Concedieri Abuzive?

Noi iti dam inapoi ceea ce ti se cuvine!

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 66 din 11 februarie 2008 unic la nivelul ramurii industriei miniere si geologiei pe anii 2008-2012

September 21, 2009

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 66 din 11 februarie 2008
unic la nivelul ramurii industriei miniere si geologiei pe anii 2008-2012

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 4 din 28 februarie 2008

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 66 din 11 februarie 2008
unic la nivelul ramurii industriei miniere şi geologiei pe anii 2008-2012
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA V, nr. 4 din 28 februarie 2008

PREAMBUL

Obiectul prezentului contract colectiv de muncă îl constituie reglementarea raporturilor între salariaţi şi patronat prin reprezentanţii lor legali, în beneficiul ambelor părţi.
Contractul colectiv de muncă se bazează pe principiul bunei-credinţe şi al respectului reciproc, care obligă fiecare parte semnatară să acorde atenţia cuvenită intereselor celeilalte părţi.
Prin acest contract colectiv de muncă părţile doresc:
– să promoveze relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure pacea socială în cadrul ramurii miniere şi geologiei;
– să extindă cooperarea, în folosul ambelor părţi, dintre organizaţiile sindicale şi patronat;
– să stabilească un cadru legal şi actualizat al drepturilor şi obligaţiilor contractuale;
– să promoveze înţelegerea reciprocă pentru rezolvarea problemelor social-economice cu care se confruntă atât patronatul, cât şi salariaţii.
Pentru valorificarea resurselor minerale proprietate publică a statului se desfăşoară activităţi specifice miniere, de deschidere, de pregătire a minelor şi carierelor de extracţie şi preparare, de conservare şi închidere, de cercetare geologică prin tehnologii miniere şi prin foraj, de extracţie prin sonde a sării în soluţie, precum şi activităţi comune în alte ramuri ale economiei naţionale – construcţii şi montaje miniere, confecţii şi reparaţii de utilaje miniere, cercetare şi inginerie tehnologică, proiectare, transporturi, circulaţia mărfurilor, informatică etc.
Condiţiile naturale şi specifice, cu fronturi de lucru în continuă mişcare, în care se desfăşoară procesele de producţie au un caracter deosebit faţă de cea mai mare parte a activităţilor economiei, şi anume, în principal:
a) în subteran – spaţii limitate, înguste de lucru şi circulaţie, poziţie incomodă de acţionare la locurile de muncă, microclimat cu umezeală, temperaturi ridicate, zgomot şi trepidaţii, aeraj şi iluminat artificial, presiuni ale rocilor, exploatarea în zone sub nivelul hidrostatic, conţinuturi şi degajări mari de gaze explozive, praf de cărbune şi rocă, radiaţii, la care se adaugă încordarea nervoasă ca urmare a iminenţei pericolelor de accidentări mortale sau cu incapacitate de muncă;
b) în cariere – încordarea nervoasă, dată fiind responsabilitatea acţionării de utilaje şi instalaţii complexe (excavatoare, instalaţii de haldat, utilaje de depunere-scoatere din depozite, cu masă mare de mişcare şi cu valoare ridicată), pericole de alunecare a taluzurilor şi de accidentare ca urmare a vizibilităţii reduse din cauza ceţii, a viscolelor pe durată îndelungată, a acumulării de ape, distanţe mari de parcurs în timpul schimbului pe trasee amenajate provizoriu, lucru continuu în timpul anului sub influenţa directă a intemperiilor (ger, zăpadă, arşiţă, ploi, furtuni), puncte de lucru izolate;
c) la suprafaţa minelor şi a carierelor se desfăşoară o activitate cu specific strict minier – operaţii mecanice şi electrice pe utilaje grele, complexe, care presupun un efort fizic deosebit, corelat cu un grad ridicat de profesionalism, menite să asigure garanţia lucrărilor pentru a înlătura evenimentele deosebite;
d) în uzinele de preparare se execută activităţi în care asupra salariatului, în procesul muncii, acţionează, individual sau simultan, unul sau mai mulţi factori care caracterizează condiţiile deosebite de muncă:
– manipulări de materiale şi piese cu greutate de peste 30 de kg,
– manipulări de materiale agresive, toxice şi radioactive,
– intemperii,
– alţi factori ca, de exemplu, degajări de praf silicogen, degajări de gaze, vibraţii, zgomot, umezeală şi radiaţii etc.;
– poziţii neergonomice de lucru;
e) cercetarea, proiectarea, execuţia de noi utilaje cu grad de complexitate ridicat, înlocuirea a numeroase repere de pe utilaje străine vechi, cu randament scăzut, impun un grad ridicat de profesionalism;
f) cercetarea geologică prin tehnologii miniere şi prin foraj impune desfăşurarea de activităţi în condiţii deosebite (izolare, climă, condiţii de muncă), identice cu cele din minerit;
g) în unităţile de reparaţii şi transport se desfăşoară activităţi complementare activităţilor de minerit, fiind afectate de aceleaşi condiţii de muncă.
Desfăşurarea activităţii în aceste condiţii necesită un efort fizic şi intelectual deosebit, o formare profesională continuă, care să corespundă complexităţii utilajelor din procesul de producţie, precum şi o atenţie sporită, care să prevină producerea accidentelor de muncă individuale sau colective.

CAP. 1
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Părţile contractante

ART. 1
Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea prezentului contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei miniere şi geologiei şi se obligă să respecte în totalitate prevederile lui, care sunt minimale la încheierea contractelor colective de muncă la nivelul unităţilor.
ART. 2
În conformitate cu Legea nr. 130/1996, modificată şi completată cu Legea nr. 143/1997, părţile contractante sunt:
I. patronatul, reprezentat prin Asociaţia Patronală Minieră din România PATROMIN, având reprezentativitatea constatată prin împuternicirea nr. 1/16.01.2008, dată de CEPISC.
II. organizaţiile sindicale, reprezentate prin:
a) Federaţia Naţională Mine Energie având reprezentativitatea constatată prin sentinţa civilă nr. 24/26.11.2007 din dosarul nr. 34168/3/2007 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, Secţia a V-a Civilă;
b) Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, având reprezentativitatea constatată prin împuternicirea nr. 1735/20.12.2007 acordată de Confederaţia Blocul Naţional Sindical, reprezentativă la nivel naţional în baza sentinţei civile nr. 15/6.10.2005 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, Secţia a III-a Civilă;
c) Federaţia Minieră a Cuprului din România având reprezentativitatea constatată prin sentinţa civilă nr. 10/24.08.2006, dată în dosarul nr. 24760/60/3/2006 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, Secţia a III-a Civilă.

SECŢIUNEA a 2-a
Câmp de aplicare, durată, revizuire

ART. 3
(1) Prezentul contract colectiv de muncă se aplică în toate grupurile de unităţi sau unităţile având codurile CAEN: 051; 052; 071; 072; 081; 089; 099, nominalizate în anexa nr. 1 din acest contract, şi reprezintă baza minimală la negocierea contractelor colective la nivel de unităţi.
(2) În baza prevederilor prezentului contract colectiv de muncă se vor încheia contractele colective de muncă unice la nivel de unităţi/grupuri de unităţi sau se vor adapta cele în vigoare.
ART. 4
(1) Drepturile salariaţilor din ramura industriei miniere şi geologiei nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior, decât dacă legea dispune în mod imperativ altfel.
(2) Dacă prin reglementări sau acorduri anterioare au fost prevăzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica acele reglementări sau acorduri, în afara situaţiilor în care prin lege se dispune în mod expres altfel.
(3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract şi se vor aplica de la data intrării în vigoare a respectivelor prevederi legale.
ART. 5
(1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pentru o perioadă de patru ani şi intră în vigoare de la data înregistrării.
(2) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii contractului sau renegocierii clauzelor sale.
(3) Dacă nici una din părţi nu denunţă în scris contractul cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la negocierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
ART. 6
De drepturile suplimentare negociate prin prezentul contract sau alte convenţii, în conformitate cu prevederile legale, vor beneficia numai organizaţiile sindicale afiliate la una din structurile sindicale semnatare.
ART. 7
Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop stabilirea drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, cu privire la:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
b) disciplina în muncă;
c) timpul de muncă şi timpul de odihnă;
d) salarizare şi alte drepturi salariale;
e) protecţia socială şi specială a salariaţilor şi acordarea de facilităţi acestora;
f) formarea profesională;
g) drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare;
h) condiţiile de muncă, securitatea şi sănătatea salariaţilor în procesul muncii.
ART. 8
(1) Orice modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri între părţile semnatare.
(2) Cererile de modificare vor fi depuse în scris de către reprezentanţii patronilor la organizaţiile sindicale semnatare, iar ale organizaţiilor sindicale, la Asociaţia Patronală Minieră PATROMIN.
(3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data comunicării şi nici mai devreme de 48 de ore de la data înregistrării cererii.
(4) Modificările aduse contractului colectiv de muncă produc efecte de la data înregistrării lor sau de la o dată ulterioară, convenită între părţi.
ART. 9
Patronatul, la cererea organizaţiilor sindicale, va pune la dispoziţia acestora, cu cel puţin 5 zile înainte, informaţiile şi documentele necesare, pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective de muncă unice la nivel de unităţi sau grupuri de unităţi.
ART. 10
Suspendarea sau încetarea contractului colectiv de muncă are loc potrivit legii.

SECŢIUNEA a 3-a
Proceduri de conciliere

ART. 11
(1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează conform regulilor de drept comun, iar dacă şi după aceasta există îndoială, se interpretează în înţelesul mai favorabil salariaţilor.
ART. 12
(1) Pentru preîntâmpinarea unor litigii de muncă legate de aplicarea prezentului contract părţile convin să instituie o comisie paritară patronat-sindicat, care va avea următoarele atribuţii:
– interpretarea unitară a prevederilor contractului colectiv de muncă;
– verificarea modului cum sunt aplicate în unităţi prevederile prezentului contract;
– verificarea sesizărilor privind încălcarea prezentului contract colectiv de muncă;
– sesizarea părţilor semnatare despre necesitatea modificării unor clauze ale prezentului contract colectiv de muncă.
(2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului contract, comisia paritară poate emite precizări şi instrucţiuni privind interpretarea clauzelor acestuia.
(3) Comisia paritară va emite, de asemenea, precizări şi instrucţiuni obligatorii pentru situaţiile în care a fost împuternicită în mod expres.
(4) Componenţa şi modul de funcţionare ale comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, prezentat în anexa nr. 2 a prezentului contract.
(5) Comisii paritare având aceleaşi funcţiuni ca şi comisia paritară prevăzută în alineatul 1 vor fi stabilite şi prin contractele colective de muncă unice pe unităţi/grupuri de unităţi.
ART. 13
În vederea îndeplinirii prevederilor art. 12 alin. 1, angajatorul, prin reprezentanţii săi legali, va asigura intrarea în unitate a reprezentanţilor părţilor semnatare şi protecţia acestora pe toată durata verificării, cu respectarea normelor legale în vigoare.
ART. 14
(1) Părţile se obligă ca în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.
(2) Părţile semnatare se vor consulta reciproc, prin delegaţii desemnaţi, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de muncă, contractele colective de muncă şi protecţia socială. Poziţia părţilor şi rezultatele consultărilor vor fi consemnate în scris.

CAP. 2
Obligaţiile părţilor

SECŢIUNEA 1
Obligaţii comune

ART. 15
Părţile semnatare au, în principal, următoarele obligaţii:
a) să-şi întemeieze întotdeauna relaţiile dintre ele numai pe principiul bunei-credinţe;
b) să asigure respectarea întocmai a prevederilor prezentului contract de către toţi patronii unităţilor prevăzute la art. 3.(1) şi de către toate sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare;
c) să asigure cadrul organizatoric pentru încheierea contractelor colective de muncă la toate unităţile în care se aplică prevederile prezentului contract colectiv de muncă;
d) să controleze şi să ia măsuri în cazul în care la nivel de unităţi/subunităţi se încalcă prevederile prezentului contract;
e) să respecte, la angajarea şi la promovarea forţei de muncă, criteriul competenţei profesionale;
f) să soluţioneze sesizările legate de aplicarea contractului colectiv de muncă;
g) să asigure perfecţionarea, atât pe plan intern, cât şi extern, a personalului – salariaţii şi reprezentanţii salariaţilor aflaţi în situaţia prevăzută de lege – în domeniul relaţiilor de muncă şi sociale, în vederea aplicării corecte a prezentului contract, a contractelor la nivel de unităţi, a întocmirii şi aplicării programelor de restructurare şi asigurare a negocierilor viitoare;
h) să întreprindă măsuri de sprijinire reciprocă pentru desfăşurarea normală a activităţilor specifice fiecăreia sau a activităţilor comune.
ART. 16
Patronii şi organizaţiile sindicale se recunosc reciproc ca principal partener de dialog social permanent şi se obligă ca fiecare să respecte statutul celuilalt.
ART. 17
Pentru asigurarea fondurilor băneşti necesare plăţii salariilor în perioada ivirii unor situaţii independente de voinţa patronatului şi a salariaţilor (calamităţi naturale, avarii tehnice), prin programe de lucru comune patronat-sindicat se vor stabili modul şi perioada de recuperare totală sau parţială a producţiei astfel pierdute.
ART. 18
Părţile semnatare se obligă să se sprijine reciproc în vederea îndeplinirii procedurilor şi formalităţilor necesare restituirii unor bunuri mobile şi imobile care au aparţinut fostelor structuri sindicale şi patronale din industria minieră şi geologie.

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile patronilor/angajatorilor

ART. 19
(1) PATROMIN este o organizaţie a angajatorilor, înfiinţată ca persoană juridică de drept privat, autonomă, fără caracter politic, fără scop patrimonial.
(2) Prin termenul de patron/angajator se înţelege persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează şi utilizează capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit în condiţiile de concurenţă şi care angajează muncă salariată.
(3) În textul prezentului contract se vor folosi noţiunile de patron sau angajator.
ART. 20
Angajatorii, prin reprezentanţii lor legali, răspund, în principal, de îndeplinirea următoarelor obligaţii:
a) să organizeze, să conducă, să coordoneze şi să controleze unităţile şi subunităţile din structura lor;
b) să asigure condiţii corespunzătoare de muncă;
c) să respecte prevederile contractelor colective de muncă încheiate;
d) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul individual de muncă;
e) să vireze către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale şi, după caz, bugetele speciale toate sumele reţinute din salariile individuale, precum şi sumele pe care le datorează în nume propriu către aceste bugete, pentru persoanele încadrate în muncă, în condiţiile prevăzute de lege;
f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
g) să coopereze cu toate organizaţiile sindicale din unitate;
h) să informeze salariaţii şi organizaţiile acestora cu privire la orice hotărâre care poate aduce atingere intereselor acestora;
i) să comunice, la cererea sindicatelor, toate datele solicitate cu privire la situaţia economico-financiară a unităţii;
j) să consulte sindicatele, organizate la nivelul unităţii, înainte de aprobarea în organele de conducere competente a programelor organizatorice, de producţie şi de restructurare.
ART. 21
(1) Conducerea agenţilor economici având calitatea de angajator se realizează, după caz, la nivel de unitate sau subunitate fără personalitate juridică, prin:
a) angajatorul persoană fizică;
b) asociatul unic;
c) adunarea generală a asociaţilor;
d) consiliul de administraţie;
e) consiliul de supraveghere;
f) directorii generali (managerii generali) şi adjuncţii acestora;
g) administratorii asociaţi sau neasociaţi;
h) directorii executivi şi adjuncţii acestora;
i) inginerii-şefi, contabilii-şefi;
j) şefii de atelier, de secţie, de serviciu, de birou, de direcţie, de sector, de mină, de carieră, de exploatare, de fabrică, de uzină şi adjuncţii acestora.
(2) Calitatea sau funcţia arătată în alineatul precedent ori una echivalentă (asimilată), la nivel de unitate sau subunitate fără personalitate juridică, creează incompatibilitate cu o funcţie de conducere în organizaţiile sindicale cu personalitate juridică.
(3) În situaţia în care o persoană care ocupă una din funcţiile prevăzute la alineatele precedente este aleasă într-o funcţie de conducere în organizaţiile sindicale, aceasta este obligată să opteze pentru una din cele două funcţii.
ART. 22
(1) Desfăşurarea tuturor activităţilor pentru întocmirea şi îndeplinirea programelor de producţie cu eficienţă economică şi în condiţii de securitate a muncii la toate nivelurile, inclusiv organizarea, perfecţionarea şi retehnologizarea procesului de producţie, asigurarea condiţiilor tehnico-materiale de lucru şi disciplina tehnologică şi de muncă, se realizează sub conducerea şi îndrumarea personalului de administraţie cu funcţii de conducere şi execuţie.
(2) Îndeplinirea obligaţiilor de mai sus se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului contract colectiv de muncă.
(3) Angajatorii au obligaţia executării oricărei alte îndatoriri ce le revine în temeiul reglementărilor legale şi al prezentului contract colectiv de muncă.
ART. 23
Angajatorii se obligă să adopte o poziţie neutră şi imparţială faţă de toate organizaţiile sindicale semnatare şi, în acelaşi timp, să nu se implice în problemele interne ale sindicatelor şi să acorde drepturile legale şi contractuale.
ART. 24
Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.
ART. 25
(1) Consiliile de administraţie au obligaţia de a invita delegaţi aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative să participe la şedinţele acestora la care se discută probleme de interes profesional, economic, social sau cultural ale salariaţilor. Participarea se va face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
(2) Angajatorii vor pune la dispoziţia organizaţiilor sindicale, cu cel puţin trei zile înainte, în condiţiile legii, documentaţia ce face obiectul analizelor, urmând a comunica ulterior un extras din hotărârile luate pe problematica prevăzută la alineatul 1.
(3) La invitaţia organizaţiilor sindicale, reprezentanţii administraţiei vor participa la şedinţele acestora pentru discutarea problemelor de interes comun.
ART. 26
(1) Patronii vor stabili şi aduce la cunoştinţa fiecărei persoane atribuţiile, sarcinile şi răspunderile ce-i revin, precum şi prevederile prezentului contract şi ale altor reglementări ce sunt necesare în desfăşurarea activităţii.
(2) Patronii vor verifica modul cum au fost însuşite şi realizate prevederile de la alineatul 1.
ART. 27
Patronii nu vor încadra în muncă nici un fel de salariat pe perioada declanşării sau desfăşurării legale a conflictelor colective de interese, pe locurile de muncă ale membrilor de sindicat aflaţi în conflict.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile organizaţiilor sindicale şi ale salariaţilor

