea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca, precum si raspunderea la solicitarile angajatilor în timp optim, se constituie organizarea unui comitet de securitate si sanatate în munca în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.
(2) Pâna la realizarea obiectivului mentionat la alineatul precedent, în contractele colective de munca se vor prevedea proceduri de consultare obligatorie a reprezentantilor sindicali cu cei care angajeaza, referitoare la orice masuri ar urma sa fie luate pentru îmbunatatirea conditiilor de munca.
(3) La stabilirea masurilor vizând conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile incluse în contractul colectiv de munca sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti în norme; daca acest lucru nu este posibil se vor stabili programe
pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pâna la asigurarea parametrilor minimali salariatii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite împreuna cu reprezentantii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
(4) În vederea realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, partile contractante vor asigura cuprinderea în contractele colective de munca a masurilor prevazute de Legea nr. 319/2006.
Art. 23. – (1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea activitatilor si a raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atributii de competenta exclusiva a celor care angajeaza.
(2) Activitatea de protectie si securitate la locul de munca va fi coordonata de comitetele de igiena si sanatate în munca, constituite conform legilor în vigoare.
Art. 24. – (1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca. Acestea pot fi: norme de timp, norme de productie, norme de personal însotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi astfel stabilite încât sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor. Pe baza acestora se întocmeste fisa de personal pentru fiecare salariat.
(3) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile înainte de aplicare.
Art. 25. – (1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, în permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc în organizarea si în nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) În toate situatiile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la solicitarea excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor.
Aceasta poate fi ceruta atât de patronat, cât si de sindicate, în caz de divergenta în ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la expertiza tehnica stabilita de comun acord.
Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat. Cheltuielile
ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patron, pentru prima solicitare a sindicatelor, când se refera la acelasi post (aceeasi functie) de lucru.
(4) În situatia în care normele de munca sunt reduse fara consultarea sindicatului, acordul respectiv nu îi da voie patronului de a veni cu propuneri de disponibilizari de personal din acest motiv.
Art. 26. – (1) Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau din postul pe care îl detin.
(2) Pentru preîntâmpinarea sau înlaturarea efectelor calamitatilor sau ale altor cazuri de forta majora, precum si în situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat, indiferent de functia sau de postul pe care îl ocupa, are obligatia de a participa la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii.
Art. 27. – Numarul de personal care va fi angajat se va stabili în raport cu volumul activitatii desfasurate, cu durata timpului normal de lucru si cu normele de munca, pentru a se evita încarcarea excesiva cu sarcini a salariatilor.
Art. 28. – (1) În toate cazurile în care munca este efectuata într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de munca vor fi inclusi si timpi de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpului de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru înlocuire.
Art. 29. – (1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale, stabilite potrivit reglementarilor legale.
(2) Locurile de munca pentru care se vor acorda sporuri la salariu, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare si alimentatie de întarire a organismului se negociaza la nivel de unitate.
(3) Locurile de munca cu conditii deosebite care determina reducerea vârstei de pensionare sunt cele stabilite prin determinarile efectuate la nivelul unitatilor conform reglementarilor legale în vigoare, se vor stipula în contractele colective de munca de la nivelul unitatilor, precum si în contractele individuale de munca.
(4) În cazul în care una sau mai multe din conditiile deosebite se regasesc pentru toti salariatii unei unitati, unei sectii, unui atelier sau ai unui alt loc de munca se vor stabili pentru acestia, prin negocieri, salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de baza si a sporurilor negociate.
(5) La locurile de munca cu conditii speciale unde numai o parte dintre salariati lucreaza în astfel de conditii, numai acestia vor beneficia de sporuri.
Art. 30. – (1) Pentru prestarea activitatii la locurile de munca prevazute în art. 30, alin. 2, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, la durata redusa a timpului de lucru, la alimente de întarire a rezistentei organismului, la echipament de protectie gratuit, la materiale igienico-sanitare, la concedii suplimentare, prevazute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate si de institutii; duratele de reducere a vârstei de pensionare, în aceste cazuri, sunt cele prevazute de lege.
(2) Categoriile de salariati prevazute la art. 30, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical, efectuat de medicul de medicina muncii, în conditiile ce se vor stabili în contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau de institutie, dar nu mai putin de o data la 3 luni.
Art. 31. – (1) În cazul în care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, înca minimum doua luni, de urmatoarele drepturi:
– spor pentru conditii grele de munca;
– spor pentru nocivitate;
– alimentatie de întarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si salariatii care îsi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
Art. 32. – (1) În toate cazurile în care conditiile de munca s-au înrautatit, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
(2) De drepturile prevazute la alin. 1 beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni în conditiile prevazute în acelasi alineat si îsi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
Art. 33. – În afara prevederilor normelor generale republicane si departamentale de protectia muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale si obligatorii, în contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitate si de institutii vor fi incluse clauze suplimentare la punerea în aplicare.
Art. 34. – (1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, însusita si aplicata în mod constient de salariati.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele de sanatate si securitate în munca. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, controalele proprii în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 319/2006 si reglementarile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si cu normele proprii. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca ori a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte în procesul muncii.
(4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti în conditiile prevazute la alineatul precedent.
Art. 35. – (1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre patron.
(2) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara, speciala, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre patron.
Art. 36. – Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si de institutii se vor stabili parametrii de microclimat ce vor fi urmariti la fiecare loc de munca, în vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
Art. 37. – (1) În vederea mentinerii si îmbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, patronul va lua masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus);
c) diminuarea, pâna la eliminarea treptata, a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati si de institutii.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze în bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompuna, ori sa sustraga componente ale acestora.
Art. 38. – (1) Patronul se obliga ca, la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, în scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii în postul pe care ar urma sa îl ocupe sau pe care îl ocupa, precum si pentru prevenirea îmbolnavirilor profesionale. Cheltuielile cu examinarea medicala se suporta de angajator, conditiile concrete de examinare urmând a fi stabilite cu sindicatele.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examinarilor medicale, în conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. 1.
(3) În cazul în care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 si 3 constituie abatere disciplinara.
(5) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si, ulterior, o data pe an, se face de unitatile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sanatatii.
Art. 39. – La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru si cu privire la acordarea de concedii suplimentare.
Art. 40. – (1) Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a muncii tinerilor în vârsta de pâna la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract, pe care le considera ca fiind minimale.
(2) Salariatele gravide începând cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare si nu vor putea fi detasate decât cu acordul lor.
(3) La solicitarea Comitetului de Sanatate si Securitate a Muncii, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este însarcinata, precum si al salariatei care alapteaza si sa le informeze cu privire la acestea.
(4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor, reglementate de legislatia muncii, pot fi stabilite prin contractul colectiv de munca de la celelalte niveluri.
Art. 41. – (1) Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau mentinerea în munca a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Salariatii reprezentati de organizatiile sindicate vor sprijini angajarea si mentinerea în munca a handicapatilor, în conditiile alin. 1.
Art. 42. – (1) În cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor în alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora în functie de posibilitatile fiecarei unitati, stabilite cu sindicatele.
(2) În cazul în care angajatorul nu poate asigura schimbarea conditiilor de munca pentru femeile gravide carora li s-a recomandat acest lucru de catre medic, are obligatia compensarii salariale cu toate drepturile cuvenite la zi, fara ca acestea sa mai desfasoare vreo activitate la locul de munca.
Art. 43. – Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, în conditiile legii.
Art. 44. – (1) În cazul unor accidente de munca cu urmari grave pentru salariat, unitatile vor suporta plata cheltuielilor ocazionate de recuperarea capacitatii de munca a acestora (operatii, proteze etc.).
(2) Daca salariatul se afla în incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca ori a contractarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit. Acordarea acestei compensatii nu înlatura si nu înlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului în cauza, în conditiile sau în situatia unei hotarâri judecatoresti.
Art. 45. – (1) Patronul va finanta întregul ansamblu de activitati legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce îi revin din legislatia în domeniu si din contractul colectiv de munca.
(2) Federatiile patronale si sindicale semnatare pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, a normelor si a prevederilor din contractele colective de munca, cu privire la protectia si securitatea muncii.
(3) Angajatorii au obligativitatea înregistrarii în cartile de munca ale salariatilor a conditiilor deosebite si speciale de munca în care sunt încadrati si a platii corespunzatoare a C.A.S.

CAPITOLUL IV
Salarizarea si alte drepturi salariale
Art. 46. – (1) Pentru munca prestata în conditiile prevazute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului de munca, indiferent de natura unitatii în care acesta îsi desfasoara activitatea.
(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri. La angajatorii producatori de produse agricole si în cercetare, o parte din salariu se poate plati si în natura, cu respectarea prevederilor legale. Plata în natura, stabilita prin negocieri colective în unitati, nu poate depasi 25% din salariu.
Plata în natura a unei parti din salariu, în conditiile stabilite de Codul Muncii, este posibila numai daca este prevazuta expres în contractul colectiv de munca aplicabil sau în contractul individual de munca.
