Concedieri Abuzive?

Noi iti dam inapoi ceea ce ti se cuvine!

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA PE RAMURA ELECTROTEHNICA, ELECTRONICA, MECANICA FINA, UTILAJE SI APARARE PE ANII 2007-2010

September 11, 2009

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA din 5 septembrie 2007
pe ramura electrotehnica, electronica, mecanica fina, utilaje si aparare pe anii 2007-2010

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL PARTEA V nr. 15 din 5 septembrie 2007
Data intrarii in vigoare : 05/09/2007

PARTILE CONTRACTANTE
În temeiul art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, se încheie prezentul contract colectiv de munca pe ramura Electrotehnica, Electronica, Mecanica Fina, Utilaje si Aparare, pentru unitatile cuprinse în Anexa nr. 1 si pentru toate societatile cu Codurile CAEN 296, 297, 30, 31, 32, 33 si 72, între:

1. Salariatii reprezentati în conformitate cu art. 41, din Legea nr. 54/2003 si art. 14, lit. b), art. 17, alin. 1, lit. b), art. 18 si 19 din Legea nr.
130/1996, republicata, prin:
– Federatia Nationala Sindicala SOLIDARITATEA METAL,
– Federatia Sindicala ELECTRON M III.
2. Angajatorii reprezentati în conformitate cu art. 14, lit. a), art. 15, alin. 1, lit. b, art. 16 din Legea nr. 130/1996, republicata, prin Organizatia patronala CONPIROM-APREL.
În prezentul contract colectiv de munca, pentru reprezentantii salariatilor se va folosi termenul “Federatia sindicala”.

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si
libere în negocierea prezentului contract colectiv de munca si se obliga sa respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Contractele colective de munca la nivel de unitati se negociaza în
conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, republicata. Fiecare parte va putea demonstra, daca este nevoie, conform statutului sau, modul în care raspunde la conditiile impuse în contract.
ART. 2
(1) Conform prevederilor art. 8, alin. (2) din Legea nr. 130/1996,
republicata, prevederile contractului colectiv de munca pe ramura sunt
obligatorii la încheierea contractelor colective de munca ale unitatilor din ramura, cuprinse în Anexa nr. 1. Pentru prevederile art. 50 din prezentul contract, în cazul în care partile convin altcumva, negociatorii Contractului colectiv de munca la nivel de ramura sunt exonerati de obligatiile ce le revin prin Statutul de functionare referitor la prevederile modificate.
(2) În cazul în care, din diferite motive, partile au încheiat contractele colective de munca la un nivel inferior înaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta celor încheiate la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
(3) a) În contractele colective de munca si individuale (Anexa nr. 3 art. 8), încheiate la nivel de unitate, pe baza de negocieri colective, de catre sindicate, în numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decât membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,3% din venitul mediu pe salariat, calculat pe ultimul trimestru premergator datei începerii negocierilor si care sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale;
b) Angajatorii pot achita, în numele angajatilor, contravaloarea aferenta sustinerii negocierilor colective conform celor de mai sus.
c) Sumele colectate conform alin. a) sau b) vor fi administrate de comisia paritara.
ART. 3
(1) Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o perioada de 3 ani.
Pagina 1
(2) Daca nici una din parti nu denunta contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pâna la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, cu exceptia capitolelor salarizare, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca, ce se negociaza anual.
(3) Prezentul contract colectiv de munca asigura garantii minime pentru
încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, precum si a contractelor individuale de munca.
ART. 4
(1) Prezentul contract colectiv de munca cuprinde drepturile si obligatiile patronilor si ale salariatilor cu privire la stabilirea conditiilor generale de munca.
(2) În ceea ce priveste conditiile speciale de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
ART. 5
(1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare a contractului colectiv de munca pe ramura se
comunica în scris celeilalte parti cu cel putin 30 de zile calendaristice
înainte de începerea negocierii, iar pentru modificarea contractului colectiv de
munca pe unitate cu cel putin 10 zile lucratoare înainte.
(3) Negocierile cu privire la modificarea contractului nu vor putea începe mai târziu de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut de alin. 2.
(4) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantul patronilor la federatiile sindicale semnatare, iar ale federatiilor sindicale la
Organizatia patronala “CONPIROM-APREL”.
(5) Partile convin ca, în perioada de la depunerea cererii, prevazuta la
alin. 2, si în perioada negocierii, care nu va dura mai mult de 15 zile, sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive neimputabile salariatilor si sa nu declanseze conflicte de munca legate de modificarea contractului colectiv de munca.
(6) Comisia semnatara a actelor aditionale ale prezentului contract colectiv de munca, în cazul necesitatii întocmirii unor astfel de acte, va fi formata din câte un reprezentant dintre semnatarii prezentului.
(7) În cazul sesizarii comisiei paritare prevazute în prezentul contract, partile sunt obligate sa astepte rezultatul acesteia.
(8) Modificarile aduse prezentului contract produc aceleasi efecte ca si
contractul, de la data convenita de parti.
ART. 6
(1) La cererea organizatiilor sindicale, angajatorul va pune la dispozitia acestora, cu cel putin 10 zile lucratoare înainte, informatiile si documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati (preliminatul si realizatul trimestrial al indicatorilor privind veniturile, cheltuielile materiale, cheltuielile cu
salariile, precum si salariile medii realizate pe structuri de personal, si alte informatii necesare în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2), din Legea nr. 130/1996, republicata.
(2) Pe durata negocierii si derularii contractului colectiv de munca în
unitati sau a prezentului contract, partile semnatare îsi vor pune la dispozitie reciproc, la cerere, elementele necesare controlului si sustinerii clauzelor contractului în vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende.
ART. 7
Suspendarea si încetarea prezentului contract au loc potrivit legii.
ART. 8
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform
regulilor de drept comun, iar daca si dupa aceasta exista îndoiala, se
interpreteaza în întelesul mai favorabil salariatilor.
ART. 9
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii sau încetarii prezentului contract colectiv
de munca si a altor situatii care pot interveni, partile convin sa instituie o
comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea, functionarea si competenta comisiei paritare se
stabilesc prin regulamentul prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
(3) Declansarea procedurii prevazute la alin. 1 nu constituie impediment
pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
(4) Adoptarea unei hotarâri de catre comisia paritara, în conditiile
prevazute în Anexa nr. 2, împiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a
avut loc, judecata înceteaza.
ART. 10
Angajatorii vor asigura multiplicarea si afisarea în unitati, la locurile de
munca convenite cu organizatiile sindicale, a prezentului contract colectiv de
munca, astfel încât salariatii sa ia cunostinta de continutul acestuia.
ART. 11
(1) Contractele individuale de munca ale salariatilor angajati în
societatile cuprinse în Anexa nr. 1 se negociaza si se încheie în baza
contractului colectiv de munca negociat la unitate sau în baza prezentului
contract, când acela lipseste.
(2) Contractele colective de munca la nivel de unitate se negociaza în
conformitate cu legea si cu prevederile prezentului contract.
(3) Drepturile salariale nu pot fi mai mici decât cele prevazute în lege,
dar ele nu pot constitui sub nici o forma un mijloc potential prin care
angajatorul sa defavorizeze si sa descurajeze activitatea sindicala din unitate.
ART. 12
(1) Împuternicitii organizatiei patronale, precum si ai federatiilor
sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul în care
sunt respectate prevederile din prezentul contract. Administratiile vor asigura
intrarea acestora în unitati, în conformitate cu regulamentul de ordine
interioara si protectie al unitatii, pe toata durata verificarii.
(2) Litigiile aparute în procesul de negociere a contractului colectiv de
munca la unitatile mentionate în Anexa nr. 1, având ca obiect clauze din
prezentul contract, vor fi aduse la cunostinta partilor semnatare ale
prezentului contract. La cererea uneia din partile implicate în litigiu, partile
semnatare ale prezentului contract vor face demersuri pentru constituirea si
convocarea comisiei paritare de mediere a litigiului.
ART. 13
(1) Drepturile salariatilor, prevazute în prezentul contract colectiv de
munca, nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost
recunoscute anterior, negociate la nivel national.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute
drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica acestea, în afara de cazul în
care prin lege se dispune în mod expres altfel.
(3) În situatiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul
contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea
vor face parte, de drept, din contract.
(4) Partile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract
colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a
caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor salariatilor ce decurg din
contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost
încheiate.
(5) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru consultarea
organizatiilor sindicale si patronale semnatare, în toate cazurile în care se
initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
(6) Partile convin ca, pentru aplicarea si derularea în conditii normale a
prevederilor contractului colectiv de munca pe unitate, sa fie interzisa orice
forma de propaganda politica.
(7) Partile convin ca în unitatile în care se aplica prezentul contract,
apartenenta politica, religioasa, etnica sau sindicala, precum si criteriile de
sex si vârsta, sa nu poata constitui motiv de persecutii asupra salariatilor.
CAP. II
Pagina 3
CONTRACT MUNCA 05/09/2007 C.T.C.E. P. Neamt – LEGIS
Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului
individual de munca
ART. 14
Pentru negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate,
administratia va mandata, prin împuternicire, persoane cu putere decizionala
(cel putin un membru al consiliului de administratie în societatile unde exista
organe de conducere colectiva). În societatile unde exista conducere
unipersonala (administrator unic, manager), la negociere va participa
administratorul unic sau managerul.
ART. 15
În vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor,
angajarea se face prin încheierea contractului individual de munca.
ART. 16
(1) Încheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor
stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si numai
pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.
(2) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile
disponibile si conditiile de ocupare a lor, conform fisei postului, cu 15 zile
înainte de a se face publice, prin afisare la loc vizibil în incinta unitatii.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o
persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate
la ocuparea postului.
ART. 17
(1) Încheierea contractului individual de munca se va face pe o perioada
nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei
sindicale, aceasta va fi acordata.
(2) Contractele individuale se pot încheia si pe durata determinata în
cazurile si în modalitatile prevazute de lege.
(3) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute
în Anexa nr. 3.
(4) În afara clauzelor generale, între parti pot fi negociate si cuprinse în
contractul individual de munca si alte clauze specifice.
(5) Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
(6) Contractele individuale de munca se încheie în scris, în trei exemplare,
câte un exemplar pentru fiecare parte si unul care se va depune la Directia de
munca locala, prin grija angajatorului.
ART. 18
(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul
partilor.
(2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de Codul muncii.
(3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna;
ART. 19
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni, de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decât cele prevazute la alin. 2, daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau regulamente interne nu se prevede altfel.
(4) În cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei
fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
ART. 20
(1) Contractul individual de munca poate înceta astfel:
a) de drept
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, în cazurile si în conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c si d, al art. 65 si al art. 66 din Codul muncii beneficiaza de dreptul la un preaviz de 30 de zile calendaristice. Fac exceptie persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d, care se afla în perioada de proba.
(3) În perioada preavizului, salariatul are dreptul sa absenteze 4 ore pe zi
de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa îi afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în conditiile stabilite de angajator.