ART. 28
Organizaţiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.
ART. 29
Salariaţii au obligaţia de a respecta contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, reglementările interne, regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, reglementările cuprinse în Legea nr. 319/2006, care au ca scop desfăşurarea activităţii în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în procesul de muncă.
ART. 30
Sindicatele, ca reprezentanţi ai salariaţilor şi ca parte semnatară a prezentului contract, se obligă:
a) să considere patronatul ca partener egal în abordarea problemelor salariaţilor reprezentaţi de sindicate;
b) să acorde sprijin patronatului pentru realizarea prevederilor prezentului contract, pentru instalarea unui climat de ordine şi disciplină;
c) să consulte şi să informeze administraţia în luarea deciziilor sale de importanţă majoră ce privesc salariaţii;
d) să nu iniţieze conflicte de muncă în urma aplicării măsurilor disciplinare, de reorganizare şi încadrare cu personal, dispuse de patron, dacă se încadrează în prevederile prezentului contract;
e) în cazul declanşării grevelor, organizatorii acestora împreună cu angajatorul au obligaţia ca, pe durata acestora, să protejeze bunurile şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor, a căror oprire sau nesupraveghere ar putea constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ori ar cauza pagube ireparabile patrimoniului unităţii;
f) să nu pretindă revendicări materiale pentru membrii lor atunci când aceştia nu-şi realizează sarcinile de serviciu din motive imputabile acestora;
g) să folosească judicios baza materială pusă la dispoziţie şi să colaboreze cu angajatorul pentru asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii.
ART. 31
Sindicatele recunosc drepturile patronilor prevăzute de lege şi responsabilitatea acestora în gestionarea patrimoniului unităţii, în organizarea şi conducerea activităţii de producţie, de investiţii, administrative, de conservare şi de închidere de mine.

CAP. 3
Drepturile salariaţilor, sindicatelor şi patronilor

SECŢIUNEA 1
Drepturile salariaţilor

ART. 32
(1) Salariaţii din ramura industriei miniere şi geologiei au următoarele drepturi:
a) dreptul la plata salariului şi a altor drepturi salariale pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus, zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la un concediu de odihnă şi alte concedii prevăzute de legislaţia în vigoare;
d) dreptul la igienă şi sănătate în muncă;
e) dreptul la formare profesională;
f) dreptul la informare şi consultare;
g) dreptul de a fi asistaţi de către sindicate în relaţia cu administraţia unităţii;
h) dreptul de a constitui sau adera liber la un sindicat;
i) dreptul de reabilitare medicală, profesională şi socială, în caz de accident de muncă sau boală profesională;
j) dreptul la despăgubiri compensatorii, ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
k) dreptul de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă în cadrul întreprinderii;
l) dreptul, în cazul salariatelor gravide, la o protecţie specială în timpul muncii;
m) dreptul de a informa inspecţia muncii asupra condiţiilor şi relaţiilor de muncă, fără a putea fi sancţionaţi pentru aceasta, dacă în prealabil au anunţat şeful ierarhic şi nu au fost luate măsurile corespunzătoare;
n) dreptul la zile libere plătite;
o) dreptul de a participa la acţiuni colective.
(2) Modul concret de accesare a acestor drepturi este cel prevăzut de lege, de Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, de prezentul contract colectiv de muncă, de contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi, precum şi de contractele individuale de muncă.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile sindicatelor şi patronilor

ART. 33
(1) Unităţile, pentru buna desfăşurare a activităţii, vor asigura, gratuit, organizaţiilor sindicale reprezentative spaţii adecvate, funcţionale şi dotate corespunzător precum şi acces la aparatură (telefoane, fax, copiator, tehnică de calcul, internet etc.). Pentru desfăşurarea activităţilor sindicale (exclusiv cele cu caracter economic), la solicitarea justificată a organizaţiilor sindicale reprezentative, unităţile vor asigura cu titlu gratuit folosirea mijloacelor de transport pe care le au în proprietate sau în folosinţă. Condiţiile concrete de asigurare a accesului la folosirea mijloacelor de transport de către organizaţiile sindicale reprezentative vor fi stabilite prin contractele colective de muncă unice la nivel de unităţi sau grupuri de unităţi.
(2) În situaţia în care organizaţiile sindicale au în proprietate bunuri de natura celor prevăzute la alineatul 1, patronatul împreună cu organizaţiile sindicale vor stabili modalităţile de suportare a cheltuielilor efectuate cu acestea, în baza documentelor justificative, pentru fiecare caz în parte.
(3) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietate a unităţilor sau a organizaţiilor sindicale, se va folosi, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă unic la nivel de unitate.
(4) Pentru baza materială cu aceeaşi destinaţie ca la alineatul precedent, proprietate a unităţilor, dar care a fost construită din fondurile sindicatelor înainte de 1990, patronatul împreună cu sindicatele vor stabili modalităţile legale ca acestea să treacă în proprietatea sindicatelor.
(5) Angajatorul va sprijini înfiinţarea sau administrarea de către sindicate, în condiţiile legii, a unor unităţi care, prin activitatea lor, vin în sprijinul membrilor de sindicat pe linia aprovizionării cu produse alimentare, bunuri şi servicii, la preţuri accesibile acestora, precum şi a unor unităţi social-culturale, sportive etc.
(6) Dobândirea de către sindicate de la patronat, cu titlu oneros, a unor bunuri disponibile, strict necesare lucrărilor şi activităţilor de la alineatul 5, se va face cu prioritate în condiţiile legii.
ART. 34
(1) Membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor cu personalitate juridică şi în organele de conducere ale formelor de asociere sindicală organizate conform legii, semnatare ale prezentului contract, care lucrează nemijlocit în unităţi în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar cu până la cinci zile, pentru activitate sindicală.
(2) Pentru membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică la nivel de unităţi se va acorda un număr total cuprins între 21 şi 32 de zile/om/lună/ 300-750 de salariaţi, pentru activităţi sindicale, fără a se depăşi maximum de 5 zile pe lună, pentru fiecare persoană.
(3) Numărul celor care pot beneficia de prevederile de la alineatele 1 şi 2 şi modalităţile concrete de reducere a programului lunar de lucru se vor stabili prin contractele colective de muncă unice la nivel de unităţi sau grupuri de unităţi.
ART. 35
Membrii organelor de conducere ale organizaţiilor sindicale, salarizaţi de sindicate, vor beneficia de prevederile legale, precum şi de clauzele exprese ale prezentului contract colectiv de muncă şi ale contractelor colective de muncă la nivel de unităţi/grupuri de unităţi, prin care se stabilesc pentru ei, în condiţiile legii, şi alte drepturi şi măsuri de protecţie.
ART. 36
La nivelul grupurilor de unităţi, al unităţilor şi subunităţilor, prin contractele colective de muncă unice, încheiate conform legii, se poate crea un număr de posturi destinate activităţilor sociale, care vor fi aprobate de organele competente, conform statutelor sau regulamentelor interne ale unităţilor. Ocuparea acestor posturi se va efectua cu avizul organizaţiei sindicale majoritare.
ART. 37
(1) În situaţia în care organizaţiile sindicale vor organiza pregătirea unor membri ai săi pentru activităţi sindicale şi relaţii de muncă, prin cursuri şi schimb de experienţă, în ţară şi străinătate, cu o durată de până la 15 zile calendaristice/curs, unităţile se obligă să permită salariaţilor participarea la aceste forme de pregătire.
(2) Condiţiile concrete în care vor participa salariaţii la aceste forme de pregătire vor fi stabilite prin contractele colective de muncă unice la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
Formarea şi perfecţionarea sindicală, prevăzute la alineatul 1, se vor realiza prin centre de pregătire specializate.
ART. 38
Părţile convin ca prin reprezentanţii patronatului, care au sarcini de serviciu privind plata salariilor, să fie încasată şi virată lunar cotizaţia de sindicat, pe baza listelor şi a cuantumului cotizaţiei, prezentate de sindicate. Încasarea şi virarea cotizaţiilor sunt condiţionate de comunicarea lunară de către sindicate a modificărilor intervenite în structura membrilor şi în cuantumul cotizaţiei acestora.
ART. 39
Este interzis reprezentanţilor patronatului să desfacă din iniţiativa lor contractele individuale de muncă ale membrilor de sindicat pentru motive care privesc activitatea sindicală desfăşurată în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă unic încheiat la nivel de unitate.
ART. 40
Angajatorii şi reprezentanţii acestora au dreptul:
– de a concepe şi pune în aplicare strategii şi politici de dezvoltare a unităţii;
– de a reprezenta unitatea;
– de a încheia acte juridice în numele unităţii şi în limitele împuternicirilor conferite de lege şi actul constitutiv;
– de a selecta, de a angaja şi de a concedia personalul salariat în baza prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă aplicabil, după caz.
Conceperea şi punerea în aplicare a programelor de restructurare se vor face împreună cu organizaţiile sindicale, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă unice încheiate la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
ART. 41
Reprezentanţilor patronilor li se asigură protecţia contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a drepturilor legale.
Reprezentanţii patronilor, care potrivit prevederilor legale nu pot face parte din sindicatele organizate la nivel de unităţi, beneficiază de prevederile prezentului contract dacă au calitatea de salariat.

CAP. 4
Negocierea, încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă

SECŢIUNEA 1
Încadrarea în muncă, negocierea şi executarea contractului individual de muncă

ART. 42
În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor se încheie, prin negociere, contract individual de muncă între angajator şi salariat.
Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 3.
Prin negociere între părţi, contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.
ART. 43
Contractul individual de muncă nu poate stabili pentru salariat condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute prin lege sau contractele colective de muncă ce-i sunt aplicabile.
ART. 44
Contractele individuale de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. Contractele individuale de muncă se pot încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract.
Încadrarea în muncă se face de către angajator pe baza verificării aptitudinilor, a pregătirii şi a competenţei profesionale, prin interviu, probă practică, test, examen sau concurs. La încheierea contractului individual de muncă angajatorul poate stabili o perioadă de probă.
Durata concretă a perioadei de probă pentru fiecare meserie, specialitate şi loc de muncă se stabileşte diferenţiat prin contractele colective de muncă la nivelul unităţilor, fără a depăşi perioada de probă prevăzută de lege.
Numărul şi structura posturilor pentru care se fac încadrări în muncă vor fi stabilite cu avizul sindicatului reprezentativ din unitate sau subunitate. Administraţia va face cunoscute posturile pentru care se fac angajări, atât în interiorul unităţii, cât şi în afara acesteia, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă unice încheiate la nivel de unităţi.
În cazul în care pentru ocuparea unui post se organizează concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
La încadrarea în muncă, dacă în urma concursului două sau mai multe persoane au aceleaşi rezultate, priorităţile la ocuparea postului se vor stabili pe baza unor criterii convenite prin contractul colectiv de muncă unic încheiat la nivel de unitate.
Sindicatele participă cu reprezentant de drept în comisiile de încadrare şi promovare, organizate la nivelul unităţii.

SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea contractului individual de muncă

ART. 45
Potrivit principiilor generale ale dreptului muncii, elementele esenţiale ale contractului individual de muncă sunt:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
ART. 46
(1) Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât prin acordul părţilor. La modificarea contractului individual de muncă, salariaţii membri de sindicat vor fi asistaţi de către reprezentantul sindicatului din care fac parte.
(2) Refuzul salariatului de a accepta modificarea oricărei clauze, referitoare la elementele esenţiale ale contractului individual de muncă prevăzute la art. 45, nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă, pentru acest motiv.
(3) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
(4) Locul muncii poate fi modificat de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
(5) Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu, în afara locului său de muncă, în condiţiile prevăzute de Codul muncii şi prezentul contract.
(6) Detaşarea este actul prin care angajatorul dispune schimbarea locului de muncă la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări, în interesul acestuia, în condiţiile Codului muncii şi ale prezentului contract.

SECŢIUNEA a 3-a
Suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă

ART. 47
(1) Contractul individual de muncă se poate suspenda, în ceea ce priveşte efectele sale, prin acordul părţilor sau în cazurile prevăzute de lege.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau în contractul individual de muncă.
(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
ART. 48
(1) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc, în condiţiile prevăzute de lege, prin unul din următoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia din părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ prevăzute de lege.
(2) În cazurile în care desfacerea contractului individual de muncă are loc din iniţiativa unităţii, aceasta este obligată să acorde un preaviz, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Durata preavizului este de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz începe să curgă de la data comunicării în scris a acestuia.
(3) În perioada preavizului, salariaţii beneficiari ai prezentului contract au dreptul să absenteze jumătate din programul normal de lucru, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele la care au dreptul să absenteze se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patron. Pe perioada preavizului, salariaţii beneficiari ai prezentului contract au drepturile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă.
(4) Concedierea salariatului, în situaţia necorespunderii profesionale locului de muncă, nu se poate face fără evaluare în comisia de încadrare în muncă, de la nivelul unităţii, în condiţii similare cu procedurile de evaluare la angajare pe postul respectiv. În această situaţie din comisie va face parte în mod obligatoriu un reprezentant al sindicatului.
(5) Evaluarea profesională nu poate fi făcută mai mult de o dată pe an, decât dacă legea sau alte acte normative nu dispun altfel.
ART. 49
Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege sau prin prezentul contract s-au prevăzut asemenea interdicţii.