(3) Drepturile salariale de care beneficiaza personalul finantat de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, sunt cele prevazute de actele normative în vigoare.
(4) Grila de ierarhizare pe functii si categorii de salariati se va stabili în contractele colective de munca încheiate la nivelul societatilor, care vor respecta coeficientii minimi prevazuti în Contractul colectiv de munca unic la nivel national.
(5) În caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmând a fi platite integral, înaintea celorlalti creditori.
Art. 47. – (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) în acord;
b) în regie sau dupa timp;
c) pe baza de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitatii.
(2) Organizarea muncii si salarizarea în acord pot avea loc într-una dintre urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati se stabileste prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
Art. 48. – (1) Salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, în medie, este de 550 RON lunar, pentru munca necalificata si 648 RON lunar, pentru munca calificata.
(2) Salariul de baza minim negociat pentru salariatii/functionarii publici din sistemul bugetar din ramura agricultura, piscicultura si pescuit este stabilit prin C.C.M. unic la nivel national si/sau prin lege speciala.
(3) Patronatul are obligatia sa respecte urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) muncitori:
1. necalificati = 1;
2. calificati = 1,2;
b) personal administrativ încadrat pe functii pentru care conditia de
pregatire este:
1. liceala = 1,2;
2. postliceala = 1,25;
c) personal de specialitate încadrat pe functii pentru care conditia de
pregatire este:
1. postliceala = 1,25;
2. scoala de maistri = 1,3;
3. studii superioare de scurta durata = 1,5;
d) personal de specialitate încadrat
pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare: = 2.
(4) Coeficientii de salarizare de la alin. (3) se aplica la salariul minim negociat pe unitate.
Art. 49. – (1) Sporurile minime ce se acorda în conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditiile deosebite de munca, grele, penibile sau periculoase – 15% din salariul de baza;
10
b) pentru conditii nocive de munca – 15% din salariul de baza;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul de lucru, si lucrul în zilele libere si de sarbatori legale – 100%
din salariul de baza;
d) pentru vechime în munca:
– vechime în munca de minimum 3 – 5 ani 5% din
salariul de baza,
– vechime în munca de între 5 – 10 ani 10%
– vechime în munca de între 10 – 15 ani 15%
– vechime în munca de între 15 – 20 ani 20%
– peste 20 de ani 25%;
e) pentru lucrul în timpul noptii – 25% din salariul de baza;
f) sporul de santier – 10% din salariul de baza;
g) pentru exercitarea si a atributiilor aferente unei alte functii – 50% din salariul de baza al functiei ale carei
atributii se îndeplinesc, pentru timpul necesar executarii functiei suplimentare, cu conditia realizarii sarcinilor de
serviciu pentru functia de baza;
h) spor de izolare – 15% din salariul de baza;
i) spor de ecran – 15%;
j) spor pentru conditii vatamatoare – 10%.
k) spor de confidentialitate – 15%;
l) spor antena – 15%.
(2) Prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si de institutii pot fi negociate si
alte categorii de sporuri.
(3) Partile contractante sunt de acord ca în perioada urmatoare, sa actioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de baza, care reprezinta retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel încât salariul de baza sa aiba pondere majoritara în salarii.
Art. 50. – (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) plusul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proportie de pâna la 10% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor;
d) patronii pot acorda salariatilor prime cu ocazia sarbatorilor religioase de Paste si de Craciun, într-un procent ce
se va negocia la nivel de unitate sau institutie.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor este de 10% din profitul net; conditiile de diferentiere, de
diminuare sau de anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si, dupa caz, de institutie;
b) tichete de masa care se acorda conform prevederilor legale;
c) indemnizatii negociate pentru clauze specifice, conform art. 20 din Legea nr. 53/2003, actualizata.
(3) Tarifele si cotele de manopera pe unitatea de productie vor fi recalculate ca efect al modificarii salariilor, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate de angajator.
Art. 51. – (1) Patronatul se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de munca stabilit.
(2) În situatia în care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
Art. 52. – (1) În cazurile exceptionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca în tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii pentru a putea fi folositi la alte munci. Prin negocieri la nivelul unitatii sau al institutiei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramâne la dispozitia
unitatii – prezenti în incinta unitatii, în asteptarea reluarii activitatii, sau de a ramâne la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
(2) În cazurile prevazute în alin. 1, salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
Art. 53. – (1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de Comisia Nationala de Indexare.
(2) Ca urmare a indexarii, patronatul se obliga sa recalculeze tarifele sau, respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate în unitate.
Art. 54. – Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul
unitatii sau al institutiei.
Art. 55. – (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc înaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii sau ale institutiei.
(2) În caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmând sa fie platite integral, înainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
(3) Angajatorul – debitor al obligatiei de a plati salariul – este de drept în întârziere de la data scadentei fara a fi necesara punerea în întârziere sau o alta formalitate prealabila.
(4) În caz de întârziere a platii salariului sau de neplata a acestuia, salariatul va fi îndreptatit sa solicite actualizarea drepturilor sale, cu toate indexarile, majorarile intervenite ulterior; si, în plus, salariatul poate pretinde daune-interese facând dovada prejudiciului produs, calculat în conformitate cu prevederile legale.
Art. 56. – Patronii sunt obligati sa tina evidenta, în care sa se mentioneze activitatea desfasurata în baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat, si sa le elibereze dovezi despre acestea.
Art. 57. – (1) Salariul individual se poate stabili în functie de calificare, de importanta si de complexitatea lucrarilor ce revin postului în care este încadrat, corespunzator competentei profesionale si pregatirii, pe baza fisei postului cu atributiile de serviciu. La stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice, etnice,
religioase, de vârsta, sex, de stare materiala sau de rudenie.
(2) În vederea stimularii productiei, angajatorii pot acorda personalului direct productiv, din depasirea productiei programate, o cota de pâna la 50% în natura sau echivalentul în bani, la costul de productie realizat, cu conditia îndeplinirii productiilor medii programate la nivel de ferma, de sector si a productiei industriale, stimulent care se include în fondul de salarii si se impoziteaza conform Codului fiscal.
(3) Partile convin asupra conditiilor de crestere a animalelor, proprietatea salariatilor, în incinta spatiilor angajatorilor, daca acestia locuiesc în incinta, în conformitate cu legea.
(4) Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor paioase, a florii soarelui, a porumbului, prin grija societatii se va acorda o masa calda la prânz, gratuita salariatilor angrenati în aceasta campanie, care va fi suportata din costurile de productie ale societatii. Valoarea meselor de care vor beneficia gratuit salariatii se va impozita conform Codului fiscal.

CAPITOLUL V
Timpul de munca si timpul de odihna
Art. 58. – (1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamâna, realizate prin saptamâna de lucru de 5 zile.
(2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea încadrarii în durata normala a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, în tura, tura continua, turnus, program fractionat.
(3) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevazute la alin. 2, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si de institutii.
(4) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamâna, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de o luna calendaristica, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamâna.
(5) Pentru sectorul “agricultura, piscicultura si pescuit”, precum si pentru unitatile din Anexa nr. 5 se stabileste prin prezentul contract colectiv de munca, perioada de 12 luni.
(6) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (4) si (5) nu se iau în calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca, precum si alte zile libere si absente nemotivate.
(7) Prevederile alin. (4), (5) si (6) nu se aplica tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
Art. 59. – (1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal prevazute în contractul colectiv de munca la nivel de unitati sau de institutii, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de lucru de 6, de 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza în astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pâna la 7 ani pot lucra cu 1/2 norma fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihna, alocatia de stat pentru copii, vechimea în munca etc. Timpul în care au fost încadrate în aceste conditii se considera la calculul vechimii în munca, timp lucrat cu o norma întreaga.
(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi încadrati în program normal daca exista posturi vacante si daca întrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
Art. 60. – (1) Salariatii care îsi desfasoara activitatea în locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore/zi, în conditiile prevazute de lege.
(2) Reducerea duratei timpului de lucru în locuri unde exista munca cu conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea în munca, aferente duratei normale a timpului de lucru.
(3) Durata reducerii timpului normal de lucru si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati si de institutii.
Art. 61. – (1) Începerea si sfârsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, întocmit de administratia unitatii, cu acordul reprezentantilor sindicali.
(2) În toate cazurile în care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 23, 26 si 27, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
Art. 62. – (1) Orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru si în zilele nelucratoare sunt ore suplimentare.
(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamântul lor. Ceea ce depaseste 120 de ore pe an de persoana necesita si acordul sindicatelor din unitate sau institutie.
Art. 63. – (1) Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzator.
(2) Orele care nu au putut fi compensate pâna la sfârsitul lunii se platesc sub forma de spor, conform art. 49, lit. c).
Art. 64. – (1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestata în timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii în munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile în care procesul muncii este neîntrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata în timpul noptii, în cadrul unui astfel de program, se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 1/2 din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza în conditii deosebite, unde durata timpului de lucru este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata în timpul noptii, munca prestata în intervalul cuprins între orele 22-6, în conformitate cu prevederile art. 122 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, reactualizata – Codul Muncii.
