Concedieri Abuzive?

Noi iti dam inapoi ceea ce ti se cuvine!

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ TRANSPORTURI 2008-2010

September 8, 2009

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ TRANSPORTURI pe anii 2008-2010

încheiat astăzi 19. 12. 2007
înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sub nr. 722/03/24.01.2008
între:
Reprezentanţii patronilor din activităţile de transporturi şi conexe, constituiţi conform cu prevederile Legii nr. 356/10. 07. 2001 – a patronatelor, în organizaţii patronale reprezentative la acest nivel, astfel:
Confederaţia Naţională a Patronatului Român,
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România,
şi
Reprezentanţii salariaţilor din activităţile de transporturi şi conexe, constituiţi conform cu prevederile Legii nr. 54/24.
01. 2003 – cu privire la sindicate, Art. 41, pct. (1), în organizaţii sindicale reprezentative la acest nivel, dupa cum
urmează:
Convenţia Sindicală Naţională a Transportatorilor din România – CSNTR,
Alianţa Sindicatelor Transportatorilor din România – ASTR,
Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial – FNFMC,
Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România – FML,
care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24. 01. 2003 – codul muncii, Art. 244 şi a Legii nr. 130/1996 – republicate, art. 31, au convenit să semneze prezentul Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi (CCM-RT) pe anii 2008-2010

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ TRANSPORTURI pe anii 2008 – 2010 încheiat conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată

PĂRŢILE CONTRACTANTE

I. Reprezentanţii patronilor din activităţile de transporturi şi conexe, constituiţi conform cu prevederile Legii nr. 356/10. iulie. 2001-a patronatelor, în:
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN – C. N. P. R.
UNIUNEA NAŢIONALĂ A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMÂNIA – UNTRR

II. Reprezentanţii salariaţilor din activităţile de transporturi şi conexe, constituiţi conform cu prevederile Legii nr. 54/2003 şi a modificărilor ulterioare – cu privire la sindicate, în:
CONVENŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ A TRANSPORTATORILOR din
ROMÂNIA-C. S. N. T. R.
FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ DIN ROMÂNIA – FMLR
ALIANŢA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA-A. S. T. R.
FEDERAŢIA INDEPENDENTĂ A SINDICATELOR MIŞCARE COMERCIAL DIN TRANSPORTUL
FEROVIAR – F. I. S. M. C.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului
colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) În sensul prezentului contract prin:
-patron sau angajator se înţelege – cel care angajează, respectiv persoana juridică sau fizică autorizată potrivit legii, care administrează/utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care este titular al raportului de muncă cu salariatul;
-salariat se înţelege orice persoană angajată de patron prin contract individual de muncă, inclusiv persoanele aflate în perioada de probă, stagiarii şi ucenicii;
-conducător se înţelege administratorul – salariat al unităţii, inclusiv preşedintele consiliului de administraţie (conducere) dacă este şi salariat, directorii generali şi directorii adjuncţi, şefii compartimentelor de muncă – divizii, departamente, secţii, ateliere, servicii, birouri – precum şi asimilaţii lor, stabiliţi potrivit legii sau prin contractele colective de muncă ori, după caz, prin regulamentul intern. (conform Art. 294 din Legea nr. 53/2003);
-sindicate se înţeleg organizaţiile sindicale care sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi a intereselor profesionale,
economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor. (conform Art. 217, pct. (1) din legea nr. 53/2003);
-reprezentanţii salariaţilor se înţeleg persoanele alese şi mandatate special în scopul promovării şi apărării intereselor lor şi care nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute exclusiv organizaţiilor sindicale. (Art. 224 din Legea nr. 53/2003;
-unitate desemnează regiile autonome, companiile naţionale, societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice, asociaţiile de orice fel şi organele de stat.
Art. 2. – (1) Prezentul contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi cuprinde drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă.
(2) Prin încheierea Contractului colectiv de muncă la celelalte niveluri, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la condiţiile specifice de muncă, vor fi negociate de către acestea cu respectarea prevederilor minimale stabilite prin orice act normativ, care vizează activitatea specifică din ramură, emis de instituţia abilitată a statului, precum şi cu
respectarea reglementărilor internaţionale ratificate de România.
Art. 3. – (1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile de transporturi şi activităţi conexe din ţară, indiferent de structura capitalului acestora.
(2) Contracte colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze prevăzute în mod expres prin lege.
(3) În cazul în care părţile au încheiat contract colectiv de muncă la nivel de unitate sau grup de unităţi înaintea semnării, înregistrării şi publicării prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi, cele de la nivelurile inferioare acestuia se vor adapta la prevederile sale, acolo unde prevederile minimale din prezentul contract nu au fost atinse sau a cărui clauze nu se regăsesc incluse.
a) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate sau grup de unităţi, bazate pe negocieri colective, şi pe prezentul contract colectiv, părţile contractante vor conveni, printr-o clauză expresă, plata unei contribuţii de către salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, a cărei valoare să nu fie mai mică de 0, 5% din venitul brut
realizat dar nici să depăşească cuantumul cotizaţiei sindicale.
b) Această contribuţie va fi considerată ca obligaţie a salariatului, înscrisă în Contractul individual de muncă, numai pe baza semnării de către salariat a unei declaraţii conform cu cea prevăzută în anexa nr. 1. la prezentul Contract colectiv de muncă.
Art. 4. – (1) Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi se aplică cu începere de la 01 ianuarie 2006 până la 31 decembrie 2010 inclusiv, cu posibilitatea revizuirii anuale, la nivel de unitate acesta producând efecte pe an calendaristic.
(2) Dacă nici una din părţi nu denunţă contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu cu mai mult de 12 luni, respectiv încă un an calendaristic.
(3) Conform principiului că, drepturile recunoscute şi acordate prin negocieri colective anterioare constituie „legea părţilor” şi sunt „drepturi minime câştigate”, negocierea unui nou Contract colectiv de muncă se va face având ca bază clauzele contractului aplicabil.
Art. 5. – (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.
(3) Fac parte din prezentul contract colectiv de muncă şi acordurile încheiate între părţile semnatare ale acestuia, pe toată perioada de valabilitate, cu începere din data înregistrării lor la organul abilitat, ori la o dată ulterioară stabilită de către părţi.
(4) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării contractului, să nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor.
(5) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică în scris organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.
(6) În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor prevăzute în prezentul contract, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere legal executarea întocmai sau, după caz prin echivalent bănesc a obligaţiilor respective, nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său.
Art. 6. – Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii.
Art. 7. – (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, părţile convin să se constituie o comisie paritară la nivel de ramură transporturi.
(2) Competenţa, componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare la nivel de ramură transporturi sunt stabilite prin regulamentul cadru din anexa nr. 2 din prezentul contract.
Art. 8. – Cu privire la drepturile salariaţilor, părţile sunt de acord să respecte şi să aplice prevederile înscrise în art. 8 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
Art. 9. – (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract pentru personalul unităţilor din transporturi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sindicatele, ministerele şi organele locale vor purta negocieri cu autorităţi din subordinea Guvernului pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.
(2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi celorlalte drepturi de personal la unităţile din transporturi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
CAPITOLUL II
Timpul de muncă
Art. 10. – În sensul prezentului Contract colectiv de muncă prin:
(1) – Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi ale legislaţiei în vigoare.
(2) – Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.
(3) – Repaus zilnic – se înţelege ca orice angajat să beneficieze, în decursul fiecărei perioade de 24 ore, de o perioadă de repaus de cel puţin 12 ore consecutive.
(4) a) Repaus săptămânal – se înţelege obligaţia ca orice angajat să beneficieze, în cursul fiecărei perioade de 7 zile, de o perioadă de repaus neîntreruptă de minim 36 ore cărora li se adaugă cele 12 ore de repaus zilnic prevăzute la pct. 3 al prezentului articol.
b) În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după perioada de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
(5) a) Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariaţii se succed unul pe altul la acelasi post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activităţi în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul său individual de muncă.
b) Salariat în schimburi reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se înscrie în cadrul programului de muncă în schimburi.
Art. 11. – (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.
(2) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.
(3) În cazurile în care durata normală a timpului de muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin. 2, durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore.
(4) La locurile de muncă unde datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete de organizare şi de evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractele colective de muncă la
nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
(5) În sectoarele de muncă unde regimul de lucru este influenţat de sezoane, durata timpului de lucru se stabileşte prin negocieri cu sindicatele, cu condiţia ca media săptămânală să fie de 40 de ore, iar durata programului zilnic să nu depăşească 12 ore.
(6) Durata medie a muncii pentru fiecare perioadă de 7 zile şi lucrător să nu depăşească 48 de ore, inclusiv orele suplimentare (art. 111 Codul muncii),
(7) Durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână cu condiţia ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinţă de 6 luni, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
Art. 12. – (1) Pentru unele activităţi, altele decât activitatea de bază, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă de la unităţi, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor
fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.
(2) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi.
Art. 13. – (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege, şi nu pot efectua ore suplimentare.
(2) În unităţile cu activitate permanentă, în care reducerea timpului de lucru sub 8 ore pe zi afectează desfăşurarea continuă a activităţii, se vor stabili prin contractele colective de muncă la nivel de unitate, programe de lucru astfel încât media anuală a timpului de lucru să se încadreze în limita prevăzută de lege.
Art. 14. – (1) Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern negociat de către părţi.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Art. 15. (1) Orele prestate, la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor.
(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori ale altor cazuri de forţă majoră,
salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară cerută de cel care angajează.
Art. 16. – Munca suplimentară se compensează în conformitate cu prevederile art. 119 şi 120 din Codul Muncii, sporul stabilit pentru aceasta, în condiţiile art. 120 alin (2) din aceeaşi lege, fiind de 100%
Art. 17. – (1) Munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite, este lucru în timpul nopţii.
(2) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.
(3) Prevederile alin. 2 nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore.
(4) La unităţile unde procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestată în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plăteşte sub formă de spor, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul de lucru; de acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite sau speciale, unde durata timpului de muncă este mai mică de
8 ore/zi.
(5) Salariaţii care efectuează munca de noapte beneficiază:
-fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normala a zilei de muncă pentru zilele în care efectueaza cel puţin trei ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază.
-fie de un spor la salariu de minimum 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.
(6) Perioadele de concediu anual plătit şi perioadele de concediu de boală nu sunt luate în considerare la calcularea celor prevăzute la ART. 11, alin. (6) din prezentul contract colectiv.
Art. 18. – (1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau cămin, fără să li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.
(3) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
(4) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(5) Salariata în cauză este obligată sa prezinte adeverinţa medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor (5) si (6) din prezentul articol se stabileşte prin comisia paritară constituită la nivel de unitate.
(7) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, lăuzele, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor.
(8) La solicitarea Comitetului de sănătate şi securitate în muncă, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi
să le informeze cu privire la acestea.
(9) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.
Art. 19. – În durata normală a timpului de lucru nu intră timpii consumaţi cu echiparea-dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.

CAPITOLUL III
Condiţiile de muncă şi protecţia muncii
Art. 20. – (1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă.
(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alinitul precedent, părţile contractante vor asigura aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/14. 07. 2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă cât şi a Normelor metodologice de
aplicare a acesteia, publicate prin H. G. 1425/11. 10. 2006.
(3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele:
a) măsurile preconizate să vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condiţiilor de muncă şi numai dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat să se procedeze la compensări băneşti sau de altă natură;
b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
Art. 21. – (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor
salariaţilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa exclusivă a celor care angajează.
(2) a) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi – muncitori, tehnicieni, ingineri, economişti, cadre de altă specialitate şi lucrători din activitatea administrativă – atât pentru cei salarizaţi în acord, cât şi pentru cei salarizaţi în regie. Normele de muncă se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau alte activităţi ce se normează, sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci;
b) Normele de muncă se elaborează de către angajator, cu acordul sindicatelor semnatare şi în condiţiile prevăzute prin Art. 129, pct. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 65/29. 06. 2005.
(3) normele de muncă aprobate în condiţiile alineatului precedent constituie anexă la contractul de muncă şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
Art. 22. – (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul dotării tehnice a muncii.
(2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate se impune reexaminarea lor. Aceasta
poate fi cerută atât de patron, cât şi de sindicate. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă se
va recurge la o expertiză tehnică stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele
părţi. În situaţia în care părţile nu convin de comun acord asupra unui expert, acesta va fi stabilit prin tragere la sorţi.
(3) Normele de munca vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului
muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesiva a salariaţilor.
(4) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.
(5) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi
suportate de patroni, pentru prima solicitare a sindicatelor.
(6) Fişa postului, precum şi, după caz, sarcinile de serviciu, vor fi anexate la contractul individual de muncă, acestea fiind stabilite în limitele felului şi locului muncii pentru care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului său.
Art. 23. – (1) Patronul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
(2) Refuzul de muncă al unui salariat, justificat de neasigurarea de către angajator, conform Legii nr. 319/14. 07. 2006 a Securităţii şi sănatăţii în muncă cât şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, publicate prin H. G. 1425/11. 10. 2006, a cerinţelor minime legale pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă, fără pericolul producerii de accidente generatoare de pierderi materiale sau umane ori care ar periclita securitatea sau sănătatea angajaţilor, nu dă dreptul angajatorului să aplice celui în cauză sancţiuni disciplinare sau materiale, refuzul nefiind considerat ca o încălcare a obligaţiilor de serviciu.
Art. 24. – (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi locuri de muncă cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementărilor legale.
(2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite şi speciale sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite prin contracte colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii, după caz.
Art. 25. – (1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă prevăzute la art. 24, alin. 2, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru cu minim una oră, alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevăzute de contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii.
(2) Categoriile de salariaţi prevăzute la art. 24, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi instituţie.
(3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi sau secţii, unui atelier sau unui loc de muncă se vor stabili, în locul sporurilor respective, salarii de bază corespunzător mai mari.
(4) La locurile de muncă cu condiţii specifice, unde numai o parte din salariaţi lucrează în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.
Art. 26. – (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia pentru refacerea
capacităţii de muncă, încă minimum două luni, de unul din următoarele drepturi:
– spor pentru condiţii grele de muncă;
– spor pentru nocivitate;
– alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului.
(2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin.1 şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc demuncă sunt mai mici.
Art. 27. În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări, începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente.
Art. 28. – (1) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala să, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii. Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi cu normele proprii. Timpul afectat acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este plătit corespunzător.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă şi la normele de protecţie a muncii pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască şi să le respecte.
(4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.
Art. 29. – (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către patron.
(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportă potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.
(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie specială, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către patron.
(4) Curăţirea, neutralizarea şi întreţinerea periodică a echipamentului individual de protecţie şi de lucru va fi efectuată sau suportată financiar de către cel care angajează.
(5) a) Categoriile de materiale igienico-sanitare, modelul, cantitatea şi calitatea echipamentului de protecţie şi de lucru, felul alimentaţiei de protecţie, periodicitatea acordării acestora şi locurile de munca pentru care se impune acordarea vor fi stabilite prin normativ, anexat la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
b) normativul va fi întocmit de către Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi înaintat părţilor semnatare spre aprobare, în termen de maxim 60 zile de la intrarea în vigoare a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, conform cu cele stipulate prin HG 1048/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, Ordinul nr. 225/21 iulie 1995 al M.M.F.E.S. privind aprobarea normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie combinat cu Art. 13, lit. b), r) şi s), Art. 14 şi Art. 15 din Legea nr. 319/14. 07. 2006 a Securităţii şi sănătăţii în muncă.
c) În cazul în care angajatorul nu va asigura echipamentul de protecţie, de lucru şi materialele igienico-sanitare cuvenite salariaţilor, la termenul, cantitatea şi calitatea stabilite prin normativ, persoana în cauză are dreptul să refuze efectuarea sarcinilor de serviciu fără ca pentru acest lucru să poată fi sancţionat.
Art. 30. – (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, patronul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă:
a) asigurarea condiţiilor de mediu;
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă;
c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante.
(2) Măsurile concrete, în sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc în contractele colective de muncă din unităţi şi instituţii.
(3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.
(4) Un salariat care, în caz de pericol iminent şi care nu poate fi evitat, se îndepărtează de locul său de muncă sau de zonă periculoasă, nu va fi considerat că a părăsit locul de muncă, neputând suferi nici un prejudiciu, fiind protejat în acest sens împotriva tuturor consecinţelor vătămătoare privind drepturile ce decurg din calitatea de angajat al societăţii.
(5) Măsurile privind securitatea, igiena şi sănătatea în muncă nu trebuie, în nici un caz, să antreneze obligaţii (sarcini) financiare pentru salariaţi (Directiva Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 89/391/CEE/12 iunie 1989, privind promovarea ameliorării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă)
(6) Conform art. 70 din H. G. 1425/11. 10. 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.
Art. 31. (1) Angajatorul va solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă stabilirea parametrilor de microclimat la fiecare loc de muncă iar rezultatele finale vor fi cuprinse într-o anexă specială a Contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii.
(2) Urmărirea îndeplinirii acestor prevederi se face anual de către instituţiile specializate, conform legii, costurile fiind suportate de către patron.
(3) Prezentul articol se completează, după caz, cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 99/29. 06. 2000, şi ale H. G. 580/06. 07. 2000, măsurile concrete fiind stabilite de către părţi în CCM aplicabil.
Art. 32. – (1) Patronul va organiza la angajare şi, ulterior conform prevederilor legale, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare vor fi suportate conform legii. Condiţiile concrete de urmează să fie stabilite la nivel de unitate.
(2) În cazul în care dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite sau speciale de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
(3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.
(4) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior, conform prevederilor legale, se face de către unităţile sanitare de specialitate, acreditate de patronat şi Ministerul Sănătăţii.
(5) În temeiul HG nr. 1028/09. 08. 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajaţii vizaţi de această hotărâre vor beneficia, cel puţin de următoarele facilităţi:
a) – după fiecare 50 minute de activitate neîntreruptă în utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare se
vor acorda 10 minute de pauză, necesare reducerii suprasolicitării; (art. 8 din HG 1028/2006)
b) – dacă rezultatul examenului oftalmologic arată că este necesară folosirea unor dispozitive de corecţie
speciale, care să corespundă activităţii respective, angajatorul va suporta contravaloarea ochelarilor recomandaţi de
medicul autorizat. (art. 15 din HG 1028/2006)
Art. 33. – La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţie a muncii vor fi consultaţi la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.
Art. 34. – (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract.
(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.
(3) Salariatele gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte.
Art. 35. – Patronul nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor handicapate, încazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
Art. 36. – În cazul recomandărilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
Art. 37. – (1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, în fiecare unitate cu cel puţin 50 de salariaţi, se va constitui un Comitet de securitate şi sănătate în muncă (C. S. S. M.), conform cu capitolul II din Codul Muncii şi având atribuţiile prevăzute de art. 34 din Normele generale de protecţie a muncii, precum şi cu cele stipulate prin Ordinul nr. 187/15. 04. 1998 al M.M.F.E.S.
(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va fi constituit paritar, cel puţin din patru persoane, conform grilei prevăzute de art. 33 din Normele generale de protecţie a muncii.
(3) Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat.
(4) Activitatea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se va desfăşura în baza propriului regulament, hotărârile acestuia fiind obligatorii pentru părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă aplicabil, ele constituind parte integrantă a sa.