CAP. 5
Condiţii de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor

ART. 50
(1) Părţile contractante apreciază că munca prestată în industria minieră implică un grad de risc deosebit, datorat iminentei apariţii a unor situaţii cauzatoare de accidente de muncă şi existenţei, la majoritatea locurilor de muncă a condiţiilor care determină dobândirea unor boli profesionale sau a unor boli legate de profesiune, ambele situaţii având consecinţe directe asupra stării de sănătate a angajatului, de la scoaterea acestuia temporară din ciclul de producţie până la invalidarea definitivă a capacităţii lui de muncă sau deces.
(2) Angajatorul obligă să determine pe bază de buletine de analize, prin unităţi specializate, nivelul noxelor profesionale şi să ia măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.
(3) Prin contractele colective de muncă unice încheiate la nivelul unităţii se vor stabili programe în vederea determinării noxelor şi parametrilor de microclimat care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice şi întocmirii programelor de control al realizării măsurilor stabilite.
(4) Angajatorul se obligă să asigure condiţiile necesare desfăşurării normale a procesului muncii conform reglementărilor şi regulamentelor în vigoare, să ia măsuri pentru ameliorarea reală a condiţiilor de muncă şi numai dacă acest lucru nu este posibil să procedeze la acordarea de compensări băneşti.
ART. 51
(1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.
(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(3) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu.
(4) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii angajatorului.
(5) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.
ART. 52
(1) Având ca scop protecţia sănătăţii angajaţilor, angajatorul se obligă la:
a) asigurarea examinării medicale şi testării compatibilităţii individului, la angajare şi periodic;
b) întocmirea unor programe de asistenţă medicală (de medicina muncii, de urgenţă şi curativă), specifice locului de muncă;
c) asigurări pentru risc profesional şi accidente de muncă, în condiţiile legii şi prezentului contract;
d) reabilitarea şi compensarea celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale;
e) aplicarea unor programe elaborate de organe competente, destinate profilaxiei bolilor transmisibile şi cu risc epidemic.
(2) Asigurările prevăzute la alin. 1, lit. c) vor conţine în mod obligatoriu următoarele prestaţii de servicii:
a) reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
b) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
c) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;
d) compensaţii pentru atingerea integralităţii;
e) despăgubiri în caz de deces;
f) rambursări de cheltuieli;
g) reabilitare şi reconversie profesională.
(3) Salariaţii asiguraţi conform alineatului (1), lit. c), aflaţi în situaţia pensionării din motiv de accident de muncă sau boală profesională beneficiază de clauzele alineatului 2 până la restabilirea stării de sănătate şi/sau a capacităţii de muncă.
(4) Îndeplinirea obligaţiei de asigurare prevăzută la alineatele anterioare se realizează prin Asociaţia Profesională Minieră din România sau prin alţi asiguratori, în conformitate cu prevederile contractelor colective de muncă la nivel de unităţi.
ART. 53
(1) Părţile semnatare se angajează să analizeze periodic, la nivel de ramură, activitatea de asigurare a securităţii muncii, de protecţie a sănătăţii angajaţilor şi de ameliorare a condiţiilor de muncă.
(2) Activitatea de securitate a muncii, de protecţie a sănătăţii angajaţilor şi de ameliorare a condiţiilor de muncă se va analiza periodic, la nivelul unităţilor, al filialelor şi subunităţilor, în conformitate cu prevederile contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi, în organismele prevăzute de Legea nr. 319/2006, precum şi în consiliile de supraveghere sau/şi în consiliile de administraţie, după caz.
ART. 54
(1) Materialele igienico-sanitare se acordă obligatoriu şi gratuit de către patroni salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită.
(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc în contractele colective de muncă la nivel de unităţi, grupuri de unităţi, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 55
(1) Angajatorul va acorda gratuit echipamentul de protecţie. Echipamentul de lucru se va acorda în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă unic la nivel de unitate.
(2) Echipamentul de protecţie va purta obligatoriu marca instituţiilor specializate care le autorizează pentru utilizare şi marca producătorului.
ART. 56
(1) Alimentaţia suplimentară se acordă obligatoriu şi gratuit de către angajator, salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Tipul alimentaţiei suplimentare de protecţie şi categoriile de salariaţi care beneficiază de aceasta se stabilesc în contractul colectiv de muncă unic la nivel de unităţi sau grupuri de unităţi.
ART. 57
(1) Angajatorul va organiza la angajare şi ulterior, cel puţin o dată pe an, în cazurile prevăzute de lege, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în postul pe care ar urma să-l ocupe sau îl ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.
Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de aceasta se vor suporta de către unitate.
Termenele şi condiţiile concrete pentru efectuarea examinărilor medicale se stabilesc prin contractul colectiv de muncă unic încheiat la nivel de grup de unităţi sau unitate, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale, în condiţiile organizării potrivit prevederilor alineatului 1.
(3) În cazul în care dispoziţii legale, speciale, sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicală organizată potrivit alin. 1 şi alin. 3 constituie abatere disciplinară.
ART. 58
Schimbarea locului de muncă cu modificarea condiţiilor de muncă pentru care salariatul a primit aviz medical se va face după o nouă examinare medicală.
ART. 59
Părţile contractante îşi însuşesc şi admit ca minimale normele în vigoare emise de autorităţile în domeniu privind controlul medical periodic al angajaţilor.
ART. 60
(1) Părţile contractante recunosc ca obligatorie aplicarea normelor metodologice privind declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.
(2) În cazul în care un salariat este declarat bolnav profesional, dar îşi poate continua activitatea în alte condiţii, unitatea îi va asigura un loc de muncă corespunzător recomandărilor medicale avizate de medicul specialist de medicina muncii, fiind plătit în conformitate cu prevederile legale şi ale contractelor colective de muncă unice încheiate la nivel de unităţi.
ART. 61
(1) Angajatorul va asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe această bază se stabilesc sarcini şi răspunderi sub formă de norme de muncă, care pot fi norme de timp, norme de producţie, norme de personal, însoţite de descrierea sferei de atribuţii şi a zonei de deservire, menite să asigure utilizarea integrală şi eficientă a timpului de lucru.
(2) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului fizic, intelectual şi psihic, care să nu conducă la oboseala excesivă a salariatului.
(3) Modificarea actualelor norme de muncă şi elaborarea de norme noi se aprobă de către conducătorul unităţii, cu avizul sindicatelor, şi se comunică beneficiarilor prezentului contract cu cel puţin cinci zile înainte de aplicare.
(4) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică a muncii.
(5) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de patron, cât şi de sindicate. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă se va recurge la o expertiză tehnică stabilită de comun acord. Concluziile comisiei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.
(6) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.
(7) Cheltuielile ocazionate de reexaminarea normelor de muncă şi de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de patron.
(8) Angajatorul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnico-materiale şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii, în aceste condiţii, trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
ART. 62
(1) Locurile de muncă se clasifică, în conformitate cu Legea nr. 19/2000, în locuri de muncă cu condiţii normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite şi speciale.
(2) Salariaţii care desfăşoară activităţi la locurile de muncă clasificate ca fiind cu condiţii speciale, cu condiţii deosebite, precum şi la cele clasificate ca fiind cu condiţii normale, la care se înregistrează depăşiri ale parametrilor prevăzuţi în legislaţia în vigoare, au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durata redusă a timpului de lucru, alimentaţie suplimentară de protecţie, echipament de protecţie şi de lucru, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare plătite şi alte drepturi de personal, stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
(3) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia încă două luni de drepturile avute, necesare refacerii capacităţii de muncă.
(4) În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente.
(5) Salariaţii care desfăşoară activitate în locuri de muncă unde se înregistrează condiţii de muncă grele, periculoase, vătămătoare, nocive, stresante, penibile, precum şi mediul de muncă şi microclimate nefavorabile, au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durata redusă a timpului de lucru, alimentaţie suplimentară de protecţie, echipament de protecţie şi de lucru, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare plătite şi alte drepturi de personal stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
ART. 63
(1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate a muncii. Prin contractele colective de muncă unice încheiate la nivelul grupurilor de unităţi sau unităţi se vor prevedea măsurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligaţiile şi răspunderile în domeniul securităţii muncii, conform reglementărilor în vigoare. Timpul afectat acestor activităţi se include în timpul de muncă şi este salarizat.
(2) La încadrarea în muncă, precum şi la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, salariatul va fi instruit şi testat efectiv cu privire la cunoaşterea şi prevenirea riscurilor ce le presupune noul său loc de muncă şi cu privire la cunoaşterea normelor de securitate a muncii, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte.
(3) În cazurile în care, în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor noi norme de securitate a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.
ART. 64
(1) Părţile contractante se angajează să promoveze iniţiative comune în domeniul protecţiei sănătăţii angajaţilor, al ameliorării condiţiilor lor de muncă şi al securităţii muncii.
(2) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea securităţii în muncă şi a protecţiei sănătăţii salariaţilor şi va sprijini crearea şi funcţionarea asociaţiilor profesionale.
ART. 65
(1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, angajatorul va lua cel puţin următoarele măsuri:
a) amenajarea ergonomică a locurilor de muncă;
b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);
c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus, săli de cantine, restaurant);
d) diminuarea până la eliminarea totală a emisiilor poluante.
(2) Măsurile concrete în sensul prevederilor alineatului 1 se stabilesc prin contractul colectiv de muncă unic încheiat la nivelul unităţii.
(3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de administraţie, să nu le deterioreze, să nu descompună ori să sustragă componente ale acestora; în caz contrar vor suporta contravaloarea degradărilor, sustragerilor şi distrugerilor.
(4) Angajatorul este obligat ca în cazul în care apar sau se menţin noxe la locul de muncă să ia măsurile corespunzătoare de eliminare a acestora sau de încadrare în limitele admise.
ART. 66
Patronii pot să repună în munca deţinută anterior sau într-o muncă corespunzătoare pregătirii lor pe cei care au întrerupt activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi au devenit capabili de muncă.
ART. 67
Angajatorul se obligă să nu refuze încadrarea în muncă sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
ART. 68
Organizaţiile sindicale semnatare vor organiza şi desfăşura activităţi privind respectarea normativelor, normelor şi prevederilor din contractele colective, cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă.
ART. 69
(1) Părţile semnatare sunt de acord că nicio măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de către salariaţi.
(2) Cheltuielile aferente realizării măsurilor de protecţie a muncii vor fi suportate de la capitolul “alte cheltuieli de exploatare”, precum şi din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli, primite ca subvenţii sau transferuri, sau, după caz, din fondurile de investiţii.
(3) Membrii Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă vor efectua, cel puţin, un stagiu anual de pregătire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

CAP. 6
Timpul de muncă şi timpul de odihnă

SECŢIUNEA 1
Timpul de muncă

ART. 70
(1) Durata normală a timpului de lucru a personalului este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, pentru suprafaţă, şi de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână, pentru activitatea în subteran şi activitatea în mediu radioactiv. Locurile de muncă care la data încheierii contractului au program mai mic de 8 ore beneficiază în continuare de acest program, cu respectarea prevederilor legale.
(2) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru se pot stabili, cu acordul sindicatului, forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat.
(3) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă unice încheiate la nivel de unităţi, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă cu o durată a timpului de muncă de 6, de 4 sau de 2 ore pe zi. Drepturile salariale ale celor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat. La cerere, beneficiarii prezentului contract cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi.
(4) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durată de 15 minute, se include în programul de lucru. Prevederile acestui alineat se reglementează prin contractul colectiv de muncă unic încheiat la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi sau prin regulamentul intern.
(5) Salariatul poate solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilităţi.
ART. 71
(1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu două ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite.
(2) Femeile care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.
(3) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(4) Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverinţă medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de muncă la nivel de unitate.
ART. 72
(1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Mecanicii maşinilor de extracţie şi personalul autorizat de la rampa puţului beneficiază de timp de lucru de 6 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.
(3) Reducerea duratei timpului de muncă la locurile de muncă cu condiţii deosebite sau speciale nu afectează salariul şi vechimea în muncă, aferente duratei normale a timpului de muncă.
(4) Durata reducerii timpului normal de muncă şi celelalte categorii de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractele colective de muncă unice încheiate la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
ART. 73
(1) Începerea şi terminarea programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern întocmit de administraţia unităţii de comun acord cu organizaţiile sindicale.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru, precum şi modalităţile de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu ori la diminuarea veniturilor salariale.

SECŢIUNEA a 2-a
Munca suplimentară

ART. 74
(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal prevăzut la art. 70, alin. 1, este considerată muncă suplimentară.
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. Ceea ce depăşeşte 120 de ore/an de persoană necesită şi acordul sindicatului din unitate.
ART. 75
(1) Compensarea muncii prestate în timpul orelor suplimentare se face prin ore libere plătite, în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora.
(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. 1, munca suplimentară va fi plătită salariatului în luna următoare cu spor de 100% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia.

SECŢIUNEA a 3-a
Munca de noapte

ART. 76
(1) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22 şi 6.
(2) Părţile semnatare ale prezentului contract înţeleg că munca în timpul nopţii implică un efort fizic şi psihic deosebit şi convin să ia toate măsurile necesare pentru protecţia femeilor şi a tinerilor.
(3) La nivelul fiecărei unităţi din ramura industriei miniere şi geologiei, se pot stabili prin contractele colective de muncă unice încheiate la acest nivel, meseriile şi locurile de muncă în care este permisă munca în timpul nopţii şi care să asigure punerea în aplicare a prevederilor alin. 2, în conformitate cu dispoziţiile Codului muncii, ale legilor speciale în vigoare şi ale convenţiilor internaţionale aplicabile în România.
(4) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de minimum 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.

SECŢIUNEA a 4-a
Timpul de odihnă şi repaus

ART. 77
(1) Se stabileşte anual, pentru toţi salariaţii ramurii industriei miniere şi geologiei, un număr de şase zile de sărbători religioase sau cu semnificaţie deosebită pentru mineri, libere plătite, care vor fi nominalizate prin contractele colective de muncă unice încheiate la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi. Ziua Minerului se stabileşte în luna august.
(2) Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal, zilele prevăzute la alineatul 1 şi zilele de sărbători legale stabilite prin acte normative.
ART. 78
(1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal.
(2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbăta şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, prin contractele colective de muncă unice încheiate la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii.
ART. 79
(1) Salariaţii ramurii industriei miniere şi geologiei au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă, plătit, cu o durată care va fi stabilită conform prevederilor legale, dar nu mai puţin de 21 de zile lucrătoare anual, cu excepţia celor din primul an de activitate, care vor avea dreptul la un concediu de odihnă de minimum 20 de zile lucrătoare anual.
(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractele colective de muncă unice la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
(3) Concediul de odihnă nu se diminuează în cazul suspendării contractului individual de muncă din motiv de incapacitate temporară de muncă survenită din accident de muncă sau boală profesională.
ART. 80
(1) Salariaţii ramurii industriei miniere şi geologiei, încadraţi în diferite grade de invaliditate, au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători, cu o durată de 6 zile.
(2) Prin contracte colective de muncă unice la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi se vor stabili criteriile şi regulamentul pe baza cărora se vor acorda anual concediile de odihnă.
ART. 81
(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de trei luni, pe categorii de personal sau locuri de muncă.
(3) Prin programarea individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de trei luni.
(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3), salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
ART. 82
(1) Indemnizaţia cuvenită salariaţilor pentru concediul de odihnă este media zilnică a veniturilor salariale pe ultimele trei luni anterioare celei în care se efectuează concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă.
(2) La plecarea în concediu, beneficiarii prezentului contract vor primi, pe lângă indemnizaţia de concediu, o primă de vacanţă, al cărei cuantum se stabileşte prin contractul colectiv de muncă unic încheiat la nivel de grupuri de unităţi sau unitate, în funcţie de posibilităţile financiare ale acestora.
(3) Indemnizaţia de concediu se plăteşte, la cererea salariatului, înainte de plecarea în concediu, iar prima de vacanţă, conform prevederilor din contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
ART. 83
(1) Salariaţii ramurii industriei miniere şi geologiei au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, conform anexei nr. 4, în baza unei cereri însoţite de documente justificative.
(2) Prin contractele colective de muncă unice la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi se vor stabili şi alte situaţii în care salariaţii beneficiază de zile libere plătite şi numărul acestora.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale ca, de exemplu, strămutări, calamităţi naturale, refacerea capacităţii de muncă prin tratament, însoţirea unui membru al familiei pentru tratament, studii, se poate solicita un număr mai mare de zile decât cel prevăzut în anexa nr. 4, beneficiarii prezentului contract având dreptul la un concediu fără plată de maximum 30 de zile cumulate în cursul unui an.
ART. 84
(1) Concediile de odihnă se programează în funcţie de necesităţile desfăşurării normale a procesului de producţie, cu consultarea salariaţilor.
(2) Perioada pentru care a fost programat în concediu de odihnă se comunică fiecărui salariat în ultima lună a anului anterior efectuării acestuia.
(3) Modificarea programării concediului de odihnă se face numai cu acordul scris al părţilor.
(4) În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi unitate, la cererea acestora se va asigura ca perioada de efectuare a concediului de odihnă să coincidă.
ART. 85
(1) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului. Una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Celelalte zile de concediu se vor acorda şi vor fi efectuate până la sfârşitul anului, conform contractului colectiv de muncă unic la nivel de grupuri de unităţi sau unitate.
(2) Dacă interesele unităţii o cer, salariatul aflat în concediu de odihnă va putea fi rechemat, urmând ca diferenţa de concediu neefectuată să fie reprogramată conform dorinţei acestuia.
(3) Rechemarea salariaţilor din concediul de odihnă se face în scris, numai cu aprobarea expresă a directorului unităţii. Organizaţiile sindicale au drept de control ulterior asupra rechemărilor din concediul de odihnă.
(4) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente, care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz, angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