Art. 65. – (1) În fiecare saptamâna, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamânal.
(2) Repausul saptamânal se acorda, de regula, sâmbata si duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de munca în zilele de sâmbata si duminica nu poate fi întrerupta (de exemplu, în unitatile zootehnice, de mecanizare, a agriculturii etc.), cele doua zile de repaus vor fi acordate într-o perioada de maximum 7 zile, pe baza de grafice lunare, aprobate de patronat si de sindicat.
Art. 66. – (1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamânal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
– prima si a doua zi de Paste;
– prima si a doua zi de Craciun;
– 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale,
altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinând acestora;
– 1 si 2 ianuarie;
– 8 Martie – Ziua Femeii;
– 1 Decembrie;
– 1 Mai;
– Ziua agricultorului sau a lucratorilor din industria alimentara sau Ziua lucratorilor din piscicultura si pescuit sau Ziua medicului veterinar.
(2) Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte zile nelucratoare decât cele de la alin. 1, conform specificului domeniului de activitate.
Art. 67. – (1) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Acest repaus se include în programul de lucru.
(2) Stabilirea duratei repausului pentru servirea mesei peste cea minima si intervalul de timp alocat pentru aceasta, se va face cu acordul partilor semnatare si vor fi prevazute în contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri.
Art. 68. – Salariatii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Administratia va analiza cererea si o va aproba în functie de posibilitati.
Art. 69. – Salariatii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna, platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
Art. 70. – (1) În fiecare an calendaristic, salariatii încadrati în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile, iar nevazatorii, de 6 zile.
(2) Salariatii care îsi desfasoara activitatea în conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati si institutii se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
(3) Salariatii care au vârsta sub 18 ani au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu platit de 24 de zile lucratoare.
Art. 71. – Prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri vor fi stabilite criteriile pe baza carora salariatii pot beneficia de concedii de odihna anuale si de concedii de odihna suplimentare mai mari.
Art. 72. – (1) Pentru perioada concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce nu va fi mai mica decât valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
14
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul zilelor de concediu.
(3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se va stabili ca, pe lânga indemnizatia de concediu, sa se plateasca si o prima de vacanta în valoare de cel putin un salariu minim pe unitate, pe baza criteriilor stabilite la nivel de unitate.
(4) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se platesc cu cel putin 5 zile înainte de plecarea în concediu.
(5) Orice conventie prin care se renunta total sau în parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa. Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai în cazul încetarii contractului individual de munca.
Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului; una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 12 zile lucratoare; cealalta parte va trebui acordata si luata pâna la sfârsitul anului în curs.
Art. 73. – (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite, pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte
situatii, dupa cum urmeaza:
– casatoria salariatului – 5 zile;
– casatoria unui copil – 3 zile;
– nasterea unui copil – 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
– decesul sotului, al copilului, parintilor, socrilor – 5 zile;
– decesul bunicilor, al fratilor si surorilor – 2 zile;
– donatorii de sânge – conform legii;
– la schimbarea locului de munca în alta localitate, în cadrul aceleiasi unitati, cu schimbarea domiciliului – 5 zile.
(2) Salariatii au dreptul la 30 de zile de concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma în învatamântul superior, seral si fara frecventa.
Se acorda pâna la 30 de zile de concediu fara plata pentru formarea profesionala, în conformitate cu legea.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata, în conditiile legii. Aceste concedii nu constituie stadiu de cotizare, nefiind luate în calcul în cazul pensionarii.
(4) Prin contractele colective de munca încheiate la celelalte niveluri se pot negocia si alte situatii în care salariatii beneficiaza de zile libere platite si numarul lor.
CAPITOLUL VI
Alte masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor
Art. 74. – (1) În cazul concedierilor colective angajatorul are obligatia sa notifice în scris sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor intentia de concediere colectiva, cu cel putin 60 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
(2) Notificarea intentiei de concediere colectiva se face sub forma unui proiect de concediere colectiva si trebuie sa cuprinda:
a) numarul total si categoriile de salariati;
b) motivele ce determina concedierea;
c) numarul total si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) masurile avute în vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate salariatilor supusi concedierii, conform dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati.
(3) Angajatorul are obligatia sa notifice proiectul de concediere Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca la aceeasi data la care l-a notificat sindicatului, sau dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
(4) La unitatile care urmeaza sa fie privatizate, patronii vor aduce la cunostinta sindicatelor intentiile de privatizare, varianta propusa, atribuirea în locatie de gestiune, închiderea sau vânzarea unor unitati, mijloace de productie. Partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
a) patronul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica asupra masurilor privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare si reorientare profesionala;
b) acestea, împreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, vor fi supuse spre analiza si avizare adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, consiliului de administratie;
c) în urma avizarii, patronul are obligatia de a anunta salariatii cu privire la numarul de posturi care se reduc specificând natura acestora dupa cum urmeaza:
– cu cel putin 3 luni înainte, în cazul schimbarii sediului angajatorului în alta localitate;
– cu cel putin 60 de zile înainte daca reducerea de posturi priveste restrângerea activitatii, retehnologizarea sau alte cauze.
d) reducerea de posturi va afecta într-o proportie negociabila si personalul TESA;
e) în situatia în care unitatea se redreseaza economic, îsi extinde sau diversifica activitatea si se fac noi angajari,
prioritate au fostii salariati, care vor fi anuntati cu cel putin 30 de zile înainte.
f) în cazul privatizarii, conducerea va acorda salariatilor implicati în procesul de privatizare al acesteia, o indemnizatie ce se stabileste la nivelul fiecarei societati de catre partile semnatare ale contractului colectiv de munca.
Art. 75. – (1) În situatia în care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, administratia va comunica în scris fiecarui salariat:
a) termenul de preaviz, în conditiile prevazute în prezentul contract colectiv de munca;
b) daca se ofera sau nu un alt loc de munca, ori cuprinderea într-o forma de recalificare profesionala.
Art. 76. – (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, în ordine:
a) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care
cumuleaza pensia cu salariul;
b) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii;
c) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza în aceeasi unitate sau institutie, se va desface contractul de munca al sotului care are salariul cel mai mic, fara ca, prin aceasta, sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întretinere;
c) masura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, unicii întretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani
pâna la pensionarea la cererea lor.
d) nu pot fi desfacute contractele de munca persoanelor care potrivit legii sau contractului colectiv de munca, intra sub incidenta Legii nr. 54/2003 (lideri, vicelideri, secretari sau asimilati ai acestora la nivel de angajator).
(3) În cazul în care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a încheiat cu unitatea economica un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumita perioada de timp, administratia nu îi va pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pâna la împlinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu îi este imputabila.
Art. 77. – (1) La disponibilizarea colectiva, fiecare salariat, odata cu decizia de disponibilizare va primi cel putin 6 salarii minime brute pe unitate.
(2) La societatea comerciala, indiferent de forma de capital, care se dizolva, lichideaza, reorganizeaza juridic sau se privatizeaza si unde sunt afectati salariatii disponibilizati, personalul în cauza beneficiaza de masurile de protectie sociala dupa cum urmeaza:
a) 6 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime în munca mai mica de 5 ani;
b) 9 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime în munca între 5 si 15 ani;
c) 12 salarii medii nete la nivel de angajator pentru salariatii cu o vechime în munca mai mare de 15 ani.
(3) Platile compensatorii prevazute la alin. (1) se considera minimale.
Art. 78. – Unitatea sau institutia care îsi extinde sau îsi reia activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca (pentru motive prevazute la art. 77), are obligatia sa încunostiinteze în scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura. Unitatea sau institutia va reangaja salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 77, care au pregatirea necesara pentru
ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data anuntului.
Art. 79. – Salariatii care se pensioneaza pentru limita de vârsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin doua salarii de baza avute la data pensionarii.
Art. 80. – (1)În afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de sase salarii minime negociate pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident în legatura cu munca sau cu boala profesionala, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 6 salarii de baza;
c) doua salarii de baza platite de unitate sau institutie mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza; daca ambii soti sunt salariatii aceleiasi unitati, fiecare va primi câte un salariu de baza;
d) trei salarii minime negociate pe unitate sau institutie la decesul sotului sau al sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I, aflate în întretinerea salariatului;
e) trei salarii de baza, tinerilor casatoriti, cu ocazia primei casatorii.
(2) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevazut de lege nu se deduc din contributia de asigurari sociale.
Art. 81. – Salariatii si membrii familiilor acestora, care beneficiaza de bilete de tratament în statiunile balneoclimaterice au dreptul la o reducere a costului biletelor de pâna la 100% din valoarea nominala a acestora, pentru boli profesionale, si 50% pentru restul biletelor de tratament, precum si de 30% din costul biletelor de odihna, inclusiv transportul dus-întors (CFR, clasa a II-a), aceasta reducere fiind suportata de patron în limita plafonului fondului social.