CAPITOLUL IV
Salarizarea şi alte drepturi băneşti
Art. 38. – (1) În sensul prezentului contract colectiv, termenul de salariu reprezintă retribuţia muncii depuse de
salariat în baza contractului individual de muncă.
(2) salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile precum şi alte adaosuri
(3) reţinerile din salariu nu vor fi autorizate decât în condiţiile şi limitele prevăzute de lege.
(4) salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.
(5) salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
(6) în scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul (Art. 158 alin. 2 din Legea. 53/2003-Codul Muncii)
Art. 39. – (1) În scopul prevenirii şi diminuării nivelului stresului la locul de muncă, angajatorul împreuna cu semnatarii contractului colectiv de muncă vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unităţii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă, astfel:
(I) În ceea ce priveşte conţinutul muncii:
a) la fundamentarea normelor de muncă pentru salariaţi se va avea în vedere numărul de ore de muncă, stabilit prin lege şi contractele colective de muncă aplicabile;
b) se va urmări ca nivelul de competenţă, aptitudinile şi abilităţile salariaţilor să corespundă cerinţelor locului de muncă;
c) condiţiile locului de muncă trebuie să fie adaptate ergonomic, salariaţilor;
d) salariaţii vor fi informaţi şi consultaţi şi vor avea la dispoziţie toate informaţiile necesare, care sa le permită să înţeleagă care sunt responsabilităţile lor, conform fişei postului.
(II) În ceea ce priveşte controlul asupra muncii efectuate:
a) angajatorul va încuraja salariatul să-şi utilizeze capacităţile şi iniţiativele la locul de muncă;
b) împreuna cu sindicatele, angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salariaţii să fie motivaţi în îndeplinirea cât mai bună a sarcinilor de serviciu.
(III) În ceea ce priveşte gestionarea activităţii la locul de muncă, prin contractele colective de muncă aplicabile se vor stabili intervalele de timp şi modalităţile practice de informare a salariaţilor privind modificările apărute sau în curs de apariţie, legate de condiţiile de muncă.
(IV) În ceea ce priveşte relaţiile de muncă, prin grija Comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a Comisiei paritare, se vor analiza informaţiile legate de rele practici la locurile de muncă şi se vor dispune măsuri corective.
Art. 40. – (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
a) în regie sau după timp;
b) în acord;
c) pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unităţii.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi specifice se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sau unitate ori, după caz, instituţie.
Art. 41. – (1) Se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:
A. – muncitori
1. necalificaţi 1, 0;
2. calificaţi 1, 5;
B. – personal administrativ încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregătire este
1. liceală 1,4;
2. postliceală 1,45;
C. – personal de specialitate încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregătire este
1. postliceală 1,5;
2. şcoala de maiştri 1,6;
D. – personal încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregătire este
1. studii superioare: subing. 1,8;
2. sudii superioare: ing. debutant (primele 6 luni de activitate) 1,8;
3. studii superioare: ing. 2,0;
(2) Coeficienţii minimi de ierarhizare de la alin. (1) se aplică la salariul de bază minim brut la nivel de ramură transporturi stabilit prin art. 40, alin. (3), lit. a).
(3) a) Salariul de bază minim brut la nivelul ramurii transporturi, valabil din data de 01 ianuarie 2008 şi\ negociat pentru un program complet de lucru de 170 ore medie/lună, este de 700 lei, adica 4, 12 lei/oră, salariul fiind stabilit fără alte sporuri, adaosuri ori indemnizaţii incluse în acesta;
b) Părţile implicate în negocierile colective la nivel de grup de unităţi şi unitate, vor lua ca bază de la care pornesc negocierile valoarea salariului de bază minim brut la nivel de ramură transporturi, stipulat la Art. 40, pct. (3), lit. a), pentru stabilirea salariului de bază minim brut la nivelul respectiv, iar la stabilirea salariilor de bază minim brute
pentru fiecare categorie de salariaţi, vor fi adoptaţi coeficienţii minimi de ierarhizare stabiliţi la Art. 40, pct. (1) din prezentul contract colectiv de muncă;
(4) Coeficienţii minimi de ierarhizare, folosiţi la negocierile colective şi individuale pentru personalul încadrat în unităţile de sănătate publică şi medicină preventivă din ramura transporturi, sunt cei care rezultă din sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salariat potrivit anexelor II şi III la Legea nr. 154/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) – Pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv, în fiecare an începând cu luna octombrie, părţile semnatare se vor întruni în vederea negocierii şi stabilirii noului salariu de bază minim brut şi a altor drepturi salariale ce vor fi aplicate cu începere din data de 01 ianuarie a anului următor;
(6) – La nivel de unitate şi în cadrul fiecărei negocieri anuale, părţile implicate în negocierile colective vor stabili pentru anul respectiv:
a) – Limita maximă a fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, stabilit prin bugetul de venituri şi cheltuieli aplicabil de la 1 ianuarie;
b) – Numărul mediu de angajaţi pentru care a fost alocat fondul de salarii;
(7) – În temeiul art. 30, (2) din Legea nr. 54/24. 01. 2003, angajatorul va comunica fiecărui sindicat reprezentativ, spre consultare, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli cu cel puţin 5 zile înainte de includerea acestuia spre aprobare pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului de administraţie;
(8) Angajatorul va comunica, la solicitare, fiecarui sindicat reprezentativ din cadrul unitatii, situatia tuturor angajarilor si concedierilor de personal (din initiativa angajatorului, preaviz, demisie, acordul partilor, etc.).
Art. 42. – (1) sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract, la salariul de baza minim brut al salariaţilor, sunt:
a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de bază minim brut al salariatului, iar pentru condiţii speciale: 25%;
b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul de baza minim brut negociat la nivel de unitate;
(c) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale se acordă un spor de 100% din salariul de bază. Pentru zilele libere de sâmbata şi duminică acordate cumulat conform art. 132 Codul Muncii, sporul este de 200%;
d) – pentru vechime în muncă,
minimum 5% pentru 1-5 ani vechime,
minimum 10% pentru 5-10 ani vechime,
minimum 15% pentru 10-15 ani vechime,
minimum 20% pentru 15-20 ani vechime
maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază brut al salariatului;
e) pentru lucrul în timpul nopţii, 25% din salariul de bază brut al salariatului;
f) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de până la 50% din salariul de bază brut al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi;
g) în cazul în care munca în timpul nopţii, la solicitarea celui care angajează, va fi prestată într-o zi de repaus sau de sărbătoare, timpul efectiv lucrat se va plăti cu spor de 100%, la care se aplică sporul pentru orele lucrate în timpul nopţii (procent total de majorare: 250%).
(2) Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi străine – dacă aceasta nu este cuprinsă în obligaţiile postului
– spor de fidelitate etc.).
(3) Sporurile prevăzute mai sus se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază brut al salariatului.
(4) La nivel de unitate, părţile contractante pot stabili includerea unor sporuri în salariul de bază al angajatului,
în funcţie de condiţiile de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) Prin prezentul Contract colectiv de muncă sunt considerate ca fiind sporuri permanente următoarele:
a) – Sporul de vechime;
b) – Sporul pentru condiţii grele de muncă;
c) – Sporul pentru condiţii periculoase;
d) – Sporul pentru condiţii nocive;
e) – alte sporuri convenite;
Art. 43. – (1) Adaosurile la salariul de bază brut negociat al salariatului, sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 3, 0% din fondul de salarii realizat lunar sau cumulat pe o perioada de maxim 6 luni;
c) alte adaosuri, convenite la nivelul unităţilor şi instituţiilor.
(d) Prima de operare cu celeritate (dispatch money) va fi folosită pentru acordarea de premii salariaţilor care au contribuit la încasarea acesteia, precum şi pentru plata penalităţilor de depăşire a termenului de staţionare a navelor.
Modalitatea concretă, procentele în care se acordă şi categoriile de salariaţi care beneficiază de aceste prime se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
(2) Alte venituri sunt:
a) – al 13-lea salariu, egal cu salariul de bază brut al angajatului avut în luna decembrie a anului precedent şi va fi acordat în primul semestru al anului următor.
b) – tichetele de masă acordate în cuantumul aprobat prin Legea nr. 142 din 09. 07. 1998 şi in conditiile art. 7, alin. (1) din aceasta, angajatorul stabilind de comun acord cu sindicatul legal constituit şi reprezentativ unitatea emitentă a tichetelor de masă cu care va contracta prestarea serviciilor corespunzătoare;
c) – tichetele cadou şi tichetele de creşă acordate în baza Legii nr. 193 din 17. 05. 2006 şi în condiţiile stabilite de către părţile semnatare ale prezentului contract, prin Comisia paritară.
(3) La nivel de unitate, condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării salariaţilor la fondul de premiere lunar şi anual, la salariu de merit cât şi la al 13-lea salariu, se stabilesc, în funcţie de posibilităţi, printr-un regulament aprobat în acest sens de catre Comisia paritară din unitatea respectivă.
Art. 44. – (1) Patronul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin din activitatea de bază, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
(2) În situaţia în care patronul nu va asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariul de bază minim brut al fiecărui salariat pentru toata perioada de timp cât activitatea de baza a acestuia a fost întreruptă.
(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive neimputabile salariaţilor activitatea unităţii a fost întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază minim brut individual avut şi sporul de vechime al
acestuia, cu condiţia ca încetarea activităţii să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri, în cadrul comisiei paritare constituite la nivel de grup de unităţi sau unitate, se vor stabili cazurile excepţionale precum şi modul concret de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii, prezenţi în incinta unităţii în aşteptarea reluării activităţii, sau de a rămâne la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), materializate printr-un acord semnat de către părţi şi înregistrat la organul de muncă abilitat, funcţie de specificul activităţii profesionale, salariaţii vor beneficia şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.
Art. 45. – În cazul în care din motive obiective este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii, cu obligativitatea reluării ei, unitatea, cu acordul sindicatelor semnatare ale Contractului colectiv de munca, poate acorda concediu fără plată pentru maximum 30 zile pe an.
Art. 46. – (1) Plata salariilor se va face cu regularitate, la intervalele stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
(2) Cel care angajează, de comun acord cu sindicatele semnatare ale Contractului colectiv de muncă, va lua toate masurile considerate eficiente în vederea informării salariaţilor într-un mod corespunzător şi uşor de înţeles cu privire la:
a) modalitatea de salarizare care li se aplică cu prilejul oricăror schimbări ale condiţiilor de încadrare sau al unor alte modificări impuse de acte normative ori negocieri colective.
b) Plata salariului şi a elementelor componente ale acestuia pentru perioada de plată luată în calcul (defalcarea drepturilor şi obligaţiilor băneşti personale).
Art. 47. – Salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţară şi străinătate vor beneficia de următoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri;
b) diurnă de deplasare, al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de grupuri de unităţi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică în instituţiile publice.
Art. 48. – Salariaţii unităţilor trimişi în delegare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute în legea 53/2003 şi de alte prevederi legale în vigoare.
Art. 49. – (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.
Art. 50. – În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
Art. 51. – Patronii vor ţine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.
Art. 52. – Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin doua salarii brute avute în luna pensionării.
Art. 53. – În afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului ajutorul acordat familiei acestuia va fi de cel puţin 3 salarii medii brute lunare pe unitate;
b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 4 salarii medii brute lunare pe unitate;
c) cel puţin un salariu mediu brut lunar pe unitate, plătit de unitate salariatului, pentru naşterea fiecărui copil;
d) cel puţin 2 salarii medii brute lunare pe unitate plătite de unitate la decesul soţului sau soţiei, ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului.
e) salariul mediu brut reprezintă suma rezultată din împărţirea fondului total de salarii brute pe lună, prevăzute în BVC-ul unităţii, la numărul de salariaţi existenţi la data consumării evenimentului.

CAPITOLUL V
Concedii şi zile libere
Art. 54. – (1) Repaosul săptămânal este de două zile consecutive, de regulă, sâmbăta şi duminica.
(2) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă, prin contractul colectiv de muncă aplicabil se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare, în conformitate cu prevederile art. 132 din Codul muncii
modificat şi completat.
Art. 55. – Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi zilele de sărbători legale şi religioase, după cum urmează:
– 1 şi 2 ianuarie;
– a doua zi de Paşte;
– 1 mai;
– 1 decembrie;
– 25 şi 26 decembrie.
Art. 56. – (1) Daca zilele de sărbători legale sau religioase se suprapun cu zilele lucrătoare acestea nu vor fi reţinute din calculul salariilor.
(2) Prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grup de unităţi sau unităţi pot fi stabilite şi alte zile nelucrătoare specifice activităţii.
Art. 57. – Repaosul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 minute.
Art. 58. – (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii au dreptul la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1:
a) salariaţii care au vârsta sub 18 ani, aceştia având dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare;
b) salariaţii nou-angajaţi, pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncă, aceştia au dreptul la un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 20 zile lucrătoare.
Art. 59. – (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători, cu o durată de 6 zile.
(2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de minimum 4 zile pe an, iar pentru condiţii speciale de minimum 6 zile pe an.
Art. 60. – Prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza cărora salariaţii să beneficieze de un număr de zile de concediu de odihnă anual şi de concediu de odihnă suplimentar mai mare.
Art. 61. – (1) Pentru perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu stabilită în condiţiile prevăzute la pct. 54 din OUG nr. 65/29. 06. 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
53/24. 02. 2003 Codul Muncii, respectiv art. 145 din aceasta.
(2) Prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se poate stabili ca, pe lângă indemnizaţia de concediu, să se plătească în plus şi o primă de vacanţă de minim 50% din indemnizaţia de concediu.
(3) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc chenzinal sau în avans înainte de plecarea în concediu, la solicitarea salariatului.
(4) Efectuarea concediului de odihna este obligatorie, atât pentru salariaţi cât şi pentru administraţie, în cursul anului calendaristic respectiv.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
Art. 62. – Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului. Una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 12 zile lucrătoare; cealaltă parte va trebui acordată şi efectuată până la sfârşitul anului în curs.
Art. 63. – (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru următoarele evenimente:
a) căsătoria salariatului – 5 zile;
b) căsătoria unui copil – 2 zile;
c) naşterea unui copil – 5 zile, plus 10 zile, dacă a urmat un curs de puericultură;
d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile;
e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;
f) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile.
(2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior, seral şi fără frecvenţă.
(3) Situaţiile care nu se regăsesc în prezentul contract vor fi soluţionate în cadrul Comisiei paritare constituite la nivelul unităţii, conform înţelegerii dintre cele doua parţi, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens.
Art. 64. – (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată.
(2) În perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.
Art. 65. – (1) La nivelul unităţii, din fondul pentru acţiuni sociale constituit conform prevederilor legale, pot fi suportate cheltuielile cu costul biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneo-climaterice, în care este
inclus şi transportul.
(2) În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor de odihnă pentru salariaţi şi membrii lor de familie, care vor fi repartizate prin sindicat, în condiţiile stabilite prin CCM.
(3) În cazul bolilor legate de profesie sau de locul de muncă, angajatorul va suporta integral costul tratamentelor şi recuperării, indiferent de valoarea fondului de la alin. 1, conform prevederilor legii 345/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 66. – Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi odihnă recuperatorie din instituţiile publice subordonate MT vor suporta o contribuţie bănească diferenţiată în funcţie de salariul de bază şi de sezon, contribuţie calculată în baza grilei aprobate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Diferenţa se suportă din bugetul de asigurări sociale, conform legii.
Art. 67. – Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale
se suportă integral de unitatea în cauză, inclusiv costul transportului.
Art. 68. – În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea va compensa diferenţa dintre salariul de bază brut negociat avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
Art. 69. – În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda tatălui, dacă are copilul în îngrijire.
Art. 70. – În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea să, va beneficia de concediul fără plată neutilizat de mamă până la data decesului său, cu drepturile prevăzute la art. 67.