CAP. 7
Salarizarea personalului

ART. 86
(1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului de muncă.
(2) Salariul cuprinde: salariul de bază, sporurile, precum şi orice alte indemnizaţii sau adaosuri la salariu.
ART. 87
Prin negociere anuală a drepturilor salariale individuale, salariul de bază al fiecărui salariat nu va fi mai mic decât cel avut la data negocierii, în condiţiile păstrării locului de muncă, a funcţiei şi meseriei avute.
ART. 88
(1) Salariul de bază, pe activităţi, locuri de muncă, meserii şi funcţii, se stabileşte prin contractele colective de muncă unice la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi, pentru fiecare salariat, în raport cu calificarea, importanţa, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregătirea şi competenţa profesională.
(2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor între activităţi, locuri de muncă, meserii şi funcţii se stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unităţi sau grupuri de unităţi.
ART. 89
(1) Sporurile acordate pentru lucru la locurile de muncă clasificate în condiţii speciale, condiţii deosebite, precum şi cele clasificate în condiţii normale la care se înregistrează depăşiri ale parametrilor prevăzuţi în legislaţia în vigoare vor fi stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unităţi sau grupuri de unităţi.
(2) Sporurile acordate pentru lucrul la locurile de muncă prevăzute, clasificate cu condiţii speciale, condiţii deosebite sau care afectează salariatul prin simpla expunere, vor fi acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat la aceste locuri de muncă.
(3) Sporurile neprevăzute la alineatul 2 se vor acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii şi cu forma de salarizare aplicabilă, stabilită prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi sau grupuri de unităţi.
(4) Prin contractele colective de muncă unice la nivel de unităţi, grupuri de unităţi, părţile pot stabili ca sporurile neprevăzute la alineatul 2 de mai sus să poată fi introduse în salariul de bază.
(5) Posturile lucrate în zilele de duminică şi sărbători legale, în cadrul programului normal de lucru al salariatului, se plătesc cu un spor de 100%.
(6) În contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi se va reglementa cuantumul sporului la salariul de bază pentru lucrul în zilele de sâmbătă.
ART. 90
(1) Pe lângă salariul de bază şi sporurile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă, salariaţii mai pot beneficia de adaosuri ca:
a) adaosuri la salariul de bază reprezentând plusul de acord;
b) premii ce se acordă din fondul de premiere, ce se constituie la nivelul unităţilor, de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat, care se repartizează de comun acord, administraţie-sindicate, conform regulamentului stabilit prin contractul colectiv de muncă unic la nivel de grupuri de unităţi sau unitate;
c) cota-parte din profitul net ce se repartizează salariaţilor, conform prevederilor legale;
d) alte adaosuri convenite la nivelul fiecărei unităţi.
(2) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acordă cota de profit beneficiarilor prezentului contract, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă unic la nivel de grupuri de unităţi sau unitate.
ART. 91
(1) Formele de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
a) în regie sau după timp;
b) în acord;
c) pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) pe bază de indicatori;
e) alte forme specifice unităţii.
(2) Salarizarea în acord poate avea loc într-una din următoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Forma de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi şi fiecărui loc de muncă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă unic la nivel de unitate.
ART. 92
(1) Angajatorul se obligă să asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic stabilit.
(2) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, acesta este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazurile excepţionale, când din diferite motive activitatea a fost întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri la nivelul unităţii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii, prezenţi în incinta unităţii, în aşteptarea reluării activităţii, sau de a rămâne la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.
(4) În cazurile prevăzute la alineatul 3, salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă unic la nivel de unitate.
ART. 93
Părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de unităţi, grupuri de unităţi pot conveni ca pe durata valabilităţii prezentului contract să recoreleze nivelul salariilor în raport cu indicele mediu de creştere a productivităţii muncii.
ART. 94
Angajatorul se obligă să asigure plata salariilor periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă unic la nivel de unitate.
ART. 95
(1) Toate drepturile băneşti cuvenite beneficiarilor prezentului contract se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii (şi subunităţii).
(2) În cazul falimentului, urmat de lichidarea unităţii, salariaţii sunt creditori şi vor fi plătiţi potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 96
Angajatorii vor ţine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi vor elibera dovezi despre acestea.

CAP. 8
Protecţia socială şi specială a salariaţilor şi acordarea de facilităţi acestora

SECŢIUNEA 1
În caz de concedieri colective

ART. 97
(1) În cazul concedierilor colective, angajatorului îi revin următoarele obligaţii:
a) să întocmească un plan de măsuri sociale sau de alt tip, prevăzut de lege ori de contractele colective de muncă aplicabile, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor;
b) să propună salariaţilor programe de formare profesională;
c) să pună la dispoziţia sindicatului care are membri în unitate sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor toate informaţiile relevante în legătură cu concedierea colectivă, în vederea formulării propunerilor din partea acestora;
d) să iniţieze în timp util, în scopul punerii de acord, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, referitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi şi de atenuare a consecinţelor.
(2) Angajatorul are obligaţia să notifice în scris sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor intenţia de concediere colectivă, cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
(3) Notificarea intenţiei de concediere colectivă se face sub forma unui proiect de concediere colectivă, care trebuie să cuprindă:
a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determină concedierea;
c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului de concedieri;
f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor supuşi concedierii, conform dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
g) data la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea concedierii ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.
(4) Angajatorul are obligaţia să notifice proiectul de concediere inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care l-a notificat sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.
ART. 98
(1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, măsurile vor afecta, în ordine:
a) reducerea posturilor vacante;
b) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii la agenţi economici diferiţi, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
c) contractele individuale de muncă ale tuturor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi a pensiei anticipate, cu sau fără reducerea vârstelor standard de pensionare;
d) contractele individuale de muncă ale tuturor salariaţilor care îndeplinesc parţial condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate, cu condiţia acordării unor sporuri şi/sau facilităţi suplimentare ce vor fi negociate la nivelul fiecărei companii sau societăţi;
e) contractele de muncă ale salariaţilor care sunt asociaţi sau deţin acţiuni sau părţi sociale reprezentând mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor la o societate comercială sau sunt numiţi (aleşi) în funcţii de conducere la alte societăţi comerciale.
(2) La aplicarea măsurii de desfacere a contractului de muncă pentru reducere de posturi se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:
a) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
b) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate se desface contractul de muncă al soţului cu venitul cel mai mic sau la opţiunea acestora, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
c) măsura să afecteze numai în ultimul rând persoanele al căror soţ/soţie a decedat în accident de muncă, care au în îngrijire soţ/soţie sau copii handicapaţi sau pensionaţi pe caz de boală, care au în îngrijire copii, care mai au patru ani până la pensionare, întreţinătorii de familie.
(3) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, ca urmare a reducerilor de personal, se poate face numai cu acordul sindicatelor.
(4) În cazul în care măsura desfacerii contractului de muncă ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate pentru o anumită perioadă de timp, angajatorul nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la îndeplinirea termenului.
ART. 99
(1) Părţile convin ca, la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa unităţii, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, acesta să primească o indemnizaţie, după cum urmează:
a) În cazul concedierii individuale:
*T*
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Vechimea in munca Valoarea indemnizatiei
───────────────────────────────────────────────────────────────────
– de la 1 la 5 ani doua salarii de baza;
– de la 5 la 15 ani patru salarii de baza;
– peste 15 ani sase salarii de baza.
───────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

b) În cazul concedierii colective:
*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vechimea in industria
miniera si geologie Valoarea indemnizatiei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
– de la 1 la 5 ani trei salarii medii brute pe unitate;
– de la 5 la 15 ani sase salarii medii brute pe unitate;
– de la 15 la 25 ani noua salarii medii brute pe unitate;
– peste 25 ani douasprezece salarii medii brute pe unitate.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

ART. 100
Angajatorul se obligă să reîncadreze în muncă pe foştii salariaţi care au fost pensionaţi pentru invaliditate, ca urmare a accidentelor de muncă sau îmbolnăvirii profesionale, dacă şi-au recăpătat capacitatea de muncă.
ART. 101
(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi, pe o perioadă de 9 luni de la data concedierii acestora.
(2) În cazul în care în această perioadă angajatorul reia activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective, salariaţii care au fost concediaţi au dreptul de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.
(3) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. 2 nu solicită acest lucru, angajatorul poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante.
(4) În cazul prevăzut la alin. 2, angajatorul are obligaţia de a încunoştinţa organizaţiile sindicale.
(5) Patronii răspund patrimonial pentru prejudiciile aduse persoanelor, ca urmare a nerespectării prevederilor alineatelor precedente.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturi specifice

ART. 102
(1) Salariaţii din ramura industriei miniere şi geologiei beneficiază de următoarele drepturi:
– masă – alimentaţie de protecţie gratuită, la intrarea în schimb;
– transport gratuit la şi de la locul de muncă;
– servicii de medicina muncii;
– transport medicalizat.
(2) În condiţiile legii salariaţii mai beneficiază de:
– tichete de masă;
– tichete de creşă;
– tichete cadou cu ocazia anumitor evenimente;
– reducere la costul biletelor de odihnă şi tratament cu condiţia ca biletele să fie procurate cu acordul organizaţiilor sindicale;
– cota de cărbune şi energie electrică, în natură sau în echivalent valoric.
(3) Categoriile de personal care vor beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), precum şi condiţiile concrete de acordare a acestora se vor stabili prin contractul colectiv de muncă unic la nivel de grupuri de unităţi sau unitate.
ART. 103
(1) Reprezentanţii salariaţilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă sunt protejaţi contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a atribuţiilor ce le revin în calitatea de membri ai acestora.
(2) Reprezentanţilor salariaţilor care au deţinut o astfel de calitate, în termen de un an de la încetarea mandatului nu li se poate desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor, decât cu avizul sindicatului.
ART. 104
Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă sau anticipat primesc la data pensionării o indemnizaţie egală cu cel puţin trei salarii de bază avute în luna pensionării.
ART. 105
În afară de ajutoarele legale la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel puţin patru salarii medii brute lunare pe unitate realizat în luna anterioară producerii acestuia;
b) un salariu de bază brut plătit de unitate mamei, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu de bază brut avut la data evenimentului;
c) un salariu de bază brut plătit de unitate la decesul soţului sau soţiei ori la decesul unei rude de gradul I (copii), aflate în întreţinerea salariatului;
d) în afara celor prevăzute la lit. a) şi c), unitatea va suporta confecţionarea sicriului, contravaloarea transportului şi va acorda celelalte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă unic la nivel de grupuri de unităţi sau unitate;
e) stimulente băneşti pentru sărbătorirea Paştelui, Crăciunului, a Zilei Minerului, pentru aprovizionarea de toamnă şi de iarnă, cu condiţia încadrării în fondul de salarii;
f) cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paşte şi Ziua Copilului angajatorul va acorda salariaţilor cadouri pentru copiii acestora care au vârsta de până la 18 ani împliniţi în anul acordării;
g) în cazul unor calamităţi naturale declarate, patronii vor acorda ajutoare salariaţilor sinistraţi;
h) stimulente băneşti sau cadouri cu ocazia Zilei Femeii;

SECŢIUNEA a 3-a
În caz de incapacitate temporară de muncă, boli profesionale şi accidente de muncă

ART. 106
(1) Pentru incapacitatea temporară de muncă se aplică prevederile normelor legale în vigoare privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală profesională sau de accident de muncă este de 100% din baza de calcul determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele şase luni, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale, cu excepţia în care legea prevede în mod expres altfel. În situaţia în care legislaţia prevede altfel, unitatea va compensa eventualele diferenţe până la valoarea de 100 %.
(3) Acordarea compensaţiei prevăzute la alineatul (2) nu înlătură şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despăgubiri al salariatului în cauză, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) În cazul producerii de invaliditate de gradul I, II sau III ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, se va acorda salariatului în cauză:
a) 3 salarii lunare brute, la nivel de unitate, calculate la nivelul lunii anterioare producerii accidentului, pentru invaliditate de gradul III;
b) 6 salarii lunare brute, la nivel de unitate, calculate la nivelul lunii anterioare producerii accidentului, pentru invaliditate de gradul II;
c) 12 salarii lunare brute, la nivel de unitate, calculate la nivelul lunii anterioare producerii accidentului, pentru invaliditate de gradul I;
(5) Dacă în urma accidentului de muncă sau a contactării unei boli profesionale rezultă decesul salariatului, succesorii acestuia (soţ, soţie, părinţi, copii) au dreptul la o indemnizaţie de deces de 24 de salarii medii brute pe unitate, calculate la nivelul lunii anterioare producerii decesului.
(6) Unitatea va suporta cheltuielile de reabilitare medicală a celor care au suferit accidente de muncă sau au contactat o boală profesională, conform prevederilor legale în vigoare.
(7) Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi, părţile vor identifica şi posibilitatea folosirii în interesul salariaţilor a sistemului de asigurări de viaţă.
ART. 107
(1) Contravaloarea biletelor de tratament acordate salariaţilor înregistraţi cu boli profesionale se suportă integral de unitate, inclusiv costul transportului C.F.R., clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, costul transportului auto în comun. În aceleaşi condiţii se vor acorda biletele de tratament şi salariaţilor care prezintă modificări radiologice diagnosticate ca fibroză pulmonară de urmărit.
(2) De aceleaşi prevederi beneficiază şi victimele accidentelor de muncă dacă au indicaţia medicală de a urma un tratament balneo-fizio-terapeutic.
(3) Angajatorul se obligă să asigure disponibilitatea salariatului respectiv pentru efectuarea tratamentului în intervalul de timp prevăzut prin biletul de tratament.
(4) Biletele de odihnă şi tratament se vor obţine şi se vor plăti conform contractului colectiv de muncă unic la nivel de unitate.

SECŢIUNEA a 4-a
În caz de delegare, detaşare

ART. 108
(1) Salariaţii membri de sindicat şi/sau reprezentanţi ai acestora aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, trimişi în delegaţie, vor beneficia de:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă unice la nivel de unităţi;
b) diurnă de deplasare, al cărei cuantum va fi stabilit la nivel de unităţi prin contractele colective de muncă;
c) cu aprobarea conducerii, salariaţii se pot deplasa şi cu autoturisme proprietate personală, decontându-se transportul la nivelul consumului mediu de 7,5 litri benzină la 100 km parcurşi.
(2) Transportul se decontează după cum urmează:
a) sub 300 km, pentru clasa a II-a;
b) peste 300 km, pentru clasa I sau vagon de dormit;
c) cu avionul sau vaporul, cu aprobarea prealabilă a conducerii executive.
(3) Decontarea cheltuielilor de cazare se face pe baza documentelor justificative, conform legislaţiei în vigoare.
(4) În cazul în care personalul aflat în delegaţie nu poate să-şi asigure cazarea în hotel sau în spaţii autorizate care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, decontarea cheltuielilor de cazare se face conform contractelor colective de muncă unice la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi, dar nu mai puţin de 30 lei/noapte de cazare.
(5) Salariaţii membri de sindicat şi reprezentanţii acestora trimişi în străinătate din dispoziţia unităţii beneficiază de drepturile ce se cuvin în ţară şi străinătate, conform legii, cu suportarea cheltuielilor de către unităţi.
ART. 109
(1) Salariaţii unităţilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art. 109.
(2) În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază zilnic. Această indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.
ART. 110
Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi securitatea muncii; dacă la locurile de muncă de detaşare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea.
ART. 111
(1) În situaţia în care patronii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Pentru buna desfăşurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispoziţia sindicatelor elemente referitoare la condiţiile de muncă în care urmează să se execute lucrările contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.

SECŢIUNEA a 5-a
Alte drepturi şi facilităţi

ART. 112
Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, către salariaţii unităţilor sau instituţiilor se va face de o comisie paritară administraţie-sindicat, conform criteriilor ce se vor stabili de aceasta.
ART. 113
(1) Părţile convin că măsurile de protecţie pentru femeile şi tinerii salariaţi, prevăzute de Codul muncii şi alte acte normative, sunt minimale, cu excepţia celor cu caracter imperativ.
(2) Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi pot fi stabilite şi alte măsuri de protecţie pentru aceste categorii de personal.
ART. 114
(1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale pot efectua anual în limita unei cote stabilite prin lege, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil pentru destinaţiile prevăzute de lege.
(2) Trimestrial, angajatorul şi sindicatele vor analiza modul de utilizare a fondului social prevăzut la alineatul (1).