(4) În cazul persoanelor concediate în temeiul art. 65 si 66 Codul muncii,
carora nu li se acorda preavizul prevazut la alin. 2, acestea vor avea dreptul la o indemnizatie egala cu un salariu de baza pe o luna, avut la data încetarii contractului de munca, pe lânga celelalte drepturi cuvenite.
ART. 21
Contractul individual de munca nu poate înceta din initiativa angajatorului, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevazut asemenea interdictii.
ART. 22
(1) În vederea constituirii unei surse pentru plata salariatilor ce urmeaza a fi disponibilizati, angajatorul va constitui un fond de rezerva reprezentând pâna la 12% din fondul total de salarii pe an; acest fond se recomanda a se constitui pâna la finele anului 2007. Utilizarea fondului se va face prin negociere si prin acord angajator-sindicat, în functie de situatia concreta a unitatii.
(2) La concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului,
angajatorul va acorda acestuia, pe lânga drepturile cuvenite la zi, un premiu egal cu un salariu de baza pentru salariatii cu vechimea cuprinsa între 1 si 5 ani si cu doua salarii de baza pentru salariatii cu vechime mai mare de 5 ani.
Angajatorul, în functie de posibilitatile si situatiile concrete din societate, poate acorda si alte nivele de premiere.
(3) Prevederile alin. 2 sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a
dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii;
b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza
medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat;
(4) În situatia în care unitatile aplica programe de restructurare sau în
alte situatii similare, salariatilor afectati li se vor acorda drepturile cele mai favorabile prevazute de lege.
(5) Partile convin ca, în unitatile în care se aplica prezentul contract, sa nu se efectueze reduceri de personal cu o luna înainte de sarbatorile religioase cuprinse în contract.
CAP. III
Conditii de munca, organizarea, normarea si protectia muncii
ART. 23
(1) Cel care angajeaza se obliga sa institutionalizeze un sistem organizat, având drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
(2) Pâna la realizarea obiectivului prevazut la alineatul precedent,
contractele colective de munca vor prevedea masuri pentru îmbunatatirea
conditiilor de munca la nivel de unitati, conform Legii nr. 90/1996; aplicarea acestor masuri va fi urmarita de partile semnatare.
(3) La stabilirea masurilor vizând îmbunatatirea conditiilor de munca,
partile vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
a) masurile preconizate sa vizeze, mai întâi, îmbunatatirea reala a
conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile preconizate pentru îmbunatatirea conditiilor de munca trebuie sa fie convenite împreuna cu reprezentantii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
ART. 24
Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri organizatorice
rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea
atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atribute de competenta exclusiva a angajatorilor.
ART. 25
(1) Angajatorul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza, se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca; acestea pot fi: norme de timp, norme de productie, norme de personal, fisa postului, fisa de lucru, însotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
(2) Normele de munca vor fi stabilite în asa fel încât sa se asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.
(3) Normele de munca, inclusiv modificarile aduse, aprobate de conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, vor fi aduse la cunostinta salariatilor cu cel putin 5 zile înainte de aplicare.
ART. 26
(1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de
salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe
tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, în permanenta concordanta cu schimbarile care au loc în organizarea si nivelul de dotare tehnica a locului de munca.
(2) În toate situatiile în care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atât de angajator, cât si de sindicate. În caz de divergenta în
ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de un institut specializat sau de experti în domeniu, agreati de ambele parti. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea
salariului de baza negociat.
(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la
modificarea normelor de munca vor fi suportate de angajatori, pentru prima solicitare a sindicatelor.
(5) La normele produselor, se va indexa manopera aferenta operatiilor, în aceeasi unitate de timp, în cazul oricarei cresteri salariale.
ART. 27
Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si
organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
ART. 28
(1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca normale, locuri de
munca cu conditii deosebite si în locuri de munca cu conditii speciale.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile, sau altele asemenea, stabilite prin contracte colective de munca la nivel de unitati în conformitate cu prevederile legii.
(3) Locurile de munca cu conditii speciale sunt cele prevazute în Legea nr. 226/2006 sau în alte acte normative.
ART. 29
(1) Pentru prestarea activitatii în locurile de munca prevazute în art. 28, alin. 2, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de întarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute de contractele colective de munca la nivel de unitati prin negociere; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevazute de lege.
(2) În unitatile în care se realizeaza lucrari, indiferent de natura lor,
destinate apararii si sigurantei nationale, locurile de munca în care se executa acestea vor fi considerate locuri de munca cu conditii exceptionale, care vor beneficia de protectia speciala corespunzatoare tehnologiilor aplicate.
(3) Categoriile de salariati care lucreaza în locurile de munca prevazute la art. 28, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 30
(1) În cazul în care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor
beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, înca minimum doua luni de unul din urmatoarele drepturi:
– spor pentru conditii grele, exceptionale de munca;
– spor pentru conditii nocive de munca;
– alimentatie de întarire a rezistentei organismului.
(2) De drepturile prevazute în alin. 1 beneficiaza si salariatii care au
lucrat cel putin sase luni în conditiile art. 28, alin. 2 si îsi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul locul de munca sunt mai mici.
ART. 31
(1) Angajatorul are obligatia de a dispune masurarea periodica sau la
sesizarea expresa a compartimentului de protectia muncii sau a sindicatului, a parametrilor care caracterizeaza conditiile de munca si factorii de mediu. La prelevarea probelor vor participa si reprezentantii sindicatelor.
(2) În toate cazurile în care conditiile de munca se situeaza constant peste nivelul minim de noxe admis, determinând reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
(3) Compartimentele de protectia muncii din unitati vor urmari permanent
modul de respectare a clauzelor referitoare la conditiile de munca din
contractul colectiv de munca si vor sesiza administratia unitatilor asupra nerespectarii acestora.
ART. 32
În afara prevederilor normelor generale si departamentale de protectia
muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale, în contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi incluse clauze suplimentare de punere în aplicare.
ART. 33
(1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii si PSI nu
este eficienta daca nu este cunoscuta, însusita si aplicata în mod constient de salariati.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele de protectie a muncii si PSI. Contractele colective de munca la nivel de unitati vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, controalele proprii în conformitate cu reglementarile elaborate de Departamentul Protectia Muncii din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si cu normele proprii. Timpul afectatacestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se includ în timpul de lucru si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a
felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si normele de protectia muncii si PSI pe care este obligat în procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.
(4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unei norme noi de protectia muncii si PSI, salariatii vor fi instruiti în conditiile prevazute la alineatul precedent.
ART. 34
Angajatorul va finanta întregul ansamblu al activitatilor legate de
protectia muncii, potrivit obligatiilor ce-i revin din legislatia în domeniu si din contractele colective de munca din unitati, cheltuielile respective urmând a fi prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli.
ART. 35
(1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de
patron.
(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta în proportie de
minimum 50% de catre unitati.
(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara, speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de angajator.
(4) Stabilirea perioadelor de acordare a echipamentului individual de
protectie si a echipamentului de lucru se va face prin negociere între parti, în functie de specificul locului de munca si de calitatea echipamentului la nivel de unitati.
(5) Daca echipamentul de protectie sau echipamentul de lucru cerut si
suportat de angajatori implica modificari ce afecteaza particularitatile fizice personale sau intime ale salariatului, acest lucru va fi compensat prin negociere cu acesta.
(6) În cazul în care, prin profilul si specialitatea sa, locul de munca
necesita si alte materiale de lucru sau de protectie, necuprinse în actele normative în vigoare, partile vor putea conveni completarea specificatiei materialelor necesare locului de munca prin stabilirea conditiilor tehnice si financiare de acordare si folosire a acestora.
ART. 36
La contractele colective la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, în vederea luarii masurilor de protectia muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
ART. 37
(1) În vederea mentinerii, refacerii si îmbunatatirii conditiilor de
desfasurare a activitatii, angajatorul va lua masuri de amenajare ergonomica a locului de munca prin:
a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai,
grupuri sanitare, sali de repaos, cantina-restaurant);
c) diminuarea pâna la eliminarea totala a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete în sensul prevederilor alin. 1 se stabilesc prin
contractele colective de munca la nivel din unitati.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze în bune conditii amenajarile
efectuate de patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa
sustraga componente ale acestora.
ART. 38
(1) Angajatorul va organiza, cel putin o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, în scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii în posturile pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea îmbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale în conditiile prevederilor alineatului 1.
(3) În cazul când dispozitii legale specifice sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. 1 si 3 constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca.
ART. 39
(1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor în vârsta de pâna la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului
contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
(2) Tinerii încadrati cu contract individual de munca, în vârsta de pâna la 8 ani, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) scutire de a presta serviciul în timpul noptii;
b) interzicerea de a lucra în locuri de munca cu conditii deosebite;
c) interzicerea de a lucra peste durata normala a zilei de munca;
d) concediu de odihna suplimentar.
(3) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri.
ART. 40
(1) Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea în munca a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Persoanele handicapate încadrate în unitate beneficiaza de urmatoarele facilitati în munca si drepturi:
a) program redus de lucru;
b) scutire de a presta serviciul în timpul noptii;
c) concediu de odihna suplimentar;
d) alte drepturi si facilitati prevazute de lege.
ART. 41
În cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea
salariatilor în alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora în functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite împreuna cu sindicatele.
ART. 42
(1) În cazul în care un salariat lipseste de la lucru din motive de
incapacitate temporara de munca, angajatorul poate compensa diferenta dintre salariul de baza initial si ajutorul la care are dreptul salariatul conform legii, din fondul de salarii.
(2) Situatiile în care se poate compensa diferenta prevazuta la alin. 1 vor fi stabilite în contractele colective de munca la nivel de unitate.
ART. 43
(1) Daca salariatul se afla în incapacitate temporara de munca survenita ca
urmare a unui accident de munca sau în legatura cu munca, ori a contactarii unei boli profesionale, angajatorul va plati acestuia o compensatie cel putin egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu înlatura,
nici nu înlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului în cauza, în conditiile prevazute de lege.
(3) În cazul în care un salariat are o situatie de sanatate deosebita cum ar fi: internare, urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale, necesita tratament de lunga durata sau cu medicamente scumpe etc., în afara ajutorului mentionat la alin. 1, angajatorul, la solicitarea celui în cauza si cu avizul sindicatului, va putea acorda un sprijin financiar suplimentar, temporar sau
periodic, pâna la depasirea situatiei critice a acestuia.
ART. 44
Angajatorul are obligatia suportarii cheltuielilor cu confectionarea
protezelor impuse în urma accidentelor de munca (din fondul social).
ART. 45
În cazul în care boala generatoare de concediu medical intervine în timpul concediului de odihna, acesta se va prelungi cu un numar egal de zile ramase neefectuate ca urmare a efectuarii concediului medical si se poate lua în continuarea acestuia.
ART. 46
Federatiile semnatare pot organiza si desfasura verificari privind
respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective de munca inferioare cu privire la protectia si securitatea muncii.
ART. 47
(1) În vederea îmbunatatirii conditiilor de munca, în fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate si sanatate în munca, având atributiile prevazute de art. 34 din Normele Generale de Protectia Muncii (NGPM), Legea nr. 319/2006 si de Codul muncii.