CAPITOLUL VI
Contractul individual de muncă
Art. 71. – (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă – C. I. M.
(2) La negocierea, încheierea sau modificarea C. I. M., oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni.
Art. 72. – (1) Încheierea C. I. M. se face pe baza condiţiilor stabilite de lege şi de prezentul contract colectiv,cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor, pregătirii şi competenţeiprofesionale.
(2) a) În termen de maxim 10 zile de la data înregistrării Contractului colectiv de muncă, la nivel de unitate, va începe renegocierea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor acoperiţi de clauzele acestuia, având ca bază cele prevăzute în legea 371/13. 12. 2005 – privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii coroborate cu
prevederile Art. 28, pct. (1) din Legea nr. 54/2003 – a sindicatelor, negocierea individuala desfăşurându-se în cadrul unei comisii de negociere desemnată de către părţile semnatare ale Contractului colectiv de muncă
b) În vederea respectării dispoziţiilor Legii nr. 202/25. 03. 2002 privind asigurarea, în cadrul relaţiilor de munca de orice fel, a egalităţii de şanse intre angajaţi, bărbaţi şi femei, a Legii nr. 48/16. 01. 2002 privind interzicerea discriminărilor de orice fel completate cu dispoziţiile Legii nr. 27/2004, reprezentantul sindicatului din cadrul Comisiei de negociere a C. I. M. va avea calitatea de susţinător pentru membrii de sindicat şi calitatea de observator pentru
salariaţii nemembri de sindicat care semnează contractul individual de muncă în baza contractului colectiv de munca negociat şi semnat de către organizaţia sindicală.
c) Comisa de negociere a C. I. M., îşi va desfăşura activitatea pe baza regulamentului cadru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 a prezentului contract.
d) Comisia de negociere se va constitui, obligatoriu, în cadrul unităţilor cu activitate complexă şi organizate pe secţii, sectoare, ateliere, etc.
(3) Patronul se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, conform şi cu cele prevăzute de Instrucţiunea nr. 1/2003 a Consiliului naţional pentru combaterea discriminării, referitoare la obligaţiile angajatorilor sau reprezentanţilor acestora cu privire la condiţionarea prin anunţ şi/sau concurs a ocupării unui post, precum şi publicarea acestor anunţuri.
(4) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(5) Prevederile pct. (1) şi (2) din prezentul articol se aplică şi salariaţilor instituţiilor bugetare din subordinea şi de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Art. 73. – (1) Încheierea C. I. M. se va face pe o perioadă nedeterminată.
(2) Contractele individuale se pot încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul CCM.
(3) C. I. M. va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv, întocmită conform Ordinului nr. 76/11. 03. 2003 emis de M.M.F.E.S. privind modelul-cadru al contractului individual de muncă.
(4) Contractele individuale de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
Art. 74. – (1) În sensul prezentului contract prin:
a) – Felul muncii – se înţelege funcţia sau meseria exercitată de către salariat în raport cu pregătirea, calificarea sau aptitudinile profesionale pe care le are.
b) – Locul muncii – se înţelege localitatea şi societatea în care salariatul îşi desfăşoară activitatea profesională.
c) – Delegare – se înţelege exercitarea temporară de către salariat, din dispoziţia conducerii societăţii, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor sale de serviciu, în afara locului sau de muncă şi în interesul celui care angajează.
Măsura temporară poate fi luată pe o perioada de până la 60 zile calendaristice, prelungirea fiind posibilă cu cel mult aceeaşi durată şi numai cu acordul prealabil al salariatului.
d) – Detaşare – se înţelege schimbarea temporară a locului muncii angajatului, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.
e) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.
f) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni (art. 46, alin (2) din Legea nr. 53/2003).
g) Indemnizaţia de detaşare stabilită de către părţile semnatare ale prezentului contract în conformitate cu cele stipulate la art. 46 alin (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, este în cuantum de 25% din salariul de bază brut al fiecărui angajat şi va fi acordată lunar pe toată durata detaşării.
(2) C. I. M. se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi, în cazurile prevăzute de lege.
(3) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a C. I. M. pentru acest motiv.
(4) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în
contractele colective încheiate la nivel inferior prezentului contract.
Art. 75. – Executarea C. I. M. se suspendă în cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile, remunerate de autoritatea în care salariatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului.
Art. 76. – (1) Încetarea C. I. M. poate avea loc în condiţiile prevăzute de lege, prin unul din următoarele moduri:
a) acordul părţilor;
b) desfacerea contractului din iniţiativa uneia din părţi.
(2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului
individual de muncă, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi.
(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncă fără să i se acorde preavizul prevăzut la alineatul 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază brut pe o lună plus sporul de vechime, avute
la data desfacerii contractului de muncă.
(5) Salariatul poate solicita rezilierea C. I. M. fără preaviz în situaţia în care:
a) – unitatea nu i-a achitat drepturile sale în totalitate şi la termenul stabilit.
b) – s-au efectuat acte vădite ori constrângeri împotriva să de către reprezentanţii patronatului.
c) – salariatul în cauză consideră că munca prestată de el nu este plătita corespunzător.
Art. 77. – (1) C. I. M. nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncă s-au prevăzut asemenea interdicţii.
(2) Desfăşurarea activităţii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea C. I. M. din iniţiativa unităţii.
Art. 78. – (1) Conform prevederilor de la pct.-le 16 si 31 din Legea nr. 371/13. 12. 2005 de modificare şi completare a Codului muncii, salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul contract colectiv de muncă.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie numită de către angajator. Daca salariatul in cauză este membru de sindicat, din comisie va face parte şi un reprezentant desemnat de această organizaţie.
(3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel putin 15 zile înainte:
a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;
b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză.
(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesională poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisă, orală, practică şi alte probe.
(7) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncă. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilităţi, angajatorul va apela la autoritatea publică locală pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea soluţionării.
(8) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotarârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (8) sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, angajatorul poate emite şi comunica decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia astfel emisă va conţine rezultatul cercetării prealabile a salariatului în cauză.
Art. 79. – Cel care angajează nu poate dispune desfacerea disciplinara a C. I. M. pentru: exprimarea de către salariaţi, intr-un cadru legal organizat, a unor opinii privind modul în care este administrată societatea ori despre plata sau condiţiile de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Art. 80. – (1) Părţile convin ca la desfacerea contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, salariaţii să primească pe lângă celelalte drepturi la zi cuvenite pentru activitatea prestata, şi de o plată compensatorie în valoare de minim 6 salarii de bază brute negociate.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de muncă a intervenit din următoarele motive:
a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării;
b) unitatea îşi încetează activitatea;
c) unitatea se mută în altă localitate şi are posibilitatea să-şi asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se mută în altă localitate, iar persoana încadrată nu acceptă să o urmeze;
e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrată, din motive neimputabile
acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncă corespunzătoare;
f) în postul ocupat de persoana încadrată în muncă este reintegrat, pe baza hotărârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post.
g) unitatea îşi reduce parţial activitatea la nivel de secţii, servicii, sectoare sau ateliere;
h) unitatea efectuează modernizări ori achiziţionează o noua tehnologie de lucru, care conduce la reducerea de personal.
Art. 81. – În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrângerii activităţii, retehnologizării, automatizării şi robotizării procesului de producţie, părţile convin asupra respectării următoarelor principii:
a) Patronul va pune la dispoziţia organizaţiei sindicale justificarea tehnico-economică în legătură cu măsurile privind posibilităţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesională etc.;
b) justificarea tehnico-economică împreună cu obiecţiile şi propunerile organizaţiei sindicale vor fi supuse spre analiză şi avizare Consiliului de administraţie sau, după caz, Adunării generale a acţionarilor;
c) concomitent, patronul va informa organizaţia sindicala asupra motivelor ce stau la baza reducerii numărului de salariaţi, precum şi asupra eventualelor posibilităţi de redistribuire a acestora; anunţul se va face astfel:
– cu 30 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbării sediului unităţii în altă localitate;
– cu 45 de zile calendaristice înainte, dacă reducerea se datorează restrângerii activităţii, retehnologizării sau altor cauze.
Art. 82. – (1) În situaţia în care disponibilizările de personal nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă, ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate.
(2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, conducerea unităţii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condiţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă.
(3) În cazul concedierilor colective, pe lângă cele menţionate anterior, vor fi aplicate prevederile titlului II, sectiunea a V-a din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, modificată şi completată prin punctele 10-15 din OUG nr. 55 din 30. 08. 2006.
Art. 83. – (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:
a) C. I. M. ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
b) C. I. M. ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unităţii;
c) C. I. M. ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea măsurii de desfacere a C. I. M. pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:
a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
b) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe bărbaţii văduvi saudivorţaţi care au în îngrijire copii, pe unicii întreţinători de familie, precum şi pe salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care măsura desfacerii C. I. M. ar afecta pe un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, administraţia nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu-i este imputabilă.
(4) În ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
Art. 84. – Unitatea care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă pentru motivele prevăzute la art. 79 alin. 2 are obligaţia să încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi să facă publică măsura. Unitatea va reangaja salariaţii cărora li s-a
desfăcut contractul de muncă pentru motivele prevăzute la art. 79 alin. 2, care au pregătirea necesară pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data anunţului.

CAPITOLUL VII
Formarea profesională
Art. 85. – (1) Părţile înţeleg:
a) prin termenul de „formare profesională”, orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberată în condiţiile prevăzute de Lege;
b) prin termenul de „formare profesională continuă”, orice procedură prin care salariatul îşi dezvoltă competenţele profesionale iniţiale şi dobândeşte noi competenţe.
c) Formarea profesională se poate realiza şi prin furnizori de formare profesională autorizaţi conform legii.
(2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă şi negocierilor colective, convenite între sindicat şi patron.
(3) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
Art. 86. (1) La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grup de unităţi sau unităţi, pentru partea privind formarea profesională, se va tine cont, în principal, şi de prevederile O. G. nr. 129/31. 08. 2000-modificată şi completată prin Legea nr. 375/11. 06. 2002 şi O. G. nr. 76/19. 08. 2004, completate cu cele stipulate la Art. 190, Art. 191 şi Art. 193 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă 65/2005
aprobată prin Legea 371/13. 12. 2005.
(2) Formarea profesională a salariaţilor se realizează în baza planurilor de formare profesională elaborate de angajator cu consultarea sindicatelor. Planul de formare profesională va conţine cel puţin de următoarele:
a) justificarea necesităţii de formare profesională;
b) eşalonarea trimestrială a măsurilor, termenelor şi fondurilor alocate fiecărei măsuri;
c) responsabilii din partea angajatorului, implicaţi în realizarea planului de formare profesională;
d) modalităţi de înscriere, participare la program;
e) procedurile de convocare şi de scoatere din producţie a participanţilor la cursurile teoretice şi practice de formare profesională.
(3) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
(4) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanţate de angajatori, salariaţii primesc drepturile stabilite potrivit contractului colectiv de muncă pentru program normal de lucru.
(5) în cazul în care urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, unitatea va informa organizaţia sindicală cu cel puţin două luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară.
(6) în cazul în care un salariat în cadrul unităţii identifică un curs de formare sau perfecţionare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea, rămânând la aprecierea acestuia în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.
(7) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 82, alin. 3, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
Art. 87. – Planul de formare profesională convenit între părţi face parte integrantă din contractul colectiv demuncă aplicabil.

CAPITOLUL VIII
Libertatea sindicala şi facilitaţi acordate reprezentanţilor salariaţilor
Art. 88. – Patronii şi sindicatele consimt ca prin negocieri şi convenţii corespunzătoare să identifice şi să stabilească modalităţi de colaborare sau cooperare, bazate pe parteneriat în relaţii de muncă şi pe avantaj reciproc, atât la nivel de ramură transporturi cât şi la nivel de grup de unităţi sau unităţi.
Art. 89. – Când intr-o unitate aflată sub incidenta prezentului contract colectiv de muncă există simultan şi reprezentanţi sindicali şi reprezentanţi ai salariaţilor, Contractul colectiv de muncă se va negocia de către cei care întrunesc condiţiile de reprezentativitate conform legii.
Art. 90. – (1) Pentru ca reprezentanţii sindicali să-şi poată îndeplini competent şi eficient atribuţiile aferente funcţiilor deţinute, aceştia vor beneficia de facilitaţi prin suportarea de către patron a cheltuielilor necesare participării la cursuri de formare sindicala; seminarii, conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale, organizate de către sindicateori alte organisme neguvernamentale, numărul de participanţi cât şi alte condiţii concrete privind participarea fiind stabilite prin acordul celor doua părţi.
(2) În vederea participării la activităţi specifice reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative, semnatare ale prezentului contract colectiv, beneficiază de prevederile art. 46, 47, cu condiţia înştiinţării scrise a conducerii unităţii, cu cel putin 48 de ore înaintea datei propuse pentru deplasare.
Art. 91. – Reprezentanţii sindicali vor avea acces la toate locurile de munca, atunci când accesul în aceste locuri este necesar pentru a-şi îndeplini sarcinile ori pentru a exercita funcţiile de reprezentare.
Art. 92. – Reprezentanţii sindicali care nu sunt angajaţi ai unei unităţi, dar al căror sindicat are membri în rândul salariaţilor acesteia, vor avea acces în incinta şi la locurile de munca respective.
Art. 93. – (1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică, care lucrează nemijlocit în unitate ca salariaţi ai acesteia, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 (cinci) zile, afectate în exclusivitate activităţilor sindicale, fără ca pentru aceasta drepturile cuvenite conform contractului colectiv de munca să le fie diminuate.
(2) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea organizaţiei sindicale, numărul beneficiarilor de reducere a timpului lunar de lucru şi cuantumul de zile pentru fiecare în parte sunt următoarele:
(3) La peste 200 membri de sindicat ai organizaţiei sindicale din unitate, numărul zilelor de reducere a programului lunar de lucru acordate membrilor aleşi, se stabilesc prin negociere de către părţile semnatare ale contractului colectiv respectiv, peste valorile menţionate la alin. 1 şi 2 ale prezentului articol.
(4) La nivel de unitate, zilele de reducere a programului lunar de lucru plătite de către patron şi menţionate în cadrul acestui articol la alin. 1 şi 2, pot fi acordate şi prin cumul unui singur reprezentant sindical, nominalizat de către organizaţia sindicală. Această nominalizare va fi transmisă în scris angajatorului.

CAPITOLUL IX
Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor
Numărul membrilor de sindicat ai organizaţiei
16-50 51-100 101-200
Numărul de membri aleşi care beneficiază de reducere
3 4 5
Nr. De zile reducere a programului lunar de lucru plătite de unitate
(1×4 zile) +
(2x3zile)
(1×4 zile) +
(3×3 zile)
(1×4 zile) + (4×3
zile)
TOTAL zile reducere pentru membri aleşi şi liderul organizaţiei
10+5=15 13+5=18 16+5=21
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ TRANSPORTURI 2008-2010 Pag.19
Art. 94. – (1) Patronii şi sindicatele, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi libertatea de opinie.
(2) Patronatul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unităţi.
Art. 95. – (1) Administraţia are obligaţia de a invita reprezentanţii organizaţiei sindicale semnatare a contractului colectiv de muncă să participe la fiecare din şedinţele sale atunci când acesta va pune în discuţie probleme de interes profesional, situaţii economice sau financiare ori probleme sociale sau culturale. Participarea se face cu statut
de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot, opiniile reprezentanţilor sindicali fiind consemnate în procesul
verbal întocmit cu această ocazie.
(2) Invitaţia reprezentanţilor sindicali se va face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă şi va cuprinde:
-ordinea de zi a şedinţei,
-data, ora şi locul desfăşurării şedinţei,
patronul asigurând acestora documentele şi informaţiile necesare privind problemele profesionale, situaţiile economice şi financiare, sociale sau culturale puse în discuţie, o data cu invitaţia înaintată.
Art. 96. – (1) Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30, alin. 2, din Legea nr. 54/24. 01. 2003,reprezentantul patronului va transmite organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, în scris şi la termenulsolicitat, informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea
datelor ce le-au fost înaintate cu acest caracter.
(2) Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile lor privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.
Art. 97. – (1) În spiritul aplicării celor prevăzute în prezentul contract colectiv de munca la Art. 95,reprezentantul patronului va prezenta în scris, intr-un termen ce nu va depăşi 5 zile de la data consumării evenimentului,fiecărei organizaţii sindicale din cadrul unităţii, extras din procesul verbal întocmit în cadrul şedinţei Consiliului deadministraţie care va conţine hotărârile adoptate de acesta în problemele de interes profesional, economic sau cultural,
dezbătute în şedinţa respectiva.
(2) Angajatorul va comunica, la solicitare, în scris fiecărui sindicat din cadrul unităţii, pentru fiecare trimestrudin an şi până cel târziu la sfârşitul primei luni din trimestrul următor, situaţia economică şi financiară a unităţii cât şisituaţia şi structura angajaţilor. (art. 40, alin. (2), lit. d) din Lg. 53/2003 şi art. 5, alin. (1), lit. a) si b) din Lg. 467/12. 12.
2006).
(3) În cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora angajatorul va respecta,prevederile legale în vigoare privind protecţia drepturilor salariaţilor (Legii nr. 67/22. 03. 2006, L 172/2007, etc.).
Art. 98. – (1) a) Unităţile vor asigura în incinta sediului lor, gratuit, pentru activitatea organizaţiilor sindicale reprezentative, spaţiul, mobilierul şi utilităţile necesare, accesul la echipamentul de birotică al unităţii ori dotareasediului cu aceste echipamente (fax, copiator, calculator, imprimantă şi altele cu caracter administrativ), precum şi un
mijloc de transport (autovehicul), cu o cotă lunară de combustibil aferentă, stabilită în limita posibilităţilor;
b) Prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, cele două părţi vor stabili condiţiile depunere în aplicare a celor prevăzute la alineatul precedent (printr-un contract de împrumut de folosinta, comodat, etc).
(2) Drepturile prevăzute la alineatul precedent pot fi asigurate şi pentru federaţiile membre a organizaţiilorsemnatare ale prezentului contract colectiv.
(3) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor dinunităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiileprevăzute în contractul colectiv de muncă.
(4) Cel care angajează la magazinele, cluburile sau serviciile proprii înfiinţate va lua măsurile ce se impun astfel ca mărfurile şi serviciile să fie vândute şi respectiv furnizate la preturi juste şi rezonabile, astfel încât ele să nu fie exploatate în scopul obţinerii de beneficii ci în interesul salariaţilor acestuia, dispuşi să beneficieze de ele. (ConvenţiaO. I. M. nr. 95/1949-Art. 7, alin. 2.).
Art. 99. – Spaţiile de locuit, cu excepţia locuinţelor de serviciu, vor fi repartizate salariaţilor unităţii la propunerea comisiei paritare, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
Art. 100. – (1) În fiecare an calendaristic, federaţiile sindicale semnatare vor asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi în domeniul relaţiilor de muncă a cel mult 1500 de membri de sindicat din ramura transporturi şi activităţi conexe, pe durate de până la 15 zile.
(2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. 1, în condiţiile stabilite
prin contractele colective de muncă încheiate la celelalte niveluri.
(3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. 1 se stabilesc de părţile semnatare ale prezentului CCM.
Art. 101. – (1) Angajatorul se obligă să sprijine şi să asigure condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunilor de informare şi consultare prealabilă a anga\jaţilor asupra proiectelor privind clauzele Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, ale actului adiţional de modificare şi completare a acestuia ori de prelungire a valabilităţii sale;
(2) Ordinea de zi şi programul întrunirilor de informare şi consultare la nivelul unităţii, pe secţii, servicii, birouri, agenţii şi puncte de lucru, va fi stabilit de comun acord de către părţile abilitate legal în negocierile colective la nivel de unitate, respectiv angajator şi organizaţiile sindicale reprezentative;
(3) Acţiunile de informare şi consultare prealabilă asupra proiectelor privind clauzele Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, ale actului adiţional de modificare şi completare a sa ori de prelungire a valabilităţii, se vor desfăşura anterior începerii negocierilor colective.
Art. 102. – La cererea organizaţiilor sindicale din unităţi patronul va asigura cadrul tehnic pentru încasarea cotizaţiilor şi contribuţiilor de sindicat stabilite conform art. 3 pct. (4) lit. a şi b din prezentul Contract colectiv de muncă şi să le vireze în conturile organizaţiilor sindicale.
Art. 103. – (1) Patronii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.
(2) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, organizaţiile sindicale şi conducerea unităţii au obligaţia ca, pe durata acestora, să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea
oamenilor ori ar putea cauza pagube prin deteriorare instalaţiilor sau utilajelor.
(3) Pe perioada desfăşurării grevelor angajatorul (patronul) nu va permite terţilor să desfăşoare în incinta unităţii activităţi specifice sau identice locurilor de muncă ale salariaţilor aflaţi în grevă.
Art. 104. – (1) În temeiul Art. 47, alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, angajatorul care detaşează personal va cuprinde în contractul în baza căruia s-a dispus detaşarea, respectiv, sub incidenţa denunţării unilaterale a valabilităţii acestuia, obligativitatea celeilalte părţi de a acorda personalului preluat prin detaşare, întocmai, integral şi la timp, toate drepturile care le sunt mai favorabile angajaţilor din contractul colectiv de muncă aplicabil;
(2) Conform prevederilor Art. 47, alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – codul muncii, dacă în termen de 10 zile de la data sesizării, nu a fost soluţionată divergenţa apăruta între cei doi angajatori cu privire la acordarea drepturilor mai favorabile ce i se cuvin angajatului pentru munca prestată, acesta are dreptul de a reveni la locul său de muncă avut anterior începerii perioadei de detaşare, de a se îndrepta impotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere
executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către cel în cauză.
Art. 105. – În situaţia în care patronii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul străin, negocieri colective ce devin anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de
unitate.
Art. 106. – Organizaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.
Art. 107. – (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
(2) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective, unităţile şi organizaţiile sindicale vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate iar, pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă, partea interesata va avea dreptul de a se adresa comisiei paritare la nivel de ramură sau grup de unităţi.
Art. 108. – (1) Salariaţii pot beneficia de gratuitate (total sau parţial) pentru transportul de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu în funcţie de posibilităţile unităţii. În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, părţile vor prevedea clauze prin care se stabilesc modalităţile de acordare ale acestei facilităţi.
(2) În zonele cu acces limitat sau condiţionat de plata unor tarife de acces sau de utilizare a unor căi rutiere interioare (zone libere, porturi, aeroporturi, etc.), salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu acces limitat sau
condiţionat de plata unor tarife de acces, beneficiază de acces gratuit pentru deplasarea de la şi la locul de muncă cu mijloace de transport proprii. Modul de acordare a permisului de libera trecere se va stabili intre Administraţia respectivă şi organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului CCM.
Art. 109. – (1) În vederea asigurării protecţiei sociale a salariaţilor şi în spiritul celor prevăzute de Legea nr. 346/05. 06. 2002 – privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 129/09. 12. 2004 şi a Ordinului M.M.F.E.S. nr. 848/22. 12. 2004 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 346/2002, angajatorul, cu consultarea prealabilă a organizaţiei sindicale reprezentative, va asigura forţa de muncă împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă ori decesului acesteia
ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, prin asigurare realizându-se următoarele obiective principale:
– promovarea sănătăţii şi securităţii în muncă;
– prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
– reabilitarea medicală şi socio-profesională a salariaţilor, victime ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora;
– acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub formă de indemnizaţii şi alte ajutoare.
(2) Organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, semnatare, vor încuraja şi vor susţine înfiinţarea unei asociaţii profesionale, organism paritar, constituită ca persoană juridică pe baza Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 şi în condiţiile stabilite prin art. 84-86 din Legea 346/05. 06. 2002.
Art. 110. – (1) În contractele colective de muncă la nivel de unităţi se pot prevedea măsuri cu caracter social, precum:
a) cheltuielile prevăzute de art. 65;
b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantinebufet
pentru salariaţi;
c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncă;
d) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncă;
e) construirea de locuinţe;
f) aniversări, sărbători religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
(2) Costul acestor acţiuni se suportă din fonduri speciale constituite potrivit legii.