Art. 82. – Beneficiarii biletelor de tratament balnear si de odihna recuperatorie din institutiile publice vor suporta o contributie baneasca conform prevederilor H.G. nr. 494/2001 pentru aprobarea normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
Art. 83. – Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi în statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea în cauza, inclusiv costul transportului pe calea ferata, clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
Art. 84. – (1) Daca salariatul se afla în incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau în legatura cu munca, ori contractarii unei boli profesionale, angajatorul are obligatia de a achita o indemnizatie a carei baza de calcul se stabileste conform prevederilor art. 99 din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare platite în totalitate din fondurile unitatii.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu înlatura si nici nu înlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului în cauza, în conditiile prevazute de lege.
Art. 85. – Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, catre salariatii unitatilor sau ai institutiilor se va face de o comisie paritara administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau institutie.
Art. 86. – (1) Salariatii unitatilor si, dupa caz, ai institutiilor, trimisi în delegatie în tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite prin contractele colective de munca la celelalte niveluri;
b) nivelul diurnei de deplasare se stabileste prin negociere la nivel de grupuri de unitati sau de unitate; nivelul minim al diurnei este de 30% din salariul minim pe ramura.
Art. 87. – Salariatii unitatilor sau ai institutiilor, trimisi în detasare, beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 86 în cazul în care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neîntrerupta de 30 de zile.
Art. 88. – Persoanele detasate îsi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
Art. 89. – (1) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea sau institutia va compensa pe o anumita perioada, din fonduri proprii, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate si institutie, dar nu mai putin de 6 saptamâni.
Art. 90. – (1) În afara concediului legal platit pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap pâna la împlinirea vârstei de 3 ani, daca patronatul accepta, salariata mama sau salariatul tata poate beneficia de înca un an de concediu fara plata.
(2) Pe perioada în care salariata/salariatul se afla în concediul prevazut la alin. 1, acesteia nu i se va putea desface contractul de munca, iar în postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de munca pe durata determinata.
Art. 91. – În caz de deces al mamei, dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap pâna la împlinirea vârstei de 3 ani, vor fi acordate tatalui salariat, la cererea acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 92. – În cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) compensatia prevazuta la art. 89;
b) concediul fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevazute la art. 90.
tArt. 93. – Salariata care renunta la concediul legal pentru îngrijirea copilului sau la o parte a acestuia beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa îi fie afectate salariul de baza si vechimea în munca.
Art. 94. – Salariatele gravide, începând cu luna a V-a, si salariatele care alapteaza nu vor putea fi repartizate la munca de noapte.
Art. 95. – (1) În contractele colective de munca la nivel de unitati vor fi prevazute actiuni cu caracter social, precum:
a) construirea, amenajarea si întretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine si bufete pentru salariati;
b) construirea, amenajarea si întretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
c) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv în domeniul relatiilor de munca;
d) construirea de locuinte;
e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate femeii si copilului.
(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit Legii bugetului de stat.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate într-un an se reporteaza în anul urmator.
Art. 96. – (1) În situatia în care patronul încheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala sau regia autonoma vor executa unele lucrari în strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfasura în conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
(2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elementele referitoare la conditiile de munca în care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv la drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
Art. 97. – (1) Salariatii beneficiaza de protectia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul proprietatii nu poate constitui motiv de concediere colectiva sau individuala a salariatilor de catre cedent sau cesionar.
(4) Cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si de a consulta, anterior transferului de proprietate, sindicatul cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgând din transferuldreptului de proprietate.

CAPITOLUL VII
Formarea profesionala
Art. 98. – (1) Prin termenii de formare profesionala si formare profesionala continua, partile înteleg:
a) prin termenul de formare profesionala – orice procedura prin care un salariat dobândeste o calificare atestataprintr-un certificat sau o diploma eliberata în conditiile prevazute de lege;
b) prin termenul de formare profesionala continua – orice procedura prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îsi completeaza cunostintele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate în domeniul specialitatii lor.
(2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite între sindicate si angajator.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie.
Art. 99. – (1) La încheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati, de unitati sau de institutii, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare; adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face, de comun acord, de catre sindicat si patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de unitati si institutii;
b) sindicatul va participa, prin împuternicitii sai, la orice forma de examinare organizata, în vederea absolvirii unui curs de formare profesionala în cadrul unitatii sau al institutiei;
c) în cazul în care unitatea urmeaza sa-si schimbe total sau partial profilul de activitate, aceasta va informa si va
consulta sindicatul cu cel putin 2 luni înainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se
califica sau recalifica înainte de apela la angajari de forta de munca din afara;
d) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa îl urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea împreuna cu sindicatul, ramânând la aprecierea patronului daca si în ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariatii care au încheiat acte aditionale la contractul individual de munca, în vederea formarii profesionale,
vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta daca parasesc unitatea, din motivele imputabile lor, înainte de împlinirea termenului stabilit prin contractul de scolarizare; cheltuielile se suporta proportional cu perioada ramasa din contract.

CAPITOLUL VIII
Alte prevederi în legatura cu drepturile si obligatiile patronilor
Art. 100. – (1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati, în general, libertatea de opinie.
(2) Patronul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si fata de reprezentantii salariatilor din unitati si institutii.
Art. 101. – (1) Consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor sau Comitetul director are obligatia de a invita reprezentantii sindicatelor reprezentative (conform Legii nr. 130/1996, republicata), sa participe la sedintele sale, în conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Încunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore înainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi, acestia urmând a avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discutie.
Art. 102. – Patronul va asigura sindicatelor accesul la documentele necesare pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30, alin. 2, din Legea nr. 54/2003.
Art. 103. – (1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale cu personalitate juridica (membrii transmisi la judecatorii, conform art. 14, alin. 2, litera c) din Legea nr. 54/2003) care lucreaza nemijlocit în unitate sau în institutie, în calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3-5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale care li s-ar fi cuvenit în conditii normale.
(2) Numarul de zile cumulate pe an si numarul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(3) În situatia în care numarul de zile de la alin. 2 depaseste media lunara de 22, liderul sindicatului sau un înlocuitor al acestuia poate fi scos din productie pe toata durata mandatului si salarizat din fondurile unitatii.
Art. 104. – (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/2006, republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea în bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor în domeniul pregatirii, negocierii si al aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 1 leu/salariat/an.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 si 2 se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate la federatia patronala reprezentativa semnatara la nivel de ramura;
c) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate în contul colector «Fond negociere Contract Colectiv de Munca la nivel National», deschis la A.B.N. – AMRO BANK ROMÂNIA – S.A. cu nr. 264100090820 pentru negocierile colective la nivel national;
d) din sumele constituite conform lit. a), b) si c) de mai sus, 50% se vireaza organizatiilor sindicale cu care au fost negociate si semnate contractele colective de munca la fiecare nivel;
e) fondurile destinate negocierilor colective vor fi constituite si vor fi virate în termen de o luna de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 si 3 si le vor vira catre federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca la
nivel de ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca.
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociaza si se încheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri vor fi suportate din fondurile constituite la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitatile bugetare vor fi constituite la nivelul fiecarei unitati care încheie contract colectiv de munca, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
(8) Patronatele si sindicatele vor gestiona si vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite în baza prevederilor art. 104, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiuni aprobate de organele proprii de conducere si pe raspunderea fiecaruia conform anexei nr. 4.
Art. 105. – (1) Unitatile si institutiile vor asigura, în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare; prin contractele colective de munca vor fi stabilite conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea sau institutia.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor sau a institutiilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile si institutiile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, în conditiile prevazute în contractul colectiv de munca.
Art. 106. – (1) Pe durata valabilitatii prezentului contract angajatorul (patronul) va permite:
a) salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire sindicala si patronala cu durata de pâna la 20 de zile anual, cu scoatere din productie;
b) reprezentantilor sindicali si/sau patronali, inclusiv functionarilor publici si/sau din unitati bugetare, din organizatiile afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract li se vor permite sa participe la actiunile acestora, pe baza convocarii facute, cu scoaterea din productie si cu suportarea cheltuielilor de catre unitati si/sau institutii pentru un membru al sindicatului o data pe luna.
În cazuri exceptionale, la nivel de unitate se poate conveni asupra unui numar suplimentar de deplasari.
Art. 107. – (1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea sindicatelor, la solicitarea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine pe statele de plata si vor vira lunar sindicatului cotizatia de sindicat. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat conform prevederilor legale.
(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnaturile acestora de acceptare a retinerii.
Art. 108. – Este interzis unitatilor si institutiilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
Art. 109. – Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial în perioada declansarii sau a desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati în conflict.
Art. 110. – Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute în contractul colectiv de munca.
Art. 111. – (1) Patronii se angajeaza ca în contractele de societate ale unitatilor cu participare straina, pentru activitati pe teritoriul României sa prevada o clauza prin care partea externa se obliga sa respecte drepturile prevazute în legislatia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca la nivel de unitate, precum si în conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de România.