(2) Comitetul de securitate si sanatate în munca va fi constituit paritar, cel putin din 4 persoane, conform grilei prevazute de art. 33 din N.G.P.M.
(3) Timpul de munca afectat activitatii de catre comitetele de securitate si sanatate în munca se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut în contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
(4) Activitatea comitetelor de securitate si sanatate în munca se desfasoara în baza regulamentelor proprii.
CAP. IV
Salarizarea si alte drepturi salariale
ART. 48
(1) Pentru munca prestata în conditiile prevazute în contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu în lei, negociat la încheierea contractului individual de munca, pe baza complexitatii lucrarilor evaluate conform indicatorului tarifar de calitate, a fisei postului sau a altor criterii, indiferent de natura unitatii în care îsi desfasoara activitatea.
(2) Grilele de salarizare reflecta categoriile socio-profesionale si
pregatirea profesionala necesara locului de munca nominalizat, iar venitul
salarial reprezinta rezultatul obtinut din eficienta muncii efectiv prestate.
(3) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
(4) Sporurile se negociaza în contractul colectiv de munca pe unitate.
ART. 49
(1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a) în regie sau dupa timp;
b) acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitatii.
(2) Organizarea muncii si salarizarea în acord se pot face într-una din
urmatoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul (direct, progresiv sau indirect) se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati se stabileste prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 50
(1) În contractul colectiv de munca pe unitate fondul de salarii va fi
reactualizat la valoarea totala de la ultima negociere anuala, compensând cel putin 100% inflatia, comunicata de Institutul National de Statistica si Studii Economice (I.N.S.S.E.).
(2) Câstigul salarial mediu brut în societatile cuprinse în Anexa nr. 1 si în cele cu codurile CAEN 296, 297, 30, 31, 32, 33, 72, nu va fi mai mic decât câstigul salarial mediu brut pe economie publicat în Buletinul Statistic al I.N.S.S.E.
(3) Coeficientii de ierarhizare se stabilesc la negocierea contractului
colectiv de munca la nivel de unitati, fara a putea fi mai mici decât
coeficientii din Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca.
(4) Semestrial, partile semnatare ale contractului colectiv de munca vor
negocia cuantumul coeficientului de compensare a veniturilor salariale micsorate ca putere de cumparare prin efectul inflatiei.
ART. 51
(1) Sporurile minime ce se acorda în conditiile prezentului contract sunt urmatoarele:
a) pentru conditii de munca grele, periculoase, de risc, vaatmatoare sau
penibile 10%;
b) pentru conditii nocive de munca ….. 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru, si
orele lucrate în zilele libere si sarbatori legale ……………. 100%
– pentru salariatii care nu pot fi încadrati în conditii deosebite sau
speciale, conform Legii nr. 19/2000 si Legii nr. 226/2006, pâna la eliminarea completa a noxelor, valoarea sporului va fi majorata corespunzator negocierilor contractului colectiv de munca pe unitate.
Munca prestata în zilele de repaus sau sarbatori legale sau religioase,
suplimentar peste durata normala a zilei de lucru, se va plati cu un spor suplimentar de 50% fata de prevederea de mai sus, cu exceptia cazurilor mentionate în art. 58, alin. 3.
– Aceste sporuri se platesc în cazul în care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, în urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acestor ore suplimentare.
d) pentru vechime în munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, conform tabelului (vechimea în munca se calculeaza în total vechime în munca, calculata la salariul de baza si timpul efectiv lucrat):
*T* ___________________________________________________________________
Vechime în munca*) Spor ___________________________________________________________________
3-5 ani 5%
5-10 ani 10%
10-15 ani 15%
15-20 ani 20%
peste 20 de ani 25% ___________________________________________________________________
*) Cu acordul partilor angajator-sindicat, vechimea în munca poate
fi inclusa în salariul de baza negociat. *ST*
e) pentru lucrul în timpul noptii – 25%;
f) spor de santier – 1,5% din salariul de baza;
g) pentru exercitarea unei alte functii se poate acorda un spor de pâna la 50% din salariul de baza al functiei înlocuite integral: cazurile în care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri în contractele colective de munca la nivel de unitati, cu conditia ca posturile neocupate sa fi fost scoase la concurs;
h) spor pentru lucrul în ture de minimum 5% pentru cei care nu beneficiaza cel putin de o sambata si o duminica libere într-o luna.
(2) În unitatile vizate în art. 29 (2) din prezentul contract colectiv de munca, în afara sporurilor expres prevazute în contractul colectiv de munca anterior încheiat, se va acorda tuturor salariatilor datorita caracterului special al productiei, un spor de tehnicitate minim cuprins între 7-30%, ierarhizat în functie de activitatea concreta depusa.
(3) Partile convin ca în unitatile din Anexa nr. 1 si în cele din codurile CAEN 296, 297, 30, 31, 32, 33, 72, sa se poata acorda un spor de firma salariatilor cu o vechime neîntrerupta în unitatea respectiva dupa cum urmeaza:
– între 5-10 ani 3% din salariul de baza;
– între 10-20 ani 8% din salariul de baza;
– peste 20 de ani 12% din salariul de baza.
(4) În unitatile cu caracter special al productiei, datorita limitarii unor drepturi constitutionale prin reglementari legale specifice, se va acorda tuturor salariatilor un spor special de minimum 20%, calculat asupra salariului de baza.
(5) În contractele colective de munca la nivel de unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri specifice.
(6) Sporurile prevazute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde
acestea nu sunt cuprinse în salariul de baza.
ART. 52
(1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile;
c) alte adaosuri, convenite la nivelul unitatilor.
(2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la
fondul de stimulare din profitul net sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de 1 an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 53
(1) Angajatorul trebuie sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului saptamânal si zilnic de munca stabilit.
(2) În situatia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de
lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazurile exceptionale când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual negociat, cu conditia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca în tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii.
Prin negocieri la nivelul unitatii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramâne la dispozitia unitatii prezenti în incinta, în asteptarea reluarii activitatii, sau la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate sau institutie.
(4) În cazurile prevazute în alin. (3), salariatii beneficiaza si de
celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
ART. 54
Ca urmare a cresterii salariale, angajatorul va recalcula tarifele sau,
respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate în unitate.
ART. 55
Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin
contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
ART. 56
(1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc înaintea
oricaror obligatii banesti ale unitatii sau institutiei.
(2) În caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmând sa fie platite integral, înainte de a-si revendica cotaparte ceilalti creditori.
ART. 57
Angajatorii vor tine o evidenta în care sa se mentioneze activitatea
desfasurata în baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si le vor elibera dovezi despre acestea.
CAP. V
Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 58
(1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si 48 de ore pesaptamâna, realizata prin saptamâna de lucru de cinci zile, de luni pâna vineriinclusiv.
(2) Prin negociere la contractul colectiv de munca pe nivel de unitate sepot conveni, în anumite situatii, si alte sisteme.
(3) Locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista
posibilitatea încadrarii în durata normala a timpului de lucru sunt, dupa caz:în tura, tura continua, turnus, program fractionat, cu respectarea prevederilorlegale specifice locurilor de munca în cauza.
(4) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevazute la alin. 3, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
ART. 59
(1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal,
prevazute în contractul colectiv de munca la nivel de unitate, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, 4 sau 2 ore pe zi.
Drepturile salariatilor care lucreaza în astfel de situatii se acorda
proportional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pâna la 6 ani pot lucra cu 1/2
norma, fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt: concediul de odihna si vechimea.
(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi încadrati cu program normal daca exista posturi vacante si daca întrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
ART. 60
(1) Salariatii care îsi desfasoara activitatea în locuri de munca cu
conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, în conditiile prevazute de lege.
(2) Reducerea duratei de munca în conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea în munca aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal
care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati.
ART. 61
(1) Începutul si sfârsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara, întocmit de catre administratia unitatii, cu consultarea reprezentantilor sindicali.
(2) În toate cazurile în care se dovedeste ca este posibil, angajatorul si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitatile de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute în contractul colectiv de munca.
ART. 62
(1) Orele prestate peste programul normal de lucru si în zilele
nelucratoare, la solicitarea patronului, sunt ore suplimentare.
(2) a) durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamâna, inclusiv orele suplimentare;
b) prin exceptie, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 48 de ore pe saptamâna, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamâna.
Pentru sectoarele de activitate ale caror lucrari urgente necesita
efectuarea de ore suplimentare, perioada de referinta poate fi mai mare de o luna, dar nu poate sa depaseasca 12 luni.
La stabilirea perioadelor de referinta nu se iau în calcul durata
concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului
individual de munca.
c) prevederile alin. a) si b) nu se aplica tinerilor care nu au împlinit
vârsta de 18 ani.
(3) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu
exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlaturarii consecintelor unui accident.
ART. 63
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzator sau prin plata unor sporuri, conform art. 51, alin. 1, lit. c), potrivit întelegerii partilor.
ART. 64
(1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul
noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decât durata timpului de munca prestata în timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii în munca.
(2) Prevederile alin. 1 nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) La unitatile unde procesul muncii este neîntrerupt sau conditiile
specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestata în timpul noptii se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza în conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore/zi.
(4) Se considera munca desfasurata în timpul noptii munca prestata în
intervalul cuprins între orele 22-6, cu posibilitatea abaterii în cazuri justificate cu o ora în plus sau în minus fata de una din aceste limite.
(5) În cazul în care munca în timpul noptii va fi prestata într-o zi de
repaus sau de sarbatoare, conform art. 51, alin. 1, lit. c, ea va fi platita ca în exemplul urmator:
– tariful unei ore normale ……………………………………. 100%
– majorarea pentru ora lucrata într-o zi de repaus sau sarbatoare …. 100%
– majorare pentru ora lucrata în timpul noptii …………………… 25%
TOTAL: …………………………. 125% fata de tariful orei normale.
ART. 65
(1) În fiecare saptamâna, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile
consecutive de repaus saptamânal.
(2) Repausul saptamânal se acorda, de regula, sâmbata si duminica.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de munca în zilele de sâmbata si duminica nu poate fi întrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili conditiile în care zilele de repaus saptamânal sa fie acordate si în alte zile ale saptamânii sau cumulat, într-o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice.
ART. 66
(1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamânal si zilele de
sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:
– Anul Nou 2 zile – 1,2 ianuarie
– Pastele 2 zile – luni si marti
– Ziua Internationala a Muncii 1 zi – 1 Mai
– Ziua Ramurei (profesiei) 1 zi – 9 August (data poate fi modificata
la întelegerea partilor)
– Ziua Nationala 1 zi – 1 Decembrie
– Craciunul 2 zile – 25 si 26 decembrie
– 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale,
declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinând acestora.
(2) Munca în zilele de sarbatoare este cea efectuata pe durata unei rotatii complete a schimburilor.
(3) Pentru realizarea unor punti în ajunul sarbatorilor, de comun acord
între patroni si sindicat, se poate hotarî a se lucra în zilele de sâmbata, munca respectiva nefiind considerata munca suplimentara.