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale
Art. 111. – (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de muncă, republicată, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile.
(2) Sumele prevăzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bază suma de minim 18 RON/salariat/an.
(3) Sumele constituite conform alin. 1, 2 şi 6 din prezentul articol se vor distribui astfel:
a) 1/2 din suma totală se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii sau, după caz, grupului de unităţi şi va fi virată în contul federaţiei sau, după caz, organizaţiilor sindicale care au fost parte la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă aplicabil. În unităţile în care membrii de sindicat aparţin mai
multor organizaţii, sumele se vor repartiza proporţional cu numărul de membri.
b) cealaltă ½ din suma totală va fi virată de către unitate astfel:
-50% către Confederaţia Naţională a Patronatului Român în contul nr.
RO67BRDE445SV00052594160 deschis de către aceasta la BRD, sucursala Triumf, Bucureşti;
-50% către organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului CCM, fiecare organizaţie urmând a încasa sumele respective de la unităţile în care are membri de sindicat. În unităţile în care membrii de sindicat aparţin mai multor organizaţii, sumele se vor repartiza proporţional cu numărul de membri.
c) sumele constituite şi virate conform lit. b) vor fi gestionate şi repartizate, de către fiecare organizaţie în parte, conform hotărârii adoptate de propriile organe colective de conducere.
d) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi se vor vira în termen de 45 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncă.
(4) Unităţile economice din ramura transporturi şi alte activităţi conexe acesteia care negociază şi semnează contracte colective de muncă în baza prezentului contract, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale sau sindicale reprezentative de ramură, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 şi 3 din
prezentul articol şi le vor vira către părţile semnatare ale prezentului CCM.
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociază şi se încheie contracte colective de muncă la nivelul unor grupuri de unităţi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unităţilor
din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unităţile bugetare se vor constitui la nivelul fiecărei unităţi careîncheie contract colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un sub-cont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmări şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de muncă.
(8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite în baza prevederilor art. 109, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere şi pe răspunderea fiecăruia.
Art. 112. – Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Art. 113. – (1) Unităţile în care CSNTR, ASTR, FNFMC şi FML au membri şi sunt prevăzute în ANEXA nr. 5 a prezentului CCM, vor încheia contracte colective de muncă pe baza prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi, chiar daca unitatea respectivă nu a avut desemnaţi reprezentanţi la negociere, nefiind semnatară a prezentului contract colectiv de muncă.
(2) a) – Pe baza prezentului contract va fi încheiat contract colectiv de muncă şi în cadrul unităţilor în care există constituită organizaţie sindicală devenită, prin afiliere, membru al CSNTR, ASTR, FNFMC şi FML. după data negocierii, înregistrării şi publicării Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură
transporturi.
b) – În situaţia prevăzuta la alineatul precedent CSNTR, ASTR, FNFMC şi FML au obligaţia prezentării către angajatorul respectiv, în timp util, a unei adrese prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate revăzute de Legea. nr. 130/1996-republicata şi a Legii Nr. 54/1991 cu privire la sindicate.
(3) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor colective de muncă la celelalte niveluri, cu excepţia celor care sunt stabilite în cuantum fix sau maxim.
(4) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.
Art. 114. – (1) Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi stabilite sub nivelul celor adoptate prin prezentul contract colectiv de muncă şi, după caz, ale celor încheiate la nivel inferior acestuia.
(2) Pentru începerea negocierii Contractului colectiv de muncă la nivel de Unitate, Angajatorul va lua ca bază de negociere prezentul Contract colectiv de muncă publicat în Monitorul Oficial.
Art. 115. – (1) Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor
colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă.
(2) În aceleaşi condiţii ca la alin. (1) vor fi adaptate, acolo unde există modificări, şi cele prevăzute la Art. 22 alin. (6).
Art. 116. – (1) Angajatorii şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.
(2) Ambele părţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile dreptului de preemţiune prevăzut în lege.
(3) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute
de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
Art. 117. – Împuterniciţii Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român, ai organizaţiilor patronale componente ale acesteia, precum şi ai Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România, ai Convenţiei Sindicale Naţionale a Transportatorilor din România, Alianţei Sindicatelor Transportatorilor din România, ai Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial şi ai Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă din România precum şi ai organizaţiilor sindicale membre, vor verifica, la sesizarea uneia din părţi, modul de aplicare şi de respectare a clauzelor
contractelor colective de muncă aplicabile ori a altor reglementări specifice, angajatorii având obligaţia de a asigura accesul şi protecţia în unitate, pe toată durata verificării.
Art. 118. – (1) Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate, regulamentul cuprinzând cel puţin categoriile de dispoziţii prevăzute la art. 258 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi va produce efecte asupra salariaţilor numai după aplicarea celor stipulate la art. 259 din aceasta.
(2) Regulamentul Intern va conţine, în principal, pe lângă celelalte dispoziţii legale şi pe cele prevăzute la art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 202 din 25. 03. 2002, cu referire la:
-măsuri pentru asigurarea egalităţii de şanse între angajaţi, bărbaţi şi femei, în cadrul relaţiilor de muncă de
orice fel;
-introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor de orice fel; (Legea nr. 48/16. 01. 2002)
-sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin crearea de medii
degradante, intimidare, ostilitate, umilire sau ofensare, prin acţiuni de discriminare;
-informarea periodică a angajaţilor, inclusiv prin afişare în locuri vizibile din incinta unităţii, asupra drepturilor pe care le au în privinţa respectării egalitarii de şanse şi tratament, intre bărbaţi şi femei, cât şi asupra preveniriişi sancţionării tuturor formelor de discriminare.
Art. 119. – (1) Dispoziţiile prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi suntaplicabile tuturor categoriilor de salariaţi angajaţi intr-o unitate vizata şi acoperita de clauzele acestuia. (Recomandarea O. I. M. nr. 91/29iunie 1951 – cap. 3, alin. 4.)
(2) Contractele colective de munca în vigoare la nivelul unităţilor în care CSNTR, ASTR, FNFMC şi FML au membri, încheiate anterior semnării şi înregistrării prezentului Contract colectiv, la sesizarea părţii interesate, vor fi adaptate necondiţionat la termenul de valabilitate an calendaristic, în condiţiile prevăzute de art. 33, alin. (3) din Legea nr. 130/1996 republicată.
Art. 120. – Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una din părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicată, şi a art. 4, alin. (1) din contract şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în unităţi, într-un număr considerat suficient şi în locurile convenite cu organizaţiile sindicale.
Art. 121. – (1) La nivelul ramurii de activitate din transporturi şi activităţi conexe, partenerii sociali vor sprijini
constituirea Comitetului sectorial transporturi – CST.
(2) CST este o structura de dialog social la nivelul sectorului de activitate din ramura transporturi şi activităţi
conexe, cu personalitate juridica dobândită în baza O. G. nr. 26/2000, comitet care se află sub coordonarea Consiliului
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA şi care are ca principale atribuţii:
– dezvoltarea şi validarea calificărilor;
– gestionarea calificărilor din domeniu şi introducerea acestora în Registrul Naţional al Calificărilor;
– promovarea unui sistem de formare profesională continuă a salariaţilor, care să asigure o mai buna pregătire
profesională a acestora, în vederea creşterii productivităţii muncii şi implicit a rezultatelor economice ale angajatorului.
(3) CST va pregăti, cu ajutorul CNFPA, din rândul specialiştilor proprii, persoane care vor urma să:
– revizuiască şi evalueze standardele de pregătire profesionala (SPP) şi standardele ocupaţionale (SO);
– elaboreze noi standarde;
– creeze un sistem unitar de competenţe utilizabile atât în formarea profesională iniţială (FPI) cat şi în
formarea profesională continuă (FPC), astfel încât acestea să corespundă necesitaţilor reale de pe piaţa forţei de muncă;
– contribuie la dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor (CNC) în vederea corelării acestuia cu Cadrul
european al calificărilor (CEC).
(4) Pentru a încuraja pregătirea profesională a salariaţilor la locul de muncă prin programe de ucenicie,
specializare, perfecţionare, etc., angajatorii împreună cu sindicatele vor lua măsurile necesare în vederea pregătirii de
formatori din rândul specialiştilor proprii şi vor înlesni accesul elevilor practicanţi în interiorul societăţilor.
(5) În scopul obţinerii de fonduri pentru susţinerea finanţării şi aplicării unor programe privind formarea profesională
continuă, managementul şi reconversia forţei de muncă, părţile semnatare ale contractelor colective de muncă încheiate
la nivel de unităţi şi grup de unităţi pe baza prezentului contract, vor sprijini Fundaţia Politici Ocupaţionale în
Transporturi-„POT”, constituită din organizaţiile patronale şi sindicale membre ale Comitetului Sectorial Transporturi,
în activitatea de colectare a sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual, datorat statului de către fiecare
angajat potrivit Art. 86, alin. (1), lit. d) – f) si Art. 90 din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal.
Art 122. – Părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de unitate pot stabili, printr-o anexă la
acesta, constituirea unui Comitet socio-profesional şi de disciplină, regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia
fiind întocmit cu respectarea prevederilor aplicabile din HG nr. 1344/31. 10. 2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, în vederea aplicării cât mai eficiente a reglementărilor privind:
• planul anual de formare profesională continuă;
• constituirea, utilizarea şi destinaţiile fondului social;
• procedura cercetării disciplinare prealabile;
• părtile implicate în negocierea contractului colectiv de muncă.
Art. 123. – Prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii transporturi produce efecte după cum
urmează:
1. în toate unităţile nominalizate în Anexa 5;
2. în toate unităţile din ramura transporturi şi activităţi conexe, conform art. 11 (1) c) din Legea 130/1996;
Art. 124. – Personalului navigant maritim i se aplică suplimentar prevederile din Anexa 6.

PĂRŢILE SEMNATARE
Confederaţia Naţională a Patronatului Român Convenţia Sindicală Naţională a Transportatorilor din
România
C. N. P. R. CSNTR, formată din:
Federaţia Căi Ferate Uzinale
Dinu Gheorghe – preşedinte comisie Federaţia Mecanicilor de Locomotivă
Federaţia Naţională „Drum de Fier”
Ramba Mircea – membru comisie Federaţia Naţională a Sindicatelor din Transporturi “Elcatel”
Federaţia Naţională a Personalului Aero-Navigant din România
Botea Gheorghe – membru comisie Federaţia Nationala a Sindicatelor Portuare
Federaţia Sănătatea Publică in Transporturi
Malenda Ionel – membru comisie Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor de la Dunăre „Europa”
Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane
Iordache Cristina – secretar comisie Federaţia Sindicatelor Şoferilor din România
Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Constanţa
Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ATU
România
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din
România – U. N. T. R. R.
Federaţia Automatizări Feroviare
Isac Constantin – membru comisie Frunză Ştefan – preşedinte comisie
Dinescu Radu – membru comisie Felix Radmilo – membru comisie
Radu Roxana – secretar comisie Dobrescu Florin – membru comisie
Ghiţă Nechifor – membru comisie
Petre Costel – membru comisie
Mihălcioiu Adrian – membru comisie
Stanescu Dan George – membru comisie
Federaţia Mecanicilor de Locomotivă Din România – FML
Măntescu Iulică – membru comisie
Alianţa Sindicatelor Transportatorilor din România –
ASTR formată din:
Federaţia Sindicatelor Aeroportuare din România
Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din
România
Federaţia Sindicatelor Navigatorilor din România
Uniunea Sindicatelor CCCF
Sindicatul Independent Operaţional TAROM
Sindicatul Aeroportuar Henri Coandă Bucureşti
Ştefănescu Gheorghe – membru comisie
Cliveţ Mihai – membru comisie
Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial –
FNFMC
Boiciuc Gheorghe – membru comisie

ANEXA nr. 1
DECLARATIE
Subsemnat (ul/a) ____________________________________ domiciliat în localitatea______________
judeţul_____________ Str. ____________ Nr. ____ bloc_____ sc. ___ ap_____ posesor al buletinului/cărţii de
identitate seria______ nr. ___________ eliberat/ă de ____________ la data de_________________ având codul
numeric personal______________ angajat al___________________ în funcţia de _______________la
sector/secţia_________,
consimt ca pentru negocierea contractului meu individual de muncă să mă folosesc de prevederile contractului colectiv
de muncă încheiat la nivelul unităţii cu organizaţia sindicală, în numele salariaţilor şi înregistrat la D. M. S.
S_____________ cu nr. _________ din____________ conform cu Art. ______ din acest contract.
De asemenea, consimt ca lunar să mi se reţină pe statul de plată, la lichidarea fiecărei luni, o CONTRIBUŢIE egală cu
________% din salariul de baza minim brut individual negociat, sumă ce va fi virată conform ART. 101, alin. (3), din
Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi şi care va fi administrată în comun de către părţile
semnatare ale contractului colectiv la nivel de societate.
Data ______________
Semnătura ______________
ANEXA nr. 2
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a comisiei paritare la nivel de ramură transporturi
1. Comisia paritară la nivel de ramură va fi compusă din câte 2 reprezentanţi ai federaţiilor sindicale semnatare
reprezentând partea sindicală şi un număr egal de reprezentanţi ai patronilor, constituind partea patronală.
Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 10 zile de la înregistrarea prezentului
contract la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
2. Comisia se va întruni la cererea oricăreia dintre părţi în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea
cererii şi va adopta hotărâri valabile dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor din fiecare parte.
3. Hotărârile se vor lua prin consensul membrilor prezenţi.
4. Comisia va fi prezidată prin rotaţie de câte un reprezentant al uneia dintre părţi, ales în şedinţa respectivă.
5. Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
7. Comisia paritară este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă în aplicare, în funcţie
de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor.
8. Comisiile paritare constituite la nivel de grup de unităţi sau unităţi se vor organiza şi îşi vor desfăşura activitatea după
regulamente proprii care vor face parte din CCM.

ANEXA nr. 3
MODEL de REGULAMENT-CADRU de ORGANIZARE şi FUNCTIONARE al COMISIEI de NEGOCIERE a CONTRACTELOR INDIVIDUALE de MUNCA
În conformitate cu prevederile Art. __ alin. __ din Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivel de unitate, în
perioada_____________ va avea loc negocierea contractelor individuale de munca ale salariaţilor din cadrul unităţii
_______________________, negocieri desfăşurate conform prezentului regulament face parte integrală din CCM.
Articolul 1
Negocierea contractelor individuale de munca se va efectua cu fiecare salariat, în cadrul comisiei de negociere
constituita la nivel de unitate sau, după caz, în funcţie de numărul angajaţilor şi întinderea unităţii, constituita la nivel de
filiala, agenţie, secţie, serviciu, etc..
Articolul 2
a) Comisia de negociere, în maxim 5 (cinci) zile de la data constituirii, va stabili împreuna cu conducătorii locurilor de
munca, pe baza graficelor de lucru, programul de realizare a negocierilor şi planificarea nominala a salariaţilor pentru
negocierea şi semnarea contractelor individuale de munca.
b) Programul de realizare a negocierilor individuale, va fi aprobat de către conducătorul unităţii sau de către un
reprezentant al acesteia împuternicit în acest sens.
c) Timpul afectat negocierii individuale va fi considerat ca Timp de munca, inclus în sarcinile de serviciu ale fiecărui
salariat, şi plătit corespunzător încadrării acestuia.
Articolul 3
Programul întocmit conform art. 2 de mai sus, va fi afişat la fiecare loc de munca şi va fi comunicat fiecărui salariat sub
semnătura de luare la cunoştinţa, prin grija conducătorilor locurilor de munca.
Articolul 4
Salariaţii aflaţi în incapacitate temporara de munca ori care lipsesc din localitate pentru rezolvarea unor probleme care
nu pot fi amânate, fapt dovedit cu documente justificative, vor realiza negocierea contractului individual de munca la o
alta data şi ora decât cele stabilite, dar în interiorul perioadei de negociere programată.
Articolul 5
Secretariatul comisie de negociere se asigură de către angajator.
Articolul 6
Înainte de începerea negocierilor individuale, comisia de negociere va primi următoarele materiale:
a) Lista nominala cu salariaţii repartizaţi pentru negocieri individuale, care va cuprinde:
– numele şi prenumele salariatului
– locul de munca (sectorul, secţia, serviciul, compartiment, tura, etc.)
– încadrarea pe post (funcţia, meseria, etc.)
– data stabilita pentru negocierea individuala
b) Procesul Verbal de negociere, cu următoarele rubrici şi date, completate după caz:
– numele şi prenumele salariaţilor planificaţi în data respectiva.
– încadrarea pe post (funcţia, meseria, etc.)
– calificativul fiecărui salariat obţinut la evaluarea profesionala
– salariul de baza brut avut de fiecare salariat la data negocierii individuale
– oferta salarială propusa de către comisia de negociere
– oferta salarială acceptata/rezultatul final al negocierii
– observaţii
c) Cate doua exemplare pentru fiecare salariat cu formularul tipizat al Contractului Individual de Munca.
d) Comunicare privind fondul de salarii brut admisibil, pentru fiecare categorie de personal în parte cat şi pe total
comisie, fond care va fi consumat prin negocierea individuala cu salariaţii respectivi.
Articolul 7
Înainte de începerea negocierii individuale propriu-zise, comisia de negociere va solicita fiecărui salariat în parte
nemembru de sindicat care îşi negociază Contractul Individual de Munca pe baza CCM, semnarea Declaraţiei privind
acordul acestuia pentru reţinerea Contribuţiei, efectuata odată cu plata la lichidare a salariilor, conform Art. 3. alin. 4.
lit. a) şi b) din C. C. M. Unic la nivel de Ramura.
Articolul 8
Părţile semnatare stabilesc ca:
a) Ecartul treptelor de negociere individuala, pentru fiecare salariat acoperit de clauzele prezentului contract colectiv, să
fie în suma de_________ lei noi (RON) pornind de la salariul de baza minim brut avut de către acesta la data
consumării evenimentului.
b) Salariul maxim rezultat în urma negocierii şi semnării Contractului Individual de Munca nu va depăşi coeficientul de
majorare cu_____% fata de salariul de baza minim brut al salariatului avut iniţial.
Articolul 9
Salariatul aflat la negociere individuala poate accepta sau declina oferta salarială propusa de către comisia de negociere,
liber de orice constrângere, aducând în sprijinul opţiunii sale argumentaţia pe care o considera necesara.
Articolul 10
Negocierea individuala propriu-zisa se încheie prin acceptarea sau refuzul ultimei oferte făcute de către comisie
salariatului în cauza.
a) în cazul acceptării ofertei salariale şi a celorlalte propuneri de completare a C. I. M., salariatul în cauza va fi invitat să
semneze acest contract, comisia consemnând în procesul verbal rezultatul final al negocierii.
b) în cazul refuzului exprimat de către salariat fata de ultima oferta făcuta cu privire la salariu sau celelalte propuneri de
completare a C. I. M. al acestuia, comisia de negociere va consemna în procesul verbal, ultima oferta făcuta de către
aceasta salariatului precum şi eventualele motivaţii susţinute de cel în cauza.
Articolul 11
Toate cazurile de refuz al salariaţilor fata de oferta salarială sau celelalte propuneri de completare a C. I. M., înregistrate
în cadrul comisiilor de negociere, vor fi analizate în comisia paritara, constituita la nivelul unităţii, întrunita în termen
de maxim 5 zile de la data încheierii negocierilor individuale.
Articolul 12
a) Soluţia adoptata de către comisia paritara, pentru cazurile menţionate la art 11, pentru fiecare salariat în prezenta
acestuia, va fi considerata ca finala iar orice nemulţumire fata de aceasta da dreptul celui în cauza de a se adresa
organelor de justiţie competente.
b) De la data refuzului, exprimat de către salariat în cadrul negocierii individuale propriu-zise şi consemnat de către
comisie în procesul verbal de negociere, şi pana la adoptarea soluţiei finale de către comisia paritARA, cel în cauza va
primi drepturile salariale şi celelalte drepturi, pentru munca prestata, la valorile şi în condiţiile avute la data începerii
negocierilor individuale.
Articolul 13
Pe toata perioada de derulare a negocierilor individuale precum şi după finalizarea acestora membrii comisiei de
negociere sunt obligaţi:
a) să se abţină de la orice forma de constrângere, intimidare sau influenţare a salariaţilor, fapte ce ar avea efect asupra
rezultatelor negocierii individuale.
b) să asigure desfăşurarea negocierilor individuale intr-un cadru civilizat bazat pe respectul reciproc intre părţile
implicate în negociere, respectiv intre salariat şi membrii comisiei.
c) să asigure confidenţialitatea asupra discuţiilor purtate cu fiecare salariat în cadrul negocierii individuale precum şi
asupra rezultatului final al acesteia.
Articolul 14
Procesele verbale de negociere, contractele individuale de munca semnate de salariaţi, precum şi declaraţiile privind
reţinerea contributiei, vor fi predate şefului de serviciu resurse umane, organizaţia sindicala semnatara a contractului
colectiv având dreptul la cate o copie în xerox după fiecare dintre acestea.
Articolul 15
După încheierea negocierilor individuale, în termen de maxim 15 zile, contractele individuale de munca vor fi semnate
de către reprezentantul legal al unităţii şi depuse pentru înregistrare la autoritatea competenta.
Articolul 16
Orice demers al conducătorilor locurilor de munca, cu scopul vădit de a influenţa sau determina poziţia salariaţilor în
cadrul negocierii individuale, constituie încălcarea sarcinilor de serviciu serviciu, urmând a fi sancţionată corespunzător
cu masurile ce se impun. Nerespectarea clauzei de confidenţialitate prevăzută la art. 13 lit. c) se sancţionează în
conformitate cu prevederile regulamentului intern
REPREZENTANTII UNITATII REPREZENTANTII SINDICATULUI