(2) Concretizarea alin. (1) în cazul disponibilizarilor de personal, la initiativa patronului, ca urmare a lichidarii voluntare se asigura prin protectia sociala a salariatilor, care se face prin negocierea între parti, patronat – sindicat, a unor plati compensatorii cuprinse între 10 si 20 de salarii medii pe societate.
Art. 112. – (1) Patronii si sindicatele îsi vor comunica reciproc si în timp util hotarârile privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
(2) Pentru realizarea unor servicii în interesul salariatilor, privind relatiile de munca, securitate si sanatate în munca, presedintii federatiilor sau uniunilor sindicale pot fi salariati ai unitatilor în care au membri de sindicat.
Art. 113. – (1) Federatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de încalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii sau institutiei.
(2) Federatiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronului de a stabili normele de disciplina muncii si de disciplina tehnologica, cu consultarea organizatiilor sindicale.
(3) Patronii si sindicatele se recunosc ca parteneri permanenti de dialog social. Sindicatele, prin mijloacele specifice lor, îi vor sprijini pe patroni în asigurarea exercitarii atributiilor lor, pentru actiuni care nu contravin intereselor membrilor de sindicat si contractelor colective de munca de la toate nivelurile.

CAPITOLUL IX
Activitatea unitatilor bugetare
Art. 114. – Partile convin ca, la reorganizarea structurii (organigramei) Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.), a agentiilor, a departamentelor, directiilor etc., sa îsi faca cunoscute demersurile pentru a asigura o protectie corespunzatoare salariatilor.
Art. 115. – Partile, de comun acord, propun înfiintarea comisiei de initiativa legislativa în cadrul comisiei consultative de dialog social a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Comisia de initiativa legislativa este singura comisie cu drept de formulare, de avizare si de sustinere a proiectelor de lege sau a altor acte normative. Ea va informa si, dupa caz, va consulta sindicatele bugetarilor asupra initiativelor legislative care îi privesc.
Art. 116. – Contractul colectiv de munca va cuprinde si negocierea între administratie si sindicate a proiectului de buget, pe capitole, si va purta ambele vize. Bugetul aprobat se va defalca si se va disponibiliza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, trimestrial, catre institutiile centrale subordonate, catre Directiile generale pentru agricultura si alimentatie, catre Directiile sanitare veterinare si pe subunitati ale acestora. Disponibilizarea sumelor
alocate trimestrial de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se va face în limita fondurilor aprobate prin buget, vizate de organul coordonator tehnic, dupa care acesta se va consulta (va negocia) cu sindicatele.
Art. 117. – La nivel de institutie sau de unitate, se vor încheia între administratie si sindicat contracte de venituri, suplimentare, conform legislatiei în vigoare.
Art. 118. – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va întocmi strategii de reforma în domeniile de activitate ale bugetarilor pentru adaptarea la economia de piata. Strategia întocmita va fi prezentata sindicatului si va fi avizata de acesta, urmând a se întocmi si a se semna protocolul de punere în aplicare. Sindicatele bugetarilor pot prezenta strategii de reforma alternative în domeniul pe care îl reprezinta, care prin dezbatere pot fi însusite partial
(articole, capitole) sau total de conducerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 119. – Acordarea concediului suplimentar la concediul de odihna pentru activitate în conditii deosebite se face conform art. 18 din Hotarârea Guvernului României nr. 250/1992.
Art. 120. – Acordarea salariului de merit, a primelor si a primelor de vacanta, a platii abonamentelor de transport al salariatilor de la domiciliu la serviciu si a altor drepturi de personal, în limitele prevederilor bugetare, se stabileste pentru angajatii unitatilor bugetare de catre conducerile unitatilor, împreuna cu sindicatele.
Art. 121. – Reducerea si redistribuirea de personal din aceste unitati se vor face cu consultarea sindicatelor si a federatiilor la care acestea sunt afiliate.
Art. 122. – Cuprinderea specialistilor în gradul profesional de expert gradul I si gradul IA, si a tehnicienilor în gradul IA se face prin concurs, de o comisie formata de specialisti ai unitatilor respective; pentru celelalte grade si trepte se vor respecta prevederile hotarârilor Guvernului României nr. 1.084/2001 si nr. 1.087/2001.
Art. 123. – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si patronatul se angajeaza sa respecte toate prevederile prezentului capitol al contractului colectiv de munca pentru membrii de sindicat, salariati în unitatile bugetare din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 124. – (1) Unitatea are obligatia înregistrarii în carnetele de munca ale angajatilor a grupelor de munca în care sunt încadrati si a platii corespunzatoare a C.A.S.
a) spor de fidelitate – 10% (conform legii); + paliere de timp (3-10/3%; 10-20/5%; > 20/10%.
b) spor pentru lucrul cu computerul 15% (conform legii).
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pâna la 7 ani pot beneficia în conditiile legii, de reducerea programului de lucru cu 1/2 norma fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihna, alocatia de stat pentru copii, vechimea în munca etc.
(3) La cerere, angajatii cu program partial de lucru vor fi încadrati în program normal daca exista posturi vacante si daca întrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
Art. 125. – (1) Partile convin sa faca eforturi în vedera promovarii unui climat normal de munca la nivelul unitatii, cu respectarea prevederilor legii si ale prezentului Acord.
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa încurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, prin anexa la prezentul Acord, vor fi stabilite proceduri de solutionare pe cale amiabila a plângerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta verbala/fizica sau hartuire sexuala, în completarea celor prevazute de lege.
(3) În scopul îndeplinirii prevederilor alin. 2 se vor stabili urmatoarele:
a) orice plângere individuala a salariatilor trebuie sa faca obiectul unei anchete interne de care o comisie din care obligatoriu fac parte 2 membri de sindicat special desemnati în acest sens. Comisia astfel sesizata va începe verificarile în cel mult 3-5 zile;
b) raspunsul la plângere va fi furnizat petentului în 5 zile lucratoare;
c) concluziile comisiei se vor înainta comisiei de disciplina, dupa caz;
d) partea nemultumita se poate adresa instantelor judecatoresti;
e) pe perioada anchetei interne si deliberarilor în comisia de disciplina aspectul care face obiectul plângerii nu poate fi invocat pentru sanctionarea angajatului care a depus plângerea;
f) plângerile salariatilor în justitie nu pot constitui motiv de desfacere a raportului de munca.
Art. 126. – (1) Angajatorul va stabili împreuna cu sindicatul reprezentativ si în conditiile legii, care sunt criteriile de eligibilitate pentru toate formele de premiere si le va comunica în termen de 30 de zile salariatilor.
Art. 127. – (1) Reducerea si redistribuirea de personal, ca urmare a reorganizarii, se vor face cu consultarea sindicatelor semnatare ale prezentului Acord.
(2) Angajarea specialistilor functionari publici de executie si altor categorii de personal se face prin concurs, de o comisie formata de specialisti ai unitatii, cu participarea unui reprezentant al sindicatului.
(3) În cazul în care normativele de personal nu corespund conditiilor concrete de desfasurare a activitatii, angajatorul si organizatiile sindicale au dreptul sa prezinte observatii privind necesitatea modificarii normativelor de personal si a atributiilor de serviciu, din fisa postului, acestea fiind modificate printr-un acord comun.
a) alocatie pentru hrana în valoare de 8 lei/zi, indexabila cu inflatia
b) Premiul anual egal cu salariul mediu lunar
c) premii în limita de 5% din economiile realizate la fondul de salarii
d) prima de vacanta la intrarea în concediu de odihna, egala cu salariul de baza realizat în luna anterioara
e) alocatie lunara pentru tinuta în valoare de minimum 100 lei.
Art. 128. – Partile convin ca la organizarea si reorganizarea structurii (organigramei) proprii sau altor structuri componente, angajatorul sa îsi faca demersurile catre organizatia sindicala în conditiile prevazute de lege (Legea sindicatelor nr. 54/2003, Legea privind transparenta decizionala în administratia publica nr. 52/2003) pentru a asigura o protectie corespunzatoare a angajatilor.
Art. 129. – Partile, de comun acord, propun discutarea si avizarea proiectelor de acte normative, de interes pentru salariati, în cadrul comisiei mixte constituite la nivelul angajatorilor, în baza prevederilor prezentului Acord.
Art. 130. – (1) Acordarea salariului de merit, în limitele prevederilor bugetare, se stabileste pentru angajati de catre conducerile unitatilor pe baza criteriilor stabilite de lege si, pe baza criteriilor suplimentare stabilite împreuna cu organizatia sindicala semnatara.
Art. 131. – (1) Angajatii au obligatii de a îndeplini în mod corespunzator toate sarcinile de serviciu, de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca, potrivit atât clauzelor prezentului Acord cât si ale raportului individual de munca.
(2) Angajatii cu functii asigura repartizarea echitabila a sarcinilor functionarilor din subordine, în functie de fisa postului si pregatirea profesionala a acestora tinând cont de complexitatea lucrarilor.