CAP. 9
Formarea şi perfecţionarea profesională, economică şi sindicală

ART. 115
(1) Părţile înţeleg:
a) prin termenul de formare profesională – orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberată conform legii;
b) prin termenul de formare profesională continuă – procedura prin care o persoană, având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesională – structuri de dialog social autonom, care dezvoltă, actualizează şi validează calificările din ramura respectivă de activitate.
(2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi angajatori.
(3) Părţile semnatare convin să participe la elaborarea şi utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare şi evaluare bazat pe competenţe, să completeze şi să elaboreze standardele ocupaţionale.
(4) Părţile convin aspra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
(5) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către CNFPA – ca autoritate naţională a calificărilor – pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe, şi a calificărilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor.
(6) Formarea profesională a lucrătorilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii – numite la modul general ocupaţii – cuprinse în “Clasificarea ocupaţiilor din România” – COR, pe baza “standardelor ocupaţionale” şi a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) Părţile convin să acorde întregul sprijin pentru înfiinţarea comitetelor sectoriale pentru formare profesională la nivelul ramurilor, aşa cum acestea sunt stabilite de legislaţia în vigoare.
(8) Părţile convin să acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activităţii comitetelor sectoriale, precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activităţi proprii de formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanţate de către angajatori, lucrătorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile, pentru program normal de lucru.
(10) Planul de formare profesională convenit între părţi face parte din CCM aplicabil.
ART. 116
(1) La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, pentru partea privind formarea profesională se va ţine seama cel puţin de următoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat şi angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către unităţi;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii;
c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi va consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară;
d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea angajatorului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă şi au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integrală din activitate, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 98, alin. 4, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare în interiorul unităţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi.
(3) La stabilirea programelor de formare profesională, angajatorii şi sindicatele vor adopta măsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participării femeilor la acestea.
(4) Părţile convin să utilizeze cu prioritate spaţiile din centrele de pregătire profesională ale unităţii şi sau ale organizaţiilor sindicale reprezentative, pentru desfăşurarea programelor de formare.
(5) Angajatorii vor lua toate măsurile pentru aplicarea prevederilor de la art. 188 la art. 204 din Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. 10
Disciplina muncii

ART. 117
Personalul încadrat în muncă, căruia i se aplică prezentul contract, indiferent de funcţie, este obligat să respecte întocmai şi să se încadreze în normele privind disciplina tehnologică şi de muncă, în reglementările privind securitatea muncii, precum şi în orice alte reglementări legale referitoare la raporturile de muncă.
ART. 118
Personalul de conducere de pe orice treaptă ierarhică, în limita competenţelor sale, este obligat ca în toate cazurile să dea dispoziţii legale, clare şi precise şi să pretindă executarea întocmai de către personalul din subordine a dispoziţiilor date şi a sarcinilor de serviciu şi să controleze executarea acestora.
ART. 119
(1) Se consideră abateri disciplinare următoarele fapte:
a) dispunerea executării şi executarea unor lucrări şi/sau reparaţii care au condus sau puteau conduce la întreruperea neprogramată a activităţii, la avarierea lucrărilor miniere, a construcţiilor, utilajelor şi instalaţiilor, la pagube materiale, accidente de muncă etc.
b) sustragerea sau degradarea, sub orice formă, de bunuri şi valori aparţinând unităţii (şi subunităţii) şi personalului angajat, indiferent de funcţia celui care a săvârşit-o;
c) folosirea în interes personal a bunurilor din patrimoniul unităţii;
d) înstrăinarea sub orice formă a unor bunuri mobile sau imobile din patrimoniul unităţii, către persoane fizice sau juridice, fără aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie sau a comitetului de direcţie;
e) luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite;
f) favorizarea la angajarea sau promovarea în muncă, înlesnirea sau îngreunarea în acordarea drepturilor;
g) falsificarea documentelor primare (pontaje, norme de muncă, calcule de salarii, contracte, măsurători topografice, rapoarte, comenzi, foi de parcurs, fişe de gestiune, procese-verbale ale adunărilor generale ale consiliului de administraţie sau ale comitetului de direcţie etc.);
h) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul serviciului;
i) absentarea nemotivată de la serviciu timp de 3 (trei) zile consecutive sau 5 (cinci) zile într-un an calendaristic; cel care nu ia măsura cuvenită se face răspunzător direct şi va fi sancţionat, inclusiv cu desfacerea contractului individual de muncă;
j) introducerea în subteran a rechizitelor de fumat;
k) părăsirea locului de muncă cu regim de foc continuu înainte de prezentarea schimbului următor;
l) încălcarea regulilor de securitate a muncii şi de PSI, neefectuarea controlului şi neluarea de măsuri sau nerespectarea măsurilor dispuse, care ar putea crea un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională; neefectuarea instructajului de protecţie a muncii, precum şi nerespectarea regulilor privind accesul şi circulaţia la locurile de muncă din sectoarele de producţie;
m) încălcarea regulilor privind apărarea secretului de serviciu, precum şi divulgarea informaţiilor confidenţiale deţinute;
n) neexecutarea la timp şi în condiţiile cerute a dispoziţiilor primite aplicabile locului de muncă;
o) neînştiinţarea conducătorilor ierarhici asupra deficienţelor de natură să stânjenească desfăşurarea normală a activităţii la locurile de muncă;
p) nerespectarea în timpul serviciului a duratei şi regimului de lucru stabilit;
q) necompletarea sau completarea necorespunzătoare sau inexactă a evidenţelor;
r) comunicarea de date sau informaţii false sau incomplete;
s) refuzul de a se prezenta la controalele şi verificările privind starea sănătăţii sau aptitudinilor şi la examenele periodice cerute de legislaţia în vigoare;
t) încălcarea regulilor de comportament civic şi etic în cadrul relaţiilor de muncă în incinta unităţilor şi subunităţilor (insultă, lovire, îndepărtarea mijloacelor şi instalaţiilor de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu şi de creştere a gradului de securitate a muncii etc.);
u) folosirea mijloacelor materiale şi financiare ale unităţii pentru propagandă politică.
(2) Enumerarea şi conţinutul faptelor arătate la alineatul precedent nu sunt limitative, considerându-se ca abatere disciplinară faptele privind nerespectarea oricăror obligaţii de serviciu prevăzute de lege, de prezentul contract colectiv de muncă sau de regulamentul intern.
ART. 120
(1) Unui salariat nu i se poate aplica pentru o singură abatere decât o singură sancţiune disciplinară chiar dacă, cu prilejul cercetării disciplinare prealabile, se constată că au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu.
(2) Este interzisă aplicarea de sancţiuni colective.
ART. 121
Sancţiunile ce se pot aplica salariaţilor pentru abaterile disciplinare săvârşite sunt cele stabilite prin Codul muncii.
ART. 122
Abaterile disciplinare prevăzute la articolul 119, literele a)-k), pot fi sancţionate direct cu desfacerea contractului individual de muncă, de la prima săvârşire.
ART. 123
Delegarea pe niveluri ierarhice a aplicării sancţiunilor se va stabili la nivel de unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAP. 11
Dispoziţii finale

ART. 124
(1) De prevederile prezentului contract colectiv de muncă beneficiază, pe lângă salariaţii unităţilor prevăzute la art. 3, şi salariaţii părţilor contractante menţionate la art. 2.
(2) Eventualele modificări în structura părţilor semnatare, în componenţa organelor de conducere nu anulează sau modifică prezentul contract colectiv de muncă.
(3) Unităţile din industria minieră şi geologiei cărora li se aplică prezentul contract au obligaţia să respecte prevederile acestuia chiar dacă părţile semnatare se reorganizează sau se dizolvă.
ART. 125
(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 (republicată) privind contractul colectiv de muncă, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare pentru constituirea fondului destinat activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile.
(2) O cotă-parte din sumele astfel constituite se vor vira în contul Asociaţiei Patronale PATROMIN nr. RO08BACX0000003002353000, deschis la Banca COMERCIALĂ UNICREDIT ŢIRIAC S.A. Sucursala Rosetti, Bucureşti, menţionând pe ordinul de plată “pentru fondul de negociere”.
(3) Prin contractul colectiv de muncă la nivelul grupurilor de unităţi sau unităţi se vor negocia şi se pot prevedea constituirea şi a altor fonduri destinate negocierii şi urmăririi executării contractului colectiv de muncă, încheiat la acest nivel.
ART. 126
(1) Contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.
ART. 127
(1) Părţile recunosc Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional şi prezentul contract colectiv de muncă şi înţeleg să negocieze contractul colectiv de muncă unic la nivel de unitate sau grup de unităţi şi pe baza prevederilor minimale ale acestora.
(2) Contractul individual de muncă nu poate prevedea drepturi inferioare celor stabilite prin contractul colectiv de muncă unic la nivel de unitate sau grup de unităţi.
(3) Salariul de bază minim brut la nivelul ramurii industriei miniere şi geologiei este 1,5 x salariul de bază minim brut pe economie.
ART. 128
Prezentul contract colectiv de muncă se înregistrează la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, şi intră în vigoare de la data înregistrării.
ART. 129
Unităţile miniere, care închid definitiv o mină, au obligaţia să ridice un monument în memoria minerilor şi a tradiţiei minereşti, pe locul minei sau pe raza localităţii unde a funcţionat mina.
ART. 130
PATROMIN va multiplica şi distribui tuturor organizaţiilor sindicale semnatare prezentul contract colectiv de muncă şi va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, conform legii, din fondurile prevăzute de art. 125 din prezentul contract.

*T*
Din partea patronilor Din partea salariatilor

Asociatia Patronala Federatia Nationala Mine Energie,
Miniera din Romania, PATROMIN Ruset Ion
Surulescu Daniel Lucian
Grebla Toni Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului
Lacatas Zoltan

Federatia Sindicatelor Miniere a
Cuprului din Romania,
Albu Ion

*ST*

TABEL NOMINAL
CU DELEGAŢII PĂRŢILOR LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI

*T*

Din partea patronatelor Din partea sindicatelor

1. Surulescu Daniel Lucian 1. Ruset Ion
2. Davidoiu Eugen 2. Luca Octavian
3. Toni Grebla 3. Badita Nicolae
4. Popescu Cristinel 4. Etagan Gheorghe
5. Constantin Carolina 5. Rosca Paul
6. Filip Tania 6. Golea Marin
7. Popescu Ana 7. Rat Teodor
8. Goia Mircea 8. Negomireanu Ion
9. Dragulescu Florica 9. Jurca Stefan Adrian
10. Raut Ion 10. Petrusanu Mihai
11. Pentelescu Radu 11. Ivanovici Dumitru
12. Trasca Petre 12. Feurdean Ioan
13. Lazaroiu Constantin 13. Rusu Diac Gheorghe
14. Lacatas Zoltan
15. Avram Emil
16. Laszlo Domokos
17. Calota Ion
18. Holban Marian
19. Hutuleac Viorel
20. Albu Ion