ANEXA nr. 4
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Încheiat şi înregistrat sub nr…. /… în registrul general de evidenta a salariaţilor
A. Părţile contractului
Angajator – persoana juridica/fizica…………………….., cu sediul/domiciliul în………………….., înregistrată la
registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din…….. sub nr……, cod fiscal………………., telefon………………..,
reprezentata legal prin……………………, în calitate de………………..,
şi
salariatul/salariata – domnul/doamna…………………………, domiciliat/domiciliata în localitatea……………,
str…………. nr….., judeţul……….., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria…… nr…….,
eliberat/eliberata de…………… la data de………….., CNP……………, permis de munca seria……. nr……….. din data……………,
am încheiat prezentul contract individual de munca în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:
B. Obiectul contractului:………………………………..
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata………………….. urmând să înceapă activitatea la data de………………..;
b) determinata, de……….. luni, pe perioada cuprinsa intre data de……………….. şi data de………………. /pe
perioada suspendării contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfăşoară la……………………………
2. În lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:………………………….
E. Felul muncii
Funcţia/meseria…………………………………. conform Clasificării ocupaţiilor din România
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
G. Condiţii de munca:
1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de…… ore/zi,………… ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………….. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca
aplicabil.
2. O fracţiune de norma de………. ore/zi (cel puţin 2 ore/zi),………. ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:….. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca
aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majora sau pentru alte lucrări urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de……………….. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (norma
întreaga, fracţiune de norma).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de………….
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut:… lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri…;
b) indemnizaţii…;
c) alte adaosuri….
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în
zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului
colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt…
K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în munca:
a) echipament individual de protecţie…;
b) echipament individual de lucru…;
c) materiale igienico-sanitare…;
d) alimentaţie de protecţie…;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în munca…
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de…………………..;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de………….. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de…….. zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii sau contractului colectiv de munca;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale parţilor
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în munca;
f) dreptul la formare profesionala, în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului ii revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de munca sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce ii revin conform fisei
postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate fata de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta masurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
f) obligaţia de a-şi declara apartenenţa sindicală astfel:
-Sunt membru al organizaţiei sindicale _______________________________ şi consimt să mi se reţină lunar
pe statul de plată cotizaţia sindicală în cuantumul stabilit de aceasta. Suma reţinută va fi virată în contul nr.
________________________________________ deschis la _____________________________________ al
sindicatului _____________________________________________________________.
Din cotizaţia sindicală se va vira lunar în contul federaţiei sindicale la care este afiliat sindicatul, cota stabilită de
aceasta;
-Nu sunt membru de sindicat şi consimt să mi se reţină lunar în conformitate cu art. 3 (4a) din Contractului
colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi, pe statul de plată, o cotă de 1% din venitul brut realizat. Suma
reţinută va fi virată în contul nr. ________________________________________, deschis
la_________________________________________________;
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munca aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv
de munca aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca şi
condiţiile corespunzătoare de munca;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de munca şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor
de munca;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii şi ale contractului colectiv de munca aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr…… /……. la Direcţia generala de munca şi solidaritate sociala a
judeţului/municipiului……………………… /Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de munca impune
încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a încheiat în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legătura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract individual de munca sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.
Angajator, Salariat,
……………… …………..
Reprezentant legal,
……………………
Pe data de…………………………….. prezentul contract încetează în temeiul art…………. din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.
Angajator,
…………

ANEXA Nr. 5
UNITATILE LA CARE SE APLICA CONTRACTUL COLECTIV
DE MUNCA UNIC LA NIVELUL RAMURII TRANSPORTURI ÎN CARE
ORGANIZAŢIILE SINDICALE SEMNATARE AU MEMBRI
1. SNTFC CFR CĂLĂTORI SA – BUCUREŞTI
2. SNTFM CFR MARFĂ SA – BUCUREŞTI
3. COMPANIA NAŢIONALĂ CFR SA –
BUCUREŞTI
4. SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE
FEROVIARE SAAF SA – BUCUREŞTI
5. SIMCRC-BRAŞOV
6. SC IRV CFR CĂLĂTORI SIRV TITU SA
7. SC CFR SIRV BRAŞOV
8. SC CFR SIRV CARANSEBEŞ
9. SC CFR SIRV MĂRĂŞEŞTI
10. SC REPARAŢII LOCOMOTIVE BRAŞOV
11. SC APROVIZIONARE DESFACERE
BRAŞOV
12. SC VÂNZARE LEGITIMAŢII CĂLĂTORIE
– BUCUREŞTI
13. SC CFR IRLU – BUCUREŞTI
14. SC BAZA DE APROVIZIONARE CFR SA –
BUCUREŞTI
15. SC CFR IRV SA – CONSTANTA
16. SC CFR SSVM SA – BUCUREŞTI
17. SC CFR SSVAC SA – PLOIEŞTI
18. SC CFR GEVARO SA – BUCUREŞTI
19. SC LSLCF SUDAREC SA – BUCUREŞTI
20. SC SPIACT CRAIOVA SA
21. SC SPIACT ARAD SA
22. SC SPIACT CLUJ SA
23. SC SPIACT BRAŞOV SA
24. SC SPIACT GALAŢI SA
25. SC SIRCUC BRAŞOV SA
26. SC SIRCUC TIMIŞOARA SA
27. SC TIPOGRAFICĂ FILARET SA –
BUCUREŞTI
28. SC PROIECT CF BUCUREŞTI SA
29. SC UNIFORMA CF BUCUREŞTI SA
30. SC TELECOMUNICATII CFR SA –
BUCURESTI
31. SC INTERVENTII FEROVIARE SA –
BUCURESTI
32. SC GRUP DE EXPLOATARE SI
INTRETINERE PALAT CFR – BUCURESTI
33. SC INFORMATICA FEROVIARA SA –
BUCUREŞTI
34. SC SERE SI PEPINIERE CFR SA – CHITILA
35. SC ELECTRIFICARE SA – BUCURESTI
36. SC INTRETINERE MECANIZATA A CAII
FERATE SA – BUCURESTI
37. SC TURISM SI AGREMENT SA –
BUCUREŞTI
38. SC SOCIETATEA FEROVIARA DE
TURISM CFR SFT SA
39. SC CONSTRUCTII CFR SA – BUCURESTI
40. SC SUDAREC SA – BUCURESTI
41. SC IMPREGNAT TRAVERSE DIN LEMN
SA – SUCEAVA
42. SC CFR MESAGERIE SA – BUCUREŞTI
43. SC CCCF SA – BUCURESTI
44. GRUP FEROVIAR ROMAN GFR SA –
BUCURESTI
45. FEROTRANS
46. CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI
INSTRUIRE FEROVIARA CENAFER –
BUCURESTI
47. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI
FEROVIARE ISPCF – BUCURESTI
48. SC SERVTRANS SA – BUCURESTI
49. SC METROREX SA – BUCUREŞTI
50. SC METROUL SA – BUCUREŞTI
51. SC REVIZII, REPARATII, RAME DE
METROU SI INSTALATII S. A. –
BUCUREŞTI
52. SC ALSTOM TRANSPORT SA –
BUCUREŞTI
53. SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SAOBIECTIV
METROU – BUCUREŞTI
54. AGENTIA ROMANA DE SALVARE A
VIETII OMENESTI PE MARE –
CONSTANTA
55. AUTORITATEA NAVALA ROMANA –
CONSTANTA
56. CN APM SA – CONSTANTA
57. CONSTANTA SOUTH CONTAINER
TERMINAL – CONSTANTA
58. RA RADIONAV – CONSTANTA
59. SC AGROEXPORT – CONSTANTA
60. SC ARGOS SA – CERNAVODA
61. SC ROMNAV – BRĂILA
62. SC BIADORA PREST SRL – BRAILA
63. SC CASA DE EXPEDITII PHOENIX SA –
CONSTANTA
64. SC CHIMPEX SA – CONSTANTA
65. SC VIVINCO SA – CONSTANTA
66. SC CONSAL TRADE SRL – CONSTANTA
67. SC CONSTRUCTII PORTUARE SRL –
CONSTANTA
68. SC COREMAR SA – CONSTANTA
69. SC DAVI CONFIRE SRL – BUCURESTI
70. SC DECIROM SA – CONSTANTA
71. SC DELTACONS SA – TULCEA
72. SC DELTANAV SA – TULCEA
73. SC DOBROMIN SA – CONSTANTA
74. SC DONATTO PREST – SRL – BRAILA
75. SC EL NINO’99 SRL – CONSTANTA
76. SC EXPLOATARE PORTUARA DROBETA
SA – DROBETA TURNU SEVERIN
77. SC FRIAL SA – CONSTANTA
78. SC HERCULES – BRAILA
79. SC IRCH SA – TULCEA
80. SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT –
BUCURESTI
81. SC MINMETAL SA – CONSTANTA
82. SC ROMTRANS SA – CONSTANTA
83. SC ROTRAC SA – CONSTANTA
84. SC SALPORT SA – CONSTANTA
85. SC SERA PORT SA – CONSTANTA
86. SC SICIM SA – CONSTANTA
87. SC SOCEP SA – CONSTANTA
88. SC SORENA SA – CONSTANTA
89. SC STICEROM SA – CONSTANTA
90. SC TEMPO INVEST SA – CONSTANTA
91. SC UMEX SA – CONSTANTA
92. SC UTI COMMUNICATIONS SYSTEMS
SRL – CONSTANTA
93. SC UTI SERVICII PORTUARE SRL –
CONSTANTA
94. SC UTILNAVOREP SA – CONSTANTA
95. SC VAN GULIK SA – TULCEA
96. SC VIVINCO – CONSTANTA
97. SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR CFR
PORT – CONSTANTA
98. CNM NAVROM SA – CONSTANTA
99. CNM PETROMIN SA – CONSTANTA
100. AB CREWING SRL – CONSTANTA
101. SC ARPINAV SRL – CONSTANTA
102. SC BARKLAV ROMANIA SRL –
CONSTANTA
103. SC BRAN CREW SRL – CONSTANTA
104. SC CARMAR SHIPPING SRL –
CONSTANTA
105. SC CORONA CREWING SRL –
CONSTANTA
106. SC TINECOMAR 98 SRL – CONSTANTA
107. SC FAIR PLAY MARITIME SRL –
CONSTANTA
108. SC HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL –
CONSTANTA
109. SC METKAR SHIPPING AND TRADING
CO SRL – CONSTANTA
110. SC OCTOGON SHIPPING & SERVICES
SRL – CONSTANTA
111. SC POSEIDON SHIPPING LTD SRL –
CONSTANTA
112. SC SEVEN MATES SRL – CONSTANTA
113. SC V-SHIPS MANPOWER SRL –
CONSTANTA
114. SC OCTOGON SA – CONSTANTA
115. SC COSENA SA – CONSTANTA
116. SC DAN’S OVERSEA ARPINAV SRL –
CONSTANTA
117. SC EASTERN CREWING SRL –
CONSTANTA
118. SC TIGITRANS SRL – CONSTANTA
119. SC PORT BAZINUL NOU SA – GALAŢI
120. SC IRCH S. A. – GALATI
121. SC RESALV SA – GALAŢI
122. REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA
FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS” –
GALAŢI
123. INTER CAPITAL COMPANY
124. SC FLUVDRAG SA – GIURGIU
125. SC PORT AGENCY SA – GALAŢI
126. SC NAVROM PORT SERVICE SA –
GALAŢI
127. FIRCH – GALAŢI
128. SC DRAF SA – BRĂILA
129. SC ROMPORTMET SA – GALAŢI
130. CNFR NAVROM SA – GALATI
131. SC NAVROM REPARATII SA – GALATI
132. SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SA –
GALATI
133. ADPMRA – GALATI
134. AZL – SULINA
135. SC GIURGIU NAV-GIURGIU
136. NFR DROBETA TURNU SEVERIN
137. CN ACN – CONSTANTA
138. SC AGERTRANS SA – CONSTANTA
139. SC ONACVA GRUP SA – CONSTANTA
140. SC TRANS OIL SRL – TULCEA
141. SC NAVCONSULT SRL – GALATI
142. SC TRANSNAV SA – TULCEA
143. ŞANTIERUL AKER – TULCEA
144. SC SIDERTRANS – CĂLĂRAŞI
145. SC DAJMAN SRL – GALATI
146. SC ROVIMAN SRL. – GALATI
147. SC MANDORNAV SRL – GALATI
148. SC COZMONAV SRL – GALATI
149. SC VIMATINAV SRL – GALATI
150. SC PEMOSNAV SRL – GALATI
151. SC NAVCONSULT SRL – GALATI
152. SC NAVCOM SRL – GALATI
153. SC URBAN TRANS SA – BÂRLAD
154. SC AITRANS S. A. – AIUD
155. SC INTERTRANS S. A. – ALBA IULIA
156. SC MECONOM S. A – OCNA MURES
157. SC S. C. U. T. S. A. – ALBA IULIA
158. SC VOLTRANS S. A. SEBES
159. SC CONSTAR S. A. – ARAD
160. SC AUTOCRISANA S. A. – ORADEA
161. SCA ITINERA URVIND S. A. – ORADEA
162. SC TRANSILVANIA S. A. – BRASOV
163. SC AUTOTRANSMAR S. A. – BRASOV
164. SC CONFOREST S. A. – BRASOV
165. SC CONTMAC S. A. – BRASOV
166. SC AGROVIT S. A. – BRASOV
167. SC SERCONS S. A. – BRASOV
168. SC ECTRANSPORT S. A. – BRASOV
169. R. A. G. C. P. S. – SACELE
170. ASOCIATIA TAXIMETRISTILOR
PARTICULARI – BRASOV
171. SC TAXI TOUR – POIANA BRASOV
172. SC TRANSMIXT S. A. – BISTRITA
173. SC HENIU S. A. – BISTRITA
174. SC MECON TRANS S. A. – BISTRITA
175. SC TRANSPORT MARFA S. A. – BISTRITA
176. SC BRAICIR – BRAILA
177. SC MECON S. A. – BRAILA
178. SC ITIA S. A. – BUCURESTI
179. SC ENERGOUTILAJ S. A. – BUCURESTI
180. SC SOMCIFS S. A. – BUCURESTI
181. SC AUTOTITAN S. A. – BUCURESTI
182. SC SATURN S. A. – BUCURESTI
183. SC CARGOTRANS S. A. – BUCURESTI
184. SC SOMECS S. A. – BUCURESTI
185. SC TRANSDANUBIUS S. A. – OLTENITA
186. SC MIORITA S. A. – BUCURESTI
187. SC ICSIM S. A. – BUCURESTI
188. SC TRANSCOM SIRA S. A. – BUCURESTI
189. SC TRANSTITAN S. A. – BUCURESTI
190. SC IFA MAGURELE S. A. – BUCURESTI
191. SC T COLENTINA S. A. – BUCURESTI
192. SC STASA BERCENI S. A. – BUCURESTI
193. SC ROMANIA LIBERA S. A. – BUCURESTI
194. SC UTIL TRANS S. A. – BUCURESTI
195. SC CESAROM S. A. – BUCURESTI
196. SC REBU S. A. – BUCURESTI
197. SC ATELIER AUTO IGR – BUCURESTI
198. SC URBAN S. A. – BUCURESTI
199. S. C. T. C. M. S. A. – CLUJ
200. SC RUTRANS S. A. – CLUJ
201. SC TRANSCHIM S. A. – CLUJ
202. SC TAR SA – CONSTANTA
203. SC TAR CONSTANTA SA – CONSTANTA
204. SC TAR 01 SA – CONSTANTA
205. SC TAR 02 SA – CONSTANTA
206. SC TAR 03 SA – CONSTANTA
207. SC TAR 04 NORD SA – CONSTANTA
208. SC TAR 05 SA – CONSTANTA
209. SC TAR 06 SA – CONSTANTA
210. SC TAR 07 SA – CONSTANTA
211. SC TAR 08 SA – CONSTANTA
212. SC TAR 09 SA – CONSTANTA
213. SC TAM S. A. – CONSTANTA
214. SC GENERAL TAXI S. A. – CONSTANTA
215. SC OVIDIUS ROMIT S. A. – CONSTANTA
216. SC SCIM S. A. – CONSTANTA
217. SC ROMARIS SRL – CONSTANTA
218. S. C. H. S. A. – CONSTANTA
219. SC POLARIS S. A. – CONSTANTA
220. SC PRESTCONSTRUCT S. A. –
CONSTANTA
221. SC SCUT SA – CONSTANTA
222. SC DOBROGEA S. A. – CONSTANTA
223. SC UTIL TRANS S. A. – CONSTANTA
224. SC TRANS AUTO – MEDGIDIA
225. SC EDIL MED SA – MEDGIDIA
226. SC MECOB SA – MEDGIDIA
227. SC MIDEX SA – NAVODARI
228. SC TRANSPORT PUBLIC S. A. –
TARGOVISTE
229. REGIA AUTONOMA TRANSPORTURI –
BRASOV
230. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE –
CRAIOVA
231. SC ELECTROPUTERE – S. A. CRAIOVA
232. SC LOCTRANS SA – SLATINA
233. SC INTERTRANS – CRAIOVA
234. SC TRANSGAL – GALATI
235. SC HORTICAL S. A. – GALATI
236. SC INTERTRANS S. A. – GALATI
237. SC ECOSAL PREST S. A. – GALATI
238. SC ATLAS S. A. – GALATI
239. SC AGROTRANSPORT S. A. – GALATI
240. SC VICTRANS S. A. – GALATI
241. SC TRANSURB S. A. – GALATI
242. SC GALACTA S. A. – GALATI
243. SC AGROTRANSPORT S. A. – FETESTI
244. SC TRANSLOC-FETESTI
245. SC LUGOJ TRANSPORT S. A. – LUGOJ
246. SC ITIA S. A. – LUGOJ
247. SC AGROTRANSPORT S. A. – TIMISOARA
248. SC AUTOLUGOJANA S. A. – LUGOJ
249. SC BUCOVINA S. A. – SUCEAVA
250. SC AGROTRANSPORT S. A. – OGRADA
251. SC SEMEC S. A. – TR. SEVERIN
252. SC AGROTRANSPORT CRIHALA S. A.
253. S. T. L. M. L. – TR. SEVERIN
254. SC TUDOR TRANS SRL – TG. MURES
255. SC TRANSMUR S. A. – TG. MURES
256. SC SCUT S. A. – TG MURES
257. SC ATT – SIGHISOARA
258. SC CAMBUS S. A. – SIGHISOARA
259. SETTPPL – SOVATA
260. SC SALUBRISERV S. A. – TG. MURES
261. SC CONSORTIO PONTELLO TIRRENA –
CLUJ
262. SC TRANSURBAN S. A. – PIATRA NEAMT
263. SC MONDOTOUR S. A. – TG. NEAMT
264. SC ROMTRAN S. A. – ROMAN
265. SC MECON S. A. – ONESTI
266. SC STAR TRANS S. A. – BOTOSANI
267. SC ROTRANS ISCRONI S. A. – ANINOASA
268. SC AUTOTRANSCOM S. A. VULCAN
269. SC TRANSCHIM S. A. BUCURESTI –
FILIALA PLOIESTI
270. SC TRANSPORT AUTO 1 S. A. – PLOIESTI
271. SC TURSIB S. A. – SIBIU
272. SC SIMEC S. A. – SIBIU
273. SC ZALMEC S. A. – ZALAU
274. SC TRANS S. A. – SALAJ
275. S. C. A. T. M. S. A. – ZALAU
276. SC NEVADA SRL – ZALAU
277. SC TRANS S. A. – JIBOU
278. SALUBRIZARE – ZALAU
279. SC CONSDRUM SRL – ROMANASI
280. SC RABA TRANSPORT S. A. –
SARMASAG
281. ASOCIATIA TRANSPORT NORD VEST –
SATU MARE
282. SC DRUPO S. A. – BUCURESTI
283. S. O. C. O. M. INTERSERVICE – BANEASA
284. SC SIDEX ISPAT – GALATI
285. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
BUCUREŞTI
286. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
CĂLĂTORI IAŞI
287. SC TRANSPORT PUBLIC SA-BACĂU
288. SC TRANSURB SA-GALAŢI
289. REGIA DE TRANSPORT ÎN COMUNCONSTANŢA
290. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
PUBLIC-PLOIEŞTI
291. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORTTIMIŞOARA
292. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORTCRAIOVA
293. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
URBAN CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA
294. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
LOCAL OTL-ORADEA
295. SC TRANSCOM SA – ALBA IULIA
296. SC TRANS MIXT SA – BISTRIŢA
297. SC TRANSURB SA – DEJ
298. SC MENITUR SA-MEDIAŞ
299. REGIA AUTONOMĂ TRANSURBAN –
SATU MARE
300. SC TURSIB SA-SIBIU
301. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
LOCAL SA-TÂRGU MUREŞ
302. SC TRANSURBIS SA-ARAD
303. REGIA AUTONOMĂ DE INTERES LOCAL
HUNEDOARA
304. SC ETA SA RÂMNICU-VÂLCEA
305. SC TRANSLOC SA-TÂRGU JIU
306. SC PRESCOM SA-REŞIŢA
307. SC TRANSURBAN SA-ORĂŞTIE
308. SC TRANSPORT MIXT SA-MOTRU
309. SC TRANSLOC PREST SA-ALEXANDRIA
310. SC BRAICAR SA-BRĂILA
311. SC TRANS BUS SA-BUZĂU
312. SC TRANSLOC SA-CĂLĂRAŞI
313. SC TRACUM SA-GIURGIU
314. SC PUBLITRANS 2000 SA-PITEŞTI
315. SC LOCTRANS SA-SLATINA
316. SC TRANSPORT PUBLIC SA-TULCEA
317. SC TRANSPORT PUBLIC SATÂRGOVIŞTE
318. SC ELTRANS SA-BOTOŞANI
319. SC TRANSPORT PUBLIC SA-FOCŞANI
320. SC TROLEIBUZUL SA – PIATRA NEAMŢ
321. SC MULTI TRANS SA-SFÂNTU
GHEORGHE
322. SC TRANSPORT PUBLIC SA SUCEAVA
323. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
CĂLĂTORI TRANSURB-VASLUI
324. SC ONETRANS SA-ONEŞTI
325. SC TRANSPORT LOCAL VALEA JIULUI
SA-PETROŞANI
326. SC AUTOTRANS CALATORI FILARET SA
– BUCURESTI
327. SC GENERAL TRANSPORT SA –
BUCURESTI
328. SC CETA GENERAL TRANSPORT SA –
BUCURESTI
329. SC GENERAL TRANSPORT FILIALA
SERVICE – BUCURESTI
330. SC INSCUT SA – BUCURESTI
331. SC ICSIM SA – BUCURESTI
332. SC REBU SA – BUCURESTI
333. SC URBAN SA – BUCURESTI
334. ADP SECTOR 1 – BUCURESTI
335. ADP SECTOR 6 – BUCURESTI
336. REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT –
BUCURESTI
337. SC TAXI GLUCOZA – BUCURESTI
338. ADMINISTRATIA STRAZILOR –
BUCURESTI
339. SC SERVICE CICLOP SA – BUCURESTI
340. SC 3D SA – BUCURESTI
341. SC PARCARE INTERCONTINENTAL SA –
BUCURESTI
342. SC ALEGRO MAXI-TAXI SA –
BUCURESTI
343. SC TOURING EUROPABUS ROMANIA
SRL – BUCURESTI
344. SC DALLI EXIM SA – BUCURESTI
345. SC PONTUS EUXINUS 2003 SRL –
CONSTANTA
346. SC ANDALEX SRL – CONSTANTA
347. SC SIREG SA GALATI
348. SC AUTO-RECORD SRL – GALATI
349. SC STEFU ION SRL – GALATI
350. SC GARIBALDI SRL – GALATI
351. SC BANAT TRANSPORT SA –
TIMISOARA
352. SC HIDROCONSTRUCTIA SA – DROBETA
TURNU SEVERIN
353. SC MOLDOCHIM SA – ONESTI
354. SC SCANIA SA – SIBIU
355. SC IONESCU SRL – RM. VALCEA
356. SC DACOS SRL – RM. VALCEA
357. SC ANTARES SRL – RM. VALCEA
358. SC SOTES SRL – RM. VALCEA
359. SC BELA RAPID SRL – RM. VALCEA
360. SC LAUREL SA – RM. VALCEA
361. SC TCM SRL – RM. VALCEA
362. SC CODOR EXIM SRL – RM. VALCEA
363. COMPANIA TAROM SA – BUCURESTI
364. SC ANGELS AIRLINES
365. SC CARPAT AIR – TIMISOARA
366. SC BLUE AIR – BUCURESTI
367. ROMAVIA
368. AVIAŢIA UTILITARĂ
369. ACADEMIA ROMÂNĂ DE AVIAŢIE
370. COBREX
371. AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI
COANDA BUCURESTI SA
372. AEROPORTUL INTERNATIONAL
BANEASA – BUCURESTI
373. AEROPORTUL INTERNATIONAL –
CONSTANTA
374. AEROPORTUL INTERNATIONAL AUREL
VLAICU
375. AEROPORT – ARAD
376. AEROPORT – BACAU
377. AEROPORT – BAIA MARE
378. AEROPORT – CLUJ NAPOCA
379. AEROPORT – CRAIOVA
380. AEROPORT – IASI
381. AEROPORT – ORADEA
382. AEROPORT – SATU MARE
383. AEROPORT – SIBIU
384. AEROPORT – SUCEAVA
385. AEROPORT – TARGU MURES
386. AEROPORT – TULCEA
387. AGENTIA DE SANATATE PUBLICA
MTCT-BUCUREŞTI
388. REGISTRUL AUTO ROMÂN –
BUCUREŞTI
389. AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ-
BUCUREŞTI
390. AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
ROMÂNĂ-BUCUREŞTI
391. AUTORITATEA NAVALA ROMANABUCUREŞTI
392. AUTORITARTEA RUTIERA ROMANABUCUREŞTI
393. SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE
394. SC SCUT SA – MEDGIDIA
395. S. C. ALLEGRO MAXI TAXI S. A. –
BUCURESTI
396. S. C. 3 D S. A. – BUCURESTI
397. S. C. AUTO GIULESTI SA – BUCURESTI
398. S. C. TRANS AUTO S. A. – BISTRITA
399. S. C. HIDROCONSTRUCTIA S. A. –
CARANSEBES
400. S. C. TULPETRAZ S. R. L. – GALATI
401. S. C. ARMINDENI ’97 S. R. L. – GALATI
402. S. C. TONYTRANS S. R. L. – GALATI
403. S. C. MONDOTRANS SA – TARGOVISTE
Prezenta anexă va fi actualizată ori de câte ori este nevoie prin adăugare sau eliminare de unităţi.