(3) Angajatii cu functii de conducere stabilesc prin rezolutii indicatii referitoare la modul de rezolvare a lucrarilor, termene de rezolvare, prioritati în rezolvare si de asemenea au obligatia sa se implice direct în rezolvarea lucrarilor de importanta deosebita.
Art. 132. – Angajatii din sistemul bugetar si extrabugetar cu atributii de inspectii si control care efectueaza nemijlocit astfel de actiuni au dreptul la un spor de 15%.
Functionarii au dreptul de a sustine examene pentru promovarea în grade profesionale sau functii.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale
Art. 133. – (1) În scopul salarizarii si al acordarii celorlalte drepturi prevazute în prezentul contract colectiv de munca pentru personalul institutiilor finantate de la bugetul national, partile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea Legii privind aprobarea bugetului public national, precum si în vederea modificarii ulterioare a acestuia.
(2) Partile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeaza astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în conditiile prevazute la alin. 1, partile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de personal la institutiile finantate de la bugetul public national.
(4) Clauzele prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura, privind drepturile salariale si celelalte drepturi de personal, vor fi aplicate pentru salariatii din institutiile finantate de la bugetul public national, în conditiile prevazute la alin. 1, 2 si 3.
Art. 134. – (1) Beneficiarii prezentului contract colectiv de munca vor primi câte un exemplar din Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, în care este publicat, în baza caruia vor face negocierile subsecvente.
(2) Grupurile de unitati în care se vor încheia contracte colective de munca vor fi stabilite de comun acord de organizatiile patronale si federatiile sindicale semnatare.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt considerate minime de la nivelul carora începe negocierea contractelor colective de munca la celelalte niveluri.
(4) În situatiile în care nu se încheie contracte colective de munca pe grupuri de unitati, prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sunt considerate niveluri minime de la care începe negocierea
contractelor colective de munca la nivel de unitati si institutii.
(5) Dupa încheierea contractelor colective de munca la nivel de ramura sau grupuri de unitati, contractele colective de munca încheiate anterior la esaloanele inferioare se vor pune de acord cu acestea.
(6) Contractele colective de munca la nivel de unitate se înregistreaza la D.D.F.S.S. judetene, cu respectarea Legii nr. 130/1996, republicata.
Art. 135. – În contractele individuale de munca nu pot fi stipulate clauze contrare contractelor colective de munca de la nivel national, de ramuri, de grupuri de unitati, de unitati si institutii sau care sa stabileasca drepturi sub limita considerata minima, prevazute în aceste contracte.
Art. 136. – Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii în vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
Art. 137. – În toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor sau a institutiilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecti de drept rezultati din aceste operatiuni juridice.
Art. 138. – Prezentul contract colectiv de munca produce efecte începând cu data înregistrarii lui de catre una
dintre parti, în conditiile prevazute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicata.
Art. 139. – Pentru unitatile bugetare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, Legea Pensiilor si Asigurarilor Sociale, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati.
Art. 140. – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în calitate de autoritate în domeniu, urmareste si controleaza aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca referitoare la personalul contractual si
pentru functionarii publici, în conditiile legii.
PARTILE SEMNATARE
I. PATRONAT II. SINDICAT
Federatia Patronatelor Agricole din România, prin: Centrala CERES, prin:
Mihail Cojocaru – presedinte Adrian Cojocaru – presedinte
Gheorghe Glaman – vicepresedinte Vasilica Blebea – membru
Gheorghe Nitu – membru
Gheorghe Stratulat – membru
Traian Coica – membru
Federatia “AGROSTAR”, prin:
Niculae Stefan – presedinte
Tudor Dorobantu – secretar general
ANEXA Nr. 1
REGULAMENTUL
de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura
1. Comisia paritara la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului va fi compusa din reprezentantii
federatiilor semnatare si un numar egal de reprezentanti ai patronilor. Membrii comisiei paritare sunt desemnati de
partile semnatare în termen de 15 zile dupa înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse.
2. Comisia se va întruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la
formularea cererii, si va adopta hotarâri valabile prin consens, în prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor.
3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de câte un reprezentant al fiecarei parti, ales în sedinta respectiva.
4. Hotarârea adoptata potrivit punctului 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
ANEXA Nr. 2
DECLARATIE
Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) în ……………….. strada ……………..
nr. ….., judetul ………….., posesor(posesoare) al(a) B.I./C.I. seria …. nr. ……….
eliberat de ……………. la data de …………… salariat la ………………………
în functia de ………… înteleg sa ma folosesc, la negocierea contractului meu individual de
munca, de clauzele contractului colectiv de munca la nivel de ramura negociat de federatiile
semnatare, în conformitate cu articolul 15 din acest contract.
Data …………. Semnatura,
ANEXA Nr. 3
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
– clauze minime –
Contractul individual de munca nr. ……….. a fost încheiat pe baza contractului colectiv
de munca convenit între …………… si între …………. si înregistrat cu nr. ……….
între
unitatea(institutia) …………………………… cu sediul în ……………………
reprezentata prin ……………………….. în calitate de …………………………..
si
dl (dna) ……………….. posesor(posesoare) al(a) B.I./C.I. seria …… nr. ……….
având ca pregatire profesionala ………………….
Se încheie prezentul contract de munca în urmatoarele conditii:
1. contractul de munca se încheie pe durata:
a) nedeterminata, cu începere de la data de …………….;
b) determinata, începând de la data de ……….. si pâna la data de ………… inclusiv.
2. dl(dna) …………………. va îndeplini functia de ……………..
3. locul muncii este ………………….
4. conditii de încadrare (o norma întreaga, o fractiune de norma): ……………….
5. conditiile de munca se încadreaza în (conditii grele, periculoase, nocive, penibile,
normale) ………………… grupa de munca ……………
6. salariul de baza brut lunar este de ……………. lei.
Drepturile salariale se platesc în chenzine lunare, stabilite dupa cum urmeaza:
a) chenzina I – la data de ………………..;
b) chenzina a II-a – la data de …………….
7. plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
8. dl (dna) ……………. beneficiaza de urmatoarele sporuri: ………….. De asemenea,
mai poate beneficia si de urmatoarele drepturi banesti: ………………..
9. partile convin ca anumite obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate direct prin
serviciile financiar-contabile ale unitatii, dupa cum urmeaza: ……………………….
10. durata concediului anual de odihna, corespunzatoare vechimii, va fi de ……………..
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar anual de ……………..
Concediul de odihna se va efectua conform programarii.
11. obligatiile generale ale partilor
Cel care angajeaza se obliga, în principal:
– sa îi asigure celui încadrat conditii corespunzatoare de lucru;
– sa îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin, în conditiile prevazute de
lege;
– sa respecte si sa îndeplineasca prevederile contractului colectiv de munca;
– alte obligatii (în functie de specificul unitatii) ………………
Salariatul se obliga:
– sa îndeplineasca atributiile si sarcinile stabilite prin dispozitiile de lucru sau prin
fisa postului, astfel cum este anexata la contractul individual de munca;
– sa respecte prevederile contractului colectiv de munca si ale regulamentului de ordine
interioara, precum si normele de protectie a muncii etc.;
– alte obligatii specifice locului de munca respectiv.
Prezentul contract se încheie în doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la unitate,
iar celalalt revine salariatului.
Cel care angajeaza, Salariat,
Modificarea prezentului contract individual de munca are loc la data de …………… prin
schimbarea …………….. pe baza ……………..
Cel care angajeaza, Salariat,
În urma îndeplinirii procedurii legale la data de ………………………….. prezentul
contract înceteaza prin ………………… pentru urmatoarele motive …………………..
având la baza (decizia, hotarârea) …………….. în temeiul articolului ………….
Cel care angajeaza,
ANEXA Nr. 4
REGULAMENTUL
privind administrarea fondului destinat activitatilor
în domeniul negocierilor colective
Art. 1. – Fondul destinat activitatilor în domeniul negocierilor colective se constituie în baza prevederilor art. 11
(3) din Legea nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, precum si în baza prevederilor
Contractului colectiv de munca unic la nivel national si a prevederilor Contractului colectiv de munca la nivelul
ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului.
Art. 2. – (1) În baza prevederilor Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului, sumele care constituie fondul destinat activitatilor în domeniul negocierilor colective sunt virate întrun
cont special, deschis de Federatia Patronatelor Agricole.
(2) Contul va fi deschis pâna la înregistrarea definitiva a contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura si va fi comunicat tuturor beneficiarilor de contract colectiv de munca, odata cu înmânarea contractului.
Art. 3. – Federatiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii,
pisciculturii si pescuitului au drept de control asupra modului în care se constituie fondul destinat activitatilor în
domeniul negocierilor colective si asupra contului special deschis de Federatia Patronatelor Agricole.