*ST*

ANEXA 1

LISTA UNITĂŢILOR DIN RAMURA
INDUSTRIEI MINIERE ŞI GEOLOGIEI

*T*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NR.
CRT. DENUMIREA UNITATII LOCALITATE CAEN
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. S.C. MINDO S.A. DOROHOI 812
2. SOCIETATEA AGRICOLA SPICUL LOZNA LOZNA 812
3. S.C. STAR S.R.L. BUCECEA 811
4. S.C. UTILAJ-TRANSPORT S.A. ALBA IULIA 812
5. S.C. APULLUM CONS S.A. ALBA IULIA 811
6. S.C. SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. BUCURESTI, SECTORUL 1 893
7. S.C. SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE DIN ROMANIA S.A. BUCURESTI, SECTORUL 1 899
8. S.C. SOMIC S.A. BRAGADIRU 812
9. S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
10. S.C. MCA SERVICE S.R.L. CHITILA 812
11. S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII INSTALATII
ROMCONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 3 812
12. S.C. SAB S.R.L. PITESTI 812
13. S.C. TITAN S.R.L. PITESTI 812
14. S.C. CODIV S.R.L. BASCOV 812
15. S.C. DOMAR S.R.L. PITESTI 812
16. S.C. CONPREX S.R.L. URECHESTI 812
17. S.C. CARIERA URVIS COM PROD S.R.L. URVIS DE BEIUS 812
18. S.C. FADAR COM PROD S.R.L. DRAGANESTI 812
19. S.C. MARMOCALC S.A. VASCAU 811
20. S.C. CUART SANDS IMPEX S.R.L. TAUTEU 812
21. S.C. AQUASERV S.R.L. SANTION 812
22. S.C. ROMITALIA MARMOGRANIT S.A. VASCAU 811
23. S.C. SAMOS PRODIMPEX S.R.L. ORADEA 812
24. S.C. ANDEZITUL S.A. MAGURA ILVEI 811
25. S.C. ROMACO S.A. BRASOV 812
26. S.C. CARB S.A. BRASOV 811
27. S.C. PRODAGREMIN S.R.L. BRAILA 812
28. S.C. IPPS S.A. RESITA 811
29. S.C. CORSO S.R.L. OTELU ROSU 811
30. S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 811
31. S.C. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII
HIDROTEHNICE S.C.H. S.A. BUCURESTI, SECTORUL 3 811
32. S.C. GENERAL PROD ROK S.R.L. CONSTANTA 811
33. S.C. DOBROMIN S.A. CONSTANTA CONSTANTA 811
34. S.C. DE PRODUCTIE SI PRESTARI
SERVICII AXON S.R.L. SFANTU GHEORGHE 812
35. S.C. GEABA S.R.L. CRANGURILE 812
36. S.C. PROD BALAST S.R.L. COMISANI 812
37. S.C. AGREMIN S.A. TARGOVISTE 812
38. S.C. GRANIT STAR S.A. BUCURESTI, SECTORUL 1 811
39. S.C. EUROKING IMPEX S.R.L. CRAIOVA 811
40. S.C. MORAR MINPROD S.R.L. DEVA 811
41. S.C. CNCAF ‘MINVEST’ S.A. – Deva DEVA 729
42. S.C. PRODANDEZIT S.R.L. BRAD 811
43. S.C. MIORITA-POP S.R.L. BAIA MARE 812
44. S.C. CUART S.A. BAIA MARE 811
45. S.C. STUR S.R.L. BAIA MARE 811
46. S.C. SORT BETON S.R.L. MARASESTI 812
47. S.C. TRACOS S.R.L. TARGU MURES 812
48. S.C. CARIERA DE PIATRA CEREPES S.A. BUCURESTI, SECTORUL 1 811
49. S.C. REMIMPEX S.R.L. SANCRAIU DE MURES 811
50. S.C. MURPOP SERV S.R.L. CRISTESTI 812
51. S.C. GEOGROSS S.R.L. ROMAN 812
52. S.C. GAZ COM S.R.L. BALS 812
53. S.C. CRISENI S.R.L. VAMA 811
54. S.C. AGROPRODEXPORT S.R.L. IOJIB 812
55. S.C. CONSTRUCTII BOMEX S.R.L. MEDIESU AURIT 812
56. S.C. MIRD S.R.L. NEGRESTI-OAS 812
57. S.C. MIC BAN S.R.L. TILISCA 811
58. S.C. MIC-IND S.A. SUCEAVA 812
59. S.C. FLUTUR SI FIII PROD S.R.L. GURA HUMORULUI 812
60. S.C. ORIENT PLUS S.R.L. TIMISOARA 811
61. S.C. TULCEA STONE S.A. DOROBANTU 811
62. S.C. ALMA S.R.L. GIURGIU 812
63. S.C. TACHE SI IORDACHE S.R.L. ADUNATII-COPACENI 812
64. S.C. CHIMFOREX S.A. PLEASA PLEASA 891
65. S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE 812
66. S.C. CARIERA MOIGRAD S.R.L. MOIGRAD-POROLISSUM 811
67. S.C. Z & Z PIRO S.R.L. MIERCUREA-CIUC 812
68. S.C. LEMECO S.A. MIERCUREA-CIUC 811
69. S.C. BALNIS BRADESTI S.R.L. BRADESTI 812
70. S.C. LUCIANO S.R.L. RIMNICU VILCEA 812
71. S.C. RODNAMIN S.R.L. RODNA 812
72. S.C. ECOCHIM S.R.L. TIMISOARA 812
73. S.C. URANUS PLUTON S.R.L. OVIDIU 812
74. S.C. VALPET S.A. TARGU MURES 812
75. S.C. P B C S.R.L. SLATIOARA 812
76. S.C. CNCAF “MINVEST” DEVA
FILIALA “ROSIAMIN” ROSIA MONTANA S.A. ROSIA MONTANA 729
77. S.C. CNCAF “MINVEST” DEVA
FILIALA “ARIESMIN” BAIA DE ARIES S.A. BAIA DE ARIES 729
78. S.C. PLOP PERIAM S.R.L. PERIAM 812
79. S.C. RIVIERA PRODCOM S.R.L. VETEL 812
80. S.C. UZINA DE VALORIFICARE A CENUSILOR
DE PIRITA S.A. TR. MAGURELE TURNU MAGURELE 710
81. S.C. KAPUSI IMPEX S.R.L. PERIS 812
82. S.C. CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L. BOLINTIN-VALE 812
83. S.C. K & S PRODCON S.R.L. BRASOV 812
84. S.C. OEL COMPANY S.R.L. GIURGIU 812
85. S.C. SORTMIN S.R.L. TIRGOVISTE 812
86. S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. PATARLAGELE 812
87. S.C. NONI TRADE S.R.L. BULZ 812
88. S.C. CARAUSU COM PROD S.R.L. LITENI 812
89. S.C. MARTRANS S.R.L. COJASCA 812
90. S.C. COROFIUM S.R.L. ORSOVA 811
91. S.C. OLT-SIACO S.R.L. SLATINA 812
92. S.C. MINAGRE PRODCOM S.R.L. LUDUS 812
93. S.C. CRISTALINUL MED COMEXIM S.R.L. BUZAU 812
94. S.C. AGREBAL PROD S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 2 812
95. S.C. G & P INVESTMENT COMPANY S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 811
96. S.C. PECON S.A. 1 DECEMBRIE 811
97. S.C. ROMCUART S.R.L. URICANI 812
98. S.C. BELLAVI S.R.L. ALBA IULIA 812
99. S.C. CITADELA COM S.R.L. TIMISOARA 812
100. S.C. SIVALI S.R.L. BACAU 812
101. S.C. STARSIM PROD S.R.L. CRAINIMAT 812
102. S.C. ON LINE IMPEX S.R.L. BRASOV 812
103. S.C. NUTRISOL S.A. OJDULA 892
104. S.C. ANDETRANS S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
105. S.C. ZALEX DG CONS S.R.L. LUICA 812
106. S.C. ROSITEX COM S.R.L. GURA HUMORULUI 812
107. S.C. TRANSILVANIA IMPACT
IMPORT EXPORT S.R.L. TURDA 812
108. S.C. PALTINA IMPEX S.R.L. CRAIOVA 812
109. S.C. MIDI EXIMCO S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 2 812
110. S.C. CARPAT AGREGATE S.A. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
111. S.C. PRODMIN S.R.L. JUCU DE MIJLOC 812
112. S.C. LORELEI TRANS S.R.L. BLAJ 812
113. S.C. SAMOS INVEST S.R.L. ORADEA 811
114. S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. AGHIRESU-FABRICI 812
115. S.C. BEN & BEN COMPANY S.R.L. TURDA 812
116. S.C. MAAL INTERNATIONAL S.R.L. TECHIRGHIOL 811
117. S.C. BENADI PROD S.R.L. TARGOVISTE 899
118. S.C. GUASA SERV S.R.L. TARGOVISTE 520
119. S.C. DALROM CONS S.R.L. CRAIOVA 812
120. S.C. I.R.C.A. (ITALIA ROMANIA
COMMERCIO ATTIVO) S.R.L. BRASOV 812
121. S.C. DACFOREST PROD S.R.L. ALESD 812
122. S.C. MIDOCONSTRUCT S.R.L. ORLESTI 812
123. S.C. INDUSTRIAL TRUST S.R.L. ADJUD 812
124. S.C. TALC DOLOMITA S.A. HUNEDOARA 811
125. S.C. OMYA CALCITA S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 811
126. S.C. ANPER S.A. NEGRESTI-OAS 811
127. S.C. LEMONI COM S.R.L. TILEAGD 812
128. S.C. VOX S.R.L. ALBA IULIA 812
129. S.C. CALCARUL S.A. POJORATA 811
130. S.C. BALASTIERE S.A IASI 812
131. S.C. FLAVIAFIT S.R.L. SABOLCIU 812
132. S.C. ILEBO COMGEN S.R.L MOTRU 812
133. S.C. ECHILATERAL S.R.L. TIRGU JIU 812
134. S.C. MIDOCAR PRODUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
135. S.C. SORTBAC S.A. GALBENI 812
136. S.C. LAVAL CONSTRUCT S.R.L. ICLOD 811
137. S.C. POIENITA S.R.L. NEGRESTI-OAS 811
138. S.C. TRANS KATRIN G.E. S.R.L. TIMISOARA 899
139. S.C. COMINEX NEMETALIFERE S.A. CLUJ-NAPOCA 899
140. S.C. FINCOM CONSTRUCT S.R.L. VARF 812
141. S.C. NEESU COMPREST S.R.L. VADU CRISULUI 812
142. S.C. MIN-EST S.A. MAHMUDIA 811
143. S.C. NYUSZIKA DEPOZIT MATERIALE
CONSTRUCTII S.R.L. GILAU 812
144. S.C. LAND BERTINI COMPANY S.R.L. PRAJILA 812
145. S.C. JOSEF S.R.L. SATU MARE 899
146. S.C. TAVCOST IMPEX S.R.L. MAGURA ILVEI 811
147. S.C. CAVIEM LINE S.R.L. GALATI 811
148. S.C. HARUS S.R.L. SUCEAVA 812
149. S.C. ASTRAL TRADING S.R.L. PIATRA-NEAMT 812
150. S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L. CRISTESTI 812
151. S.C. ETALON PRODCOM S.R.L. TARGU-JIU 812
152. S.C. SLATOR COM S.R.L. ORADEA 812
153. S.C. FLORGEUS PROD COM IMPEX S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 899
154. S.C. HIDROCONSTRUCT S.A. DOROHOI 812
155. S.C. CONSTRUCTORUL CMM BUDESTI RACOVITA 811
156. S.C. DUNAV SHIPPING COMPANY S.R.L. CALARASI 812
157. S.C. BALASTIERA PROD S.R.L. RODNA 812
158. S.C. SITROM ’97 S.A. ARAD 811
159. S.C. NOBAS AMS S.R.L. ARAD 812
160. S.C. PADRE IMPEX S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
161. S.C. LETIL ABA CONSTRUCT S.R.L. DEVA 812
162. S.C. TERMOPLAST PROD S.R.L. FAGARAS 811
163. S.C. SORANA S.R.L. TIMISOARA 812
164. S.C. FCG TERA SERV S.A. TECHIRGHIOL 811
165. S.C. GUBACS PROD S.R.L. PORUMBENII MARI 811
166. S.C. TECHNOCER S.R.L. LUGOJ 812
167. S.C. DOMARKT SERVICII S.R.L. BRASOV 812
168. S.C. ROMGRANIT LINES S.R.L. GALATI 811
169. S.C. BENTONITA S.A. MEDIESU AURIT 812
170. S.C. AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. EFTIMIE MURGU 520
171. S.C. REDOXIM 98 S.R.L. TECUCI 812
172. S.C. COMPANIA NATIONALA A METALELOR
PRETIOASE SI NEFEROASE REMIN S.A. BAIA MARE 729
173. S.C. CIPALSER S.R.L. TIMISOARA 811
174. S.C. TIB 90 COM S.R.L. TULCEA 811
175. S.C. COMPANIA NATIONALA A URANIULUI S.A. BUCURESTI, SECTORUL 1 721
176. S.C. PRENIS S.R.L. BLAJ 812
177. S.C. CONCERN S.R.L. SLATINA 812
178. S.C. VEPEX COM S.R.L. GALATI 812
179. S.C. AGRECOM S.R.L. GIURGIU 812
180. S.C. ERMO EXPLOATAREA RESURSELOR
MINERALE OLTENIA S.R.L. MOTRU 520
181. S.C. ALLPE INTERNATIONAL S.R.L. DEVA 899
182. S.C. PROSIDEX ROM S.R.L. CONSTANTA 812
183. S.C. STOMTRANS S.R.L. ADJUD 812
184. S.C. CON-BALAST S.R.L. LUGOJ 812
185. S.C. TIMCAVE CONSTRUCT S.A. ORADEA 812
186. S.C. CNCAF MINVEST S.A. – FILIALA
BALAN S.A. BALAN 729
187. S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD ABRUD 729
188. S.C. YSM PROMOTION S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 811
189. S.C. NIFLO S.R.L. ONESTI 899
190. S.C. CNCAF MINVEST S.A. DEVA
FILIALA DEVAMIN S.A. DEVA 729
191. S.C. PROCEMIN SERVCOM S.R.L. SURDUC 891
192. S.C. FELIX & JANET S.R.L. BUDUREASA 812
193. S.C. TELLUS PROD S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
194. S.C. BALEX GRUP S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
195. S.C. CARIERE S.R.L. ARAD 811
196. S.C. MOLDOMIN S.A. MOLDOVA NOUA 729
197. S.C. STONES COMPANY S.R.L. CEAURU 520
198. S.C. CARIER SERV S.R.L. PERIS 811
199. S.C. AB ROCA TRUST S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 4 812
200. S.C. DUERRE S.R.L. DOROBANTU 899
201. S.C. VOX PROD SERV S.R.L. ALBA IULIA 812
202. S.C. UTILAJE S.R.L. SILEA 811
203. S.C. AGREGAT CONSTRUCT S.R.L. SURAIA 812
204. S.C. BETO-CONSTRUCT ARGES S.A. PITESTI 812
205. S.C. VERES & CO S.R.L. ORADEA 812
206. S.C. MARMOCIN S.R.L. RUSCHITA 811
207. S.C. PRO CONIC S.R.L. BUCIUMI 811
208. S.C. MINTECH S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
209. S.C. CARIERA MERI S.R.L. BUMBESTI-JIU 812
210. S.C. SELDA S.R.L. BORSA 811
211. S.C. FERNICO S.R.L. SANTANDREI 811
212. S.C. SEMAT 2000 S.R.L. CONSTANTA 812
213. S.C. SOMIN S.R.L. LETCA 811
214. S.C. NOVAGRAN S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 811
215. S.C. PROSIDEX S.R.L. CONSTANTA 729
216. S.C. MINERAL S.A. BUCSANI 812
217. S.C. MINIERA BANAT S.A. ANINA 520
218. S.C. DRAGONUL DE APA S.R.L. CONSTANTA 811
219. S.C. EUROCALC S.A. SAVARSIN 811
220. S.C. RO MINERAL INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
221. S.C. BISOM-COM S.R.L. BAIA MARE 812
222. S.C. MISFOR S.R.L. SOVATA 899
223. S.C. ITALBALAST S.R.L. PIATRA-NEAMT 812
224. S.C. ROXSIM CONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
225. S.C. LEMON COM PROD S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 812
226. S.C. AGREGATUL IMPEX S.R.L. GHERLA 811
227. S.C. P.T.S. S.A. BAIA MARE 812
228. S.C. EXBAL PROD S.R.L. ONESTI 811
229. S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. MALNAS 812
230. S.C. CRISTALMIN S.R.L. MACIN 811
231. S.C. GLASS MINERAL S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
232. S.C. UNIREA MATCONS SCHELA S.A. SAMBOTIN 812
233. S.C. LORFA S.R.L. TARGU-JIU 520
234. S.C. AGRETOP GENERAL S.R.L. TOPOLOVENI 812
235. S.C. CON 2000 S.A. BOTOSANI 812
236. S.C. BOCSA MIN S.A. BOCSA 811
237. S.C. A.G.C.-CONSTRUCT S.R.L. SLATINA 812
238. S.C. RICHMOND CONSTRUCT S.R.L. RAMNICU DE JOS 811
239. S.C. PIATRA ROSIE S.R.L. SURDESTI 811
240. S.C. EXTRAMAT S.R.L. SELIMBAR 812
241. S.C. APOLLO PROBALAST S.R.L. VALEA LUNGA 812
242. S.C. SOREL PROD COM 2000 S.R.L. CORNETU 811
243. S.C. SALMINCO S.R.L. CLUJ-NAPOCA 891
244. S.C. ARGESUL COM S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
245. S.C. PIETROFIN S.R.L. PARAVA 811
246. S.C. MINERAL ROM S.R.L. BRASOV 811
247. S.C. AGABARITIC TRANSPORT S.R.L. TEPSENARI 812
248. S.C. METAGREMIN S.A. FOCSANI 812
249. S.C. OLSAI-MARMURA S.R.L. RUSCA MONTANA 811
250. S.C. EURO B.S.T. COMPANY S.R.L. ARAD 812
251. S.C. RAN G & S S.R.L. HUNEDOARA 811
252. S.C. GENERAL AGREGATE S.R.L. CHISODA 811
253. S.C. EXPLO TERASIT S.R.L. SANGEORZ-BAI 811
254. S.C. VLAGEN CONSTRUCT S.R.L. TURCENI 812
255. S.C. ECA 2000 S.R.L. DEVA 811
256. S.C. CUART GRUP S.A. BAIA MARE 811
257. S.C. GENERAL – CHIM S.R.L. BAIA MARE 729
258. S.C. GETICA S.R.L. SIBIU 812
259. S.C. HANWOORI S.R.L. BOLINTIN-DEAL 812
260. S.C. ARCOTEX S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
261. S.C. VENDETTA 2001 S.R.L. CAREI 812
262. S.C. P & F CARBOCALC IMPEX S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
263. S.C. CUARTIT S.R.L. BISTRA 812
264. S.C. DORECO 2001 S.R.L. RUSCA MONTANA 811
265. S.C. DGP MINERALS S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
266. S.C. CSANYI-CONSTRUCT S.R.L. PECICA 811
267. S.C. BOLMUNT S.R.L. RUPEA 811
268. S.C. LUFADORI EXTRACT S.R.L. OVIDIU 812
269. S.C. MASA S.R.L. BOTOSANI 892
270. S.C. INTERCOMAN S.R.L. NAENI 812
271. S.C. TARR INVEST S.R.L. LIVADA 811
272. S.C. HIDROMINERAL S.A. GRECI 812
273. SOCIETATEA COMERCIALA BAITA S.A. STEI 729
274. S.C. CNCAF MINVEST S.A. DEVA
FILIALA IARAMIN S.A. IARA 710
275. S.C. CNCAF MINVEST S.A. DEVA
FILIALA BRADMIN S.A. BRAD 729
276. S.C. CNCAF MINVEST S.A. DEVA – CERTEJ S.A. CERTEJU DE SUS 729
277. S.C. COMINDEX S.R.L. IASI 811
278. S.C. ANDBAS S.R.L. PIATRA-NEAMT 812
279. S.C. CAPELA IMPEX S.R.L. BALS 812
280. S.C. DIORITUL S.R.L. DORNISOARA 811
281. S.C. VESTKAT S.R.L. TIMISOARA 811
282. S.C. EURO COM CONSTRUCT S.R.L. BACAU 812
283. S.C. ARGISANO S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
284. S.C. ALLMA MINERALE S.R.L. DEVA 812
285. S.C. EXTRACALCAR S.R.L. BRATCA 811
286. S.C. CALCAR-IND S.R.L. NASAUD 811
287. S.C. C&S UTILSTONES S.R.L. RUSCA-MONTANA 811
288. S.C. TERAMARM S.R.L. TARGU LAPUS 811
289. S.C. RICHMOND CONSTRUCT CONSTANTA
FILIALA BAIA S.R.L. BAIA 811
290. S.C. PALTRANS S.R.L. SURAIA 812
291. S.C. SERVICE EXPLONEL S.R.L. CONSTANTA 811
292. S.C. EXTRACT CARGO TRANS S.R.L. GALATI 812
293. S.C. EUROMARMI IMPEX S.R.L. ALBA IULIA 811
294. S.C. MINERAL MIN S.R.L. CONSTANTA 812
295. S.C. ANDRIOLI S.R.L. MALINI 812
296. S.C. HAMEROCK S.A. MIERCUREA CIUC 811
297. S.C. PELL-AMAR S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 899
298. S.C. LOREDANY S.R.L. DARASTI-VLASCA 812
299. S.C. RICOSTAR S.R.L. ADUNATII-COPACENI 812
300. S.C. ECOPLANT S.R.L. CLUJ-NAPOCA 892
301. S.C. BALNOV S.R.L. LUGOJ 899
302. S.C. METABRAS S.R.L. VINTERE 811
303. S.C. CARIMARM-GRUP S.R.L. RODNA 811
304. S.C. EUROAGREGATE S.R.L. BRASOV 812
305. S.C. DUBOVA MINERAL PROD-COM S.R.L. DUBOVA 990
306. S.C. ROMARBLES S.R.L. TIMISOARA 811
307. S.C. GEO COM MIN S.R.L. COMANESTI 811
308. S.C. ASAPO IMPEX S.R.L. PLOIESTI 811
309. S.C. AGREG TRANS S.R.L. BENESAT 812
310. S.C. GEOTERA S.R.L. TARGU MURES 893
311. S.C. TURBAMIN PROD S.R.L. DOROHOI 892
312. S.C. APERGMIN S.R.L. RESITA 811
313. S.C. AGREGATUL CAPUS S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
314. S.C. CUART S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
315. S.C. MINBUCOVINA S.A. VATRA DORNEI 729
316. S.C. FULLRISE TEAM S.R.L. TIMISOARA 899
317. S.C. GLT BELLA ROSA S.R.L. MOLDOVA NOUA 812
318. S.C. FREE MINDS S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
319. S.C. MATRU TRUST S.R.L. PLOIESTI 812
320. S.C. NEMIR IMPEX S.R.L. SIBIU 812
321. S.C. TURBAMIN S.R.L. POIANA STAMPEI 892
322. S.C. TOSCANA S.R.L. HUNEDOARA 899
323. S.C. FERIM S.R.L. CARASTELEC 811
324. S.C. VESTSAB S.R.L. OTELU ROSU 811
325. S.C. MEC AGREGATE S.R.L. SLOBOZIA 812
326. S.C. DRASIB CONSTRUCT S.R.L. SEICA MICA 812
327. S.C. GECOTRANS S.R.L. BUZAU 812
328. S.C. CNCAF MINVEST S.A. FILIALA
POIANA RUSCA TELIUC S.A. TELIUCU INFERIOR 729
329. S.C. MABIRUS CONSTRUCT S.R.L. PLOIESTI 812
330. S.C. SEVANC TRANS S.R.L. DRAGUSANI 990
331. S.C. ITALFIROSA GRUP S.R.L. URIU 812
332. S.C. ACATREX S.R.L. TARGU JIU 811
333. S.C. BETONAGREG S.R.L. BENESAT 812
334. S.C. CRICEROM S.R.L. CECHESTI 812
335. S.C. KAFINI PROD S.R.L. BLEJOI 812
336. S.C. TOP CONSTRUCT S.R.L. SUCEAVA 812
337. S.C. VIPAS CONSTRUCT S.R.L. BABENI 812
338. S.C. NAPOCAMIN S.R.L. CLUJ-NAPOCA 990
339. S.C. GEOMIN S.R.L. TIMISOARA 811
340. S.C. L & M COMPANY TRANSPORT S.R.L. LIPOVA 812
341. S.C. SORTURI S.R.L. ORADEA 812
342. S.C. MARMURA TRANSILVANA S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
343. S.C. ILIES CIUCHES S.R.L. NISIPORESTI 812
344. S.C. AGREMIN S.R.L. ROSCANI 812
345. S.C. PADRE A G S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
346. S.C. DITRAU MINING CORPORATION S.R.L. DITRAU 729
347. S.C. SMARTCON INVEST SRT IASI 812
348. S.C. MASTER TRANS S.R.L. COTU VAMES 812
349. S.C. EXTRACTIE AGREGATE S.R.L. FARCASELE 812
350. S.C. GEORGIANA ROXANA S.R.L. MOGESTI 812
351. S.C. RANU PROD S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 2 812
352. S.C. CAMINA TRANS S.R.L. CHITILA 812
353. S.C. ANDESIT-IMPEX S.R.L. CAPALNITA 811
354. S.C. PESCOROM S.R.L. GHERLA 812
355. S.C. IMCOP CALCAR S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
356. S.C. VAST NATUR S.R.L. CONSTANTA 811
357. S.C. ROMAGREMIN S.A. PIATRA NEAMT 812
358. S.C. SALA CONSTRUCT S.R.L. TARGU MURES 812