ANEXA nr. 6
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA PENTRU ANGAJAREA NAVIGATORILOR ROMÂNI PE NAVE SUB
PAVILION ROMÂN ŞI STRĂIN
Art. 1 – Aplicaţie
1.1 Acest Contract Colectiv de Munca defineste termenii si conditiile standard aplicabile tuturor navigatorilor care
sunt ambarcati pe nave sub pavilion roman si strain.
1.2 Acest Contract Colectiv de Munca este negociat si incheiat intre Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) si
Asociatia Armatorilor din Romania (AAR) la data de 15 dec 2006 si contine termenii si conditiile de angajare
al oricarui navigator pe nave acoperite de prezentul contract colectiv de munca indiferent dac compnia a
semnat contract individual cu navigatorul sau nu.
1.3 Fiecare navigator trebuie sa fie acoperit de conditiile prezentului contractului colectiv de munca din domeniul
maritim incepand cu data efectia de angajare indiferent daca a semnat un contract individual de munca sau nu
si pana la data debarcarii, perioada in care compania este obligata sa-i plateasca salariul conform prezentului
contract, indiferent daca clauzele contractului de pavilion al navei au fost amendate sau nu si specificate sau nu
conditiile de plata ale navigatorului din prezentul contract colectiv de munca pentru navigatorii romani care
lucreaza la bordul navelor sub pavilion roman sau strain..
Art. 2 – Pre-Contract
2.1 Fiecare navigator trebuie să – şi îndeplinească sarcinile de serviciu conform cu certificatele de competenţă pe
care le deţine.
2.2 Compania este îndreptăţită să ceară fiecarui navigator să facă vizita medicală, pe cheltuiala companiei, la un
medic nominalizat de companie şi să răspundă cu sinceritate la orice chestionar în legătură cu starea sa de
sănătate.
Art. 3 – Clauza Docherilor
3. 1 Oricărui navigator, membru al echipajului navei, nu i se va impune sau nu va fi obligat să desfăşoare activităţi de
mânuire a mărfii sau alte activităţi care prin tradiţie sau de-a lungul istoriei au fost efectuate de către docheri,
fără aprobarea prealabilă a sindicatului docherilor din portul respectiv. Navigatorii care efectuează această
muncă trebuie să se ofere voluntar să desfaşoare astfel de activitaţi pentru care vor fi compensaţi în mod
corespunzator şi separat indiferent de timpul şi programul în care desfaşoară această muncă.
Art. 4 – Durata ambarcării
4. 1 Navigatorul va fi ambarcat pe o perioadă de maxim 6 (sase) luni şi care poate fi extinsa la 7 (sapte) sau redusă la
3 (trei) luni, din motive operaţionale. Ambarcarea navigatorului va înceta automat la sosirea navei în primul
port după expirarea perioadei, sau a unei alte perioade care este agreată împreună cu Organizaţia
Reprezentativă a Navigatorilor din România (SLN) şi care nu poate fi mai mare decât timpul afectat călătoriei
pînă în cel de-al doilea port după data terminării contractului navigatorului, excetie facand cazul in care
navigatorul este angajat cu contract pe perioada nedeterminata.
Art. 5 – Orele de Lucru
5. 1 Orele obişnuite de lucru (normale) pentru fiecare navigator român vor fi de 8 ore pe zi, de luni pînă vineri
inclusiv şi 4 (patru) ore de lucru sâmbăta, totalizând nu mai mult de 44 de ore pe săptămână.
Art. 6 – Overtime
6.1 Orice oră lucrată peste numărul de 8 (opt) ore de luni pînă vineri şi 4 ore sâmbăta se va plăti ca overtime, rata
overtime pe oră va fi de 1. 25 la rata pe oră la venit de baza.
6.2 Vor fi plătite lunar fiecarui navigator 103 ore de overtime garantat.
6. 3 Toate orele suplimentare lucrate în timpul unui eveniment neprevăzut care afectează imediat siguranţa navei, a
pasagerilor şi echipajului, trecerea canalelor şi strâmtorilor, pentru exerciţii de salvare cu barca sau pentru
acordarea de ajutor navelor şi persoanelor aflate în pericol imediat nu vor fi considerate overtime.
Art. 7 – Sărbători legale
7.1 Vor fi considerate sărbători legale pe mare sau în porturi toate acele zile care sunt specificate în Anexa A
conform condiţiilor minime de angajare la nave sub pavilion român şi străin din contractul colectiv de munca.
Dacă o sărbătoare cade într-o sâmbăta sau duminică, următoarea zi lucrătoare va fi respectată ca sărbătoare.
Art. 8 – Perioada de odihnă
8.1 Fiecare navigator va avea minimum 10 ore de odihnă la un interval de 24 ore sau77 ore pe săptămână.
8.2 Această perioadă de 24 ore este considerată din momentul în care navigatorul începe programul de muncă
imediat după o perioadă de minimum 6 ore de odihnă.
8. 3 Orele de odihnă pot fi divizate în cel mult două etape, una care va fi de 6 ore iar intervalul intre cele două etape
nu va fi mai mare de 14 ore.
8. 4 Compania trebuie să afişeze la loc vizibil la bordul navei un tabel cu schema cartului pe mare şi în port şi
numărul minim de ore de odihnă şi acest tabel va fi afişat în limba naţională şi în limba engleză.
8. 5 Nicio prevedere a acestui articol nu se aplică atunci când comandantul navei cere navigatorului să execute
munca pentru siguranţa navei, a persoanelor sau a încărcăturii, sau pentru a acorda asistenţă altor nave sau
persoane aflate în primejdie pe mare. În asemenea situaţii, comandantul navei va suspenda schema cu orele de
muncă şi de odihnă şi va cere navigatorului să continue munca până când situaţia va reveni la normal. Imediat
ce situaţia a revenit la normal, comandantul navei se va asigura ca fiecare navigator să beneficieze de perioade
de odihnă adecvate muncii performate. Pe lângă acestea se vor aplica cerinţele STCW pentru astfel de condiţii.
8. 6 Pauza mai mică de 30 de minute nu va fi considerată perioadă de odihnă.
8. 7 Exerciţiile de prevenire a incendiului sau de salvare, sau alte exerciţii prevăzute de legile şi convenţiile
internaţionale vor fi făcute astfel încât să nu afecteze perioada de odihnă a navigatorului.
8. 8 Alocarea perioadelor de responsabilitate pe navele UMS, unde nu se realizează un cart continuu în sala maşini,
trebuie să fie alcătuită astfel încât să disturbe cât mai puţin perioadele de odihnă şi să fie compensate cu
perioade de odihnă compensatorii.
Art. 9 – Salarii si Diurne
9. 1 Salariul si diurna fiecărui navigator se va calcula în conformitate cu prezentul contract colectiv de munca
pentru angajarea navigatorilor la nave sub pavilion român şi străin şi va fi in conformitate cu negocierile
incheiate intre SLN si AAR iar la navele sub pavilion strain in conformitate cu negocierile Federatiei
Internationala a Transportatorilor si Federatiei Internationale a Armatorilor. Singurele deduceri din aceste
salarii sunt deducerile prevăzute de lege.
9. 2 Navigatorul are dreptul la plata în numerar în dolari sau euro a salariului si diurnei la sfârşitul fiecărei luni
calendaristice.
9. 3 Salariul si diurna neridicate se vor strânge în contul navigatorului şi/sau poate fi solicitat de acesta de două ori
pe lună.
9. 4 Pentru calcularea salariului si diurnei, o lună calendaristică va fi considerată ca având 30 de zile.
9.5 Orice navigator ambarcat la secţia punte sau maşină care are 21 ani sau mai mult dar care nu este specializat, nu
va fi plătit cu un salariu si o diurna, mai mici decât cele prevăzute pentru funcţia marinar.
Art. 10 – Alocări
10.1 Fiecărui navigator, căruia i se aplică condiţiile minime de angajare la nave sub pavilion român şi străin, dacă
doreşte, i se va remite salariul sidiurna într-un cont bancar la intervale lunare, după efectuarea deducerilor
specificate la Art. 9.
Art. 11 – Concediul plătit
11. 1 Fiecare navigator, la terminarea Contractului indiferent de motiv, va avea dreptul la 7 zile de concediu plătit
pentru fiecare lună completă sau pro rata pentru o perioadă mai scurtă.
11. 2 Plata pentru concediu se va face la rata aplicabilă conform grilei de salarii si diurne plus o indemnizaţie de
subzistenţă aşa cum se arată în Anexa B.
Art. 12 – Indemnizaţia de subzistenţă
12. 1 Pe timpul concediului sau când hrana nu este furnizată la bord, compania este responsabilă pentru aceasta prin
plata unei indemnizaţii prevăzută în Anexa B.
Art. 13 – Cartul
13. 1 Cartul pe mare şi-atunci când este necesar-în port, se va organiza pe baza a trei schimburi.
13. 2 Doar Comandantul va hotărî care navigator va lucra încart şi care, dacă există, în timpul zilei.
13.3 Când se efectuează cartul pe mare, ofiţerul de cart va fi ajutat de un asistent (timonier) pe timp de noapte
conform regulamentelor şi conveţiilor internaţionale şi naţionale şi-atunci când este necesar-de către
comandant.
13. 4 De regulă, comandantului şi şefului mecanic nu li se va cere să efectueze cart.
Art. 14 – Armarea navei cu echipaj
14. 1 Nava va fi armată cu echipaj complet şi corespunzător pentru a fi operată în siguranţă şi pentru menţinerea
unui cart pe bază de trei schimburi ori de câte ori este nevoie şi în nici un caz armată la un nivel mai scăzut faţă
de grila de echipaj anexată care are la bază standardele internaţionale şi legislaţia în vigoare privind armarea
navei cu echipaj şi Echipajul Minim de Siguranţă.
Art. 15 – Armarea navei cu echipaj incomplet
15. 1 Atunci când echipajul este redus, indiferent de motiv, fată de numărul de membri agreat, salariile pentru
categoriile incomplete vor fi plătite membrilor afectaţi din departamentul respectiv. Totuşi această lipsă va fi
completată înainte ca nava să părăsească următorul port de escală. Această prevedere nu va afecta orele
overtime plătite conform Art. 6.
Art. 16 – Serviciul în zone echivalente cu un act de război
16. 1 Zona echivalentă cu un act de razboi vor fi cele indicate de Lloyd’s.
16. 2 Pe perioada ambarcării, navigatorul va fi informat cu privire la includerea îin drumul aprobat al navei a unor
zone de război şi va avea dreptul să refuze serviciul într-o astfel de zonă, caz în care va fi repatriat pe cheltuiala
Societăţii cu toate drepturile acumulate pâna la data intoarcerii în portul de ambarcare;
16. 3 Când nava intră într-o zonă în care au loc operaţiuni echivalente cu un act de razboi, navigatorul va primi o
compensaţie care se ridică la dublul dreptului salarial normal, pentru toată perioada cât nava staţionează înacea
zonă sub rezerva unei perioade de minimum 5 zile. În mod similar compensaţia pentru incapacitate şi deces se
va dubla.
16.4 Navigatorul va avea dreptul să accepte sau nu efectuarea serviciului în această zonă fără sa rişte să piardă
ambarcarea sau să sufere alte efecte în detrimentul său.
Art. 17 – Efectele personale ale echipajului
17. 1 Când navigatorul işi pierde total sau parţial efectele personale sau acestea sunt deteriorate din diverse cauze:
abandonul navei, scufundarea navei, cleziune, incendiu, excluzându-se cauzele provocate de greşeala
marinarului, fie pe perioada efectuării serviciului la bord sau în timpul călătoriei la şi de la navă, acesta va avea
dreptul să recupereze de la Societate o compensaţie de pâna la un maxim specificat în Anexa B.
17. 2 Navigatorul va certifica că toate informaţiile cu privire la bunurile personale pierdute sunt adevărate.
Art. 18 – Terminarea perioadei de ambarcare
18. 1 Contractul de ambarcare se termină atunci când:
a. la expirarea perioadei de angajare prevăzute la Art. 3;
b. atunci când se datorează unui accident sau boală, dupa examinarea medicală prevăzută la Art. 21
18. 2 Compania poate înceta contractul de ambarcare:
a. dându-i un preaviz de o lună navigatorului;
b. la constatarea incompetenţei acestuia în conformitate cu Art. 20;
c. la pierderea totală a unei nave sau când nava a fost scoasă din exploatare pe o perioadă consecutivă de timp de
cel puţin o lună sau, la vânzarea unei nave.
18. 3 Navigatorul căruia i se aplica condiţiile minime de angajare la nave sub pavilion român şi străin poate înceta
contractul de ambarcare:
a. dând un preaviz de o lună comandantului navei sau Companiei;
b. atunci când pe timpul voiajului are confirmarea faptului că soţia sau, în cazul celor necăsătoriţi, părinţii sunt
diagnosticaţi cu o boală gravă; Această prevedere se aplică şi în cazul partenerei navigatorului, dacă aceasta a
fost nominalizată de navigator ca logodnică;
c. nava va merge într-o zonă în care au loc acţiuni echivalente cu un act de razboi în conformitate cu Art. 16 al
prezentului contract;
d. dacă un navigator a fost ambarcat pentru un anumit voiaj şi dacă ulterior voiajul se modifică substanţial fie
cu privire la durata sau la drumul aprobat al navei;
e. daca nava este certificată sub standard în legătură cu prevederile din Convenţia SOLAS 1974, sau sub
standard, în legătură cu Convenţia ILO privind Încărcătura 1966, STCW 1995, Convenţia Internaţională de
Prevenire a Poluării 1973, modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL) sau sub standard în legătură cu
Convenţia ILO nr. 147, 1976, Standarde Minime la Navele Comerciale, amendată prin Protocolul din 1996. În
orice situaţie o navă poate fi considerată sub standard atunci când nu este în posesia certificatelor cerute de
legile naţionale şi internaţionale în domeniu;
f. dacă nava a fost arestată şi arestul se prelungeşte mai mult de 30 de zile;
g. atunci când după ce au fost invocate toate cerinţele, compania nu respectă termenii acestor condiţii
minime de angajare la nave sub pavilion român şi străin.
18. 4 Navigatorul va avea dreptul la o compensaţie egală cu venitul de bază pe două luni, la terminarea ambarcării
conform Art. 18. 2 (a) şi (c), 18. 3 (c), (d), (e), (f) şi (g) de mai sus şi Art. 23. 1;
18. 5 Nu se va considera terminare de contract atunci când pe perioada contractului un navigator este transferat pe o
altă navă a aceleaşi companii sau al aceluiaşi armator, pe aceeaşi funcţie şi aceeaşi retribuţie, respectând
aceleaşi clauze contractuale, dacă cel de-al doilea vapor este angajat pe acelaşi tip de voiaj. Nu se vor
considera pierderi de drepturi şi obligaţii pe timpul transferului şi toate cheltuielile în legătură cu transferul se
vor face pe seama Companiei.
Art. 19 – Repatrierea
19. 1 Repatrierea va avea loc luându-se în calcul toate nevoile şi cerinţele navigatorului;
19. 2 La repatrierea navigatorului, la expirarea perioadei de ambarcare, compania este obligată să suporte
următoarele costuri:
a. plata salariului din momentul ambarcării şi până la sosirea navigatorului la locul de domiciliu;
b. plata necesară cazării navigatorului până la efectuarea repatrierii;
c. plata biletelor de călătorie în condiţii decente de confort şi rapiditate;
d. transportul efectelor personale ale navigatorului până la cotele prevăzute de agenţii de transport.
19. 3 Navigatorul este indreptăţit la repatriere pe cheltuiala companiei la terminarea contractului de muncă conform
Art. 18, cu excepţia cazurilor prevăzute de clauzele 18. 2 (b) şi 18. 3 (a)