Art. 4. – Federatia Patronatelor Agricole si federatiile sindicale semnatare ale Contractului colectiv de munca
unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului vor gestiona si vor utiliza fondul destinat negocierilor
colective în conformitate cu prevederile legale si pe raspunderea fiecaruia, pe baza unor planuri de actiuni si de
cheltuieli aprobate de comisia paritara la nivel de ramura si de organele proprii de conducere.
Art. 5. – Partile semnatare ale Contractului colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si
pescuitului vor actiona si vor urmari, la unitati, sa se vireze integral si la termen contributiile ce le revin, în contul
special deschis de Federatia Patronatelor Agricole.
Art. 6. – Prezentul regulament de administrare a fondului destinat activitatilor în domeniul negocierilor colective
face parte integranta din Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si
pescuitului.
ANEXA Nr. 5
LISTA
unitatilor beneficiare ale Contractului colectiv de munca unic
la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii si pescuitului
pe anii 2008-2009
__________________________________________________________________________________________________________________________ _Nr. _ _ _ _ _crt._ Unitatea _ Localitatea _ Judetul _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 1. _A.S.A.S. _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 2. _Administratia Nationala a Îmbunatatirilor Funciare _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 3. _Agricover _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 4. _Agrosem Muntenia _Pitesti _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 5. _Agricola _Bailesti _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 6. _Agricom _Borcea _Calarasi _
27
_________________________________________________________________________________________________________________________ _ 7. _Agricom _Mihai Viteazu _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 8. _Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 9. _Avicola _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _10. _Avicola _Brasov _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _11. _CEREALCOM Alexandria _Alexandria _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _12. _CEREALCOM Alexandria-Suc Ulei Rosiori _Rosiori de Vede _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _13. _COMCEREAL _Calarasi _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _14. _COMCEREAL _Cazanesti _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _15. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Alba _Alba _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _16. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Arad _Arad _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _17. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Pitesti _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _18. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Bacau _Bacau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _19. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Oradea _Bihor _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _20. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Bistrita _Bistrita-Nasaud_ _________________________________________________________________________________________________________________________ _21. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Botosani _Botosani _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _22. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Brasov _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _23. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Braila _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _24. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _25. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Resita _Caras-Severin _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _26. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Calarasi _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _27. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Cluj _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _28. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Constanta _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _29. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Sfântu Gheorghe _Covasna _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _30. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Târgoviste _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _31. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Craiova _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _32. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Galati _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _33. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Galati _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _34. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Giurgiu _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _35. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Târgu Jiu _Gorj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _36. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Miercurea Ciuc _Harghita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _37. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Deva _Hunedoara _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _38. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Slobozia _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _39. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Iasi _Iasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _40. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Bucuresti _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _41. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Baia Mare _Maramures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _42. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Drobeta-Turnu Severin_Mehedinti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _43. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Târgu Mures _Mures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _44. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Piatra Neamt _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _45. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Slatina _Olt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _46. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Ploiesti _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _47. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Satu Mare _Satu Mare _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _48. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Zalau _Salaj _ _________________________________________________________________________________________________________________________
28
_49. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Sibiu _Sibiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _50. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Suceava _Suceava _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _51. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Târgu Magurele _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _52. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Timisoara _Timis _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _53. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Tulcea _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _54. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Rm. Vâlcea _Vâlcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _55. _D.A.D.R. – Unitatea Fitosanitara _Vaslui _Vaslui _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _56. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Sebes _Alba _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _57. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Arad _Arad _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _58. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Pitesti _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _59. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Bacau _Bacau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _60. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Oradea _Bihor _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _61. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Bistrita _Bistrita Nasaud_ _________________________________________________________________________________________________________________________ _62. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Botosani _Botosani _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _63. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Brasov _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _64. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Braila _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _65. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _66. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Resita _Caras-Severin _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _67. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Calarasi _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _68. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Floresti _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _69. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Constanta _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _70. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Sfântu Gheorghe _Covasna _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _71. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Târgoviste _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _72. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Craiova _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _73. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Semoreni _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _74. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Galati _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _75. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Giurgiu _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _76. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Târgu Jiu _Gorj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _77. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Miercurea-Ciuc _Harghita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _78. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Deva _Hunedoara _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _79. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Slobozia _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _80. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Iasi _Iasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _81. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Bucuresti _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _82. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Baia Mare _Maramures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _83. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Drobeta-Turnu Severin_Mehedinti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _84. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Târgu Mures _Mures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _85. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Piatra Neamt _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _86. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Slatina _Olt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _87. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Ploiesti _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _88. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Satu Mare _Satu Mare _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _89. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Zalau _Salaj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _90. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Sibiu _Sibiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _91. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Suceava _Suceava _
29
_________________________________________________________________________________________________________________________ _92. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Târgu Magurele _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _93. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Timisoara _Timis _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _94. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Tulcea _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _95. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Rm. Vâlcea _Vâlcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _96. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Vaslui _Vaslui _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _97. _D.A.D.R. – U.A.R.Z. _Focsani _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _98. _DeltaNav _Tulcea _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _99. _Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Alba Iulia _Alba _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _100._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Arad _Arad _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _101._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Pitesti _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _102._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Bacau _Bacau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _103._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Oradea _Bihor _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _104._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Bistrita _Bistrita-Nasaud_ _________________________________________________________________________________________________________________________ _105._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Botosani _Botosani _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _106._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Brasov _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _107._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Braila _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _108._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _109._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _110._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Resita _Caras-Severin _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _111._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Calarasi _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _112._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Cluj _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _113._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Constanta _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _114._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Sfântu Gheorghe _Covasna _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _115._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Târgoviste _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _116._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Craiova _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _117._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Galati _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _118._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Giurgiu _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _119._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Tg. Jiu _Gorj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _120._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Miercurea-Ciuc _Harghita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _121._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Deva _Hunedoara _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _122._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Slobozia _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _123._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Iasi _Iasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _124._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Buftea _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _125._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Baia Mare _Maramures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _126._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Drobeta-Tr. Severin _Mehedinti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _127._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Tg. Mures _Mures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _128._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Piatra Neamt _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _129._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Slatina _Olt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _130._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Ploiesti _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _131._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Satu Mare _Satu Mare _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _132._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Zalau _Salaj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _133._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Sibiu _Sibiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________
30