359. S.C. OVINIC S.R.L. SITA BUZAULUI 812
360. S.C. AGREWEST S.R.L. TARGOVISTE 812
361. S.C. INVEST DRUM S.R.L. PODU ILOAIEI 812
362. S.C. ROK MONY S.R.L. TULCEA 811
363. S.C. COLOSO COMPANY S.R.L. ADUNATII-COPACENI 812
364. S.C. MONIONI S.R.L. BAIA MARE 891
365. S.C. SOLMIX ACTIV S.R.L. BAIA MARE 892
366. S.C. MINIERA MEDGIDIA S.A. MEDGIDIA 812
367. S.C. FURCO-DRILLING S.R.L. MIERCUREA CIUC 811
368. S.C. INVESTIM S.R.L. SIMERIA VECHE 811
369. S.C. SAGREMIN COMPANY S.R.L. SAGNA 812
370. S.C. CARIMAR S.R.L. SUCEAVA 812
371. S.C. PRO PRIMO S.R.L. ORADEA 811
372. S.C. SANNETE & ALEX S.R.L. OTELU ROSU 811
373. S.C. BASCHIOI S.R.L. NICOLAE BALCESCU 811
374. S.C. ANCAS GO S.R.L. PETRESTI 812
375. S.C. TEMPO INVEST S.R.L. BASARABI 811
376. S.C. LFG GRUP S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 812
377. S.C. MOLD AGRIMIN S.R.L. IASI 812
378. S.C. COVALIN S.R.L. CALARASI 812
379. S.C. EURO CONSTRUCTION S.R.L. MIHAILESTI 812
380. S.C. MARMOREX SOHODOL S.R.L. VLADOSESTI 811
381. S.C. SVELANC S.R.L. DRAGUSANI 811
382. S.C. PREF CONSORT S.R.L. URIU 812
383. S.C. ESTAGRE S.R.L. TARGOVISTE 812
384. S.C. AGREGATE INDUSTRIES S.R.L. GOSTAVATU 812
385. S.C. DATAR TRANS S.R.L. CRAIOVA 812
386. S.C. ANIZOL-EUROMIN S.R.L. MIERCUREA-CIUC 812
387. S.C. DANIMARC STEF S.R.L. GLAJARIE 520
388. S.C. SHARF S.R.L. PLOIESTI 812
389. S.C. AMFIBOSWIN S.R.L. SIBIU 811
390. S.C. NOZSLOT S.R.L. LUNCUSOARA 812
391. S.C. L.P. IMOBRIL S.R.L. TIMISOARA 812
392. S.C. EUROMIN S.R.L. CLUJ-NAPOCA 893
393. S.C. MINERALS ZEO S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
394. S.C. AGREGAT CONSTRUCT S.R.L. CRAIOVA 812
395. S.C. NAREDOR S.R.L MATCA 812
396. S.C. NEGREDOR S.R.L. TECUCI 812
397. S.C. GENERAL EXTRACT S.R.L. CORNETU 812
398. S.C. SANDCOMPANY S.R.L. PLOIESTI 812
399. S.C. DUOCRIS S.R.L. BALTA DOAMNEI 812
400. S.C. MGM S.R.L. BOLINTIN-DEAL 812
401. S.C. EUROSORT S.R.L. TARGOVISTE 812
402. S.C. POLUXIM PROD S.R.L. MOTRU 520
403. S.C. SAGIK COM S.R.L. GORGOTA 812
404. S.C. SERGELA S.R.L. TIMISOARA 812
405. S.C. ATEPET S.R.L. BOLINTIN-VALE 811
406. S.C. LEVENTE COMPANIE S.R.L. VISTEA 811
407. S.C. NEW GARDEN S.R.L. LUPENI 811
408. S.C. EXPLOATAREA MINIERA HARGHITA S.A. MIERCUREA-CIUC 812
409. S.C. AGRECOS IMPEX S.R.L. 1 DECEMBRIE 812
410. S.C. ROCASIM – TRANS S.R.L. PLOIESTI 812
411. S.C. TRICON COM S.R.L. BOTOSANI 812
412. S.C. ROMATLAS S.R.L. VALCELE 812
413. S.C. TRANSFORMA S.R.L. OJDULA 892
414. S.C. PASMINERAL S.R.L. BUCIUMENI 812
415. S.C. ENERGOROB S.R.L. CRAIOVA 812
416. S.C. SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI
OLTENIA S.A. TARGU JIU 520
417. S.C. CLETOROM S.R.L. HASDAT 899
418. S.C. B.A.T. CON S.R.L. DARVARI 812
419. S.C. LORYALE GRUP S.R.L. DARASTI-ILFOV 812
420. S.C. AGREG TRANS S.R.L. BALCESTI 812
421. S.C. ELYPROD INVEST S.R.L. ADJUD 812
422. S.C. ZAK CONSTRUCT S.R.L. GIURGIU 812
423. S.C. POLSTEL S.R.L. BORSA 812
424. S.C. CONDUM GRUP S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
425. S.C. STARCOS CONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
426. S.C. PIETRIS COMERT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 812
427. S.C. VALSECMAR S.R.L. ANIES 811
428. S.C. PETRONIS COMEXIM S.R.L. BUZAU 812
429. S.C. ZONA NATURALA S.R.L. HUEDIN 892
430. S.C. TASAROM S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
431. S.C. MAILLER TRUCKS S.R.L. CRAIOVA 812
432. S.C. GHMC – MINERAL GRUP S.R.L. MAGURELE 812
433. S.C. ROLEG COMPANY S.R.L. BAIA MARE 811
434. S.C. PART CONCASARI S.R.L. TIMISOARA 811
435. S.C. IMCORP S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 811
436. S.C. ROAD STONE 2004 S.R.L. ARAD 811
437. S.C. PRO VIADOM S.R.L. ORADEA 811
438. S.C. MABI JUKO TRADE S.R.L. CARANSEBES 812
439. S.C. ONIX GROUP S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
440. S.C. ALBAMARM S.A. BRADEANA 811
441. S.C. JOHN CONSTRUCT S.R.L. CURTICI 812
442. S.C. ZIMIN S.R.L. VOIVOZI 520
443. S.C. DECORASTONE S.R.L. MACAU 811
444. S.C. DECORASTONE SERVICE S.R.L. MACAU 811
445. S.C. NOVAMONT PROD S.R.L. TARGOVISTE 812
446. S.C. HARTMAN SERVICE S.R.L. TARGU MURES 812
447. S.C. TRANS STEFI S.R.L. PIATRA-NEAMT 811
448. S.C. VILCONST S.R.L. BOSANCI 812
449. S.C. SOLID ROCK S.R.L. FOCSANI 812
450. S.C. STONEBET TRUST S.R.L. MOINESTI 812
451. S.C. BAITA BIHOR S.A. STEI 811
452. S.C. METABY S.R.L. ORADEA 812
453. S.C. KRONSTONE S.R.L. BRASOV 811
454. S.C. LEEAH EVELYN S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
455. S.C. A&P CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
456. S.C. PROD-AGREGATE S.R.L. GAESTI 812
457. S.C. EXPOLIG S.R.L. MOTRU 520
458. S.C. MEGASUPERMIN S.R.L. BOZ 811
459. S.C. CARGO NOBILVEST S.R.L. BOZ 811
460. S.C. CARIERE GUTAI S.R.L. BAIA MARE 811
461. S.C. ADOXI S.R.L. SIGHISOARA 812
462. S.C. BALAST TRANS S.R.L. ZALAU 812
463. S.C. SARA REAL CONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
464. S.C. IMPERA COMPREST S.R.L. BUTURUGENI 812
465. S.C. SICICORA S.R.L. NEGRILESTI 812
466. S.C. ANAROCA BALAST S.R.L. SOMESU CALD 812
467. S.C. UGRO IMPEX S.R.L. MANASTIREA 812
468. S.C. DGM AGREGATE S.R.L. TARGOVISTE 812
469. S.C. TRANSGRUP S.R.L. CALAFAT 812
470. S.C. EXPLOTRANS MIN S.R.L. TARGU JIU 520
471. S.C. VESPA SYSTEM S.R.L. DEVA 812
472. S.C. AGRODUR HOLBOCA S.A. HOLBOCA 811
473. S.C. ROCA EXTRACT S.R.L. ORSOVA 811
474. S.C. MINA EGIPTEANUL S.R.L. ROSIORI 812
475. S.C. DAVALIS S.R.L. LUGOJ 812
476. S.C. P&G AGREGATE MINERALIERE S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 4 811
477. S.C. STELLAR MINERALE S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 3 729
478. S.C. CAVE – PERINO S.R.L. ZADARENI 812
479. S.C. FLORISOL PRODUCT S.R.L. DOROHOI 892
480. S.C. SAND-GRAVEL S.R.L. ORASTIE 812
481. S.C. MIXT CONSTRUCT S.R.L. BISTRITA 811
482. S.C. CRISONIA S.R.L. PIATRA-NEAMT 812
483. S.C. ALABASTRU SERV S.R.L. PLOIESTI 811
484. S.C. OVI-AGROSORT S.R.L. CHIUZA 812
485. S.C. GAGNERAUD ROM S.R.L. RESITA 811
486. S.C. STELUTA S.R.L. MALU MARE 812
487. S.C. HOUWELING MINERALS S.R.L. DEVA 811
488. S.C. EXPLOMIN S.R.L. DEVA 811
489. S.C. PRODAGREGATE S.R.L. DEVA 811
490. S.C. MULTI-FUNCTIONAL S.R.L. MIRCESTI 812
491. S.C. SYNTECK S.R.L. HORIA 812
492. S.C. TRUST CONSTRUCTII RADLINGER S.R.L. TIMISOARA 811
493. S.C. NATUR STONE S.R.L. NALBANT 811
494. S.C. GRAMPET BUITURI S.A. SIMERIA 899
495. S.C. MDA INVEST S.R.L. TIMISOARA 811
496. S.C. AGREMIN S.R.L. SCAUENI 812
497. S.C. TARMAC S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 4 811
498. S.C. ROMCIN CONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
499. S.C. BALKAN AEDIFICIA S.R.L. CRAIOVA 812
500. S.C. BALAST CENTRUM S.R.L. CIUCSIN GEORGIU 812
501. S.C. AVILUZ S.R.L. SLAVU 893
502. S.C. NORDCONSTRUCT INVEST S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 812
503. S.C. TRANSEUROPA CONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 812
504. S.C. BALASTIERA PAB-VAM S.R.L. ARAD 812
505. S.C. AIRAHAZ S.R.L. DARABANI 812
506. S.C. AGRESORT S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
507. S.C. S.S.A. CONSTRUCT ITAL-ROM S.R.L. DROBETA-TURNU SEVERIN 811
508. S.C. EXTRA E & M CONSTRUCT S.R.L. SIGHISOARA 812
509. S.C. EXMIN TRANS S.R.L. FILIPESTII DE PADURE 812
510. S.C. BLUE CONSTRUCT S.R.L. TIMISOARA 812
511. S.C. CREATIVE STONE S.R.L. TULCEA 811
512. S.C. CCCF MOVILENI S.R.L. FOCSANI 812
513. S.C. ILY CONSTRUCT S.R.L. GILAU 812
514. S.C. TRANS EMADANA S.R.L. REBRA 811
515. S.C. EXP CDC HRISTEA S.R.L. CAREI 811
516. S.C. DIADAN RESOURCE S.R.L. VATA DE JOS 811
517. S.C. PEXFLOR S.R.L. CORABIA 812
518. S.C. VERIMEX GENERAL GRUP S.R.L. PITESTI 812
519. S.C. BIMET S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
520. S.C. VULTURI S.R.L. TUDORA 812
521. S.C. DAVIMON S.R.L. INTORSURA BUZAULUI 812
522. S.C. RINAMY S.R.L. BORSA 811
523. S.C. GP CON S.R.L. ZADARENI 812
524. S.C. CEFTA S.R.L. MALCOCI 811
525. S.C. GECOSAN S.R.L. VLADIMIRESCU 812
526. S.C. IMPEX MAURI S.R.L. LEORDINA 812
527. S.C. LIPCHIM S.R.L. PIATRA-NEAMT 811
528. S.C. DUTU & LUCIA S.R.L. ROTUNDA 812
529. S.C. ZAPODI S.R.L. NEGRESTI-OAS 811
530. S.C. SOLDAN S.R.L. VAMA 811
531. S.C. DIABAS BATA S.R.L. TIMISOARA 811
532. S.C. SORTRANS I & G S.R.L. GEAMANA 812
533. S.C. NISIPURI ALBE S.R.L. FUGHIU 812
534. S.C. ALFA NEWTRANS S.R.L. CARANSEBES 812
535. S.C. BUM CONSTRUCT S.R.L. RASCRUCI 812
536. S.C. AGRENIS S.R.L. BAIA MARE 812
537. S.C. NOLAN TRANS S.R.L. RUSCOVA 812
538. S.C. ROM BALAST S.R.L. PIATRA NEAMT 812
539. S.C. EXPERT CONSTRUCT S.R.L. LITENI 812
540. S.C. ALAS IZMAT S.R.L. CHIAJNA 812
541. S.C. NAVOROM 2005 S.R.L. CALARASI 812
542. S.C. AGREGATE TARNAVA S.R.L. VALEA LUNGA 812
543. S.C. VITSERV S.R.L. NADLAC 812
544. S.C. ERPALCONS S.R.L. OSORHEI 812
545. S.C. INVEST PETRAS S.R.L. ORADEA 812
546. S.C. JOLY ROM CARRIERE S.R.L. ORAVITA 811
547. S.C. EXPLOATARE CALCAR S.R.L. COSTINESTI 811
548. S.C. COMPANIA NATIONALA A HUILEI
PETROSANI S.A. PETROSANI 510
549. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. CRAIOVA 520
550. S.C. LIGNITUL S.A. PLOIESTI 520
551. S.C. CARBONIFERA S.A. PLOIESTI 520
552. S.C. SALAJUL S.A. SARMASAG SARMASAG 520
553. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. ROVINARI 520
554. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. TURCENI 520
555. S.C. PENTRU INCHIDEREA SI CONSERVAREA
MINELOR S.A. TARGU JIU 520
556. S.C. DINEDLE COMPANY S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
557. S.C. SORTEX PROD S.R.L. MOINESTI 812
558. S.C. FUGULIN CONSTRUCT S.R.L. HALCHIU 812
559. S.C. LEOTTA COSTRUZIONI S.R.L. OTELU ROSU 811
560. S.C. DURACONS CONSTRUCT S.R.L. GAESTI 812
561. S.C. VON GROUP PROCESSING S.R.L. HUNEDOARA 899
562. S.C. KARMA ROSSA S.R.L. IASI 812
563. S.C. BUILDER IMPEX S.R.L. MOISEI 811
564. S.C. COAL MINING S.R.L. DROBETA-TURNU SEVERIN 520
565. S.C. ALAS PREMIX S.R.L. CHIAJNA 811
566. S.C. LAURIANA TRUST S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
567. S.C. KALLISTI EXTRACT&ENERGY
PRODUCTION (MSW) S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
568. S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. LUNCA MURESULUI 812
569. S.C. PIETRIS S.R.L. RODNA 812
570. S.C. METROBUILD BRASOV S.R.L. BRASOV 812
571. S.C. AGREGATE S.R.L. CONSTANTA 811
572. S.C. TEHNIC RCS S.R.L. VATRA DORNEI 812
573. S.C. UNIVERSAL EXCAVATIE S.R.L. BEREGSAU MARE 812
574. S.C. TOPOEXTRACT S.R.L. LUGOJ 812
575. S.C. STONART S.R.L. TIMISOARA 811
576. S.C. TOTEM S.R.L. RAMNICU VALCEA 812
577. S.C. DF MERIDAN S.R.L. SURAIA 812
578. S.C. I & C AGREGATE S.R.L. BUZAU 812
579. S.C. GABROM DANUBIO S.R.L. ORSOVA 811
580. S.C. JOKER S.R.L. SOLDANU 812
581. S.C. BIF & BIA S.R.L. VISEU DE SUS 812
582. S.C. EXPLO TRANS MAR S.R.L. REGHIN 812
583. S.C. ALVIO S.R.L. JIBOU 812
584. S.C. EXPLOCARB S.R.L. MOTRU 520
585. S.C. EXPLO SERV S.R.L. CONSTANTA 811
586. S.C. EDU TRANS COM S.R.L. CRAIOVA 812
587. S.C. NIFRON S.R.L. GIUVARASTI 812
588. S.C. CARIERA ALMAS S.R.L. BALAN 812
589. S.C. FANIGABI S.R.L. SATU MARE 812
590. S.C. BEST AGREGATE S.R.L. TIMISOARA 812
591. S.C. AGREMIN TRANSCOM 99 S.R.L. PITESTI 812
592. S.C. EDIL PRESTSERV S.R.L. BUHUSI 812
593. S.C. GRANIDOR S.R.L. AVRAM IANCU 811
594. S.C. ECOMIN VEST S.R.L. BORLOVENII VECHI 811
595. S.C. EDIL SUD S.R.L. BRAGADIRU 812
596. S.C. LOGISTIC EURO STONE S.R.L. BAIA MARE 812
597. S.C. SESTRI S.R.L. VISEU DE SUS 812
598. S.C. SEBFAN S.R.L. ROZAVLEA 812
599. S.C. ELV CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L. DROBETA-TURNU SEVERIN 811
600. S.C. GEADA DE FERRARINI S.R.L. BALS 812
601. S.C. A-BAL S.R.L. SIBIU 811
602. S.C. CIBOMAR S.R.L. MARGINEA 812
603. S.C. ROBERTRANS S.R.L. BODESTI 811
604. S.C. KAOLIN MINERAL S.R.L. CALARASI 811
605. S.C. CONSTRUCTII SI INTRETINERE
DRUMURI SI PODURI C.I.D.P. S.R.L. ZABRANI 812
606. S.C. EXTRACT SORT S.R.L. BISTRITA 812
607. S.C. AMG GROUP S.R.L. MAGURA 812
608. S.C. P&P GRANODIORIT S.R.L. PRIGOR 811
609. S.C. MICROCALC S.R.L. TURDA 811
610. S.C. SOCIETATEA GAROAFA S.R.L. TARTASESTI 812
611. S.C. CONFILION S.R.L. VOITINEL 812
612. S.C. M.T.G. EDILMECC S.R.L. TIMISOARA 811
613. S.C. EUROKIPPER S.R.L. TIMISOARA 812
614. S.C. AGGREGATE SOLUTIONS S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 1 812
615. S.C. NOVACEAN D.S.E. S.R.L. ALBA IULIA 812
616. S.C. CARIERA DE PIATRA S.R.L. ARAD 811
617. S.C. BALAST PIATRA S.R.L. SAVARSIN 811
618. S.C. EURO STONE S.R.L. PITESTI 811
619. S.C. BALASTIERA PROD S.R.L. RACACIUNI 812
620. S.C. EXPLO MOLD S.R.L. BISTRITA 812
621. S.C. BERACA FLORESTI S.R.L. FLORESTI 812
622. S.C. MTM GEOEXTRACT S.R.L. CUZDRIOARA 811
623. S.C. LASSELSBERGER S.R.L. SFANTU GHEORGHE 812
624. S.C. G & N DIA COM S.R.L. CRAIOVA 812
625. S.C. LIGNIT COMPANY S.R.L. TARGU JIU 520
626. S.C. LIBAN GRANIT S.R.L. ODORHEIU SECUIESC 812
627. S.C. NERAMIN S.R.L. BALATA 520
628. S.C. TIA CONSTRUCT S.R.L. PAULESTII NOI 811
629. S.C. BOTICUTA S.R.L. BIXAD 812
630. S.C. TERA – KISS S.R.L. VOLOVAT 812
631. S.C. ZONTA INDUSTRIES S.R.L. TIMISOARA 812
632. S.C. RIVER MANAGEMENT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 3 812
633. S.C. VALHALLA OPERATIONS S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 3 729
634. S.C. NORD EXPRES S.R.L. IZVORU AMPOIULUI 811
635. S.C. COMPANIA DE DEZVOLTARE
IMOBILIARA S.R.L. ARAD 812
636. S.C. ROCAST AGREGAT BUILDING S.R.L. CAMPULUNG 812
637. S.C. LIBRA TECK S.R.L. ORADEA 812
638. S.C. DIA MINERAL S.R.L. CHITORANI 812
639. S.C. BAL-GROUP S.R.L. LUGOJ 812
640. S.C. CONSTRUCT VASOR S.R.L. BAIA MARE 812
641. S.C. SOLLICULUS-STONE AS S.R.L. COSTESTII DIN VALE 812
642. S.C. SOLLIANUS-STONE S.R.L. COSTESTII DIN VALE 812
643. S.C. BONARIST COM S.R.L. TARGU JIU 811
644. S.C. HERMANOS S.R.L. GAVOJDIA 812
645. S.C. CONISOR S.R.L. APA 812
646. S.C. SECOGRUP S.R.L. CLUJ-NAPOCA 710
647. S.C. CORIDEX S.R.L. CLUJ-NAPOCA 812
648. S.C. TAMITAL COMP S.R.L. PIANU DE JOS 812
649. S.C. BADY GRAND EXPLORER S.R.L. PITESTI 812
650. S.C. MARZALUK S.R.L. ORADEA 811
651. S.C. EXPRO S.R.L. SIGHISOARA 812
652. S.C. TRANS AGREGATE S.R.L. BUZAU 812
653. S.C. ECONSA GRUP S.R.L. FANTANELE 812
654. S.C. DUO CONSTRUCT TECHNOLOGY S.R.L. PITESTI 812
655. S.C. SAND & STONE S.R.L. ZARNESTI 812
656. S.C. CAM & HOT S.R.L. GILAU 812
657. S.C. CAROM CONSTRUCT S.R.L. CONSTANTA 811
658. S.C. PAL MEG SERV S.R.L. GLAJARIE 520
659. S.C. SARAIO SIR S.R.L. TIMISOARA 811
660. S.C. MARMOBICA S.R.L. RAMNICU VALCEA 811
661. S.C. EUROCOMEX AGREGATE S.R.L. BILIESTI 812
662. S.C. AGID IMPEX S.R.L. FOCSANI 812
663. S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L. VIFORATA 812
664. S.C. L & M AGREGAT S.R.L. ALBESTI 812
665. S.C. REBECCA EXTRACT S.R.L. CORNETU 812
666. S.C. ROMALTYN EXPLORATION S.R.L. BAIA MARE 729
667. S.C. ROMALTYN MINING S.R.L. BAIA MARE 729
668. S.C. MASTER OF STONE S.R.L. BAIA MARE 812
669. S.C. GRAVEL CONS S.R.L. BUCOV 812
670. S.C. AGREGO PROD S.R.L. POIANA CAMPINA 812
671. S.C. AREA 3 N S.R.L. VETIS 812
672. S.C. ONILSERV S.R.L. RAMNICU VALCEA 812
673. S.C. KIAT GROUP CONSTRUCT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 5 811
674. S.C. MARILIX PREST SERV S.R.L. BOLINTIN-VALE 812
675. S.C. CONSTRUCT EUROCENTER S.R.L. BUTURUGENI 812
676. S.C. ZANCON S.R.L. DEJ 812
677. S.C. EUROAGREGATE S.R.L. DEJ 812
678. S.C. R&R DISTRIBUTION S.R.L. CEHU SILVANIEI 812
679. S.C. TOTAL AGREGATE S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 811
680. S.C. GAVRIL & RULIU S.R.L. ARAD 812
681. S.C. KOSTMANN S.R.L. ORADEA 812
682. S.C. CLASIC EAGLE S.R.L. BISTRITA 812
683. S.C. PIEDRA EXT S.R.L. NASAUD 812
684. S.C. CIC AGREGATE S.R.L. BRASOV 812
685. S.C. TARMAK AGREGAT S.R.L. TARGOVISTE 812
686. S.C. DACOM AGREGATE S.R.L. TITU 812
687. S.C. TERRA CONSTRUCT & RECYCLING S.R.L. ROSU 810
688. S.C. MATYLDA SCAV S.R.L. BALS 812
689. S.C. INERT SIBIU S.R.L. APOLDU DE SUS 811
690. S.C. MAGCO PRODUCTION S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 3 811
691. S.C. ERIS COMPANY S.R.L. CISLAU 812
692. S.C. BALASTIERA ARIES S.R.L. MIHAI VITEAZU 812
693. S.C. ALI JOLY TRANS S.R.L. GAESTI 812
694. S.C. MITDAVA S.R.L. TARGU JIU 812
695. S.C. MOLDOVA CRISTESTI S.R.L. CRISTESTI 812
696. S.C. MC BEST GROUP S.R.L. BAIA MARE 812
697. S.C. COMPREST AGREGAT S.R.L. IZBICENI 812
698. S.C. GENS LACRA-ADI S.R.L. PESTRA 812
699. S.C. P.G.M. CONSTRUCT S.R.L. ZALAU 812
700. S.C. NITVAS S.R.L. VICOVU DE SUS 812
701. S.C. LORELEI EXTRACT S.R.L. BLAJ 812
702. S.C. HOLDYNG I & C S.R.L. BUZAU 812
703. S.C. GAMA BETON S.R.L. CIURBESTI 812
704. S.C. EBAG TRANS S.R.L. FARCASA 812
705. S.C. EXPLO-BALASTR S.R.L. SIGHETU MARMATIEI 812
706. S.C. PALC STAR PETROVA S.R.L. PETROVA 812
707. S.C. VIVA AGREGATE S.R.L. SLATINA 812
708. S.C. MA.CO-07 S.R.L. RASINARI 811
709. S.C. LFG GRUP INDUSTRIAL S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 3 812
710. S.C. BANAT MINERAL GROUP S.R.L. RESITA 811
711. S.C. PIETRELE DOAMNEI S.R.L. BAIA MARE 811
712. S.C. REAL CONSTRUCT S.R.L. MIHAILESTI 812
713. S.C. ALEXANDRA & ADI CONSTRUCT S.R.L. SEBES 812
714. S.C. TOP EURO CONSTRUCT S.R.L. JILAVA 812
715. S.C. GHAUM S.R.L. BAIA MARE 811
716. S.C. LORECHIM S.R.L. BAIA MARE 729
717. S.C. UEF MOTRU S.A. MOTRU 990
718. S.C. SANDSTONE PROJECT S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 812
719. S.C. TCI RAZBOIENI S.A. RAZBOIENI-CETATE 812
720. S.C. C A CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA 811
721. S.C. ROMANDEZIT S.R.L. NEGRESTI-OAS 811
722. S.C. INTEGRAL CONSTRUCT SERVICE S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 6 810
723. S.C. VAMP FASHION S.R.L. BUCURESTI, SECTORUL 2 812
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