Art. 20 – Abateri
20. 1 Compania poate înceta contractul de muncă al navigatorului în urma unei abateri sau a unui act de
incompetenţă prevăzute de lege, cu dovada companiei, atunci când este cazul, ca înainte de desfacerea
contractului de muncă navigatorul a fost inştiinţat în scris despre motivele care au dus la desfacerea
contractului de muncă.
20. 2 În cazul în care contractul de muncă al navigatorului este desfăcut conform cu această clauză compania este
îndreptăţită să recupereze din drepturile datorate navigatorului costurile cu repatrierea.. Aceste costuri nu vor
include şi cheltuielile pentru înlocuirea navigatorului debarcat.
20. 3 În scopul acestor condiţii minime de angajare la nave sub pavilion român şi străin, refuzul din partea
navigatorului de a respecta un ordin privind manevrarea navei nu va fi considerat comportament negativ al
navigatorului dacă:
a. nava este în stare proastă de navigabilitate sau substandard aşa cum s-a definit în Art. 18. 3 (e);
b. din anumite motive este ilegal ca nava să continue voiajul;
c. navigatorul este nemulţumit de modul în care Armatorul aplică clauzele acestor Condiţii de muncă
d. navigatorul refuză să navigheze într-o zonă în care au avut loc acţiuni echivalente cu un act de razboi.
Art. 21 – Îngrijirea medicală
21. 1 Navigatorul este indreptăţit la ingrijire medicală imediată când este cazul.
21. 2 Navigatorul care este spitalizat datorită îmbolnăvirii sau accidentării este indreptăţit la îngrijire medicală
(inclusiv spitalizare) pe cheltuiala companiei atât cât este necesar sau până când navigatorul poate fi repatriat
în siguranţă.
21. 3 Navigatorul repatriat în urma unui accident sau imbolnăviri este indreptăţit la îngrijire medicală (inclusiv
spitalizare) pe cheltuiala companiei:
a. în cazul unei imbolnăviri, când depăşeşte 130 de zile de la repatriere, cu depunerea de certificate
medicale;
b. în cazul unui accident, atâta timp cât este necesar sau până când o certificare medicală în conformitate
cu Art. 24. 2 stabileşte invaliditatea permanentă.
21. 4 Dovada continuării îngrijirii medicale va fi făcută printr-un raport medical, care atunci când este cazul va fi
contrasemnat şi de medicul agreat de companie.
Art. 22 – Indemnizaţia de boală
22. 1 Când navigatorul este debarcat într-un port pe motive de boală sau accident, salariul său va continua până ce
acesta va fi repatriat pe cheltuiala Armatorului conform cu Art. 19
22. 2 El va avea dreptul la indemnizaţie de boală la o rată echivalentă cu salariul său de bază pe perioada cât acesta
nu este vindecat până la maximum 130 zile.
22. 3 Când navigatorul este debarcat într-un port după ce a suferit un accident salariul său va continua până ce va fi
complet restabilit sau până când se va certifica medical conform Art. 24. 2 invaliditatea permanentă.
22. 4 Dovada dreptului la indemnizaţie de boală se va face prin înaintarea de certificate medicale corespunzătoare,
atunci când este cazul, contrasemnate de medicul agreat de companie. Dacă medicul navigatorului sau al
companiei nu este de acord cu evaluarea, atunci un al treilea doctor va fi nominat cu acordul companiei şi al
navigatorului şi decizia acestuia va fi finală pentru ambele parţi.
Art. 23 – Maternitatea
23. 1 În cazul în care un membru al echipajului rămâne însărcinată în timpul contractului de ambarcare:
a) trebuie să anunţe comandantul navei imediat ce sarcina este confirmată;
b) compania va face repatrierea cât mai curând posibil dar în nici un caz mai târziu de săptămâna 26 de
sarcină; iar cănd este cazul, din cauza voiajului navei în primul port de escală;
c) este indreptăţit să primească 2 luni compensaţii conform paragrafului 18. 4.
d) va fi reangajat pe acelaşi post sau echivalent cu postul avut după trei ani de concediu de maternitate.
Art. 24 – Incapacitate de muncă
24. 1 Navigatorul care suferă un accident, indiferent de cauză, pe perioada ambarcării, indiferent din vina cui a avut
loc accidentul, inclusiv accidentele care apar în timpul călătoriei la şi de la navă, şi a cărui capacitate de muncă
se reduce ca urmare a unui fapt, pe lângă indemnizaţia de boală va avea dreptul la compensaţie conform
prevederilor condiţiilor minime de angajare la nave sub pavilion român şi străin.
24. 2 Incapacitatea de muncă va fi dovedită pe baza unui raport medical întocmit de către un medic desemnat.
Armatorul şi navigatorul pot fiecare să-şi numească un medic şi în cazul în care sunt neconcordanţe, se va
numi un al treilea medic de comun acord între companie şi navigator ale cărui constatari vor fi obligatorii
pentru toate parţile.
24. 3 Compania va stabili rata compensaţiei conform tabelului de mai jos, iar în cazul în care este mai puţin de 10%
se va face pro rata.
Grad de invaliditate Rata de compensaţie
% Nebrevetat Ofiţeri Ofiţeri superiori (4)
100 89100 118800 148500
75 66825 89100 111375
60 53460 71280 89100
50 44550 59400 74250
40 35640 44000 59400
30 26730 35640 44550
20 17820 23760 29700
10 8910 11880 14850
24. 4 Navigatorul a cărui incapacitate de muncă a fost stabilită conform art. 24. 2 de mai sus este evaluat la 50% sau
mai mult, conform Anexei C, va fi declarat cu invaliditate permanenta şi este îndreptăţit la compensaţie 100%.
Orice navigator evaluat la mai puţin de 50% dar cu invaliditate permanentă stabilită de medicul nominalizat cu
schimbarea locului de muncă, va fi îndreptăţit la compensaţie 100%. Orice revendicare referitoare la plata
compensaţiei va fi făcută conform art. 24. 2.
24. 5 Compania/Armatorul/Operatorul, trebuie să facă toate aranjamentele necesare pentru a plăti compensaţiile pentru
incapacitate de muncă. Plata trebuie să se facă imediat şi integral, şi să nu existe nici un fel de presiune din
partea armatorului sau a reprezentantului asigurator pentru o plată mai mică decât cea prevăzută în condiţiile
minime de angajare la nave sub pavilion român şi străin. Când, totuşi din motive pertinente compania nu poate
plăti toată suma datorată, se va asigura o sumă interimară care să asigure un trai decent până la despagubirea
totală.
Art. 25 – Pierderea vieţii – Decesul survenit în timpul serviciului
25. 1 Dacă un navigator moare în perioada ambarcării, inclusiv decesul survenit în timpul călătoriei la şi de la navă
sau ca rezultat al unui pericol marin sau de alt fel, Compania/Armatorul/Operatorul va plăti sumele specificate
în Anexa Bsoţului sau soţiei văduve şi fiecărui copil (maxim 4) aflat în îngrijire sub vârsta de 18 de ani. Dacă
navigatorul nu este căsătorit, suma menţionată mai sus va fi plătită persoanei sau organismului împuternicit
prin lege sau altfel să administreze averea navigatorului. Pentru înţelegerea acestei clauze navigatorul va fi
considerat angajat al companiei conform cu prevederile Art. 21 şi 22 şi se dovedeşte că moartea datorată
îmbolnăvirii sau accidentului a cauzat întreruperea contractului de muncă conform Art. 18. 1 b)
25. 2 Prevederile art. 24. 5 se vor aplica şi în cazul acordării despăgubirilor în caz de pierderea vieţii – deces pe
mare.
Art. 26 – Asigurare
26.1 Compania va avea învedere ca navele sa aiba incheiate asigurari corespunzatoare P & I pentru a se acoperi
impotriva unor posibile evenimente neprevăzute care apar în urma aplicarii prezentelor conditii minime de
angajare la nave sub pavilion român şi străin.
Art. 27 – Mâncare, cazare, lenjerie pat, facilităţi de recreere, etc
27. 1 Armatorul va pune la dispoziţia navigatorului pe perioada efectuării serviciului la bord, condiţii de cazare şi
facilităţi de recreere conform cu Titlul 3 al Convenţiilor şi Recomandărilor ILO relevante în legătură cu
cazarea echipajului.
Art. 28 – Echipamentul de protecţie al personalului
28. 1 Compania trebuie să asigure echipament de protecţie personalului conform cu regulile ISM/IMO, sau în
conformitate cu legislaţia naţională în domeniu.
28. 2 Compania va asigura echipament de protecţie conform fiecărei funcţii la bordul navei.
28. 3 Navigatorii trebuie avertizaţi şi instruiţi în ceea ce priveşte posibile situaţii sau pericole naturale care pot
apărea şi necesitatea purtării echipamentului de protecţie.
28. 4 Dacă echipamentul de protecţie nu este în stare de funcţionabilitate şi în conformitate cu articolele de mai sus,
atunci navigatorulului nu i se va permite să muncească.
28. 5 Navigatorii trebuie să folosească şi să aibă grijă de echipamentul de protecţie pus la dispoziţia lor şi să-şi ia
toate măsurile pentru protecţia lor şi a celorlalti. Echipamentul de protecţie este proprietatea companiei.
Art. 29 – Comitetul de Siguranţă de la Bord
29. 1 Compania trebuie să faciliteze stabilirea unui Comitet de Siguranţă şi sănătate la bordul navei în conformitate
cu prevederile Codului ILO de Prevenire a Accidentelor la Bordul Navei şi în Port, ca parte a propriului sistem
de management.
29. 2 Compania trebuie să stabilească o relaţie între ea şi cei desemnaţi la bordul navei printr-o persoană sau mai
multe care vor avea acces direct la cel mai înalt nivel al conducerii aşa cum prevăd cerinţele Codului ISM.
Compania trebuie să desemneze un Ofiţer de Siguranţă care va implementa la bordul navei toate directivele şi
programele în ceea ce priveşte siguranţa şi va îndeplini ordinele Comandantului pentru:
a) implementarea măsurilor de siguranţă; şi
b) investigarea oricărei cereri legată de siguranţa adusă la cunoştiinţa sa şi raportarea către Comitetul de
Siguranţă şi Sănătate sau personal, când este cazul; şi
c) investigarea accidentelor şi instructajul pentru prevenirea unora asemenea; şi
d) inspecţii pentru siguranţă şi sănătate.
29. 3 Compania va lăsa dreptul fiecărui echipaj de a-şi alege un reprezentant cu siguranţa în Comitetul de Siguranţă
şi Sănătate. Acest reprezentant va fi protejat aşa cum este specificat în Art. 30. 5 de mai jos.
Art. 30 – Cotizaţia de membru, Fondul de bunăstare şi reprezentarea navigatorului
30. 1 Daca legislatia naţională nu interzice, toţi navigatorii vor fi în mod normal membri sau contribuabili la
organizaţia reprezentativă a navigatorilor din domeniul maritim (SLN) afiliat la Federaţia Europeană a
Transportatorilor (ETF) şi Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF). Cotizatia de sindicat pentru toti
membrii, precum si contributiile sunt stabilite de C. Ex. SLN si nu pot sa depaseasca 3% din veniturile
navigatorilor.
30. 2 Armatorii recunosc dreptul navigatorilor de a participa la activităţi sindicale şi de a fi protejaţi împotriva
actelor de discriminare anti unionistă conform Convenţiei ILO nr. 87 şi 98.
30. 3 Armatorii recunosc dreptul navigatorilor de a-şi numi un reprezentant de legatură din rîndul lor care nu va fi
disponiblizat şi nici supus vreunei măsuri disciplinare dacă sindicatul nu a dat preaviz anterior şi timp suficient
pentru asigurarea unei reprezentări corespunzătoare la uscat.
Art. 31 – Egalitatea
31. 1 Fiecare navigator este indreptăţit să muncească, să se specializeze şi să trăiască în condiţii decente fără nici un
fel de discriminare de ordin sexual, rasial sau alte asemenea. Compania va considera încălcarea acestei
prevederi ca un act serios de abatere din partea navigatorilor.
Art. 32 – Renunţări şi Transferări
32.1 Companiile/Armatorii/Operatorii se angajează să nu pretindă sau să solicite navigatorilor să încheie vreun
document prin care prin renunţare, transfer sau altfel, navigatorul este de acord sau promite să accepte
modificări ale clauzelor acestor condiţii minime de angajare la nave sub pavilion românesc şi străin sau să
restituie Companiilor/Armatorilor/Operatorilor, reprezentanţilor sau agenţilor acestora salarii (inclusiv salarii
retroactive) sau alte remuneraţii datorate sau care vor fi datorate navigatorului conform acestor condiţii minime
de angajare la nave sub pavilion român sau străin şi Companiile/Armatorii/Operatorii sunt de acord că aceste
documente care deja există să fie nule şi neavenite şi fără niciun efect legal.
32.2 Companiei/Armatorului/Operatorului navei îi este interzis a pretinde sau solicita navigatorilor comisioane de
orice fel şi sub orice formă în vederea angajării. Orice abatere de la întelesul prezentului articol constituie
infracţiune şi se pedepseşte conform legii în ceea ce priveşte primirea de foloase necuvenite şi abuz în serviciu.
Totodată agenţiilor de crewing autorizate li se va retrage autorizaţia de funcţionare, iar persoanelor implicate li
se va interzice să mai profeseze în domeniul crewingului.
Art. 33 – Nerespectarea contractului
33.1.1 Daca Armatorii/Operatorii încalcă clauzele acestor condiţii minime de angajare la nave sub pavilion român şi
străin, Organizaţia Reprezentativă a Navigatorilor, in numele său sau al navigatorilor şi/sau oricare navigator,
va avea dreptul să ia orice măsuri împotriva Companiilor/Armatorilor/Operatorilor după cum se va considera
necesar pentru redresarea situaţiei.
Art. 34 – Perioada de Probă
34. 1 Primele 2 luni de muncă în timpul primului voiaj la o companie va fi considerată perioadă de probă şi atât
navigatorul cât şi compania pot întrerupe acest contract înainte de data expirării contractului semnat. În
asemenea caz costurile repatrierii vor fi de partea celui care a solicitat întreruperea contractului, iar
compensaţiile pentru întreruperea contractului prevăzute de Art. 18. 4 nu se vor aplica.
Art. 35 – Amendarea Contractului
35.1 Clauzele şi prevederile acestor Condiţii minime de angajare pe nave sub pavilion român sau străin vor fi
revizuite anual iar Organizaţia Reprezentativă a Navigatorilor din România (Sindicatul Liber al Navigatorilor-
SLN) şi Asociaţia Armatorilor Români care vor agrea amendamentele şi/sau completările la acestea. Orice
modificare va fi agreata în scris, semnată de părţi şi considerată ca introdusă în aceste Condiţii minime de
angajare pe nave sub pavilion român sau străin.
Art. 36 – Valabilitate
36.1 Aceste Condiţii minime de angajare pe nave sub pavilion român sau strâin intră în vigoare la data de 01. 01.
2007 şi sunt valabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani şi se vor prelungi automat în forma actuală dacă nu există
nicio modificare scrisă făcută de Organizaţia Reprezentativă a Navigatorilor din România (Sindicatul Liber al
Navigatorilor-SLN) împreuna cu Asociaţia Armatorilor Români cu minimum 3 (trei) luni înainte de sfârşitul
fiecărei perioade de 2 (doi) ani.
ANEXA A
SĂRBĂTORI LEGALE
ANUL NOU:
1 şi 2 Ianuarie
PAŞTELE:
2 zile
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII
1 Mai
ZIUA MARINEI ROMÂNE
15 August
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI:
1 Decembrie
CRĂCIUNUL:
25 şi 26 Decembrie