ART. 67
Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul de 15 minute se include în programul de lucru, la nivelul unitatii putându-se
conveni si un repaus mai mare pentru servirea mesei.
ART. 68
Salariatii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru.
Administratia va analiza cererea si va aproba aceasta în functie de
posibilitati.
ART. 69
(1) Salariatii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de
odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare, cu exceptia tinerilor sub 18ani, care beneficiaza de min. 24 de zile lucratoare.
(2) Diferentierea duratei concediului de odihna, în functie de vechime, se
va stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau
institutiei, pornind de la nivelul minimal din Anexa nr. 4.
ART. 70
(1) În fiecare an calendaristic, salariatii, persoane cu handicap au dreptulla un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile lucratoare, iar salariatii nevazatori au dreptul la un concediu suplimentar cu o durata de 6 zile lucratoare.
(2) Salariatii care îsi desfasoara activitatea în conditii deosebite
beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile lucratoare pe an. Prin contractele de munca la nivel de unitati (cu exceptia celor finantate de la bugetul public national) se pot negocia concedii suplimentare mai mari.
ART. 71
(1) În afara concediului de odihna normal, anumite categorii de salariati pot beneficia de concediu suplimentar platit.
(2) Absolventii scolilor de maistri si ai institutiilor de învatamânt
superior vor beneficia, o singura data, de un concediu platit de 30 de zile calendaristice pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma. Aceste prevederi se aplica si absolventilor de la învatamântul seral si fara frecventa.
(3) De drepturile prevazute în alin. 2 beneficiaza si doctoranzii înscrisi la doctorat, cu acordul unitatii, în vederea sustinerii tezei de doctorat.
ART. 72
(1) Pe durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie
conform prevederilor legale, la data plecarii în concediu, corespunzator numarului de zile de concediu la care au dreptul.
(2) Pentru concediul de odihna se va acorda o prima de vacanta în afara
indemnizatiei de concediu; cuantumul acesteia se va negocia la încheierea contractului colectiv de munca pe unitate, în raport cu posibilitatile economico-financiare ale unitatii.
(3) a) pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o
indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decât salariatul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent prevazute în contractul individual de munca;
b) indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute mai sus din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa în cazul în care Contractul individual de munca a încetat.
(5) Salariatii au dreptul la un concediu de odihna proportional cu perioada lucrata în acel an.
(6) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc cu
minimum 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.
(7) Orice conventie prin care se renunta, total sau în parte, la concediul de odihna este interzisa.
(8) În cazul în care contractul individual de munca a încetat ca urmare a initiativei unitatii din motive neimputabile salariatului, acesta având efectuat concediul de odihna, unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzatoare concediului efectuat.
ART. 73
(1) Concediul anual de odihna se efectueaza, de regula, integral. El va
putea fi fractionat în transe, daca interesele serviciului o cer, sau la
solicitarea salariatului, daca nu este afectata desfasurarea normala a
activitatii în unitate. Una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. Cealalta parte va trebui acordata si efectuata pâna la sfârsitul anului în curs.
(2) Concediul medical al salariatului nu poate reprezenta cauza reducerii concediului de odihna anual, stabilit conform art. 69 alin. 2.
ART. 74
(1) Programarea concediului de odihna se face de catre administratie, de
regula la începutul anului, de comun acord cu organizatiile de sindicat. Data începerii concediului de odihna va fi comunicata salariatului cu cel putin 15 zile înainte.
(2) În unitatile unde este posibil, se va acorda concediu de odihna,
integral sau fractionat (cel putin 15 zile lucratoare), tuturor salariatilor în aceeasi perioada, într-una din lunile de vara – iulie sau august.
ART. 75
Concediul anual de odihna poate fi întrerupt si/sau reprogramat în
urmatoarele situatii:
a) pe perioada incapacitatii temporare de munca;
b) pe timpul concediului prenatal sau postnatal;
c) pe timpul satisfacerii unor obligatii militare, altele decât serviciul militar în termen;
d) când prezenta salariatului la serviciu este ceruta de administratie, cu acordul acestuia;
e) în cazul în care salariatul solicita acest lucru si interesele
serviciului o permit;
f) în alte situatii prevazute de lege.
ART. 76
Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensatie din partea
unitatii, care consta din:
a) plata transportului dus-întors din localitatea unde se afla în concediu;
b) plata unei indemnizatii de întrerupere ce se va conveni cu salariatul
chemat din concediu, în afara cazurilor de forta majora;
c) despagubiri datorate cheltuielilor facute de salariat, daca acesta se
afla la odihna sau tratament;
d) timpul consumat cu deplasarea dus-întors, care se considera timp lucrat si se adauga la concediul de odihna platit.
ART. 77
În situatia în care ambii soti lucreaza în aceeasi unitate, au dreptul la
programarea în aceeasi perioada a concediului de odihna.
ART. 78
(1) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sau de odihna în perioada pentru care are bilet.
(2) Prevederile alin. 1 se pot aplica si în situatia în care salariatul are bilet de odihna prin sindicat, în functie de posibilitatile unitatii.
ART. 79
(1) Salariatii au dreptul la efectuarea concediului de odihna de la data
angajarii lor.
(2) Pentru salariatii care lucreaza cu fractiuni de norma, la cererea lor, durata concediului de odihna este integrala.
ART. 80
(1) Salariatii au dreptul la zile libere consecutive platite pentru
evenimente deosebite în familie, sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului 5 zile;
b) casatoria unui copil 2 zile;
c) nasterea sau adoptiunea 2 zile;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor: 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor 1 zi;
f) la schimbarea locului de munca, cu mutarea domiciliului, în cadrul
aceleiasi unitati, în alta localitate – 5 zile;
g) obligatii cetatenesti, (citatie, proces penal, comisariat, politie,
etc.): – 1 zi;
ART. 81
Salariatii au dreptul la concediu fara plata astfel:
a) elevii de la învatamântul seral au dreptul la un concediu fara plata de
15 zile calendaristice, care se acorda o singura data, la cerere, pentru
pregatirea si prezentarea la examenul de bacalaureat;
b) studentii de la învatamântul seral sau fara frecventa beneficiaza de un
concediu fara plata de 60 de zile calendaristice, la cerere, esalonat sau
integral, pentru fiecare an de studiu;
c) candidatii care se prezinta la examenul sau la colocviul de admitere sau la doctorat, în tara, beneficiaza de un concediu fara plata de 15 zile
calendaristice. Doctoranzii beneficiaza, o singura data, de un concediu fara plata de 30 de zile calendaristice, la cerere, în vederea sustinerii tezei de doctorat;
d) se acorda, la cerere, salariatului, o data pe an, 30 de zile
calendaristice de concediu fara plata pentru vizitarea sotului (sotiei) detasat
(e) în strainatate în interes de serviciu;
e) pentru candidatii la examenul de admitere în învatamântul superior, se acorda, o singura data, un numar de 30 de zile calendaristice, concediu fara plata la cerere, cu prezentarea actelor doveditoare de participare la concurs;
f) pentru situatii deosebite, altele decât cele prevazute la lit. a-e,
salariatii pot beneficia de concediu fara plata de maximum 30 de zile
calendaristice, cumulat, într-un an.
ART. 82
La cererea salariatului, se acorda un numar de ore de învoire, fara plata,
în urmatoarele situatii:
a) efectuare de analize, tratament medical;
b) citatie în fata instantei;
c) alte situatii, când salariatul solicita si activitatea unitatii permite.
CAP. VI
Alte masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor
ART. 83
(1) În cazul în care unitatea este pusa în situatia de a efectua concedieri pentru motive care nu tin de persoana salariatului, ca urmare a restrângerii activitatii, retehnologizarii, automatizarii si robotizarii procesului de productie, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnicoeconomica asupra masurilor privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificarea sau reorientarea profesionala, etc.;
b) justificarea, împreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, vor fi depuse spre analiza si avizare consiliului de administratie sau, dupa caz, adunarii generale;
c) concomitent, cel care angajeaza va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra unor eventuale posibilitati de redistribuire a acestora. Anuntul se va face astfel:
– cu 90 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbarii sediului
unitatii în alta localitate;
– cu 60 de zile înainte, daca reducerea se datoreaza retehnologizarii sau
altor cauze, cu exceptia restrângerii de activitate;
(2) În situatia în care organele competente din unitati vizeaza masuri de
reducere a activitatii sau de reorganizare a procesului de productie, care ar determina desfaceri de contracte de munca, cel care angajeaza este obligat sa comunice în scris organizatiei sindicale, Inspectoratului teritorial de munca,
Agentiei teritoriale de munca si Agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca numarul posturilor ce ar urma sa fie reduse, natura acestora, precum si cauzele concrete care au dus la necesitatea acestor masuri. Anuntul trebuie sa se faca astfel:
– la întreprinderile cu un efectiv sub 100 de salariati, cu 45 de zile
înainte;
– la întreprinderile cu 101-300 salariati, cu 60 de zile înainte;
– la întreprinderile cu peste 301 salariati, cu 90 de zile înainte. În
perioada prevazuta la alin. 2, cel care angajeaza este obligat sa întreprinda simultan urmatoarele actiuni:
a) sa identifice posibilitatile de recalificare în vederea redistribuirii în cadrul unitatii;
b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru, cu reducerea corespunzatoare a salariului, în vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului celor carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca.
ART. 84
În situatia în care disponibilizarea nu poate fi evitata, administratia va comunica în scris fiecarui salariat al carui post urmeaza sa fie desfiintat urmatoarele:
a) daca îi ofera un alt loc de munca ori cuprinderea într-o forma de
recalificare profesionala;
b) termenul de preaviz, în conditiile prevazute în prezentul contract
colectiv de munca.
ART. 85
(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta în ordine:
a) contractele de munca ale salariatilor care încalca prevederile Legii nr. 11/1991;
b) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe
functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
c) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc conditiile de
pensionare la cererea lor;
d) contractele de munca ale persoanelor care îndeplinesc conditiile de
pensionare la cererea unitatii;
(2) La luarea masurii de disponibilizare, simultan, vor fi avute în vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza în unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii sau alte
persoane în întretinere;
c) masura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire
copii, barbati vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, unicii
întretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pâna la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a încheiat cu unitatea sau institutia un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pâna la împlinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabila.

ART. 86
Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 85, iar în ipoteza în care doua sau mai multe persoane salariate sunt în aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
ART. 87
(1) Unitatea care îsi extinde sau îsi reia activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca pentru motivele prevazute la art. 83 are obligatia sa încunostinteze în scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura. Salariatii care au fost concediati au dreptul de a fi reangajati pe aceleasi locuri de munca pe care leau ocupat anterior, fara examen sau concurs ori perioada de proba, angajatorul transmitându-le o comunicare scrisa în acest sens, iar acestia au obligatia ca în termen de maximum 10 zile lucratoare sa-si manifeste expres consimtamântul. În cazul în care salariatii care au dreptul de a fi reangajati în conditiile
mentionate anterior nu-si manifesta expres consimtamântul în termenul de 10 zile sau
(2) Angajatorii raspund material pentru prejudiciile aduse persoanelor ca urmare a nerespectarii prevederilor alin. 1, în conditiile ce se vor stabili prin contractele colective de munca de la nivelul unitatilor.