_134._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Suceava _Suceava _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _135._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Alexandria _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _136._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Timisoara _Timis _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _137._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Tulcea _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _138._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Vâlcea _Vâlcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _139._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Vaslui _Vaslui _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _140._Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor _Vrancea _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _141._Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala _Râmnicu-Vâlcea _Vâlcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _142._Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala _Baia Mare _Maramures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _143._Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala _Bistrita _Bistrita-Nasaud_ _________________________________________________________________________________________________________________________ _144._Grup Silozuri Cereale _Constanta _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _145._Institutul de Control Produse Biologice si Medicina Veterinara _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _146._Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _147._Institutul de Igiena si Sanatate Publica _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _148._Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _149._Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor Veterinare_Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _150._Intercereal _Fetesti _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _151._MARR Sugar Romania _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _152._Orser _Oradea _Bihor _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _153._Piscicola _Jurilovca _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _154._Piscicola _Murghiol _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _155._ROQUETTE _Calafat _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _156._Comcereal Braila _Braila _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _157._Cerealcom Braila _Braila _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _158._Comcereal Vrancea _Focsani _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _159._INC COMBIPRA Ploiesti _Ploiesti _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _160._AGROSEM Braila _Braila _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _161._AGROSEM Calarasi _Calarasi _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _162._AGROSEM Prahova _Ploiesti _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _163._AGROSEM Tecuci _Tecuci _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _164._AGROSEM Tulcea _Tulcea _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _165._AGROSEM Urziceni _Urziceni _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _166._AGROSEM Dâmbovita _Târgoviste _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _167._AGROSEM Slobozia _Slobozia _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _168._AGROSEM Giurgiu _Giurgiu _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _169._AGROSEM Buzau _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _170._S.C. AVICOLA S.A. Prahova _Blejoi _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _171._S.C. AVICOLA S.A. _Constanta _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _172._S.C. AVICOLA S.A. _Iasi _Iasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _173._S.C. AVICOLA S.A. _Lumina _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _174._S.C. AVICOLA S.A. _Agigea _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _175._S.C. AVICOLA S.A. _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _176._S.C. AVICOLA S.A. _Focsani _Vrancea _
31
_________________________________________________________________________________________________________________________ _177._S.C. BERSER S.A. _Bucuresti _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _178._S.C. LEOSER S.A. _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _179._S.C. CEREALCOM S.A. _Craiova _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _180._S.C. CEREALCOM S.A. _Galati _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _181._S.C. CEREALCOM S.A. _Giurgiu _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _182._S.C. CEREALCOM S.A. _Slobozia _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _183._S.C. CEREALCOM S.A. _Alexandria _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _184._S.C. CEREALCOM S.A. _Vaslui _Vaslui _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _185._S.C. COMCEREAL S.A. _Slatina _Olt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _186._S.C. COMCEREAL S.A. _Alexandria _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _187._S.C. COMCEREAL S.A. _Slobozia _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _188._S.C. COMCEREAL S.A. _Galati _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _189._S.C. COMCEREAL S.A. _Giurgiu _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _190._S.C. COMSUIN S.A. _Ulmeni _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _191._S.C. CONSERVE FRUCTUS S.A. _Turnu Magurele _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _192._S.C. CONSERVE S.A. _Valeni de Munte _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _193._S.C. CONSERVE S.A. _Falticeni _Suceava _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _194._S.C. CONTEC S.A. _Tecuci _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _195._S.C. LAPTE S.A. _Focsani _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _196._S.C. LEADER INTERNATIONAL _Bucuresti _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _197._S.C. LEGUME FRUCTE S.A. _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _198._S.C. PAJISTI S.A. _Brasov _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _199._S.C. ROMAGRIBUZ S.A. _Râmnicu Sarat _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _200._S.C. SEMROM MOLDOVA S.A. _Bacau _Bacau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _201._S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _202._S.C. SEMROM TRANSILVANIA S.A. _Cluj-Napoca _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _203._S.C. COMCEREAL S.A. _Focsani _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _204._S.C. SOUFFLET MALT S.A. _Pitesti _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _205._S.C. Statiunea de Cercetare Legumicola _Isalnita _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _206._S.C. Statiunea Strehaia S.A. _Strehaia _Mehedinti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _207._S.C. SUINPROD S.A. _Zimnicea _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _208._S.C. VINCON S.A. _Focsani _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _209._S.C. ZAHARUL S.A. _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _210._S.C.C.I. _Marculesti _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _211._S.C.D.C.M. _Marsani _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _212._S.C.D.V.V. _Pietroasele _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _213._S.C.P.C.B. Marsani _Marsani _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _214._S.C.P.C.B. Mures _Arad _Arad _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _215._S.C.P.M.A. _Fundulea _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _216._S.C.P.P. _Bistrita _Bistrita-Nasaud_ _________________________________________________________________________________________________________________________ _217._S.C.P.P. _Caransebes _Caras-Severin _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _218._S.C.P.P. _Isalnita _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________
32
_219._S.C. SERE Codlea _Codlea _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _220._Societatea Nationala de “Îmbunatatiri Funciare” S.A. _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _221._Statiunea Experimentala Legumicola _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _222._Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola _Rm. Vâlcea _Vâlcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _223._S.C. VIDELMAR S.A. _Urlati _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _224._S.C. AVICOLA S.A. _Calarasi _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _225._Cramele Prahova – HALLIWOOD _Ploiesti _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _226._S.C.P.P. _Falticeni _Suceava _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _227._Statiunea de Cercetare Viticola _Valea Calugareasca _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _228._Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _229._Organizatia Pescarilor _Galati _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _230._Asociatia Pescarilor Banatul _Timisoara _Timis _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _231._Asociatia Apicultorilor din România _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _232._Asociatia Vânatorilor si Pescarilor _Buzau _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _233._Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura _Bucuresti _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _234._Perla Târnavei Jidvei _Alba _Alba _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _235._Tîrnava Jidvei – S.R.L. _ _Alba _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _236._Agromec Mirosi _ _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _237._Suintest Oarja _ _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _238._UARZ Arges _ _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _239._Agricola International Bacau _ _Bacau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _240._Suinprod Bacau _ _Bacau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _241._Nutrientul Palota _ _Bihor _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _242._SCDP Bistrita _ _Bistrita Nasaud_ _________________________________________________________________________________________________________________________ _243._Prodazur Urleasca _ _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _244._Agrozootehnica Vadeni _ _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _245._TCE 3 Brazi IMB _ _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _246._Complex porci Braila _ _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _247._Caruz Braila _ _Braila _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _248._Sere Brasov _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _249._Roclip Agroclip Fagaras _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _250._Avicola Brasov _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _251._UARZ Brasov _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _252._Carmolimp – SRL _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _253._Sergiana Prodimp _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _254._Europig _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _255._Luca Suinprod Codlea _ _Brasov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _256._Avicola Buzau _ _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _257._UARZ Buzau _ _Buzau _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _258._SCDP Caransebes _ _Caras-Severin _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _259._UARZ Caras-Severin _ _Caras-Severin _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _260._Agromixt Roseti _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _261._Agricom Borcea _ _Calarasi _
33
_________________________________________________________________________________________________________________________ _262._Agrochirnogi _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _263._Agrozootehnica Drumu Subtire _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _264._Nutricom Oltenita _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _265._SCCI Marculesti _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _266._SCDMA Fundulea _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _267._Rompac International _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _268._Sucursala Calarasi Picovit Food Ulmeni _ _Calarasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _269._Agricom Sucursala Mihai Viteazul _ _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _270._Agroflip Bontida _ _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _271._Agroflip Gornesti _ _Cluj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _272._Suinprod Let _ _Covasna _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _273._Fruvisat Satu Nou _ _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _274._Comcereal Constanta _ _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _275._Nazarcea Ovidiu _ _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _276._UARZ Constanta _ _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _277._Docefram Dorobantu _ _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _278._Fruvimed Medgidia _ _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _279._Ostrovit Ostrov _ _Constanta _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _280._Terra Titu _ _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _281._Avicola Crevedia _ _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _282._Avicola Tartasesti _ _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _283._Suinprod Bilciuresti _ _Dâmbovita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _284._Agrozootehnica Robanesti _ _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _285._Agricola Bailesti _ _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _286._Parc Turism _ _Dolj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _287._Brates Prut Frumusita _ _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _288._Agrimat Matca _ _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _289._Agrotec Tecuci _ _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _290._Prolicef Sendreni _ _Galati _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _291._Agrozootehnica Adunatii Copaceni _ _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _292._Agrozootehnica Mihailesti _ _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _293._Cerealcom Giurgiu _ _Giurgiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _294._Cerealcom Bumbesti-Jiu _ _Gorj _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _295._UARZ Deva _ _Hunedoara _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _296._Cotnari _ _Iasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _297._Agroindustriala Bucium _ _Iasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _298._Agromec Cocora _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _299._Suintest Fierbinti _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _300._Agromixta Andrasesti _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _301._Agromec Grivita _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _302._Agromixta Ograda _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _303._Agrozootehnica Facaeni _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________
34
_304._Agroindustriala Urziceni _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _305._Intercereal Fetesti _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _306._Agropod Condeiesti _ _Ialomita _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _307._ICLF Vidra _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _308._SAIC Bragadiru _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _309._Agroindcom Chitila _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _310._Agropod Popesti Leordeni _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _311._Agro Glina _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _312._S.C. Comaico – S.A. _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _313._ANARZ Bucuresti _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _314._Romsuintest Peris _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _315._Picovit Romimpex _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _316._Agroindustriala Cristesti _ _Mures _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _317._SCDA Secuieni _ _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _318._Fastrom Roman _ _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _319._Danubiana Roman _ _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _320._Agrocomplex Cuci _ _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _321._Suinprod Roman _ _Neamt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _322._Corias Corabia _ _Olt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _323._SCVP Sâmburesti _ _Olt _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _324._S.C. Tohani – S.A. _ _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _325._Ceres Ploiesti _ _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _326._Dionysos Ceptura _ _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _327._Comporsa Ploiesti _ _Prahova _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _328._C.I.T. Santau Satu Mare _ _Satu Mare _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _329._Nutrisan Satu Mare _ _Satu Mare _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _330._S.C. ITAL TRUST RACOVITA _ _Sibiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _331._Ventureli Avrig _ _Sibiu _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _332._SCDA Teleorman _ _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _333._Cerealcom Teleorman _ _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _334._Suinprod Zimnicea _ _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _335._Pigalex Alexandria _ _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _336._Romcip Salcia _ _Teleorman _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _337._Jintim Jimbolia _ _Timis _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _338._Comtim Group Timisoara _ _Timis _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _339._Pigcom Babadag _ _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _340._Carniprod Tulcea _ _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _341._Degaro – S.R.L. _ _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _342._Holder Trade – S.R.L. _ _Tulcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _343._Oltchim Suinprod Babeni _ _Vâlcea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _344._Vidisamp Husi _ _Vaslui _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _345._Agroindustriala Maicanesti _ _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _346._Veritas Panciu _ _Vrancea _
35
_________________________________________________________________________________________________________________________ _347._UARZ Vrancea _ _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _348._SCLF Militari _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _349._Fortuna Berceni _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _350._Unisem Bucuresti _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _351._ROMTABAC _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _352._Avicola Bucuresti _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _353._ASIA Intercoom – S.R.L. _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _354._Avicola Costesti – ferma de porci _ _Arges _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _355._Agroindustriala Focsani _ _Vrancea _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _356._Agroindustriala Pipera _ _Ilfov _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _357._Agrosem Timisoara _ _Timis _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _358._Kosarom Pascani _ _Iasi _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _359._Mc Donald’s _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _360._A.D.S. _ _Bucuresti _ _________________________________________________________________________________________________________________________ _361._S.C.D.C.B. Dancu _ _Iasi _ __________________________________________________________________________________________________________________________

www.expertizacontabila.ro