ANEXA 2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PARITARE

1. Comisia paritară la nivelul ramurii se compune din reprezentanţii salariaţilor desemnaţi de către sindicatele reprezentative la nivelul ramurii industriei miniere şi geologiei şi reprezentanţi ai asociaţiei patronale din minerit, desemnaţi în acest scop pe perioada de aplicare a contractului colectiv de muncă.
2. Componenţa nominală a comisiei paritare este următoarea:

*T*
Din partea sindicatelor Din partea patronatului

1. Ruset Ion 1. Grebla Toni
2. Lacatas Zoltan 2. Filip Tania
3. Luca Octavian 3. Popescu Cristinel
4. Golea Marin 4. Popescu Ana
5. Etagan Gheorghe 5. Constantin Carolina
6. Rat Teodor 6. Raut Ion
7. Jurca Stefan Adrian 7. Goia Mircea
8. Holban Marian 8. Lazaroiu Constantin
9. Avram Emil 9. Trasca Petre
10. Albu Ion 10. Balaci Liviu
11. Feurdean Ioan 11. Dragulescu Florica
*ST*

3. Comisia paritară se va întâlni, la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea cererii la secretariat (sediul PATROMIN).
4. Comisia paritară îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor fiecărei părţi şi adoptă hotărâri valabile prin consensul părţilor.
5. Părţile, în funcţie de specificul problemelor aflate în divergenţă, pot apela pentru consultare, la specialişti. Aceştia nu au drept de vot la adoptarea hotărârilor.
6. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
7. Precizările şi instrucţiunile adoptate conform punctului 4 au putere obligatorie pentru părţile contractante şi se aplică de către conducerile de la toate nivelurile ierarhice şi de sindicate, indiferent de partea care le difuzează.
8. Lucrările de secretariat ale comisiei se asigură de Asociaţia Patronală Minieră PATROMIN. Prin grija secretariatului, precizările şi instrucţiunile comisiei paritare se vor transmite la toate unităţile care aplică prevederile contractului colectiv de muncă.

ANEXA 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Încheiat şi înregistrat sub nr. ……/….. în registrul
de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului
Angajator – persoană juridică/fizică ……………………….., cu sediul în ………………………………………….., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ……………………….. sub nr. …………………., cod fiscal …………., telefon …………., reprezentată legal prin ………………., în calitate de ………………..
şi
salariatul/salariata – domnul/doamna ………………………, domiciliat/domiciliată în localitatea ……………………., str. ………………… nr. ….., posesor/posesoarea al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ….. nr. …….. din data de ……….., CNP ……………………., permis de muncă seria ….. nr. ……… din data de ………….,
au încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra cărora au convenit:
B. Obiectul contractului: ……………………….
C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata ………………… urmând să înceapă activitatea la data de …………………….;
b) determinată, de …… luni, pe perioada cuprinsă între data de ………. şi data de ……………/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la ………………
2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: …………………..
E. Felul muncii
Funcţia/meseria …………………….., conform Clasificării ocupaţiilor din România.
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
G. Condiţiile de muncă
1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
H. Durata muncii
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ….. ore/zi, …….. ore/săptămână
a) Repartizarea programului de muncă se face după cum urmează: ………………. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
2. O fracţiune de normă, de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ……… ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ………… (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de ……. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ………….
J. Salarizare
1. Salariul de bază lunar brut este de ………….. lei, din care:
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ………………………………….;
b) indemnizaţii ……………………………..;
c) alte adaosuri ………………………….. .
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ……………
K. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă:
a) echipamente de protecţie …………………………………………;
b) echipament de lucru ……………………………………………..;
c) antidoturi ……………………………………………………..;
d) alimentaţie de protecţie ………………………………………..;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă …………………..
L. Alte clauze:
a) perioada de probă este de ………………………….;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de …….. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……. zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e) alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii clare cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat cu nr. ………/………. la Direcţia generală de muncă, familie şi egalitate de şanse a judeţului/municipiului ……………../ Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
………….. ………..

Reprezentant legal,
………………….

Pe data de ………., prezentul contract încetează în temeiul art. ……… din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
…………

ANEXA 4

SITUAŢIILE ÎN CARE SE ACORDĂ
ZILE LIBERE PLĂTITE ŞI CUANTUMUL ACESTORA

1. Decesul soţului, soţiei, copilului, părinţilor, fraţilor, socrilor, ginerelui, nurorii – 3 zile;
2. Naşterea unui copil – 5 zile;
3. Căsătoria copilului – 2 zile;
4. Căsătoria salariatului – 5 zile;
5. Schimbarea locului de muncă în cadrul unităţilor, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;
6. Decesul bunicilor şi nepoţilor – 2 zile;
7. Donare de sânge – conform legii.
Plata acestor zile se va face la nivelul salariului de bază cu sporul de vechime.

www.softlegislativ.ro