ART. 88
Nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului de munca:
a) situatiile prevazute la art. 13 (7) din prezentul contract.
b) alte conditii prevazute de lege.
ART. 89
La cererea persoanei concediate, unitatea are obligatia sa elibereze
referinte scrise asupra conditiilor de angajare, perioadei de angajare si asupra modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu, precum si asupra comportamentului persoanei la locul de munca.
ART. 90
Salariatii care se pensioneaza la cerere sau pentru limita de vârsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut în luna precedenta pensionarii, din fondul de salarii.
ART. 91
În afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii
beneficiaza si de urmatoarele ajutoare din fondul social:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, în suma
egala cu un salariu mediu brut lunar pe unitate;
b) un salariu de baza mediu brut pe unitate, platit la decesul sotului sau
sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I.
c) un salariu de baza mediu brut pe unitate, platit mamei, pentru nasterea
fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de
aceasta plata.
ART. 92
(1) Fondul social constituit la nivelul unitatii va fi gestionat de comisia paritara angajator-sindicat, care a negociat contractul colectiv de munca.
(2) La nivelul unitatii, din fondul pentru actiuni sociale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie în statiunile balneoclimaterice, în care este inclus si transportul pe calea ferata (tren persoane clasa a II-a) repartizate pe baza acordului dintre sindicate si angajatori, pentru salariati si membrii lor de familie. Cota de contributie ce urmeaza a fi suportata de catre beneficiarii de trimitere la tratament balnear si de odihna recuperatorie, cu bilete prin sindicat, indiferent de salariu, este de 50%.
(3) Salariatii beneficiaza de bilete cu reducere conform alin. 2 numai de la agentiile de bilete ale federatiilor semnatare sau le pot procura din alte surse cu negatia celor de mai sus.
(4) În cazul semnarii unor protocoale între federatiile semnatare si
federatii similare din strainatate în vederea efectuarii de schimburi de
persoane care îsi petrec vacanta sau pentru activitati oficiale, unitatile vor plati 50% din valoarea transportului în strainatate pentru delegatii români.
ART. 93
Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi în statiuni pentru tratarea unor boli profesionale sau grave, cu recomandarea medicului specialist, se suporta integral de societatea comerciala în cauza, inclusiv costul transportului CFR, clasa a II-a, sau acolo unde nu este posibil, al transportului auto în comun.
ART. 94
Repartizarea spatiilor de locuit aflate în patrimoniul sau administrarea societatilor comerciale catre salariatii unitatilor se va face de o comisie paritara, administratie-sindicat.
ART. 95
Salariatii unitatilor, trimisi în delegatie în tara, vor beneficia de
urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
b) decontarea costului efectiv al cazarii;
c) diurna de deplasare de cel putin 50% din salariul de baza mediu/zi,
indexabila trimestrial.
d) salariatul se va putea deplasa, cu acordul conducerii unitatii, cu
autovehiculul proprietate personala; în acest caz se vor deconta cheltuieli decarburant, la pretul zilei, la un consum de 10 litri la 100 km.;
e) în cazul în care delegatul nu poate prezenta acte de decontare contabile, pentru cazare, se va acorda o suma egala cu diurna zilnica.
ART. 96
Salariatii unitatilor, trimisi în detasare, beneficiaza de drepturile de
delegare prevazute de art. 95. În cazul în care detasarea depaseste 30 de zile
consecutive, în locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu celputin 75% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda
proportional cu numarul de zile ce depasesc durata neîntrerupta de 30 de zile.
ART. 97
În functie de necesitatile serviciului, salariatii vor putea fi detasati în conditiile prevazute de legislatia în domeniu cu acordul salariatului respectiv si cu drepturile prevazute în contractul colectiv de munca.
ART. 98
Vor fi precizate, în scris, termenul pentru care se face detasarea,
conditiile oferite, obligatiile salariatului si ale unitatii în aceasta
perioada. Aceste elemente se vor înscrie într-un act ce se va anexa la
contractul individual de munca.
ART. 99
(1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(2) În mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 în 6 luni.
ART. 100
Salariatul detasat îsi mentine toate drepturile pe care le-a avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde este detasat acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoana detasata beneficiaza de acestea.
ART. 101
Salariatul detasat este obligat ca, pe perioada detasarii, sa respecte
regulamentul de ordine interioara, disciplina tehnologica de munca din sectia sau unitatea unde a fost detasat.
ART. 102
Unitatea va asigura salariatilor trimisi în strainatate toate drepturile
prevazute de lege si de contractul extern.
ART. 103
(1) Femeile au dreptul, conform Constitutiei, la tratament egal cu barbatii în situatii egale sau comparabile.
(2) Este interzisa introducerea unor clauze discriminatorii; daca exista
astfel de clauze ele vor fi abrogate.
ART. 104
(1) Femeile gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, nu vor fi trimise în deplasare în alte localitati.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de vârsta prescolara nu pot fi
trimise în deplasare în alte localitati, pentru o durata mai mare de o zi, decât cu acordul lor.
ART. 105
(1) În anumite situatii, prevazute în contractele colective de munca,
femeile au dreptul la lucru cu fractiuni de norma de 6, 4 sau 2 ore pe zi.
(2) Pentru cazurile în care au în îngrijire copii mici de vârsta prescolara, lucrul cu norma de 6 sau 4 ore se va considera ca activitate cu norma întreaga la calcularea vechimii în munca.
(3) Salariata care renunta la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore/zi, fara sa fie afectate salariul de baza si vechimea în munca.
(4) La cererea lor, în situatiile prevazute în alin. 2, femeile pot opta
pentru program decalat, cu alte ore de începere si terminare a lucrului, cu exceptia cazurilor când activitatea unitatii nu permite acest lucru.
ART. 106
(1) Femeile pot presta ore suplimentare în conformitate cu prevederile art. 62, alin. 2.
ART. 107
(1) Se va evita prestarea muncii în timpul noptii de catre femei.
(2) Pentru femeile gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, munca în
timpul noptii este interzisa.
ART. 108
(1) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea va compensa din fondul de salarii, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
(2) Perioada pentru care se acorda compensarea va fi stabilita prin
contractele colective de munca la nivel de unitati, dar nu mai putin de 6
saptamâni.
ART. 109
(1) Femeile au dreptul la concedii prenatale si postnatale platite, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum si pentru cresterea copiilor, în conditiile legii.
(2) În perioada prevazuta la alineatul precedent, daca se convin cresteri
salariale sau indexari, de ele vor beneficia si salariatele aflate în concedii prenatale si postnatale.
(3) Salariatele care au în întretinere copii de vârsta prescolara, si care nu beneficiaza de concediu medical platit pentru îngrijirea copiilor bolnavi, pot beneficia de 6 zile libere pe an, platite cu salariul de baza, pentru îngrijirea copiilor internati în spital.
(4) Zilele prevazute la alineatul precedent se acorda la cerere, dupa
prezentarea actului medical care face dovada internarii.
(5) În afara concediului legal platit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de pâna la 2 ani, salariata mama poate beneficia de înca doi ani de concediu fara plata.
(6) În perioada în care salariata se afla în concediul prevazut la alin. 5,nu i se va putea desface contractul de munca, iar pe postul sau nu va putea fi angajata alta persoana decât cu contract de munca pe durata determinata.
(7) În cazul decesului mamei sau în alte situatii prevazute de lege, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) compensatia prevazuta la art. 108;
b) concediu fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu prevederile
prevazute la alin. 4 si 5.
ART. 110
(1) Încadrarea femeilor dupa încetarea perioadei de întrerupere pentru
cresterea copilului se va face, pe cât posibil, în aceeasi functie sau într-una echivalenta ca salariu.
(2) Pe o perioada de o luna de la reîncadrare, considerata perioada de
readaptare, persoana reîncadrata în conditiile alin. 1 va beneficia, cel putin, de salariul de baza.
(3) În aceasta perioada, concedierea este interzisa.
ART. 111
În perioada de sarcina, femeile au dreptul la învoiri în vederea efectuarii controalelor medicale periodice.
ART. 112
(1) Este interzisa femeilor gravide, începând cu luna a V-a de sarcina,
munca la locuri considerate cu conditii deosebite.
(2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de munca, iar în limita posibilitatilor într-o alta functie echivalentaca salariu.
ART. 113
În unitatile care folosesc personal de sex feminin, vor fi asigurate
obligatoriu conditiile sociale: vestiare si grupuri sociale, la capacitatea
corespunzatoare, amenajate si cu o dotare specifica.
ART. 114
Femeile vor beneficia, în conditiile art. 35, de echipament de lucru si de protectie specifice, precum si de materiale igienico-sanitare.
ART. 115
Prevederile cu caracter social din Bugetul de venituri si cheltuieli vor avea în vedere si rezolvarea problemelor de natura sociala ale femeilor.
ART. 116
(1) În vederea aniversarii zilelor de 1 Martie (ziua martisorului) si 8
Martie (Ziua Internationala a Femeii) se poate constitui la nivelul unitatilor un fond destinat acordarii de cadouri pentru femei.
(2) Angajatorul poate hotarî acordarea unei zile libere platite în vederea sarbatoririi zilei de 8 Martie, daca aceasta este într-o zi lucratoare.
ART. 117
Este interzisa concedierea persoanelor de sex feminin în perioada
îmbolnavirilor, graviditatii, maternitatii si în alte cazuri prevazute de lege.
ART. 118
Femeile cu copii în întretinere, precum si cele cu probleme sociale
deosebite, vor fi protejate în cazul unor masuri de concediere.
ART. 119
Femeile vor participa în egala masura cu barbatii la programele stabilite în vederea perfectionarii, în cazul introducerii de noi tehnologii.
ART. 120
(1) În contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea actiuni cu caracter social, precum:
a) alocarea de cheltuieli prevazute de art. 92;
b) amenajarea si întretinerea de crese si gradinite pentru copiii
salariatilor, precum si de cantine-bufete pentru salariati;
c) construirea, amenajarea si întretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
d) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv în domeniul relatiilor de munca;
e) construirea de locuinte;
f) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii;
(2) Costul acestor actiuni se suporta si din fondul social constituit,
potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. 1 se face de catre administratie si sindicate.
ART. 121
Angajatorii stabilesc, cu organizatiile sindicale, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 142/1998, acordarea tichetelor de masa.
ART. 122
(1) În functie de posibilitati, unitatea contribuie anual cu o suma necesara sarbatoririi Craciunului si zilei copilului.
(2) Contributia va fi echivalenta cu cel putin salariul mediu net pentru ozi lucratoare, pentru fiecare copil.
ART. 123
(1) În situatia în care angajatorii încheie contracte cu parteneri straini,potrivit carora salariatii din societatea comerciala vor executa unele lucrariîn strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati se vor stabili prin negocieri colective care se vor desfasura în conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern.
(2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, angajatorii vor pune la dispozitia sindicatelor elementele referitoare la conditiile de munca în care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
ART. 124
Prin grija angajatorului, salariatii care, în urma unor accidente din cauza si în timpul muncii, dar nu din vina lor, ramân cu o incapacitate totala de munca vor primi o singura data contravaloarea a 24 de salarii la nivelul celui avut în luna anterioara accidentului.