ANEXA B
Lista ajutoarelor băneşti
Articolul 25
Compensaţia pentru pierderea vieţii:
pentru familie – USD 89, 100
pentru fiecare copil aflat în intreţinere sub virsta de 18 de ani – USD 17, 820 până la maximum 4
Articolul 11
Indemnizaţia de hrană:
Indemnizaţia zilnica de hrană pe perioada concediului plătit – USD 18
Articolul 17
Efectele personale ale navigatorului, pierderea sau deteriorarea acestora:
Maximum – USD 3, 000

Anexa C
GRILA de COMPENSAŢII în CAZ DE INVALIDITATE PERMANENTA/CAZ
ACCIDENT DE MUNCA
I. Accidentare extremităţi
A. Mână, braţ, umăr
(dacă o persoană este stângace, mâna sa stângă va fi considerată ca mâna dreapta şi invers)
Procent compensatie
Dreapta Stânga
a. Degetele
Pierderea tuturor degetelor de la o mână 55 50
Pierderea degetului mare şi a oaselor metacarpiene 30 25
Pierderea unuia dintre degetele mari 25
Pierderea unei extremităţi de la degetul mare 12
Pierderea pe jumatate a extremităţii degetului mare 8
Degetul mare cu articulaţia extremă rigidă 5
Degetul mare cu articulaţia metacarpofalangiană rigidă 3
Degetul mare cu articulaţia extremă şi cea
metacarpofalangiană rigidă 15
Pierderea degetului arătător (al doilea deget) 10
Pierderea articulaţiei extreme şi de mijloc a degetului arătător 5
Degetul arătător cu articulaţia metacarpofalangiană
rigidă în poziţie intinsă 5
Degetul arătător cu deficienţa de intindere de 90 de grade
sau mai mare a articulaţiei de mijloc 5
procent compensaţie
dreapta stânga
Pierderea degetului mijlociu (al treilea deget) 10
Pierderea articulaţiei extreme şi de mijloc a degetului mijlociu 8
Pierderea articulaţiei extreme a degetului mijlociu 5
Degetul mijlociu cu articulaţia metacarpofalangiană rigidă
în poziţie intinsă 5
Degetul mijlociu cu deficienţă de intindere de 90 de grade sau
mai mare a articulaţiei de mijloc 5
Pierderea inelarului (al patrulea deget) 8
Pierderea articulaţiilor de mijloc şi extreme ale degetului inelar 5
Pierderea articulaţiei extreme a inelarului 3
Degetul inelar cu articulaţie metacarpofalangiană
rigidă în poziţie intinsă 5
Degetul inelar cu deficienţă de intindere de 90 de grade
sau mai mare la articulaţia de mijloc 5
Pierderea degetului mic (al cincilea deget) 8
Pierderea articulaţiilor de mijloc şi extreme
ale degetului mic 5
Pierderea articulaţiei extreme a degetului mic 3
Pierderea degetului mare şi arătătorului
(primul şi al doilea deget) 40 35
Pierderea articulaţiilor extreme ale degetului mare
si arătătorului 18
Pierderea degetului mare, arătătorului şi degetului mijlociu 50 45
Pierderea articulaţiilor extreme ale degetului mare,
arătătorului şi degetului mijlociu 20
Pierderea degetului mare, arătătorului, degetului mijlociu
si inelarului (primul, al doilea, al treilea şi al patrulea deget) 55 50
Pierderea arătătorului şi degetului mijlociu
(al doilea şi al treilea deget) 25
Pierderea articulaţiilor de mijloc şi extreme ale
arătătorului şi degetului mijlociu 20
Pierderea articulaţiei extreme a degetului arătător şi mijlociu 10
Pierderea arătătorului, degetului mijlociu şi inelarului 35 30
Pierderea articulaţiilor de mijloc şi extreme ale
degetului arătător, mijlociu şi inelar 25
Pierderea articulaţiilor extreme ale arătătorului,
degetului mijlociu, inelarului 12
Pierderea aratătorului, degetului mijlociu şi degetului mic
(al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea) 40 35
Pierderea articulaţiilor mijlocii şi extreme ale
arătătorului, degetului mijlociu, inelarului şi degetului mic 35 30
Pierderea articulaţiilor extreme ale arătătorului, degetului
mijlociu, inelarului şi degetului mic 15
Pierderea degetului mijlociu, inelarului şi degetului mic
(al treilea, al patrulea şi al cincilea) 30
Procent compensatie
Stânga Dreapta
Pierderea articulaţiilor de mijloc şi extreme ale
degetului mijlociu, inelarului şi degetului mic 20
Pierderea articulaţiilor extreme ale degetului mijlociu,
inelarului şi degetului mic 10
Pierderea inelarului şi degetului mic
(al patrulea şi al cincilea) 20
Pierderea articulaţiilor mijlocii şi extreme
ale inelarului şi degetului mic 15
Pierderea articulaţiilor extreme ale degetului
mijlociu şi inelarului sau ale inelarului şi degetului mic 5
Degetul mijlociu şi inelarul cu deficienţa de intindere
de 90 de grade sau mai mare la articulaţia de mijloc 8
b. Mâna, Articulaţia pumnului
Pierderea unei mâini 60 55
Rigiditate în poziţia bună de muncă 10
Rigiditate în poziţia incomodă 15
Fracturarea osului radial vindecat cu oarecare dislocare
si o uşoară tulburare funcţională, posibilă frecare 5
Consecinţe ale fracturării osului radial: indexul deviat cu 2cm
mai jos către degetul mic faţă de palma mâinii 18
c. Braţul
Pierderea unui braţ 70 65
Amputarea braţului 65 60
Amputarea antebraţului cu posibilitatea
mişcării cotului 65 60
Ruptura de bicepşi nevindecată 5
Tromboză axilară 5
d. Cot
Rigiditate în poziţia intinsă 45 40
Rigiditate în poziţia bună de lucru 25 20
Rigiditate în poziţia incomodă 30 25
Incetarea funcţiilor de rotaţie ale antebraţului
(“poziţie verticală”) 20 15
Indoirea cotului redusă la 90 de grade sau mai puţin 15 12
Deficienţa de intindere de până la 40 de grade 3
Deficienţa de intindere intre 40 – 90 de grade 5
e. Umăr
Deficienţă de mobilitate cu omoplat nefixat 35
Rigiditatea umărului (cu braţul pe lângă corp)
Ridicare până la 90 de grade 15
Procent compensaţie
Stânga Dreapta
Frecare şi o oarecare reducere a mobilităţii 5
Luxatie obişnuită 10
Luxatie acromio – claviculară 5
f. Paralizie
Paralizie totală a plexului brahial 70 65
Paralizie totală a nervului radial al braţului 25 20
Paralizie totală a nervului cubital 30 25
Paralizie totală a nervului median, accident
motor şi senzitiv 35 30
Numai pentru accidente senzitive 10
B. Laba piciorului, picior, şold
a. Laba piciorului
Pierderea labei piciorului cu buna funcţionare a protezei 30
Pierderea labei piciorului cu funcţionarea necorespunzatoare
a protezei 35
Amputarea tarsului cu bont capabil de susţinere 15
Pierderea tuturor degetelor de la un picior 10
Pierderea primului deget (degetul mare) şi
şi o parte din osul matatarsian 8
Pierderea degetului mare 5
Pierderea articulaţiei extreme a degetului mare 3
Degetul mare cu rigiditatea articulaţiei matatarsofalangiana 5
Pierderea unuia din celelalte degete 3
Rigiditate la articulaţia gleznei în unghi drept sau
cu talpa uşor în forma de copită de cal (până la 15 grade) 15
Rigiditate la articulaţia gleznei cu poziţie pronunţata de
copită de cal 20
Rigiditate articulaţia gleznei cu încetarea mobilităţii de rotaţie 5
Arcuiri agravă te de durere 8
Arcuiri traumatice 10
b. Picior
Pierderea unui picior 65
Amputarea de la genunchi sau femur cu
buna funcţionare a protezei 50
Amputarea de la genunchi sau femur cu
proasta funcţionare a protezei 55
Pierderea tibiei cu buna funcţionare a protezei 30
Pierderea tibiei cu funcţionare necorespunzatoare a protezei 35
Scurtare cu mai puţin de 3cm 3
Scurtare cu cel puţin 3cm 10
Ingustarea femurului cu cel puţin 3 cm 8
(totusi nu se adauga la compensatia pentru scurtarea
sau reducerea mobilităţii)
Sindrom posttrombotic la un picior 5
Deteriorarea gravă a varicelor sau inflamaţii ale piciorului 8
Genunchi inţepenit în poziţie fiziologică 25
Genunchi cu deficienţa de intindere de până la 5 grade 3
Genunchi cu capacitate de indoire redusa la 90 de grade sau
mai puţin 10
Genunchi cu instabilitate deranjantă 10
Genunchi cu frecare puternica în timpul mişcărilor cu
reducerea musculaturii cu mai mult de 2 cm măsurând 10 cm
deasupra rotulei şi reducerea mobilităţii 8
Genunchi cu oarecare hernie regulată şi deranjantă 5
Luxare obişnuită a rotulei 5
Pierderea rotulei 5
Rotula artificială totală cu funcţionare normală 15
c. Şold
Inţepenirea şoldului în poziţie fiziologică 30
Insuficienta gravă a funcţiilor şoldului 50
Articulaţia artificială a şoldului cu buna funcţionare 10
d. Paralizie
Paralizie totală a nervului fibular 10
Paralizie totală a nervului femural 20
Ischio discopareza cu mobilitate bună 10
Ischio discopareza cu mobilitate slabă 30
II. Capul
A. Faţa
Pierdera tuturor dinţilor 5
Pierderea urechii externe 5
Scalpare 5
Paralizie unilaterală a nervilor faciali 10
Paralizie bilaterală a nervilor faciali 15
Pierderea mirosului 10
Paralizie unilterală a coardelor vocale cu dificultaţi
grave de vorbire 10
Paralizia nervului senzitiv (trigeminal) al feţei 5
B. Creierul
a. Demenţa
Demenţa usoara 15
Demenţa severă uşor spre mediu 25
Demenţa severă medie 40
Demenţa severă 65
Demenţa totală 100
b. Sindrom post comoţional
C. Ochiul
Pierderea unui ochi 20
Pierderea ambilor ochi 100
Pierderea vederii la un ochi 20
Pierderea vederii la ambii ochi 100
Pierderea vederii la un ochi cu complicaţii
(ex. Glaucom şi/sau Ochi contractat) 25
Pierderea vederii la un ochi cu posibilitate de
refacere prin operaţii (implant) 18
Vedere dubla 10
Vedere dubla la nivelul unghiului extern al ochiului 3
Pierderea vederii binoculare
(ex. “Aphakia” cu putere de vedere de cel puţin 6/60) 15
“Aphakia “ cu buna funcţionare a lentilei de contact 8
Lacrimare 18
Hemianopsie 40
Hemianopsie dreapta ca rezultat al unui accident cerebral 50
Reducerea capacităţii vizuale la un ochi sau la ambii ochi
este evaluata în conformitate cu următorul tabel decimal sau
de fractii;
Tabel zecimal
S 06. 05. 04. 03. 02. 01. 0
06. 0 0 5 10 10 15 20
05. 0 5 5 10 10 15 20
04. 5 5 10 15 11 20 30
03. 10 10 15 25 35 45 55
02. 10 10 15 35 45 60 70
01. 15 15 20 45 60 75 85
0 20 20 30 55 70 85 100
Tabel fracţional
S 6/6 6/12 6/18 6/24 6/36 6/60 2/60 0
6/6 0 0 5 8 10 12 15 20
6/12 0 5 10 10 12 15 18 20
6/18 5 10 20 30 35 40 45 50
6/24 8 10 30 35 45 50 55 60
6/36 10 12 35 45 55 65 70 75
6/60 12 15 40 50 65 75 80 85
2/60 15 18 45 55 70 80 95 100
0 20 20 50 60 75 85 100 100
Puterea vizuală este evaluată cu cei mai buni ochelari disponibili
d. Urechea
Pierderea urechii externe, vezi II. A-Fata
Pierderea totală a auzului la o ureche 10
Pierderea totală a auzului la ambele urechi 75
Pierderea auzului stabilită prin audiometrie vorbită: pierderea
auzului binaurală evaluată sau calculată în dB cu aparat de auz
reglat corespunzator
Grad de pierdere a auzului HH: 0 HH: 1 HH: 2 HH: 3 HH: 4 HH: 5
CH: 0 0 5 – – – –
CH: 1 – 8 15 30 – –
CH: 2 – 12 20 35 50 –
CH: 3 – – 30 40 55 65
CH: 4 – – – 50 60 70
CH: 5 – – – – 65 75
HH= handicap de auz CH= handicap de comunicare
0 – nici un handicap 3 – handicap sever
1 – handicap nesemificativ 4 – handicap sever
2 – handicap uşor spre mediu 5 – handicap sever
In mod normal nu se plăteşte nici o compensaţie numai pentru folosirea unui aparat auditiv.
Tinnitus deranjant şi distorsiunea auzului 3
III. Gât şi Spate
A. Coloana vertebrală
a. Fractura corpului vertebrei fără degajarea măduvei
spinării sau nervilor:
Fractura minoră 5
Cu reducerea minoră a mobilităţii
Fractura medie spre severă
Fara reducerea mobilităţii 8
Cu reducerea mobilităţii 12
Fractura foarte severă sau mai multe fracturi medii spre severe
posibil cu formarea de cocoaşe
Uşor spre o oarecare reducere a mobilităţii 15
Reducere severă a mobilităţii 20
Dacă se foloseşte suport (guler sau corset) 5
Durere locală sau transmisă la extremităţi 2
b. Fractura sau dislocarea măduvei spinării sau nervilor
Evaluat în conformitate cu regulile de mai sus
cu un grad suplimentar pentru dislocarea nervilor evaluată
în conformitate cu celelalte reguli specificate în tabel.
B. Consecinţele discului deplasat 12
C. Alte accidente ale spatelui
a. Coloana cervicală
O oarecare reducere a mobilităţii şi/sau dureri locale 8
Dacă se foloseşte dispozitiv de susţinere (guler) 12
Dureri radiante – iritarea rădăcinii nervoase 12
b. Alte părţi ale coloanei vertebrale
Durere de spate fără reducerea mobilităţii 5
Dacă se foloseşte dispozitiv de susţinere (corset) 8
Dureri de spate cu o oarecare reducere a mobilităţii 12
Dureri de pate cu reducerea considerabila a mobilităţii 25
D. Accidentarea măduvei spinării
Consecinţe uşoare dar de durată – fără simptome la nivelul vezicii
(posibilă defecaţie) (simptome neurologice determinabile la scară
redusă) 20
consecinţe uşoare dar de durată – cu simptome la nivelul vezicii
(posibil defecaţie) (simptome neurologice determinabile la
scară redusă) 25
Alte consecinţe de durata fără simptome la nivelul vezicii
asa cum s-a definit mai sus 30
Alte consecinţe de durată cu simptome la nivelul vezicii
aşa cum s-a definit mai sus 35
Incontinenţa – vezi sectiunea V
IV. Inima şi plămânii
Suferinţele inimii şi plămânilor sunt evaluate cu referire la limitarea capacităţii de funcţionare cauzată de suferinţa,
conform urmatoarei divizări pe grupe de funcţii:
1. Activitatea fizică nu e limitată 3
2. Activitatae fizică este uşor limitată
Simptomele apar numai în timpul efectuarii unor activităţi
deosebite 20
3. Limitarea considerabilă a activităţii fizice
Simptomele apar deasemenea în timpul activităţii la nivel
scăzut 45
4. Orice formă de activitate fizică produce simptome care
pot fi prezente şi în timpul perioadei de odihnă 70
Se iau măsuri de susţinere a acestei impărţiri pe funcţii cu ajutorul unor măsuri obiective pentru funcţiile plămânilor
cum ar fi volumul de expirare forţată în prima jumatate, FEV 1. 0.
Presupunând că este vorba de o reducere permanenta a FEV 1. 0.
FEV 1. 0 de peste 2 litri corespunde în mare grupei 1 de funcţii
FEV 1. 0 de 1, 5 – 2 litri corespunde în general grupei 2 de funcţii
FEV 1. 0 de aprox. 1 litru corespunde în general grupei 3 de funcţii şi
FEV 1. 0 de aprox. 0, 5 litri corespunde în general grupei 4 de funcţii
V. Cavitatea abdominală şi pelviană
Pierderea splinei 5
Pierdera unui rinichi 10
Buna funcţionare a rinichiului transplantat 25
Anus împotriva naturii 10
Incontinenţa minoră (i. e. senzaţie imperioasă de a urina
posibilă defecaţie) 10
Incontinenţa majoră 25
Hernie abdominala inoperabilă 20
Pierderea testiculelor 10
Pierderea ambelor ovare inainte de menopauză 10
Pierderea ambelor ovare dupa menopauză 3
Pierderea unuia sau ambilor epididimi 3
Contractarea uretrei la folosirea sondei uretrale 15
Impotenţa nu este asigurată

Sursa:http://www.fml.ro