În cazul accidentului care conduce la decesul salariatului, drepturile
prevazute în alineatul de mai sus vor fi acordate urmasului îndreptatit de lege.
CAP. VII
Formarea profesionala
ART. 125
(1) Prin termenul de formare profesionala, partile înteleg sa desemneze
orice fel de procedura prin care un salariat dobândeste o calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinând un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii.
(2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme din domeniul
relatiilor de munca, dreptul la asociere si libertati sindicale, convenite între sindicate si angajator.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii
profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor de sindicat scosi din productie. Cheltuielile necesare desfasurarii acestor cursuri vor fi suportate de unitate.
ART. 126
La încheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati ori la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama, cel putin, de urmatoarele:
a) nevoile de formare profesionala prevazute de art. 125, alin. 1 vor fi
stabilite de catre patroni, iar cele de la art. 125, alin. 2 de catre patroni împreuna cu sindicatele;
b) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare, adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala sau de recalificare a salariatilor se suporta de unitati sau de organele Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
c) sindicatul asista, prin împuternicitii sai, la orice forma de examinare organizata în vederea absolvirii unui curs de formare profesionala în cadrul unitatii;
d) în cazul în care unitatea urmeaza sa-si schimbe, partial sau total,
profilul de activitate, ea va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni înainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
e) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea împreuna cu sindicatul, ramânând la aprecierea angajatorului daca si în ce conditii va suporta contravaloarea cursului; în cazul în care nu a fost
asigurata participarea la formarea profesionala în conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu de formare profesionala platit de angajator, de pâna la 10 zile lucratoare sau pâna la 80 de ore;
f) salariatii care au încheiat acte aditionale la contractul individual de munca, în vederea formarii profesionale, vor fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 86, alin. 3, daca parasesc unitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui termen
de minimum 3 ani de la data absolvirii cursurilor, proportional cu timpul nelucrat.
CAP. VIII
Alte prevederi în legatura cu drepturile si obligatiile partilor
ART. 127
(1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru
salariati în general, libera exercitare a dreptului sindical conform
conventiilor nationale si internationale si libertatea de opinie a fiecarui salariat.
(2) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de
organizatiile sindicale sau fata de reprezentantii salariatilor din unitati.
ART. 128
(1) Angajatorii unitatilor si consiliile de administratie au obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale, conform prevederilor Legii nr. 54/2003. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
(2) Încunostintarea reprezentantilor sindicali se face cu cel putin 72 de
ore înainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi si acestia vor avea acces la documentele privind problemele puse în discutie.
ART. 129
Angajatorul va asigura cu caracter confidential, la cererea sindicatelor, documentele necesare apararii intereselor sociale ale membrilor sai astfel:
– preliminatul si realizatul trimestrial al urmatorilor indicatori:
a) numarul de personal:
b) valoarea productiei;
c) cheltuieli cu personalul;
d) salariul mediu;
e) cheltuieli cu materialele;
f) datoriile societatii;
g) valoarea productiei pe stoc;
h) valoarea productiei vândute si neîncasate: bilantul contabil, raportul de gestiune si al comisiei de cenzori, situatia lunara a salariilor negociate, a salariilor cu sporuri si a celor realizate, defalcate pe structuri de personal, bugetul de venituri si cheltuieli, balanta de verificare.
ART. 130
(1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale,
care lucreaza nemijlocit în unitate, în calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar cu pâna la 5 zile lucratoare pentru activitati sindicale.
(2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum si
durata timpului de reducere, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Reducerea programului de lucru nu afecteaza drepturile
salariale, plata facându-se de unitate sau institutie, fiind considerati ca îndeplinesc obligatii cetatenesti.
(3) În situatia în care activitatea sindicala necesita mai mult de 5 zile
lunar, liderii vor fi salarizati de sindicate, unitatile contribuind la acestea conform prevederilor Anexei nr. 5.
ART. 131
(1) Reprezentantii sindicatelor au dreptul la protectie conform legii.
(2) Angajatorul se va abtine de la orice forma de conditionare, constrângere sau limitare a executarii mandatului acestora.
(3) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentantii alesi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale, conform Legii nr. 54/2003.
(4) De prevederile alin. 1, 2 si 3 vor beneficia si membrii comisiei
paritare la nivel de ramura si de unitati, care 2 ani de zile nu pot fi
retrogradati, schimbati din functie, si carora nu li se poate desface contractul de munca individual; în caz de reducere de personal, li se asigura posturi la care nu vor avea pierderi salariale.
ART. 132
(1) Persoanele cu functii în conducerea sindicatului, salarizate de
sindicat, îsi pastreaza toate drepturile pe care le-au avut în calitate de angajati ai unitatii la revenirea acestora la locul de munca si salariul corespunzator pe care l-ar fi avut daca desfasurau activitate neîntrerupta.
(2) Persoanele care îndeplinesc functii în conducerea sindicatului,
salarizate de sindicat, au contractul de munca individual suspendat de drept conform art. 11 din Legea nr. 54/2003, iar administratia este obligata sa le pastreze functia si locul de munca pe perioada mandatului la sindicat si dupa expirarea mandatului.
ART. 133
Pentru realizarea de catre federatie si confederatie a unor servicii comune în interesul unitatilor, privind relatiile de munca, prin contractele colective de munca de la aceste niveluri, se vor stabili aceste servicii si contributia unitatii la fondurile sindicatului, realizate prin donatie sau alte forme legale.
ART. 134
(1) Unitatile vor asigura, în incinta lor, gratuit, pentru activitatea
sindicatelor, spatiul si dotarea necesare; prin contractele colective de munca,se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispuneunitatea.
(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau de angajator în conditiile prevazute în contractul colectiv de munca, dar numai în interes propriu.
ART. 135
(1) La solicitarea sindicatului, conducerea administrativa poate facilita participarea salariatilor la actiuni sindicale prin acordarea dreptului de a se recupera orele nelucrate ulterior datei desfasurarii actiunii.
(2) Conducerea administrativa va permite – la cererea liderului sindical -participarea reprezentantilor sindicali la diversele reuniuni sau actiuni sindicale, platindu-le celor în cauza salarii de baza în regie, fiind considerati în delegatie; cheltuielile suplimentare ocazionate de deplasarea respectiva vor fi suportate de sindicat.
(3) Pe timpul derularii contractului, federatia sindicala va organiza
cursuri si seminarii sindicale pentru militantii din unitati pe o durata de pâna la 15 zile, numarul acestora calculându-se cu raportul de 1/200 sindicalisti.
ART. 136
La cererea organizatiilor sindicale din unitati, angajatorii vor dispune ca persoanele ce au ca sarcini de serviciu plata salariilor sa încaseze cotizatiile de sindicat si sa le vireze în contul sindicatului respectiv. Cotizatiile de sindicat se pot încasa numai cu acordul fiecarui membru de sindicat, pe baza listelor întocmite de catre sindicate. În unitatile unde operatiunile financiare de evidenta a salariilor se fac pe calculator, încasarea cotizatiei sindicale se
va face pe statul de plata, prin grija administratiei. Operatiile necesare se vor efectua fara a se percepe plata pentru aceasta.
ART. 137
Este interzis unitatilor sa desfaca, din initiativa lor, contractul
individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
ART. 138
Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial în perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati în conflict; conflictul va fi tratat ca mai jos;
(1) Cu privire la medierea conflictelor de munca, prevazuta de Legea nr.
168/1999, daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa înceapa
medierea, în termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o lista cu candidati din lista de mediatori numiti de ministrul muncii si protectiei sociale la nivelul judetului unde are sediul unitatea în care s-a declansat conflictul de interese.
(2) În situatia în care dupa prima întâlnire nu vor reusi sa stabileasca un mediator de comun acord, procedura de mediere înceteaza, trecându-se la urmatoarea etapa prevazuta de lege.
(3) În cazul în care s-a numit în mediator, de comun acord, etapele medierii vor fi urmatoarele:
a) partile implicate sunt obligate ca, în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului, sa puna la dispozitia acestuia datele necesare; daca mediatorul
are nelamuriri, acesta poate cere partilor, în maximum 72 de ore de la primirea actelor, relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum si la rezultatele acesteia;
b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace
ambele parti implicate; partile implicate vor avea un numar egal de
reprezentanti la mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere, si
aceleasi persoane, daca este posibil;
c) la fiecare întâlnire se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de mediator si de partile aflate în conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care
mediatorul a fost numit si a acceptat medierea; în caz contrar, medierea înceteaza si se trece la urmatoarea etapa legala de solutionare a conflictului.
ART. 139
Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile
salariatilor, prevazute în contractul colectiv de munca.
ART. 140
Angajatorii se angajeaza ca în contractele de înfiintare a unor societati
mixte, pentru activitati pe teritoriul României, sa prevada o clauza prin care partile asociate se obliga sa respecte drepturile prevazute de legislatia muncii în vigoare, în contractul colectiv de munca pe ramura si la nivel de unitati, precum si în conventiile OIM ratificate de România.
ART. 141
Partile semnatare se obliga sa urmareasca îndeplinirea tuturor prevederilor din prezentul contract astfel:
a) nimic nu poate fi afisat în afara panourilor de afisaj;
b) toate comunicarile afisate vor purta semnatura sau vor avea indicativul persoanei sau al organizatiei care le-a emis;
c) comunicarile organizatiilor sindicale vor trebui sa se limiteze la cadrul activitatilor sindicatului, reglementat prin legislatia în vigoare si prin contractele colective de munca;
d) toate comunicarile nu vor putea avea o forma sau un ton injurios si nici sa reprezinte atacuri la persoana;
e) o copie a textului afisat va fi transmisa administratiei simultan cu
afisarea.
ART. 142
(1) Federatiile sindicale recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de încalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii.
(2) Federatiile sindicale recunosc dreptul angajatorilor de a stabili
normele de disciplina a muncii, cu consultarea organizatiilor sindicale si a disciplinei tehnologice.
(3) Angajatorii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenti.
Partile convin sa faca eforturi în vederea promovarii unui climat normal de munca în unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca la toate nivelurile si ale regulamentelor de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor sindicatelor si salariatilor.
(4) Angajatorul se obliga sa reactualizeze regulamentul de ordine interioara cu prevederile cuprinse în contractul colectiv de munca negociat la nivelul unitatii, în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestuia.
CAP. IX
Dispozitii finale
ART. 143
(1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. (3) din Legea nr. 130/1996,
republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea în bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor în domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. (1) se vor calcula luând ca baza suma de 1 leu/salariat/an.
(3) Sumele constituite conform alin. (1) si (2) se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine de unitate ca fond destinat negocierii
contractului colectiv de munca propriu;
b) 1/3 din suma totala se vireaza federatiilor patronale care au negociat si încheiat contractul colectiv de munca la nivelul ramurii Electrotehnica, Electronica, Mecanica fina si Aparare;
c) 1/3 din suma totala se vireaza confederatiilor patronale care au negociat si încheiat contractul colectiv de munca la nivel national;
d) fondurile constituite conform lit. b) vor fi distribuite astfel:
– 50% pentru federatiile patronale reprezentative si semnatare ale
contractului colectiv de munca la nivelul ramurii;
– 50% pentru federatiile sindicale reprezentative si semnatare ale
contractului colectiv de munca la nivelul ramurii;
e) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si se vor vira în termen de o luna de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contractele colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale, reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. (1), (2) si (3) si le vor vira catre federatiile patronale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca si catre contul national, mentionat în contractul colectiv de munca la nivel national.
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociaza si se încheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul
unitatilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un
subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
(7) În aplicarea prevederilor acestui articol, în contabilitatea agentilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice referitoare la operatiuni contabile, comunicate de Ministerul Finantelor conform Anexei nr. 5 la actul aditional al contractului colectiv de munca la nivel national.
ART. 144
(1) Angajatorul si sindicatele se vor informa reciproc, în situatia în care detin informatii, în legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca în forma de proprietate a unitatii, cu consecintele previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.
(2) Ambele parti vor sustine participarea asociatiilor de salariati la
privatizarea unitatilor în conditiile de preferinta prevazute de lege.
ART. 145
Prevederile prezentului contract se aplica unitatilor din Anexa nr. 1 si
tuturor societatilor comerciale din codurile CAEN 296, 297, 30, 31, 32, 33, 72.
ART. 146
În contractele individuale de munca, nu se pot prevedea clauze contrare
contractelor colective de munca la nivel national, de ramuri, de grupuri de unitati, de unitati.
ART. 147
Prevederile contractelor individuale de munca, existente la data intrarii în vigoare a contractelor colective, vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 148
(1) În toate situatiile de divizare, fuziune, trecerea unitatilor în
proprietatea altor persoane fizice sau juridice, prin actul ce se încheie, vechii proprietari vor mentiona ca drepturile si obligatiile prevazute în contractul colectiv de munca al unitatii se vor transmite noilor subiecti de drept.
(2) Unitatile nou rezultate au obligatia de a pastra profilul de activitate si numarul de personal avute la data efectuarii tranzactiei, pâna la expirarea contractului colectiv de munca.
ART. 149
La încheierea contractelor colective, unitatile vor avea în vedere sa
includa în contract si asigurari de accident si de viata ale salariatilor, la societatile specializate si cu prioritate a celor ce îsi desfasoara activitatea în locuri de munca cu conditii deosebite sau expuse unui grad mare de risc.
ART. 150
Prezentul contract colectiv de munca produce efecte începând cu data
înregistrarii lui de catre una dintre parti.
ART. 151
Dupa înregistrarea prezentului contract colectiv de munca, partile semnatare îl vor comunica unitatilor.
ART. 152
Preluarea si utilizarea prevederilor din prezentul contract de catre terti atrage raspunderea civila a acestora (cu exceptia celor din Anexa nr. 1).
ART. 153
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul contract colectiv de
munca.
PARTILE SEMNATARE
Organizatia patronala CONPIROM-APREL
Virgil Popa, Presedinte
Eugen Scheusan, Vicepresedinte
Gheorghe Serbanescu, Director executiv
Daniela Cucu, Consilier Juridic
Federatia Nationala Sindicala SOLIDARITATEA METAL
Gheorghe Sora, Presedinte
Doru Puiu, Vicepresedinte
Federatia Sindicala ELECTRON M III
Minel Ivascu, Presedinte
Stefan Pascal, Vicepresedinte
ANEXA 1
UNITATILE CARE BENEFICIAZA DE PREVEDERILE PREZENTULUI CONTRACT COLECTIV DE
MUNCA
1. S.C. ACUMULATORUL S.A., Bucuresti
2. S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY, Sucursala AEM Timisoara
3. S.C. ARCTIC S.A., Gaesti
4. S.C. AUTOMATICA S.A., Bucuresti
5. S.C. BANEASA S.A., Bucuresti
6. S.C. CONTACTOARE S.A., Buzau
7. S.C. ELECTROMOTOR S.A., Timisoara
8. S.C. ELECTROARGES S.A., Curtea de Arges
9. S.C. ELARS S.A., Râmnicu Sarat
10. S.C. ELECTROTIMIS S.A., Timisoara
11. S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., Bucuresti
12. S.C. ELECTROTEL S.A., Alexandria
13. S.C. FEA S.A., Bucuresti
14. S.C. FEPA S.A., Bârlad
15. S.C. IPEE S.A., Curtea de Arges
16. S.C. IAME S.A., Sfântu Gheorghe
17. S.C. IAME-TOOL S.R.L., Sfântu Gheorghe
18. S.C. RELEE S.A., Medias
19. S.C. ROFEP S.A., Urziceni
20. S.C. STEAUA ELECTRICA S.A., Fieni
21. S.C. ELCOMP S.A., Bucuresti
22. S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., Bucuresti
23. S.C. ELECTRONICA S.A., Bucuresti
24. S.C. ELECTROTEHNICA S.A., Bucuresti
25. S.C. VICTORIA S.A., Arad
26. S.C. IAMU S.A., Blaj
27. S.C. ELECTROPRECIZIA S.A., Sacele
28. S.C. IUS S.A., Brasov
29. S.C. ALCOR S.A., Botosani
30. S.C. PEROM S.A., Bacau
31. S.C. IPROEB S.A., Bistrita
32. S.C. MEBIS S.A., Bistrita
33. S.C. ELECTROCERAMICA S.A., Turda
34. S.C. CERASIND S.R.L., Turda
35. S.C. SCUDAS S.A., Pascani
36. S.C. RETROM S.A., Pascani
37. S.C. TERMEX S.A., Bals
38. S.C. SAREX S.A., Radauti
39. S.C. ELECTROTURRIS S.A., Turnu Magurele
40. S.C. ROMACOST S.A., Timisoara
41. S.C. STIMEL S.A., Timisoara
42. S.C. HERVIL S.A., Râmnicu Vâlcea
43. S.C. INSTA ELECTRIC S.A., Focsani
44. S.C. ROMSEH-TOOLS S.R.L., Focsani
45. S.C. BADOTHERM S.A., Vaslui
46. S.C. PROOPTICA S.A., Bucuresti
47. S.C. PLASTOR S.A., Oradea
48. S.C. METALICA S.A., Oradea
49. S.N. NUCLEAROELECTRICA, Cernavoda
50. S.C. SUPREM S.A., Iasi
51. S.C. KOYO ROMANIA S.A., Alexandria
52. S.C. UMT S.A., Timisoara
53. S.C. MINET S.A., Râmnicu Vâlcea
54. S.C. TURBOMECANICA S.A., Bucuresti
55. R.A. RAMI DACIA, Bucuresti
56. S.C. CONDOR S.A., Bucuresti
57. S.C. VICTORIA S.A., Bucuresti
58. S.C. MECANICA FINA S.A., Bucuresti
59. S.C. AGMUS S.A., Iasi
60. S.C. CONECT S.A., Bucuresti
61. S.C. DR. KOCHER S.R.L., Bucuresti
62. S.C. ELPROF S.A., Bucuresti
63. S.C. ICE S.A., Bucuresti
64. S.C. IMSAT S.A., Bucuresti
65. S.C. IPA S.A., Bucuresti
66. S.C. PROMEC S.A., Bucuresti
67. S.C. ROMFLUID S.A., Bucuresti
68. S.C. AFERRO S.A., Bucuresti
69. S.C. APARATAJ ELECTRIC S.A., Titu
70. S.C. AMCO S.A., Otopeni, Bucuresti
71. S.C. ASCENSOARE S.A., Bucuresti
72. S.C. BALANTA S.A., Sibiu
73. S.C. CELULE ELECTRICE S.A., Bailesti
74. S.C. ELECTROCONTACT S.A., Botosani
75. S.C. ELECTROPUTERE S.A., Craiova
76. S.C. ELBA S.A., Timisoara
77. S.C. ELCOND S.A., Zalau
78. S.C. EL-CO S.A., Târgu Secuiesc
79. S.C. ELECTROMURES S.A., Târgu Mures
80. S.C. FSR S.A., Râsnov
81. S.C. HESPER S.A., Bucuresti
82. S.C. ITC S.A., Bucuresti
83. S.C. IOR S.A., Bucuresti
84. S.C. LINETRON S.R.L., Cluj-Napoca
85. S.C. LUXTEN S.A., Bucuresti
86. S.C. PROCETEL S.A., Bucuresti
87. S.C. RELCO S.A., Bucuresti
88. S.C. ROMCAB S.A., Târgu Mures
89. S.C. ROMLUX S.A., Târgoviste
90. S.C. TMC S.A., Filiasi
91. S.C. ICMET S.A., Craiova
92. S.C. ECHIPAMENTE ELECTROEROZIUNE S.A., Timisoara
93. S.C. ELECTROMETAL S.A., Timisoara
94. S.C. EM-CO S.A., Bucuresti
95. S.C. DATA TIM S.R.L., Timisoara
96. S.C. ELECTROPLAST S.A, Bistrita
97. S.C. UVCP S.A., Turnu Magurele
98. R.C. TELECOMUNICATII, Bucuresti
99. S.C. U.M. SADU S.A.
100. C.N. ROMARM S.A.
101. S.C. U.M. MIJA S.A.
102. S.C U.M. ORASTIE S.A
103. S.C. U.M. FILIASI S.A.
104. S.C. U.M. BABENI S.A.
105. S.C. U.M. DRAGASANI S.A.
106. S.C. METROM S.A.
107. S.C. VALENI DE MUNTE S.A.
108. S.C. CUGIR S.A., Alba
109. S.C. TOHAN S.A., Zarnesti
110. S.C. CARFIL S.A., Brasov
111. S.C. AUTOMECANICA S.A., Moreni
112. S.C. U.M. PLOPENI S.A
113. S.C. GENERAL TURBO S.A., Bucuresti
114. S.C. SUMEL ELECTROMURES S.A
115. S.C. SUMEL MASINI DE CALCUL S.A., Târgu Mures
116. S.C. ROMBAT S.A., Bistrita
117. S.C. AEROFINA S.A., Bucuresti
118. S.C. ABB ROMETRICS S.R.L., Timisoara
119. S.C. ALCATEL NETWORK S.A., Timisoara
120. S.C. CONTOR ZENNER S.A., Arad
121. S.C. ELECTROSISTEM S.A., Baia Mare
122. S.C. ENERGOBIT – GRUP DE FIRME, Cluj
123. S.C. ELECTROUTILAJ S.A., Câmpina
124. S.C. EUROTEST S.A., Bucuresti
125. S.C. ELTEK INGINEERING S.A., Bucuresti
126. S.C. FLACARA S.A., Ploiesti
127. S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A., Bucuresti
128. S.C. FLARO S.A., Sibiu
129. S.C. INTRAROM S.A., Bucuresti
130. S.C. ICPE S.A., Bucuresti
131. INSCE – ELECTROSTATICA S.A., Bucuresti
132. S.C. AMIRO S.A., Bucuresti
133. S.C. ARADEANCA S.A., Arad
134. S.C. ASTAR S.A., Bucuresti
135. S.C. AUTOPREST S.A., Bucuresti
136. S.C. CERAMICA CRINUL S.A., Timisoara
137. S.C. CERAPLAST S.A., Timisoara
138. S.C. DIASFIN S.A., Bucuresti
139. S.C. ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR S.A., Bucuresti
140. S.C. FAPIRO S.A., Bucuresti
141. S.C. FELIX TELECOM S.R.L., Bucuresti
142. S.C. GEOROM SERVICE S.A., Ploiesti
143. S.C. ICOS S.A., Ocna Sibiului
144. S.C. INDUSTRIAL CEFIN S.A., Bucuresti
145. S.C. METALOGLOBUS S.A., Bucuresti
146. S.C. OPTIUM S.A., Arad
147. S.C. PC BORADS S.A., Bucuresti
148. S.C. PERIND S.A., Oradea
149. S.C. PRESING S.A., Ploiesti
150. S.C. SOLECTRON ROMANIA S.R.L., Timisoara
151. S.C. TEHNOFINA S.A., Bucuresti
152. S.C. TEHNOTON S.A., Iasi
153. S.C. MICROELECTRONICA S.A., Bucuresti
154. AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA
INFORMATIEI
155. S.C. U.M. PLOIESTI S.A.
156. S.C. U.M. DRAGOMIRESTI S.A.
157. S.C. U.M. RESITA S.A.
158. S.C. U.M. Bucuresti
159. ICPSP BUCURESTI
160. S.C. U.M. MÎRSA S.A.
161. S.C. U.M. MIZIL S.A.
162. S.C. MANGALIA S.A.
163. S.C. MEFIN – S.A., Sinaia
164. S.C. FERONERIA PROD – S.A., Arad
165. S.C. LEONI WARING SYSTEMS BISTRITA
166. S.C. SOGECO S.R.L. România, Orastie
167. S.C. PIROCHIM S.A., Victoria
168. S.C. I.M.U.T. S.A., Moreni
169. S.C. ROTEX S.A., Târgoviste
170. S.C. RHENAC PROD S.R.L., Bucuresti
171. S.C. RAIDER. COM. S.R.L, Moreni
172. S.C. ORAMO S.R.L., Moreni
173. S.C. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.
174. S.C. LEONI WARING SYSTEMS S.A., Arad
175. S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L., Ploiesti
176. S.C. ARGILLON ROMANIA S.A., Turda
177. S.C. ELETTRA COMMUNICATIONS S.A., Ploiesti
178. S.C. SIEMENS VDO Automotive S.R.L., Timisoara
179. S.C. AUTOMOBILE Componente Electrice S.R.L., Cluj-Napoca
180. S.C. ELECTROLUX ROMANIA S.A., Satu Mare
181. S.C. HIDRAULICA U M S.A., Plopeni
182. S.C. TEKNAUS S.R.L., Moreni
183. S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A., Bucuresti
184. S.C. ELJ MATRITE S.R.L., Bucuresti
185. S.C. ELJ PIESE TURNATE, Bucuresti
186. S.C. ELJ PRELUCRARI METALE, Bucuresti
187. S.C. ELJ MENTENANTA BUCURESTI
188. S.C. ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELECTRICE Bucuresti
189. S.C. ELJ SISTEME SI APARATE ELECTRICE S.R.L, Bucuresti
190. S.C. ELJ SERVICII PLASTICE S.R.L., Titu
191. S.C. ELJ PRELUCRARI PLASTICE S.R.L., Titu
192. S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.R.L., Titu
ANEXA 2
REGULAMENT
privind componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare
1. Componenta
Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa astfel:
– 3 reprezentanti ai Federatiei SOLIDARITATEA METAL;
– 1 reprezentant al Federatiei ELECTRON M III;
– 4 reprezentanti ai Organizatiei Patronale CONPIROM-APREL.
Reprezentantii vor fi desemnati în termen de 10 zile de la data intrarii în
vigoare a prezentului contract.
2. Organizare, functionare, competenta
2.1. Desemnarea membrilor comisiei paritare se face de catre partile
semnatare.
2.2. Comisia se va întruni la cererea oricareia dintre partile semnatare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la formularea cererii si va
adopta hotarâri valabile prin consens, în prezenta a 3/4 din numarul total al
membrilor, în termen de cinci zile de la întrunirea comisiei.
2.3. Comisia va fi prezidata prin rotatie de câte un reprezentant al
fiecarei parti, alesi la sedinta respectiva.
2.4. Hotarârile comisiei paritare se comunica partilor în scris, în termen
de 5 (cinci) zile.
2.5. Hotarârea adoptata potrivit pct. 2.2. are putere obligatorie pentru
partile contractante.
2.6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
2.7. Comisia paritara va duce la îndeplinire si alte prevederi care îi
revin, stabilite prin contract.
ANEXA 3
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
încheiat si înregistrat sub nr. …/… în registrul
general de evidenta al salariatilor
A. Partile contractului
Angajatorul – persoana juridica/fizica …………. cu sediul/domiciliul în
………….., înregistrata în registrul comertului/la autoritatile
administratiei publice din …………… sub nr. ………………., cod
fiscal ………………, telefon …………., reprezentata legal prin
……………., în calitate de …………….
si
salariatul/salariata – domnul/doamna ………………………..
domiciliat/domiciliata în localitatea ………………. str.
……………… nr. ……… judetul …………….. posesor/posesoare
al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria …. nr. ………..
liberat/eliberata de ……………. la data de ……………….., CNP
permis de munca seria ……… nr. ………. din data ………, au încheiat
prezentul contract individual de munca în urmatoarele conditii asupra carora au
convenit:
B. Obiectul contractului:……………..
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata …………… urmând sa înceapa
activitatea la data de ……………;
b) determinata, de ………. luni, pe perioada cuprinsa între data de
……………… si data de ……………/pe perioada suspendarii
contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la …………
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea
astfel: ………….
E. Felul muncii
Funcsia/meseria ……………….. conform Clasificarii ocupatiilor din
România.
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute în fisa postului, anexa la contractul
individual de munca.
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara în conditii normale/deosebite/speciale
de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de …… ore/zi
…….. ore/saptamâna.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:
…………….. (ore/zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ………. ore/zi (cel putin 2 ore/zi ………..
ore/saptamâna).
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:
……………………….. (ore/zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora
sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente
sau înlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ………… zile lucratoare, în
raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de …………
J. Salarizare
1. Salariul de baza lunar brut: ……………………….. lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ……………………………………………..;
b) indemnizatii …………………………………………;
c) alte adaosuri ………………………………………. .
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în
care nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore
libere platite sau se platesc cu un spor de salariu, conform contractului
colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt …………..
K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea în munca
a) echipament individual de protectie ……………………..;
b) echipament individual de lucru …………………………;
c) materiale igienico-sanitare ……………………………;
d) alimentatie de protectie …………………………….;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea în munca …
L. Alte clauze
a) perioada de proba este ……………………………….;
b) perioada de preaviz, în cazul concedierii, este de …………. zile
lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv
de munca:
c) perioada de preaviz, în cazul demisiei, este de ………… zile
calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului
colectiv de munca;
d) în cazul în care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea în
strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, se vor regasi si în contractul individual de munca;
e) alte cauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, în principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate în munca;
f) dreptul la formare profesionala, în conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini
atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de
serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în
unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva
legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de
serviciu;
c) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile
corespunzatoare potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si
regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele
individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere
la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor
care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de
salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale
salariatului;
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu
dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, si ale contractului colectiv de
munca aplicabil, încheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ………../……. la Directia
generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului
……./Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii
contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la
contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a încheiat în doua exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munca sunt
solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial,
potrivit legii.
Angajator, Salariat,
………….. ………….
Pe data de ………….. prezentul contract înceteaza în temeiul art.
………… din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii
legale.
Angajator,
……………
ANEXA 4
NUMARUL ZILELOR DE CONCEDIU DE ODIHNA
diferentiat în functie de vechimea în munca
*T* ______________________________________________________________________________
Vechimea în munca Durata minima a concediului de odihna normal
(în zile lucratoare) ______________________________________________________________________________
pâna la 5 ani 21 zile ______________________________________________________________________________
de la 5 la 10 ani 22 zile ______________________________________________________________________________
de la 10 la 15 ani 23 zile ______________________________________________________________________________
de la 15 la 20 ani 24 zile ______________________________________________________________________________
peste 20 ani 25 zile ______________________________________________________________________________
*ST*
Personalul din cercetare stiintifica atestat încadrat în institute (sau
sectii de cercetare-dezvoltare) beneficiaza de un concediu de odihna diferentiat
pe grade profesionale dupa cum urmeaza:
a) cercetator stiintific 24 zile
b) cercetator stiintific gr. III 26 zile
c) cercetator stiintific gr. II 28 zile
d) cercetator stiintific gr. I 29 zile
În cazul în care între concediul de odihna corespunzator vechimii în munca si cel corespunzator gradului stiintific exista diferente, salariatul va
beneficia de concediu de odihna mai mare.
ANEXA 5
TABEL
Contributia minima lunara a unitatilor la fondul sindicatelor
*T* ______________________________________________________________________________
Salariatii din unitate Valoarea contributiei la sindicat ______________________________________________________________________________
Sub 50 0,5 salarii medii/unitate
50-100 1 salariu mediu/unitate
100-200 2 salarii medii/unitate
200-400 3 salarii medii/unitate
400-800 4 salarii medii/unitate
peste 800 4 salarii medii/unitate plus câte un salariu
mediu/unitate pentru fiecare 400 de salariati
care depasesc acest numar sau fractiune din
acest numar ______________________________________________________________________________
*ST*
NOTA:
Prin salariu mediu se întelege cheltuiala cu personalul pe unitate.
Pentru ceilalti lideri se va asigura de catre unitati plata urmatoarelor ore
libere:
*T* ______________________________________________________________________________
Sindicalisti din unitate Ore platite atribuite sindicatului ______________________________________________________________________________
Sub 100 câte 2 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti
101-250 câte 3 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti
251-300 câte 4 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti
peste 300 câte 5 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti ______________________________________________________________________________
*ST*
ANEXA 6
COEFICIENTII DE IERARHIZARE A SALARIILOR DE BAZA MINIME
pentru personalul al carui loc de munca
presupune nivele de pregatire
*T* ______________________________________________________________________________
Categorii de personal sau functii Coeficienti minimi
de ierarhizare ______________________________________________________________________________
A. Muncitori calificati 1,25
B. Personal administrativ încadrat pe functii
pentru care conditia de pregatire este:
a) liceala 1,25
b) postliceala 1,3
C. Personal de specialitate incadrat pe functii
pentru care conditia de pregatire este:
a) postliceala 1,3
b) scoala de maistri 1,6
c) subingineri 1,8
D. Personal încadrat pe functii pentru care conditia
de pregatire este studii superioare 2
E. Directori executivi 3 ______________________________________________________________________________
*ST*
NOTA:
Pentru muncitorii necalificati coeficientul este 1.
——-

http://www.expertizacontabila.ro , C.T.C.E. P. Neamt – LEGIS